Dagblad voor Schiedam en Omstreken. A k o i n e e r t D op ie ■^feuilleton, Onder valschen naam. Mieim Mieiamfe Courant 32ste Jaargang. Dinsdag 24 Augustus 1909. No. 9495.^ iratis prijs 10 c. p. weet, 0.45 p. Bl.fl.35p. 3M. Buitenlandsch Nieuws. Verspreide berichten» ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden f 1.35, per maand 45 cent en per Week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland f 2.per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons BureauBoter- Btraat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN; Van 16 regels 0.92 met inbegrip van bewijsnummer. Elke regel daarboven 15 cent. i j Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. j Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voorherhaaldeljjk adverteeren worden uiterst bil- 1 ijk e overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus ho. 30. ZWEDEN. Het algemeen secretariaat van de Zweedsche Vakvereenigingen deelde mede, dat de inzamelingen 'at> vrijwillige giften tot Vrijdag jl. in Denemarken ®°-000, in Duitschland 450.000 kronen opbrachten. Te Södertelge hebben de burgemeester en twee abrikanten een door 3000 personen bezochte Volksvergadering belegd, die een motie aannam, ^aarin de Koning dringend verzocht wordt door e 'egeering zoo spoedig mogelijk een bemidde- 'ngsvoorstei te laten doen. He gemeenteraad van Gudmundro zal dezer da- 8eö in buitengewone zittting bijeenkomen, even- ®eös om den Koning te verzoeken de regeering e laten bemiddelen. Andere provinciale gemeen- eraden z^n van plan dit voorbeeld te volgen. NOORWEGEN, Het Noorsche blad »Dagposten" verneemt uit aaimerfest over Wellman's mislukten Noordpool- °cht»Met de opstijging ging het goed. De l°n luisterde naar het stuur en stevende aan stonds op het Noorden aan. 's Middags om 12 Uür> op 65 ten N. van het Eiland Amsterdam, Verl°or het luchtachip zjjn achterste sleepzak, ^aarin duizend pond leeftocht geborgen was. Daar- 00r verloor het zjjn evenwicht en kon niet meer estuurd worden. Wellman beproefde terug te eeren> ®aar dit mislukte. Hq was toen verplicht Sas te laten ontsnappen om te kunnen dalen. Een °°rdsch expeditie aan boord van de Fram nam het ongeval waar en drong het ijs binnen. Men slaagde erin het sleeptouw te grijpen en sleepte ^ei» ballon naar de Virgobaai terug, waar men 8 avonds, om 11 uur aankwam. Bij het sleepen en het binnenbrengen in de loods leed de ballon Onzienlijke schade, zoodat van 't jaar een nieuwe °pstjjgiug onmogelijk is." He andere lezing, die van ïMorgenbladet" ook J"eeds telegrfisch kort meegedeeld, is dat de bal- °D> terwijl men hem naar de loods bracht, door een windvlaag 200 M. in de lucht werd geheven en hij daar, door het vlamvatten van de meege- v°erde benzine, ontplofte. Het schuitje werd ver- iel(l 5 de motor bleef echter heel, Het omhulsel ^erd in stukken uit het water opgevischt. en uitvoerig telegram uit Hammerfest aan de a'ly Mail" spreekt echter niet van een ont- 0 mg. Volgens dit bericht scheurde de wind ®t omhulsel van het schuitje los. Dit viel te 'er, het omhulsel dreef over de baai en viel en in zee. Hen volgenden dag was Wellman weer aan het in IQ 6aat de loods vergrooten want hij wil r 910 met een nog grooter luchtschip weer de e,s ondernemen. Gister zou hjj op de «Arctic" an Spitsbergen vertrekken. 9) Boeiende Roman. (Naar het Duitsch den ;°eWe de fabriekseigenaar op de komst van verras?(D^tn man sedert weken voorbereid was, Bediend hem toch niet weinig, toen hjj aan zijn Werd, en een lichte siddering vloog over aanzet m' toen c^e bediende den naam van den aangekomene noemde. 'roep L^maals naar Amerika teruggekeerd den I, 6 ant, die in trotsche houding voor Jongen ingenieur stond. ren stra't- hi°"k het kort. De oogen van Fred wa- brikan» 0p gebiedende gestalte van den fa ntin anh«^eV^t1^1 ais wüde hij iederen trek van ~_ir onderzoeken, vroee. daartoe een bijzondere reden? °e fabrikant met nieuwsgierige blikken. Het J8' Z6lde. Fred Weller met heldere stem. verra JS V00r ftmdie-aangelegenheden, dat ik de re reis nogmaals ondernam. de~hJ^ 200 D« fabrikant kruiste de armen over jwrst en zag Fred. onderzoekend aan. ot„ ,Nu ,.kort en, g°ed. zeide bij daarop, als gij famihe-aangelegenheden met mq wilt spreken zoo zal !k u niet te woord staan want al uwe OOSTENRIJK-HONGARIJE. Het avontuur der Tsjechische touristen, die, van Weenen per boot vertrokken naar Melk, nergens konden landen en gedwongen waren, te Nussdorf, de hoofdstad per trein weer te bereiken, om ieder conflict te vermqden met de Duitsche gymnasten die hen opwachtten aan elk station langs den stroom, heeft een keer te meer getoond de uit breiding van de Germaansch-Tsjechische beweging die de Habsburgsche monarchie sedert zoo lang teistert. Tot hiertoe deden zich de betrokken incidenten slechts in Bohemen voor of waren slechts een weerklank van de plaatselijke twisten. Ditmaal betreft 't echter betoogingen door de Duitschers georganiseerd tegen de Tsjechen in de hoofdstad, die een bijzondere propaganda zouden maken, zich doen kennende door de toeneming met een derde, in ze3 jaren tijds, van het getal der Tsjechische sociëteiten evenals van het aantal dagbladen in de Tsjechische taal geredigeerd. Intusschen is dit niet anders dan hetgeen de Duitschers-zelven in Bo hemen beweren te doen. Deze vijandelijkheden doen zich juist voor, nu de president van de Poolsche clule Glowbinski, de hoofden der groepen in den Rijksdag bijeenroept, teneinde te onderzoeken of er door gemeenschappelijke overeenstemming niet een middel zou te vinden zjjn om de grieven van Tsjechen en Duitschers door wederzjjdsche con cessies uit den weg te ruimen. Gezien de hevigheid van den rassenstrjjd staat 't echter te bezien of deze parlementaire conferentie tot een bevredigend resultaat zal leiden. Reeds is de hoop dat de hervorming van het kiesrecht tot een verkoeling van den strjjd zou leiden, teleur gesteld en de regeering ziet zich tegen de weder- bjjeenkomst van den Rijksraad voor een verscher ping van het Duitsch—Tsjechisch conflict geplaatst. KRETA. De Verheven Porte schjjnt minder oorlogszuchtig gestemd dan hare beweegeljjke onderdanen. Zjj bljjkt weinig geneigd te zjjn in de Kretenzer kwestie eene aanleiding tot een oorlog te vinden waarvan de gevolgen voor het ottomanische rjjk niet zouden te overzien zjjn. Onder den invloed van de laatste nota der mo gendheden heeft de ministerraad eergisteren, in beginsel het antwoord van Griekenland goedkeu rende, besloten een nader beroep op de mogend heden te doen met het oog op een definitieve re geling van het regeerstelsel op Kreta. Niettegenstaande de gematigder houding van regeering en pers, melden de bladen heden dat er een nieuwe reeks betoogingen tegen Grieken land in de provincies is gehouden, en dat het boycot zelfs in Konstantinopel voortduurt. De minister van buitenlandsche zaken heeft aan de gezanten der beschermende mogendheden ge zegd, dat de Kretenzer kwestie geen open vraag stuk kon blijven en dat de vorm van zelfbestuur geregeld moet worden. hoop, al uwe verwachtingen, al uw beweringen, dat gq mjjn zoon zoudt zjjn, berust op een groote dwaling uwerzjjds. Dus dit beschouw ik als af gehandeld. Als u echter over uwe uitvinding wilt spreken, dan ben ik geneigd met u daarover te onderhandelen. Zelfs zou ik genegen zjjn ze te beproeven, alhoewel dat voor mjj met groote kosten gepaard gaat, en ik een groot kapitaal daar voor moet opofferen I Ook zou ik genegen zjjn u op mijne fabriek te plaatsen, en zoodoende u eene goede toekomst te verzekeren. De fabrikant had onder het spreken, steeds meer en meer de belangstelling van Fred opgewekt, want was het niet of hjj dat wezen vroeger er gens -- - 1 had. gezien, of hjj die stem niet reeds gehoord Was het naar zjjne meening niet onmogelijk geweest, dan zou hjj bjjna met zekerheid hebben durven beweren, dat hij in den fabrikant, den passagier meende te herkennen, van bet vergane schip, die toen de flesch* in zee slingerde. Doch dat was ja onmogeljjkDe «Simbria" had schipbreuk geleden, an de lijst der geredden bevatte, behalve vrouwen en kinderen, slechts en kele personen, wier namen hjj zich nog steeds herinnerde. onderzoekt toch mjjn uiterlijk, als wil- det gij mjjn portret maken, zeide eindeljjk de fa brikant met eenigszins bevende stem daarbij den blik van den jongen ontwjjken. Fred Weller schrikt bjj dit gezegde, als werd Hilmi pasja, Rifaat bei en Tiilaat bei hebben de nota aan de mogendheden opgesteld, waarbjj de onmiddellijke en definitieve vaststelling van de grondwet van Kreta wordt gevraagd. MAROKKO. Nog atijd is de roghi op Marokkaansche troonpre tendent niet gevangen genomen. De Sultans-troepen achtervolgen hem en leveren telkens gevechten met Boe Hamara's benden, doch hem zeiven te pakken krjjgen kunnen zjj niet. Onder dit opzicht mogen zjj hand aan hand gaan met de Spanjaarden die nog maar steeds de lastige Rifstammen dreigend tegenover zich zien, dreigender zelfs dan ooit te voren. Een draadbericht uit Casablanca te Tandzjer ontvangen meldt, dat er vrq ernstige onlusten zijn uitgebroken bjj Doe Khalade stammen van de Wled-Fredzj bevechten elkaar. De benoeming van een nieuwen caid te Azemmoer heeft de onrust nog verergerd. Uit Melilla word nog gemeldDe Rifkabylen zjjn opgerukt tot Sidi-Moesa. Opnieuw hebben zjj een Spaansch convooi aangevallen. Zeven Spaan- sche soldaten zijn gewond. Naar men verneemt, hebben de Rifkabylen versterkingen ontvangen uit Tandzjer. Men meldt uit Fez d.d. 19 Augustus, dat de vervolging van de roghi wordt voortgezet. Er zijn verscheiden gevechten geleverd, maar de preden- dent is nog steeds niet gevat. Volgens de Temps" isMoelai Hafid allesbehal ve gesticht over het feit, dat zijn troepen den roghif die zich op het oogenblik in veiligheid bevindt, niet konden vangen, maar meer aandacht schonken aan het plunderen van zqn kamp. De betrokken caid zal een zware boete krjjgen. De correspondent van de «Echo de Paris" te Tandzjer seint, dat, volgens bericht uit Fez, Boe Hamara, de rogi, onder de Beni Mestara en in het land Oeëzzan aan het plunderen is. Moelai Ali, groot-sjerif van Oeëzzan, is Donderdag te Fez gekomen om den Sultan te bewegen al wat bjj aan krjjgsvolk heeft uit te zenden om den rogi te vervolgen. en zocht ingenieur te AMERIKA. Naar de «Times" uit New-York verneemt, heeft president Taft den minister van oorlog opgedragen, het Amerikaansche leger van 88,000 op 80,000 man te brengen. De bedoeling schijnt om wat er op het leger bezuinigd kan worden, te be steden aan de v 1 o o t. De kosten van een soldaat in vredestqd wordt op een 1200 dollar berekend. Dezer dagen is de bouw aanbesteed van de linie schepen Arkansas en Wyoming, die elk 26,000 ton zullen meten. De laagste inschrijvingen waren van de werf van Cramp en die van de New-Yorkscbe Maatschappij van Scheepsbouw, nl. voor 4,450,000 en 4,675,000 dollar. Met geschut en alles (er komen o. a. twaalf vuurmonden van 30.5 c. M. op elk) zal de prjjs van elk schip een 25 millioen gulden bedragen. hjj uit een droom gewekt. Hjj streek met de band over zjjn voorhoofd als wilde bq alles, wat hij zich van de catastroof kon herinneren, uit zijn geest wegvegen. Nogmaals kwam het beeld voor hem te voorscbjjn, juist als het zich op zee had afgespeeld. Voor zicb, de zeebranding en het zin kende schip. Op het dek de hooge gestalte van den schoonen, krachtigen man, met zjjn vollen blonden baard. En nog meer kwam in zjjn oog de hooge opgerichte gestalte van den fabrikant met die verschijning overeen, nog meer gelqkbeid van persoon meende bjj er in te ontdekken. Doch was het niet waanzinnig aan zulke moge lijkheid te gelooven, dat de voor hem staande fa brikant dezelfde persoon zjjn kon. Doch ook zjjn verdwenon vader was het niet. Want van het eerste oogenblik dat hjj hem zag, zeide hem zjjn hart, dat het de man niet was, waarin hjj zijn vader zou gehoopt hebben terug te vinden. De geheele verschijning overtuigde hem, dat de fabrikant Weller een vreemde voor hem was. Fred stond evenwel voor een onoplosbaar raad sel 1 Alles zou hjj echter in het werk stellen om het te doorgronden, om hetzelve op te lossen, al zou hjj ook als de nederigste arbeider in de fabriek moeten komen werken, om te ontdekken, wie de eigenaar der fabriek was, want bjj hem stond het eenmaal vast, dat bq zich onder een valschen naam de groote eigendommen had to°geëigend. Met groote droefheid zag hjj zich, nu hij zjjn vader niet gevonden had, in zjjne hoop bedrogen. Z. H. de Paus zal 1 November a. s. zjjn zilveren bisschopsjubileum vieren. Hjj werd op 16 Nov. 1884 bisschop gewjjd te Rome in de kerk van den H. Apollinaris. Een aanzienlijk getal pelgrims wordt bjj deze gelegenheid in de Eeuwige Stad verwacht, o. a. een zeer groote pelgrimstocht uit Frankrqk. De aartsbisschop van Parqs heeft in een schrij ven aan de geestelijkheid van zqn diocees plechtig geprotesteerd tegen de overdracht der basiliek van Montmartre en der kerken en kerkelqke eigendom men in de Seinestad aan vereenigingen van wel dadigheid, zooals Briand een en ander deeddecre- teeren in het Journal Officiel" van 11 Augustus j.l. Het aantal Fransche pelgrims te Lourdes bedroeg eergisteren Zondag meer dan 50.000 Kanunnik Gayraud, de bekende afgevaardigde voor Finistere, die Zaterdag de predikatie hield over Jeanne d' Are, werd telkens onderbroken door de toejuichingen der menigte. Aan de processie namen op dien dag meer dan 1000 priesters deel. Aan het «bureau van onderzoek" bevonden zich een vjjftigtal geneesheeren. De groote Zeppelin, de beheerscher der lucht, is tot groote vreugde van alle Duitsche patriotten vooral, weer gelukkig hersteld. Gisterochtend heeft hij het ziekenhuis te Constans verlatenhq zou vandaag nog naar Friedrichshafen teruggaan. Te Krementsjoeg, gouvernement Poltawa (Rusland) ontstond eergisteren een hevige brand die gister nog voortwoedde. Twee zaagmolens, tien groote depots van timmer- en brandhout en een groot aantal woningen zqn verwoest. Een duizend gezinnen zjjn dakloos. Een vreeseljjke ontploffing had gisteren plaats in de gasfabriek te Geneve, de fabriek stond in brand. Volgens nader bericht had de ontploffing in de gasfbriek plaats in het gebouw voor het zuiveren van het gas. In de geheele wjjk zjjn tot een afstand van 1 K.M. de ruiten verbrijzeld. Tot gister-avond 8 uur waren er 7 dooden en 15 gewonden uit de puinhoopen der fabriek te voorschjjn gehaald. Een 50-tal personen werden door glasscherven gewond. Ia de laatstverloopen dagen hebben er herhaal delijk incidenten met ballons plaats gehad, waarbjj ongelukken plaats hadden of ter nauwernood vermeden werden. Een draadbericht uit Maisons Lafitte meldde gisteren, dat de bestuurbare ballon Bayard Clé ment, van een oefentocht terugkeerende, door een hevigen windstoot van ter zjj getroffen en tegen een telegraafpaal en op de telegraafdraden langs den spoorweg .geslingerd werd. Het ballonhulsel scheurde en de ballon kwam in de Seine terecht. De drie inzittende luchtschippers zjjn gered. Op het oogenblik is men er mee bezig, den ballon te bergen. Naar men uit Frankfort a/d. M. seint, is Clouth's luchtschip gister-morgen om halftien, na welge slaagde bewegingen in de nabijheid van het ten- - Als u mqne kennis op de proet wilt stellen, zei Fred, tegen den fabrikant, hem vrq in de oo gen ziende, en mqne uitvinding onderzoeken, zoo is mijn grootste verlangen veorloopig voldaan en ik zal gaarne in elk opzicht den op mjj gelegden plicht met dankbaarheid vervullen. En uwe avontuurljjke aanspraak als zoon van dit huis zoeken rechtsgeldig te maken, zeker laat vallen. Geljjk een mes zoo scherp, sneed hem de stem van den fabriekseigenaar door de ziel. Die vraag toch was hem op spottendeu toon gesteld geworden. Dan ging hjj op denzelfden toon voort. Er zjjn toch in Amerika zoo velen met den naam Weller, als hier in Duitschland, Schmidt, Schutz en Müller. Ongetwijfeld is uw vader als hjj zich op het vergane schip bevonden heeft, verdronkenO, ja, wjj hebben nog iemand in de fabriek die zegt, dat hjj de schipbreuk heeft me degemaakt I Eensklaps hield de fabrikant op met spreken, hjj hoord in het nevenvertrek een kinderstem alsmede die eener dame. Het kind wilde zeker zjjn wi), om in het kantoor te gaan, doorzetten want de dame zeide - Neen, Willy, je naoogt alljjd niet maar je zin hebben Papa heeft op het oogeblik een ernstig onderhoud met Fred Weller, later als papa de zaak afgehandeld heeft, zal hjj je wel toestaan je vriend te groeten. (Wordt veryolgd.) f

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1