Dagblad, voor Schiedam en Omstreken. Ali o b i e e f t op ie Onder valschen naam. Kiene ScMeÈuie Cooraii pros 10 c. p. weel, 0.45 p. m0.fl.35j. 3 mil. 32ste Jaargang. Vrijdag 20 Augustus 1909. No. 9492. JT.d'™8 van beteekenis gekomen, doch ^peüilleton. blaa Ofiicieelo berichten. Kennisgeving. Buitenlandsch Nieuws. Verspreide berichten. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden f 1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland f 2.per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Boter- straat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 1—6 regels ƒ0.92 met inbegrip van bewijsnummer. Elke regel daarboven 15 cent. j Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voorherhaaldeljjk adverteeren worden uiterst b1- lijke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. ^richtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. DuRaEMEEgTER EN Wethouders van Schiedam, elet op de bepalingen der Hinderwet p Jj.engen ter algemeene kennis, dat op heden aan gy. "Heulen en diens rechtverkrijgenden ver- he nin8 is verleend tot het oprichten van een st st®lplaats voor lood- en zinkwerk in het pand g no 088|D de Ooievaarsteeg no. 6, kadaster sectie Schiedam, 19 Augustus 1900. Burgemeester en Wethouders voornoemd, T i-y M. A. BRANTS. De Secretaris, v. LUIK, L.S. DENEMARKEN. sche g'steren gehouden zitting van het Deen- ^^«eting is een merkwaardig incident voor- Nadat bij het begin van de zitting de president kw 6 had gedaan van de kabinetswijziging, staa^ ^'otsehng een dame de zaal binnen, ging »fr V00r den stoe' van den president en riep uit 2 r Zlt 8Ü nu, gjj Deensche mannen, die uit C naar coacht en uit eigenliefde schachert uit "<"t en Wee van het land. Van deze plaats vro daar°m gezegd, dat Denemarken's eenU*en u verloochenen en u brandmerken als °op vaderlandsche huurlingen, die verraad ®gea aan de eer van Denemarken", ^testegenstaande de president aanhoudend bleef ellen en de afgevaardigden haar voortdurend 8 de rede vielen, kon de dame deze toespraak eijeinde brengen. *»aiaarna Wer<^ Z^ door de hamerboden buiten de zet ®0hracht. Het is gebleken, dat de dame een e,e juffrouw Westenholz is. j, ZWEDEN. afl 0t hlad sDagen" meldt, dat de directies van hia i Ur^er'Ühe bladen een proces aanhangig ge bobd 1 ^Ben tegen den Zweedschen Typografen- dire deZe de overeeDkomst met de dagblad- ernsttl6S 'lee^ verbroken, en den bladen daardoor *e '^6 sckade heeft berokkend. De bladen eischen ed'n8 der schade, die zjj door staking hebben Ee °f n°g ZUÜen 1Öden' dfükk Particulier berichtgever meldt: De groote dacbl e,rf drcna's te Stockholm en de uitgevers van len T 08 drukkersfirma's in de provincie zul- ia jZlc insluiten bij de actie tot schadevergoe- holm 8te^'en door de dagblad-uitgevers te Stock- la f^eQ de vakvereeniging der typografen. gften ett algemeenen toestand van de staking is 00 daar hegint de nood zich onder de werk- Boeiende Roman. Naar het Duitsch.) 7) Doeb°eu!® Was deze dan ook aan het ziekbed verschillij vatte,zÜ hare taak op Zg zat in on- °°h Voor a ud'nï> hg den zieke. Wat had zg leen de oudei? molenaar over Zg had al- 8°ed bpta„u °P zich genomen omdat zg dacht Deed e 0 wo.rden- gehrachi j dfie dagen aan het ziekbed door- haar' a'^es Behalve haar plicht gedaan, dene blik °rnaang®?aam uiterlgk lag een ontevre- 8e heel Enders was de dochter van niet goede onvS menschen, zg had eene zeer •dgeleed n üg Se,uoteD> examen als onderwijzeres niet aa,U„i0j WIHe een dergelijke betrekking jeugd af W?en- Wilde vrÜ zÜn 1 Van hare hleeden ,wein'g gekend als zich mooi te altnd eewofl W®1D18 te doen. Haar streven was Sreedt b°venanderen uit te blinken. tea titel t u aar dr°°m een rÜk heer metgroo- door eel ifi n0n huW0D- 20 had Zlch dan °ok laten nn u^°a van graaf Rheinsburg het hoofd tenant u. r0D?en Deze j°n*e 8raa{ was lui- hwam het garde-regiment der hoofdstad en van tgd tot tgd eenige dagen ep het slot lieden reeds te doen gevoelen. Te Stockholm en bg Göteberg werden gisteren betoogingen gehou den, gericht tegen arbeidswilligen, doch de orde werd niet noemenswaard verstoord. KRETA. De collectieve nota der mogendheden zegt, dat de Kretenser quaestie slechts de vier beschermde mogendheden betreft en dat Turkije niet het recht heeft Griekenland daarin te mengen. In de nota van Griekenland ter beantwoording van de laatste Turksche nota verklaart de Griek- sche regeering, dat zg, evenals iedere andere regee ring, de agitatie betreurt, die de bevolking van Macedonië zonder onderscheid van ras of belijde nis te gronde gericht en gedecimeerd heeft, en wgst zg erop dat Griekenland, toen het optreden van het nieuwe regime aanleiding gaf om verbe tering van den toestand te verwachten, niets on beproefd heeft gelaten om mede te werken tot herstel der orde in Macedonië en geeft zjj tevens het voornemen te kennen dezelfde staatkunde te zullen bljjven volgen. Ten aanzien van Kreta verklaart Griekenland, dat het in alle opzichten de beslissingen der mo gendheden zal eerbiedigen en zich zal onthouden van het aanmoedigen van eenigerlei agitatie, die mogelijkerwijze zou kunnen ontstaan. Een draadbericht uit Canea meldt Toen de Grieksche vlag werd neergehaald, had den de overheden aanvankelijk alle moeite om de bevolking te overtuigen van de nutteloosheid van elk verzet tegen het ultimatum der vier bescher mende mogendheden, dat de uitdrukking was van hun onherroepelijk besluit. Op aller gelaat teekende zich de spijt zich aan het onvermijdelijke te moeten onderwerpen en verschillende bewoners verlieten de stad liever dan van die vernederende plechtigheid getuige te moeten zjjn. De officier, die de Eogelsche mariniers commandeerde nam alle gewenschte voorzorgen om elke beweging te voorkomen. Gedurende den nacht hadden Kreten zers vuren ontstoken op de naburige hoogten. Posten om signalen te geven werden geïnstalleerd in het fort en het Britsche consulaat. Er is geen reden te twijfelen aan het behoud der orde, tenzij Turkge nieuwe eischen stelle, wat opnieuw vijan delijkheden zou kunnen uitlokken PERZIë, K lonel Liakhoff, gewezen bevelhebber van de Perzische kozakkenbrikade te Teheran, wiens naam zoo dikwerf genoemd werd in verband met de jongste gebeurtenissee in Perzië, kwam Zaterdag j.l. te Moskou aan, en deed daar een berichtgever van de »Ranncie Outro" de volgende mededeelin gen »Men houdt mjj hier te lande voor en par tijganger van de vroegere Perzische regeering, ech ter geheel en al ten onrechte. Gedurende drie jaren was ik belast met het oefenen der Perzische kozakken en mg'n plicht was dus de bevelen der regeering op te volgen. doorbrengen. Spoedig ontwaarde Lucie Enders echter, dat hg den spot met haar dreef en geene liefde voor haar gevoelde, alhoewel hjj haar zulks steeds bevestigde. Na eenigen tijd had de jonge luitenant haar dan ook niet de minste aandacht meer geschon ken. Hierover koesterde zjj een geheime wraak zucht tegen den luitenant, en hoopte altjjd zich eenmaal op hem te kunnen wreken. Lucie Enders balde hare handen en riep als zjj aan hem dachtWraak I Wraak I De oogen van het jonge meisje blikten door het vertrek als zocht zjj iets. De omgeving van den vervallen molen interesseerde haar weinig, doch zjj wist dat de oude molenaar rjjk, buitengewoon rjjk wasZg had ook iets over het proces ge hoord, dat bg tegen de grafeljjke familie gevoerd had, en welke plannen zjj had betreffende de klein dochter vaD den molenaar Zjj dacht aan die klein dochter die eenmaal de miilioenen erfgename moest worden van den ouden man, die daar hulpeloos lag, dan weer dacht zjj aan Egon van Rheinsburg en bare oogen fonkelden als die eener tjjgerin. In haar brein rjjpte een plan, dat zjj moest zoeken ten uitvoer te brengen. Misschien kon zjj dan hare wraak volvoeren Hare oogen gloeiden op dat oogenblik van wraak Ag zag naar den zieke, die onbewegelijk daar lag, en wiens oogen strak op de kast gericht waren! zoodat ook Lucie hare opmerkzaamheid daaraan schenk. Iu het huis heerscht een volkomen stilte, al- Ik aanvaardde mjjn ambt tjjdens de regeering van Sjah Muzaffer ed Din, dien ik slecht opper vlakkig leerde kennen. Hg was sukkelend en ver leende de grondwet alleen, ten einde den vrede gedurende zjjn laatste levensjaren te verzekeren- De thans afgetreden Sjah, Mohamed Ali, was een typisch Oostersch vort, die zich de absolute heer en meester waande in Perzië en die maar niet wilde inzien, dat zjjn troon gevaar liep. Zjjn raadgevers verzuimden hem in te lichten en toen hg zich eindelijk een duidelijk begrip had gevormd van den stand van zaken, was bet te laat. Toen hg op 3 Juli j. 1. een schuilplaats had gevonden in de Russische legatie, zond hjj ons een boodschap in de kazerne, die een einde maakte aan onze missie. Voor mjjn vertrek bracht ik hem nog een bezoek en toen zjjde hg tot mjj »Het is ongetwij feld de wil des Hemels, dat er in Perzië een andere orde van zaken zal ontstaan". Van de mannen, die thans de macht in Perzië in handen hebben, stel ik het meeste vertrouwen in Sipahdar. Bij de constitutionneele partjj is hg niet bijzonder in trek, omdat hg vroeger een aan hanger was van den thans afgezetten Sjah, ik houd hem echter voor een zeer bekwaam maD. Of de tegenwoordige toestand van blgvendfn aard zal zgn, kan ik niet voorspellen. Ik heb niet veel vertrouwen in de geschikheid van het Perzi sche volk, om een staat te besturen volgens Euro- peesche begrippen. Thans reeds heerscht er gisting in verschillende provincies en is de wanorde alge meen. Er doen zich nog steeds pretendenten naar de troon op en woeste horde plunderen de grens districten." MAROKKO. Men seint uit Tandzjer aan de »Daily Tele graph" Een koerier heeft hier bericht gebracht, dat niet de rogi Boe Hamara zelf gevangen gemaakt is, maar een van zjjne zoons. De rogi loopt nog vrij rond. De correspondent van de »Matin" te Fez deelt afgrijselijke bijzonderheden mede over de vermin king van de gevangenen, die na het gevecht met den rogi in handen van de Sjerifiaansche troepen zjjn gevallen. Nadat de eerste bezending gevangenen in oogen- scbouw was genomen, werd de meeste hunner de rechterhand en velen bovendien de linker voet af gehouwen. Om het bloed te stelpen, doopte men de stompen in kokend pek. Drie menschen, die deze verminking hadden ondergaan den secretaris, den kadi en het hoofd van de muziek van den rogi werden daarna alle tanden en kiezen uitgetrokken. De ongelukkige muzikant was nog bjj kennis en daar hjj zjjn mond bleef roeren, sneed men dien tot de ooren open, hakte hem de wangen af en brak hem daarna zijne kaakbeenderen uit. De menigte aanschouwde dit verschikkeljjke tooneel zwjjgend, maar velen konden hunne tranen niet bedwingen. Naar men te Madrid uit Alhucémas verneemt, leen het kloppen van het waterrad en het ruischen van den waterval, hoorde men door het venster. Niemand als de zieke molenaar en de ver pleegster waren aanwezig. Alle knechten en mei den waren in het veld bezig, ook was het of de zieke op dat oogenblik in een diepen slaap ver zonken was. Dan ging Lucie naar de oude kast en opende deze. Geheel bovenop lagen de documenten en akten, die Gerda Steffen, zoo noemde men haar, als gra vin von Rheinsburg erkenden- Lucie stiet ze ach teloos terzjjde, want iets anders zochten hare be- geerige oogen. Het waren de schuldbrieven der grafeljjke familie, die de oude molenaar onder zjjn bezit had. Zjj wist van haar vader, welke waarde deze schuldbekentenissen hadden. Deze zich toe eigenen dat was haar plan 1 Zou het gelukken Zou zjj niet gestoord worden Met koortsachtigeu ijver, door woelde zjj de papieren. Eindeljjk, daar waren ze Bevende, dat zjj haar nog konden ont nomen worden, liet ze de kostbare stukken tus- schen hare kleeren verdwijnen. Een zegevierende kreet was bijna aan hare borst ontsnapt. Op hetzelfde oogenblik liet de zieke een rogge- lend, heesch geschreeuw hooren. Zij keerde zich om en haar bloed stolde in de aderen. Het gezicht van den molenaar was dik opge zwollen, zijne oogen puilden uit hunne kassen en rolden wild door het vertrek. Als de blikken, die hjj op de dievegge gericht bield, dolken geweest waren, zeker had hg ze vermoord. heeft het vjjandeljjk vuur den ganschen nacht voortgeduurd, maar 't was niet zeer hevig. De fnsillade is "s morgens hervat. De inboorlingen poogden te beletten de ontscheping van de Ame- rikaansche provisiën door de stoomboot Sevilla aangebracht die den vorigen nacht was aangekomen, begeleid door den kruiser »Numanchia". Er zjjn opnieuw ontplofbare stoffen gevonden in de kolen, bestemd voor de Engelsche oorlogs schepen, die ter reede van Portsmouth, liggen. De sTimes" verhaalt daaromtrent het volgendeTer- wjjl men bezig was kolen te laden aan boord van den kruiser »Duke of Edinburgh", werd ontdekt, dat tusschen die kolen verschillende patronen la gen van het soort, dat in de mjjnen wordt ge bruikt. Men hield toen onmiddellijk op met het lossen, ten einde een onderzoek in te stellen. Het zelfde kolenschip (de »Fernhil"), dat de kolen had aangevoerd voor de »Duke of Edinburgh", had eenige dagen te voren ook de »Drake" van kolen voorzien, zonder dat daarin echter iets verdachts was gevonden. Andere bladen, zooals de »Daily Express" en de «Daily Chronicle", bestrijden, dat de gevonden dynamietpatronen dezelfde zouden zjjn, die in de mijnen worden gebruikt en volgens laatstgenoemd blad wordt ook de kolenvoorraad van den kruiser »Drake" niet vertrouwd, want het marinebestuur heeft onmiddellijk last gegeven geen gebruik te maken van de door dit schip ingenomen kolen. De nFransche Militaire" meldt, dat van 318,449 jonge lieden, die in 1909 dienstplichtig zgn geworden, 29.607 ongeschikt voor den mili tairen dienst zjjn bevonden, van wie 4499 wegens algemeene lichaamszwakte. Dit getal neemt elk jaar toe "en is in vijf jaren tjjds verdrievoudigd. Wegens tuberculose waren 4793 onbruikbaar. Ook dit getal neemt sterk toe. Het wetsontwerp betreffende de Zuid-Afri- kaansche Unie "is gisteren door het Engelsche Lagerhuis in derde lezing met algemeene stemmen aangenomen. De regeering heeft zich verzet tegen alle amen dementen en het voorstel om de bepalingen be treffende de rassen te wjjzigen, werd met 155 tegen 55 stemmen verworpen. Bjj het ongeluk te Alginate zjjn 10 personen door den electrischen stroom gedood en 20 ande ren meer of minder ernstig gewond. Op de Atlantische kust van Frankrjjk heeft eergisteren een hevige storm gewoed, die zich ook te Parjjs deed gevoelen. Te Brest werden voortdurend noodsignalen van een stoomschip gehoord, maar men kon geen hulp brengen. Gistermorgen werden twee doode ma trozen aan land gespoeld. Talrjjke zeilschepen zjjn vergaan. Te Londen trekt zeer de aandacht een tele gram van de New-Yorksche »Times" waarin het heetHet wordt dageljjks duidelijker, dat Ame- Spoedig herstelde zich Lucie Euders, zjj trad naar het bed toe, alsof er niets gebeurd ware vernieuwde den jjsomslag op zjjn hoofd en gat hem een der poeders, die de geneesheer had voor geschreven. Eenige oogenblikken daarna werd de zieke rustiger, zjjne oogen vielen dicht en hjj sliep spoedig. Er kwam eene gerustheid over de verpleegster, alsof zjj in alles volkomen haar plicht gedaan had. Alleen haar uiterlgk verriedt, getuige hare van wraak fonkelende oogen, dat haar hart nog niet tevreden was. Zjj ging weder naar de kast toe en eigende zich nu den geheelen inhoud toe, ook de akten, die de uerkenking van Gerda moes'en be wijzen, benevens al het geld, wissels, goud, zilver, kortom alles wat zjj vond. Het was een geheele rjjkdom. Zjj ademde niet meer, al hare zenuwen waren in beweging. De gestolen schat schudde zjj in haar voorschoot en maakte plannen, waar zjj alles voorloopig het best kon verbergen, tot zij het huis zou verlaten. Zjj moest spoedig een besluit nemen, want elk oogenblik kon iemand van het dienstpersoneel te- rugkeeren. Zjj ging door het huis om eene goede bergplaats te zoeken, en kwam ook iu het vertrek van Gerda. Hier stonden de mooie koffers met zilveren beslag, die hare aandacht en ook hare afgunst opwekten. Wat zouden die wel bevatten Wordt vervolgd[)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1