Dagblad voor Schiedam en Omstreken. eerste blad. 32ste Jaargang. Zaterdag 21 Augustus 1909. No. 9493 Öuitenlandsch Nieuws. Verspreide berichten. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en 03voor Schiedam per 3 maanden 1.35, per maand 45 cent en per ^eek 10 cent. Franco per post door geheel Nederland 2.per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent, Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons BureauBoter- straat 50 en bjj alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. PRIJS DER ADVERTENTIêN: Van 1—6 regels ƒ0.92 met inbegrip van bewijsnummer, Elke regel daarboven 15 cent. Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voorherhaaldelrjk adverteeren worden uiterst bil- ljjjke overeenkomsten aangegaan. Bureau: BOTERSTKAAT 50. Telefoonnummer 85, Postbus no nummer bestaat uit twee iaden en een Geïllustreerd Zon- Uaösblad. Ko; BELGIS. gft(jL.0lllng Leopold der Belgen heeft nog voor ge- Be'H^eD te k°°P een Delocroix en een Rubens, h ,e binden 2ich in handen van den Parjjschen hit ar Kleinberger. De moderne schilderden Bru 8 ^°D'D8S verzameling komen dezen winter te Bru 6 ve'Bhg- De onderhandelingen met bet Voort 9Js°Be museum over de oudheden duren nog Se)1 ^an de gekochte Van Djjck heeft het mu- Ban 6en stroP gedad, de betaalde prijs van 150.000 schjjnt veel te hoog te zjjn geweest. Veej88 ^0QiI1gs verzameling familiescbatten is niet br„ flz°aders. Grootendeels werden zjj bjjeenge- z°on H ^°°r ^aopold L doch noch hjj noch zjjn Voor 66 neiging van vele vorsten om hun bete b Cren Cn ^amBieleden door kunstenaars van z'tten en'S te 'aten conterfeBen. Kunstwaarde be door e.lgeö^k alleen twee pastels door Lawrence, dienS 6 ^enc^e ^en hertog van Saksen-Coburg en geinalin prinses Charlotte van Engeland. ëischaUt8rS' Pres'^ent der commissie van de Bel- boude InUSea, de stukken graag in het land meer v' Vreest dat de National Gallery er ö0 ^°°r za' bieden. Verder bezit koning Leopold Jozef 1jrtre"en van Maria Theresia, keizer Frans Mn VaD D°s^eDrÜ^i diens zuster Maria Chris- ai die stadhouderes in ons land is geweest, en ter chen öoemd tnr evensgroot portret van Napoleon I, dat deze berinnering aan zjjn verblijf op het slot Lo in 1812 liet schilderen. Verder worden ge- PoT Verscbillende portretten van Leopold I, een Van "rf Va° ^onin8'n Victoria van Engeland, een 8tUkk aUS ^'US Se£Cbildert door Gallait en van geringe waarde. en De FRANKRIJK. jn ^vviJ°bouwers in de Gironde hadden zich nieu^0 ^aatsten t\jd zeer ongerust gemaakt over Bord 6 kePaBngen, die het gebied van de echte CoeahUx^nen uitbreidden. nh o Gr^' de Minister van Financiëo, heeft hun Vah j^n^ek0(*en de echte Bordeaux op üasschen son aatswege te laten voorzien van zegels a rai- zelfde a° ceutimes per zegel en per flesch. De- Paeno rïlaatregel zal getroffen worden voor cham- Dit 60 cogDac- tyjjoka Voorstel werd met vreugde begroet. De tegen rt 6 3 z'en 'n dit zegel een machtig wapen Waot 6 concurrentie van fabriekmatigen wjjn, hetgeeiie consument weet voortaan wat hjj koopt, p den litvoer stellig ten goede zal komen. Co,hplo aDScbe bladen melden, dat een spionage- Tafi0 u °P 8roote schaal ontdekt is. Een zekere Vidian6 met bebulp van een groot aantal bjjoa Pannen van de defensiewerken aan btfzond k ®e^ee'e Oost- en Noordgrens, met vele falen 6^en voorzien, verkocht aan den gene- "bibilis r VaQ ^e' Duitsche leger. Ook belangrijke a te86beimen zouden uitgeleverd zjjn. De MAROKKO. tteraal ^anscbe regeering heeft hst leger van ge- maar d m"** °P behoorlijke sterkte gebracht, m,oeite 6 oren zitten ook niet stil en doen alle gen te ,yan verscbillende stammen versterk in rukt r^gen» hetgeen hun blijkbaar zeer goed ben ziCh T- V°Igens een bericht uit Melilla, heb raten barba een aantal nieuwe contin- °ok nu gevoef?d, niet alleen uit Alhucemas, maar Dond agan en Magador. ^chten6^8^ badden op verschillende punten ge- tea na P atS eD dC batterijen van bijna alle for- ^turias"'611 daaraan ^eeb Door de sPrincesa de Wist dat .Werd 8escboten op Nador, waar men Seko'men 6 ^00ren *n gr°ote getale bjjeen waren den vin j.V°0r de markf> die daar op gezette tij- Van hot^ gehouden. Hevig was de uitwerking faidden an°nvuur. De welgemikte schoten vielen Van jr k schen de groepen van Mooren en tal buitenv ki^f11 giDgen 'n vlammen °P> o.a. het harka 8f 13 Van Dhaldy, den bevelhebber der In het ministerie van buitenlandsche te Parijs verwacht men dat, nu de besprekingen met de Maroccaansche missie te Parjjs tot een vol doend resultaat hebben geleid, de tweede Maroc caansche ambassadeur El Nazi Parjjs zal verlaten, om er te Fez aan den Sultan verslag van te doen. El Mokri zal nog in Frankrjjk bljjven, de instruc ties van zjjn souverein afwachtend. De gezant van Frankrjjk te Tanger is op zjjn post teruggekeerd. BULGARIJE. In de voorlaatste zitting van den Turkschen ministerraad werd besloten koning Ferdinand te erkennen als koning der Bulgaren. KRETA. Reuter verneemt, dat er in inhoud of bewoor dingen der laatste nota der mogendheden aan Turkjje, niets is dat als beslissend kan worden beschouwd. De nota betreurt het, dat Turkije de oplossing der Kretenzer crisis niet heeft gelaten in banden van de beschermende mogendheden, die ten volle getoond hebben geneigd te zijn de Turksche belangen op het eiland te beschermen. Betreffende Macedonië wordt de Porte te ken nen gegeven, dat de beste weg in het belang van den vrede is, een beroep te doen op de mogend heden, die het verdrag van Berljjn hebben onder teekend en dezen alle grieven, die Turkjje kan hebben, voor te leggen. In een gesprek heeft de Turksche minister van financiën gezegd, dat het antwoord van Grieken land bevredigend is, en dat er geen reden bestaat om te twijfelen aan een vreedzame oplossing der Kretenzer kwestie. De ministerraad zal Zondag a.s. het antwoord op de Grieksche nota in over weging nemen. Niettegenstaande door de regeeringskringen voortdurend pogingen in het werk gesteld worden om het tegen Griekenland gerichte boycot te doen ophouden, past het boycot-comité te Saloniki de besluiten met de uiterste gestrengheid toe. 1 JAPAN. Een memorandum, eergisteren te Moekden ge- teekend door de vertegenwoordigers van China en Japan, maakt feitelijk een einde aan het geschil voor den Antoeng-Moekdenspoorweg in overeen stemming met de bepalingen van de overeenkomst. China verklaart aan Japan alle mogeljjke steun te zullen verleenen bjj den wederaanleg van den spoorweg en trekt al de geopperde bezwaren in. Aan de mogendheden zal een officiëele mededeeling worden gezonden, in welke de voortgang van de onderhandelingen in bijzonderheden zal worden medegedeeld. Het onderzoek door de Russische politie met 't oog op de reis van den Tsaar in Italië ingesteld, heeft haar doen constateeren, dat vele terroristen zich sedert eenigen tijd gevestigd hebben in alle Italiaansche havens. Zoowel aan de Riviera als te Livorno, Spezzia, Napels enz. Men gelooft, dat talrjjke maatregelen van uitzet ting zullen genomen worden, als het bezoek van den Tsaar bevestigd wordt. De zaakgelastigde van Frankrjjk te Rome heeft aan den directeur van den gezondheidsdienst 500:000 lires ter hand gesteld bestemd voor de vestiging te Reggio de Calabra, van eene stichting voor de jeugdige slachtoffers van de aardbeving in 1908. Deze som is door de Fransche regeering afzonderd van een millioen francs door de Kamer ten gunste der slachtoffers toegestaan. Te Macuguaga bjj Milaan is men nog altjjd zonder eenig bericht omtrent de drie Milaneesche Alpinisten die verdwenen zjja bjj het bestjjgen van den Nordenden. Een karavaan is ter hunner hulp uitgetrokken en men heeft ook te Termatt ge vraagd hnlp te zenden. De pogingen tot op sporing der vermiste bergstjjgers ingesteld, wer den door een hevigen hagelbui bemoeiljjkt. Donderdag werd op Fransch grondgebied I jj Mars la Tour, het tooneel van het beroemde rui tergevecht van 16 Augustus 1870, een standbeeld onthuld voor het eerste regiment Duits cbe garde dragonders. Dit feit is daardoor merkwaardig, om dat thans voor het eerst sedert den grooten oor log Duitsche officieren in uniform een dergeljjke plechtigheid mochten bijwonen, wat kan worden beschouwd als een bewijs, dat de betrekkingen tusschen Frankrjjk en Duitschland thans van zeer bevredigenden aard zjjn. Ten einde minder gewen- schte betoogingen te voorkomen, had men geheim gehouden op welk tjjdstip de onthulling zou plaats hebben, zoodat dan ook des ochtends nog Fransche troepen oefen inging op het terrein hadden gehou den. De Duitsche officieren, die in 8 automobielen aankwamen, werden aan de grens door een Fransch gendarmeriekapitein ontvangen en bjj het gedenk* teeken door den burgemeester van Mars la Tour. Nadat het omhulsel was gevallen, sprak de majoor v. Barensprung eenige woorden in de Duitsche taal waarna majoor v. Zedlitz in het Franseh den burgemeester verzocht het standbeeld onder zjjn hoede te nemen en daarbjj tevens de sympathie der Duitschers voor het Fransche leger vertolkte. De burgemeester a nvaardde daarop het standbeeld met een korte rede. Het intersyndicaal comité voor de bouwvak ken te Parjjs heeft aan alle betrokken corporatiën een uitnoodiging gezonden, om het bouwsyndicaat ten krachtigste te steunen, ten einde desnoods de algemeene werkstaking voor te schrjjven. De Engelsche regeering heeft bij monde van den premier Asquith in het Lagerhuis aangevraagd luitenant Shackleton, den koenen Zuidpoolreiziger, een subsidie van 20.000 pond sterling toe te ken nen, om de kosten van zjjn laatste reis gedeelteljjk te dekken. Breukelen. Het staat thans vast, zegt de »Tel"., dat de antirevolutionnairen in dit district, ter voorziening in de vacature-De Waal-Malefjjt, met een eigen candidaat zullen uitkomen, in weerwil van de pro testen, in verschillende Katholieke organen uitge sproken. Evenwel, men acht het in welingelichte R.-K. kringun lang niet onwaarschjjnljjk, dat de Katho lieken in Breukelen op het laatste oogenblik, zjj het ook scontre coeur", zuilen toegeven om den Kamerzetel van Breukelen voor de kerkeljjke partijen te behouden. Men schrjjft daarentegen aan »Het Centrum Naast de in uw blad reeds genoemde candidaten, De Wjjkerelooth en dr. Ariëns, wordt in een belang rijk gedeelte van ons dirict met warmte de candi- datuur gewenscht van onzen practischen en kun- digen landbouwer Knigge. Zoowel als lid onzer Centralen als Statenlid heett hjj van tal van land bouwers de sympathie zich weten te verwerven. Als man derpractjjk, die tevens zich een algemeene politieke ontwikkeling wist te geven, wordt hjj door velen de geschikte man geacht, om ons district te vertegenwoordigen. Met groote ingenomenheid wordt overal kennis genomen van de houdiDg onzer Katholieke pers, die volmaakt weergeeft, wat al onze kiezers willen een geschikten Katholieken candidaat. De nieuwe ministers. Het Haagsche Correspondentiebureau meldt De nieuw-opgetredeD ministers van oorlog en van koloniën hebben zich, naar men verneemt, in hoofdzaak kunnen vereenigen met de ontwerpen dtr Oorlogs- en Indische begrootingen voor den dienst 1910, welke door hun onmiddellijke ambts voorgangers waren voorbereid. Overigens zjjn deze bewindslieden voornemens hunne beginselen in de Memories van Antwoord op de resp. begrootingen uiteen te zetten. Onze Yloot. Hieronder volgt een opgave van de Nederland- sche oorlogsschepen, met vermelding waar zjj zich thans bevinden. De »Kortenaer" is in herstelling op 's Rijkswerf alhier, de «Koningin Regentes", de «De Ruyter" en de Marten Harpertsz Tromp" zjjn in Oost- Indië, terwjjl de «Hertog Hendrik" welke op het oogenblik in herstelling is in het najaar naar Oost-Indië zal vertrekken en de «Zeven Provinciën" nog in aanbouw, is Wat de pantserdekschepen betreft, de «Koningin Wilhelmina" en de «Noord- Brabant" bevinden zich in Oost-Indië, de «Utrechi" in West-Indië, de «Holland" 'ligt in reserve op 's Rijkswerf te Willemsoord en zal in het najaar naar Oost-Indië vertrekken. De «Zeeland" is in herstelling op 's Rjjkswerf te Amsterdam, terwjjl de «Gelderland" zich te Willemsoord met vermin derde bemanniDg bevindt. Zooals men weet, ne men de «Evertsen", «Piet Hein", «Jacob van Ueemskerck" en de «Friesland" deel aan de Marine manoeuvres. Middenstands-tentoonstelling. Naar wij vernemen, kan de Middenstandsten toonstelling financieel geslaagd genoemd worden. De kosten zjjn gedekthet waarborgfonds zal niet behoeven te worden aangesproken en waar- schjjnljjk zal de rekening met een batig slot ein. digen. (Iibld.) Actie voor vervroegde winkelsluiting. Ten gevolge van de vervroegde winkelsluiting ontstond te Enschedé reeds twee maanden lang voor de winkels der enkelen, die niet aan de be weging meedoen en hunne zaken geopend houdem een volksoploop. Vooral opgeschoten jongens beschouwden deze gelegenheid gunstig om echte jongensstreken uit te halen. Bjj een winkelier in gemaakte kleeding en petten lieten ze o. a. den geheelen voorraad petten vertoonen, om ten slotte hun excuus te ma ken voor de moeite, die ze veroorzaakt hadden, maar dat ze uit principe niet konden koopen in winkels, die na negen uur geopend waren. Iets dergeljjks werd uitgehaald bjj een banketbakker; daar lieten ze onzen en halfonzen van verschillende soorten koekjes afwegen, om dan eindeljjk ineens te verklaren, dat ze uit beginsel na negen uur niet konden koopen. Dit had ten gevolge, dat nog een enkele zjjn winkel sloot. (Zw. Ct.) Concessie-aanvragen. In de gisteravond te 's-Hertogenboscb gehouden raadsvergadering, waren o.a. ingekomen, aanvragen van J. Bakker c. s. te 's-Gravenhage en van F. A. de Jong c.s. te Njjmegen, om concessie voor leve ring electrischen stroom, welke zullen worden be antwoord met de mededeeling aan de aanvragers, dat de gemeenteraad, voor en alleer op éenigen aanvraag van dien aard in te gaan, wenscht af te wachten, den uitslag van het onderzoek, dat van wege de Prov. Staten van Noord-Brabant wordt ingesteld, ten opzichte der levensvatbaarheid eener eventuëel op te richten electrische centrale voor genoemde provincie. Uit de naar aanleiding om trent dit punt gevoerde discussie bleek, dat B. en W. reeds sedert vele jaren hun aandacht aan dit onderwerp hadden gewjjd, en daarbjj voorgelicht door vakmannen, tot de conclusie waren gekomen» dat een elelectrische centrale, dóór en vóór de gemeente opgericht, slechts een schadepost van belang voor de gemeentekas zou vastleggen, maar dat het overweging zou verdienen, of de gemeente, in geval een consortium op groote schaal electri sche licht- en beweegracht zou verkrjjgbaar stel len, zich dan niet met zoodanig consortium zou dienen te verstaan. Middelbare Technische School. Omtrent de te Dordrecht te stichten Middelbare Technische School verneemt de Dordr. Ct. nog het volgende Een uitgewerkt leerplan kan natuurljjk eerst na de benoeming van een directeur, in overleg met dezen en met den inspecteur van het middel baar ondei wjjs worden opgemaakt. De bedoeling is, tot de school toe te laten jongelingen, die in ken nis ongeveer geljjk staan met de leerlingen der hoogere burgerschool aan het eind van het derde leerjaar en dezen door practisch en theoretisch onderwjjs in staat te stellen, later op te treden als constructeurs, teekenaars en bedrjjfschefs in fabrieken of op werven van grooten omvang en zelfs als patroons. De suikerschool zou den leer lingen het eerste jaar een degeljjken grondslag van natuur- en scheikundige kennis en handigheid in laboratoriumwerk moeten gevenin het tweede en derde jaar zouden zjj van September tot Januari een suikercampagne moeten meemakeD. Jonge lieden met einddiploma H. B. S. die reeds een suikercampagne hebben meegemaakt, kunnen in een hoogere klasse toegelaten worden. De jongelieden, die, hetzjj in de werkplaats, hetzij op de ambachtsschool, reeds practisch werkzaam geweest zjjn, maar wier kennis van wiskunde en ta'en onvoldoende is, en die desondanks de Middel- bare Technische School wenschen te volgen wor den in een v lorbereidenden cursus geplaatst'waar zij uitsluitend onderwjjs ontvangen in wiskunde en talen. "60 ■-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1