Dagblad voor Schiedam en Omstreken. 32^te Jaargang. Zaterdag 28 Augustus 1909. No. 9499. EERSTE BLAD. nummer bestaat uit twee waden en een Geïlluslreerd Zon- aa9sblad. Qfficieele berichten. Kennisgeving. Buitenlandsch Nieuws. Verspreide berichten. Binnenland. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en *®st voor Schiedam p>er 3 maanden f 1.35, per maand 45 cent en per Week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland f 2,per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons BureauBoter- Btraat 50 en bq alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 1—6 regels ƒ0.92 met inbegrip van bewijsnummer, Elke regel daarboven 15 cent. j Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voor herhaaldelijk adverteeren worden uiterst bil- ljjko overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. M. de Koningin SÜn ®ureaux ten Raadhuize gesloten zullen /S ea het Bureau van den Burgerlijken Stand 1 ..Straat 12) geopend zal znn van des •«"ddags 12_12* uur; 1 e P°nt in de Bi cUr wordt stilgelegd; da purende den roei wedstrijd, van de3 's mid- scr tot des namiddags circa uur, het ges®®P^aartverkeer in de Nieuwe Haven zal zjjn de^' Jj>eduiende de ringrijderq, het gedeelte van Sch ara®de gelegen tusschen Weslerkade en der raat> v»n des 's middags 2 uur tot na afloop tu; rin8rÜderjj voor het verkeer met rij- en voer- 6en zal zqn gesloten. c h i e d a m, 28 Augustus 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. A. BRANTS. De Secretaris, v. LUIK, L. S. de pont in 'de Buitenhaven van 's middags BURGER-AVONDSCHOOL. be^in '6SSen aan de Burger-Avondschool zullen 7 uUrneu °P Maandag 6 September a.s. 's avonds De Directeur, J. A. HINGMAN. ZWEDEN. aar het nSwenska Telegrambyran" verneemt st V re8eer'n8 beraadslaagd over eenige voor ea tot bemiddeling in de quaestie der alge- heTne Wer'lsta^'B8doch zjj kwam daarbjj tot resultaat, dat die voorstellen niet geschikt t en de regeering tot eenigen siap in die richting bewegen jjn^°'8ens de eergisteren gehouden oflicieele tel- h h8Kbedraa8t ^et aan,a' stabers thans 255,668 en her 60 Da dezer 23,129 personen den arbeid omrent de reis van de sZeppelin III", waar- br' i^Ister reeds het een en ander onder de ru- 0 Negrammen in ons blad is gemeld, seinde v Berljjnsche correspondent der »N.R.Ct." ,B Vol&ende 8„ schijnt wel alsofjde elementen steeds weer aan QsPaunen tegen eiken nieuwen bjj program S«kondigden grooten tocht van Zeppelin. eeti a at Berlijn sedert acht dagen geheel onder liet j8PPe''n"roes verkeerde en zich bezig hield geb 6 voorbereiding der ontvangst van het laatst- bri >Uwde Zeppelin-luchtschip, giet het sedert het den r Van den dag in steeds heviger mate van den em®l en dit niet alleen hier, maar van bqna beeffebeC^en We^' d'en de ^Zeppelin" te doorvliegen tnc k°roen troostelooze berichten over den weers- l0estand. OjJlj^'ddels zjjn er telegrammen aangekomen, die b- maken van een reeds plaats gehad heb- van N 0Qderbreking van den tocht in de nabijheid j eurenberg. Een der nieuwe schroeven moet stel,.0nderweg defect geworden zqn, zoodat her- Schrc>1^ n00dzakel«k was' tot dusver gebruikte dat L0V0n werkten met een krachtig geraas, zoo bet 1UD ^8snor reeds lang te voren de komst van ölann|lc'ltscbip aankondigde. Zoowel voor de be- Werd "!r Z6^ a^s Yoor de practische werking, De lawaai onaangenaam storend bevonden. mind"88 verbeterde constructie werkt met veel deling ^eraas' wat ^ij de opstijging van onmid- sch f?61 vreP8de werd opgemerkt. De langere sch"°e U^e's ecbter, die nu gebruikt worden, te h°hK Van d0n voorsten motor te veel gevergd ra zo°dat zqn beide cilinders defect ge- akten; om die reden moest onderweg, ten einde e noodige herstellingen te kunnen uitvoeren °rden gedaald. In Bitterfeld waar graat Zeppelin eerst wil in- DUITSCHLAND. stqgen, is het geheele stadje overvuld met vreem delingen, die gedeeltelijk in de naburige dorpen moeten kampeeren. Van de groote steden als Maagdenburg, Stettin, enz. loopen er extra-treinen naar Berlijn. De scho len te Berlqn kregen vacantie tijdens de Zeppelin- dagen vele zaken hebben gesloten om de beamb ten vrijen tqd ter bezichtiging te kunnen geven. De Berlijnsche magistraat vaardigde heden een geestdriftig gesteld openlijk verzoek uit om de stad geheel in vlaggentooi te steken. Het geheele garnizoen is voor de plechtige ontvangst gealar meerd. Ondertusschen regent het onophoudelijk alsof het water met bakken uit den hemel gegooid wordt, en niemand weet wanneer en of Zeppelin morgen wel aankomt." Reuter seint uit Gnotzheim Het voorste stel cylinders van den voorsten mo tor van »Z. Ill" was defect, waarom het lucht schip van Neurenberg landen moest. Uit Neurenberg: De ballon »Z. III" is om 4.15 op een groote plek in het bosch, 600 meter achter den »Dutzendteick" zonder den minsten tegenspoed geland. In den loop van den avond zal een nieuwe Daimlermotor aankomen en onmiddellijk in wer king gesteld worden, zoodat reeds in den loop ■van den nacht, misschien zelfs hedenavond nog, de tocht naar Bitterfeld kan worden voortgezet. De »Lokal-Anzeiger" geeft de volgende beschrij ving van de «Zeppelin III" Het luchtschip is prismatisch van vorm, zestien- kantig, met konische einden, heeft een lengte van 136 M. en een doorsnee van 13 M. Met de spitsen bestaat de Z III uit zeventien door schotten van elkaar gescheiden afdeelingeD, die elk afzonderlijk met gas gevüld zijn, tezamen met 15.000 M3. Door dat de twee motoren samen 300 P.K. ontwikke len kan de Z III meer tegen wind optornen dan de Z I met zijn 170 P.K. en de Z II met zqn 220. Het geraamte, de schuitjes enz. zijn uit aluminium, het ballonomhulsel, de wanden van de verbindings gang tusschen ds schuitjes enz. zjjn met gasdichte stof bespannen. BELGIë. België wordt weder bedreigd met een ernstige staking. Het centrale comité van den mjjnwer- kersbond heeft nl. in zqn Donderdag gehouden vergadering besloten, om in de maand October de algemeene werkstaking uit te roepeD, wanneer voor dien tijd de negen-urige arbeidsdag niet mocht zqn toegestaan. SPANJE. Volgens oflicieele berichten uit Barcelona zqn 20 personen, meest nationalistische onderwijzers, verbannen, terwql vier andere tot gevangenisstraf zqn veroordeeld. Francisco Norat is, onder beschuldiging het op roer in de wjjk Campo-Galvani te hebben aange stookt en kloosters te hebben in brand gestoken en geplunderd, in hechtenis genomen. Bovendien zqn nog 7 personen, die vluchtende monnikken van hunne have hebben beroofd, be nevens een aantal vrouwen, die een werkzaam aandeel hadden genomen aan het jongste oproer, achter slot en grendel gezet. Een militair rechter heeft aan het hoofd van 20 gendarmen te Planas 16 verdachten gearres teerd en te Villalonga zqn 18 inweners, die den spoorweg hadden vernield, in handen der justitie gesteld. TURKIJë. De Porte heeft Donderdag aan de vertegen woordigers der mogendheden, die de bescherming van Kreta op zich hebben genomen, het antwoord op de collectieve nota van 18 dezer ter hand gesteld. Zjj ontkent daarin vijandige gevoelens je gens Griekenland te koest* ren en rechtvaardigt hare houding ten opzichte van den kern der quaestie, die alleen de mogendheden en de Porte aangaat. Zjj spreekt haren dank uit voor de afdoende op lossing van da vlag quaestie en verklaart, dat thans ook de weg is gebaand voor de regeling der andere hangende quaesties. De Porte behoudt zich het recht voor om de mogendheden te verzoeken een einde te maken aan de betoogingen der voorstanders van de an nexatie op Kreta, maar spreekt niet over de re geling der regeering van dit eiland. MAROKKO. Men meldt uit Fez in do 24 Aug.De roghi is heden-ochtend in Fez gebracht, zooals was aan gekondigd. De geheele bevolking was uitgeloopen. De troepen met muziek vormden een haag. De Sultan, in een pavilion gezeten, zag de komst van zjjn tegenstander met ongeduld tegemoet. Om 11 uur werd de stoet gesignaleerd op den weg van Guezzan. Nadat Bagdadi bjj Mouley Hafid was aangekomen, verscheen spoedig daarna de roghi, opgesloten in een qzeren kooi, die op een kameel was geheschenhjj scheen stil en beantwoordde de teekenen der menigte. De Sultan ondervroeg den roghi gedurende vqf minutendaarna deed men deze van de kameel afkomen en de kooi werd in het paleis geborgen. Uit Meliila wordt gemeld, dat een Requiem mis in de open lucht is gecelebreerd in het kamp bezet door de troepen van generaal Pintos. Deze Mis werd gecelebreerd voor de zielerust der sol daten, die in het gevecht van den 27 Juli gevallen zijn. Het draagbaar altaar waarop de H. Mis werd gecelebreerd, was versierd met bloemen en omringd door vier kanonnen, vier mitrailleurs en geweren- groepen. Behalve de troepen van de brigade van generaal Pintos waren talrijke delegaties van alle korpsen deel uitmakende van het operatieleger, bjj de plechtigheid tegenwoordig. Op 't oogenblik der elevatie openden, op eenigen afstand van het kamp de inboorlingen het vuur tegen de inlandsche politie en terwjjl de muziek den koninklijken marsch deed hooren, bombardeerden de batterijen van het fort Camellos de vjjandelqke verschansin gen. Dat was een indrukwekkend oogenblik. Na de plechtigheid defileerden de troepen onder de opwekkende tonen der marschen door de muziek korpsen gespeeld. Het vuur der artillerie richtte in den ochtend beduidende schade aan. Een pro jectiel viel in een dichte massa van mannen, vrou wen en kinderen, waarvan er verscheidene gedood werden. De strqd, die de Spanjaarden aan het Rif voeren en waarvoor zjj zulke groote fiuancieele offers beschikbaar stellen, heeft vooral den Uich- danberg tot oorzaak. Deze berg heeft vqf toppen, die door enorme blokken gevormd worden, welke er uitzien als gegoten jjzer. De chemische analyse van de ertslagen, heeft een ijzergehalte van 65 a 70 pCt. vastgesteld. Boven op den berg bevinden zich de graven van twee hoogvereerde Arabische heiligen. Men zegt nu, dat het verwijderen van deze graven, dat bjj een exploitatie van den berg noodzakelijk is, voor de Arabieren geen bezwaar is, omdat de geesten van de heiligen zich onmiddellijk terugtrekken, wanneer de ongeloovigen bezit nemen van de aarde waarin zjj rusten. Of de ongeloovige Mo hammedanen 't intusschen aangenaam vinden, dat de graven hunner heiligen op die wjjze ge schonden worden, staat natuurlijk nog te bezien. Men schat de hoeveelheid ijzererts, die hier bjj voldoende transportmiddelen betrekkelijk gemak kelijk te winnen is, op 8 a 10 millioen ton. Ver der zqn in de buurt nog belangrijke hoeveelheden magneet-ijzersteen gevonden. Het bedenkelijke van het heele geval is, zooals men weet, dat de Roghi concessie verleende tot het exploiteeren van deze mjjnen. En de Roghi, die als opstandeling nu goed en wel is gevangen genomen door het wettelijke gezag, had natuurlijk niet het minste recht om den Spanjaarden con cessies te verleenen. china. 1 j Reeds voor eenige dagen is te Kioekiang, de hoofdstad van de Chineesche provicie Kiangri, de boycot uitgesproken over alle Engelsche waren. Van hieruit verbreidt de boycot zich met buiten- gewo snelheid over het gansche Jangste Kiang-dal. Het is onnoodig te zeggen, dat de schade, die hierdoor aan de Engelsche scheepvaart en den Engelschen handel wordt toegebracht, aanzienlijk is. De Engelsche gezant heeft de regeering daarom dringend verzocht, hiertegen maatregelen te ne- meD, met dit gevolg, dat de vice-koniDg van Nanking en de gouverneur van Kiangsi van de regeering aanzegging hebben gekregen, onverwijld alle maatregelen tot ophelflng van dezen boycot te nemen. De oorzaak was feiteljjk de kwestie met den Engelschen politie inspecteur Mejjer. Deze was door het consulair gerechtshof, waarvoor hjj we gens het dooden van een Chinees gedaagd was, vrijgesproken. De Cbineezen, die echter van oor deel wareD, dat de uitspraak niet onpartjjdig was, zjjn daarop den boycot tegen de Engelsche waren begonnen en trachten dezen zooveel mogeljjk Hit te breiden. Het is opmerkeijjk, dat de Engelschen den Ame- rikaanschen zendelingen, die naar hun meening te veel invloed op de bevolking uitoefenen, de schuld van deze beweging geven. De Japansche stoomboot nTatseo Maroe", door welker bemidde ling de Engelsche waren werden ingevoerd, wordt ook door de Chineezen geboycot. Keizer Franz Jozef zal binnenkort een bezoek brengen aan Bregenz en heeft volgens de «Schwei- zerische Depeschenagentur" den wensch te kennen gegeven bjj die gelegenheid ook den Zwitserschen Bondsraad te begroeten. De begroeting zal plaats hebben te Rorschoch op het schip, waarmede de Keizer naar Bregenz reist. Daar de bondspresi dent Deucher oin gezondheidsredenen niet aanwe zig kan zjjn, zal de Bondsraad worden vertegen woordigd door den vice-president Comtesse en twee leden van den Raad. Nair de «Lokal-Anzeiger" uu New-York ver neemt, heeft hei Beiersche Nationale Verbond daar besloten, als vereenigingstaal het Duitsch door het Eagelsch te vervangen. In Duitsche kringen wekt dat besluit daar geweldig opzieD. Aan de Franscbe grenzen zjjn maatregelen genomen om de overbrenging der cholera te voor komen. De schepen komende van Rotterdam ter bestemming voor België, worden als verdachte schepen aanschouwer en zullen dus aan quarantaine- maatregelen onderworpen zqn bjj aankomst te Doel. Deze maatregel wordt genomen om de besmette lijke ziekte ie keer te gaan (cholera), welke te Rotterdam uitgebroken is, aldus meldt sScaldis". J iarlqks worden er te Londen van regeerings- departementen een drie millioen kilogram brieven, bescheiden, drukwerken enz. naar den papiermolen gebracht. Dat er niet altjjd zorgvuldig voor de vernietiging wordt gezorgd, is onlangs gebleken. Een zendeling vond in een huis in het Oosteind een kopieboek van brieven, aan het departement van oorlog afgezonden, niet langer dan twee of drie jaar geleden. Aan het ministerie, waarheen men het boek terugbracht, redde men zich met te zeg gen, dat het brieven zonder beteekenis waren. Van het Hof. Met den trein van 3.43 arriveerden aan het station te Apeldoorn de prinsessen van Bentheim. Zjj werden er ontvangen door twee leden van Hr. Ms. gevolg. In een open rjjtuig reed men naar Het Loo waar de Koningin de prinsessen ontving op het bordes aan het plein voor het paleis. Met den Duitschen trein van half zes zjjn de prinsessen weer vertrokken. Prins Hendrik. Men meldt uit Schwerin, dat Z. K. H. Prins Hendrik gistermorgen 10 van daar over Berlqn naar Nederland is vertrokken. Opening zitting Staten-Oeneraal. Voor het geval H. M. de KoniDgin de zitting van de Staten-Generaal in September niet mocht openen, waarvan ernstig sprake, doch waaromtrent tot dusver nog Diets beslist is, zal de beëdiging van de leden van de nieuw gekozen Tweede Ka mer met machtiging van H. M. geschieden door het oudste lid in jaren, aangewezen door het tjj- deijjk voorzitterschap, die vooraf de gevorderde eeden in handen van H. M. de Koningin zal heb ben afgelegd. Wjj vernemen dat de ontwerpen der Staatsbe- grooting 1910 eerstdaags den Raad van Staten, bjj welke collegie zjj nog in overweging zqn, zullen verlaten. Aftreding Idenburg. Naar ons wordt medegedeeld, houdt de aftreding van den heer Idenburg geen direct verband met zijn benoeming tot Gouverneur-Generaal van Neder- landsch-Indie. Hij zou toch als Minister heenge' gaan zjjn, nu zqn liefste wensch onvervuld blqtt' ^URGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SCHIEDAM, D. r«*geu ter kennis van de ingezetenen, dat op U ffag 31 Augustus a.s., den verjaardag van

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1