Dagblad voor Schiedam en Omstreken. 32ste Jaargang. Maandag 30 Augustus 1909. No. 9500. u m üllfü öfficieele berichten. Kennisgeving. jSuitenlandscIi Nieuws. Verspreide berichten. Binnenland. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden ƒ1.35, per maand 45 cent en per Week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland f 2.per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Boter- straat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauB0TERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 1—6 regels f 0.92 met inbegrip van bewijsnummer. Elke regel daarboven 15 cent. j i Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voor herhaaldelijk adverteeren worden uiterst bil- ljjke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. «W* Ter gelegenheid van den verjaardag j H. M. de Koningin zal de „Nieuwe Schie- 0 n,sche Courant, Dagblad voor Schiedam en ®streken", 0p Dingily 31 Augustus des 1 dags 12 uur verschijnen. DE DIRECTIE. ^Burgemeester en Wethouders van Schiedam, nae^en ter openbare kennis, dat op 31 Augustus a.s. bet Ua5 's m'ddags, de bruggen en sluizen voor Riet 8 eePvaartverkeer zullen worden gesloten, DavenUUJZonderin® van de brug over de Nieuwe eni die reeds em 2 uur zal worden gesloten. c h i e d a m, 30 Augustus 1909. ii burgemeester en Wethouders voornoemd, "h- M. A. BRANTS. De Secretaris, v. LUIK, L. S. D RUSLAND, Ru f gezonBheids toestand van de Tsaritsa van Ran Un<* ®ee*t' v°lgecs een bericht uit Petersburg e *Times", weder aanleiding tot ernstige Zo'Sdheid. Er doen zich bjj de vorstin weder a, e Verscbijnselen van zenuwachtigheid voor Voor bare reis naar Engeland. Het is niet 0gelqk,dat deze ongesteldheid wijziging zal bren- n m de reisplannen van den Tsaar. Zooals men zou deze m Tadia en dai rengen te Ilonr F,MARKEN. s van den minister Christen- monstreerde Zotidagmiu- Tegen het in het treerae Aonaagmia- rin" ^evo'S>ng van Kopenhagen in de vergade- te Werd besloten, den koning en het Folkesing 0oriyerzoe'ten, den tegenwoordigen minister van soek^ V°0r ^8t rÜb?gericht te brengen tot onder- Q^r. van de olficiëele verhouding van minister tie 1*tensens tot den vroegeren minister van justi- Alberti. leden der keizerlijke familie graaf Zeppelin harte lijk welkom. Burgemeester Reicke hield een toe spraak, waarin Zeppelin de held en de lieveling van het Daitsche volk werd genoemd. Ten slotte bracht de Keizer een driewerf hoera op Zeppelin uit. Daarna reden de Keizer en Zeppelin, de laatste aan de rechterhand van keizer Wilhelm gezeten, per automobiel naar het koninklijk slot. De tal rijke toeschouwers juichten den Keizer en Zeppelin stormachtig toe. Aan de lunch bij het keizerlijk paar namen deel graaf Zeppelin, die in 't zwart gekleed was, benevens director Calsman en de hoofdingenieurs Duesz en Cober. De Keizer wijdde ieder dezer heeren een dronk. Na afloop van de lunch vertoonde de Keizer zich herbaalde malen met graaf Zeppelin aan het ven ster, waarna dan telkens de toegestroomde menigte in daverend gejuich losbrak en vaderlandsche liede ren zong. De Keizer vertrok naderhand om de vlootma- noeuvres in Swinemunde bij te wonen. De «Zeppelin III" aanvaardde te 11.24 den terug tocht in Zuidwestelijke richting. GRIEKENLAND. De minister-president Rhallys nam zjjn ontslag. Waarschijnlijk zal Michaelis hem opvolgen. Een aantal ontevreden officieren en onderofficie ren wisten een gedeelte van het garnizoen over te halen Athene te verlaten en buiten op het veld een bivouac te betrekken. .'ter wc j gem-id; Officieren kampeerende buiten de sta ontvingen j mes, on nöusia: me bp. amnestie-decreet; zjj juichten I der. koping t' Jet ministerie bood de Kamer 1 w -jtwr. tot be:vorming van he admi nistratief bestuur, waardoor het :«nd gelegem.cid zou kragen zich normaal te ontwikkelen ia rede, waardoor het op de meeste volmaakte wjjze zijn hulpbronnen zou kunnen bevatten. meester, met wien H. M. zich in de wachtkamer onderhield. H. M. was vergezeld van baronesse Rengers en baron v. Asbeck. De trein, kwam te 5 uur bin nen, en de salonwagen werd afgehaakt en voor het eerste perron gereden, waar H. M. de Koningin intusschen Haar Moeder stond op te wachten.' H. M. de Koningin-Moeder was vergezeld van de freules Van Ittersum, en v. d. Poll en jhr. Van Tets. Na een hartelijke begroeting stegen H. H. M. M. in het rijtuig, het gevolg in twee andere hofrjjtuigen. Een massa menschen stond voor het stationsgebouw en zoowel bij aankomst van H. M. als bij het vertrek, ging een luid hoera op. Zooals bekend is, blijft H. M. de Koningin-Moeder tot a.s. Donderdag op 't Loo. Prins Hendrik te Berlijn. Reuter seint uit Berlijn, dat de Prins der Ne derlanden aldaar is aangekomen en afgestapt in het Continental Hotel. V, DUITSCHLAND. De «Zeppelin III" in Berlijn. 6 31 Zeppeiin III'" is te Berlijn gearriveerd. Dian aar belangwekkende nieuws, hetwelk s m de beschaafde wereld druk wordt besproken. 2oil^ter^ag was de «Zepgelin III" om 6 25 uur hierer een*g ongeval te Bitterfeld geland. Van gestev z°u den volgenden dag naar Berljjn worden °nj L' bitterfeld wordt geseind, dat het luchtschip q Uur reis naar Berlijn had aanvaard. Beute/601 aan^omst Zondag te Berljjn seint Pr ter ^eC'es te half één verscheen de «Zeppelin III" h >ferv^r0el'n^ Van den ^e'zer boven het Tempel eer h ZWen'tte een'ge malen, en voer daarna der r der klokken en de toejuichingen hniZe°P k«t Tempelhoferfeld, op de daken der >n een 'n de straten aanwezige toeschouwers keerd W^den boog naar Kreuzberg terug. Daarna ?ich d *^ePPe''n Dl'" naar de plaats, waar ö°g v 6 keizerljjke tribune bevond, terug, waar den ''lende zwenkingen en manoeuvres wer- 1 gevoerd. Het weer was prachtig. Nad^ S6'nt Beuter op 3 luchtschip gedurende een kwartier Tea, ei) hoogta van 150 k 200 meter boven het bitgev °^er^e^d verschillende bewegingen had bet n°6rj' V^00g bet met versnelde vaart naar over ?°rden' over het koninklijk slot en daarna *ZeDn r' JaadbU3S heen, waar de muziekkapel de Na 6rfln 11061 ^6t Duitsche volkslied begroette, denbu Straat ïUnter den Linden" en de Bran- ®chiD rS6r P°0rt g®passeerd te zjjn, voer het lucht- stadt t°Ver ^"edrichstad en Cranienburger Vor- «aar bi i,Weede male naar faet «lot, en daarop 40 Tegeler schietveld, waar het te 4 uur min. verscheen. doorTu1 het V0°rSte gedeelte van het luchtschip Stee aten aan ankertouwen vastgehouden werd, gen de inzittenden uit den gondel. De Keizer snf?^1'6 graaf ZePP3lin en de militaire kapel Peelde «Deutschland, Deutschland über alles". _aarna heetten ook de Keizerin en de andere TURKIJS. Alle ministers hebben met den Sjeik-ul-Islam den grootvizier kennis gegeven, dat zij weigeren langer samen te werken met Noradoughian, minis ter van openbare werken en dat zq hun ontslag zullen nemen, zoo deze zijn portefeuille behoudt. De grootvizier, Hilmi pasja, zal morgen Nora doughian kennis geven van het door z^jn ambtge- nooten genomen besluit. MEXICO. Een Reuter telegram uit Mexico city meldt Noordelijk Mexico is geteisterd door een over strooming van de Santa Catharina-rivier. Te Mon terey wordt de schade geraamd op twaalf millioen dollar, daar verscheiden belangrijke industrieele ondernemingen van de overstrooming te ljjden hadden. Het aantal dooden wordt op 800 geschat, terwijl 15.000 inwoners van onderdak beroofd zijn. Onmiddellijk na de landing van graaf Zeppelin's luchtschip te Berlijn, werd Orville Wright door den keizer aan graaf Zeppelen voorgesteld. De gevangenissen te Barcelona zq'n zoo over vol, dat men genoodzaakt is een aantal gevange nen uit die stad over te brengen naar andere steden van Catalonia. Volgens een öfficieele opgave zjjn naar aanleiding van de jongste gebeurtenissen niet minder dan 990 personen, onder welke echter slechts 60 Catalanen, in hechtenis genomen. - Gister is tegelijk met den Duitschen Katholiekendag te Breslau de Hongaarsche geopend te Szegedin. Na de openingszittiDg had een processie met het Allerheiligste plaats. H. M. de Koningin-Hoeder. H. M. de Koningin-Moeder gaat Donderdag van het Loo naar Gouda, tot bezoek van de landbouw tentoonstelling. H. M. keert om 4.54naar Soestdijk terug. II. M. do Koningin-Hoeder op 't Loo. Men schrijft dd. 28 Augustus: II. M. de Koningin kwam in een rijtuig met vierspan en voorrijder even voor vijf uur aan het station te Apeldoorn, opgewacht door den burge Drankwet. Met de »St.-Ct." no. 202 is verzonden het ver slag van de werkzaamheden en bevindingen van de inspecteurs voor het toezicht op de naleving van de Drankwet over het dienstjaar 1808. 1,1 Uil Tweede Kamerverkiezingen. Aangezien de heer J. H. de Waal Malefgt, in gevolge zjjn benoeming tot minister van koloniën, krachtens art. 96 der Grondwet van rechtswege j G. oeraal heelt verloren, zoodat ia de thans z> :ide j Kamer een v> ature is •itste^n, moet in hel us- j tnct Lreukelen een aanvullende verkiezing plaats hebben voor een lid dier Kamer, om met lien I derden Dinsdag in September ;an dit jaar sf treden, '•'e mtnlstw '.a~ i..anfc«ii&dscaö UUULU ueic'jv bepaald, dat die verkiezing zal plaats hebben op Donderdag 9 September, de stemming zoo noo- dig op Dinsdag 14 Sept. en de herstemming zoo noodig op Maandag 20 September. De nieuwe verkiezing, noodig geworden omdat de heer J. H. de Waal Malefgt, na bq de ver kiezing voor de Tweede Kamer der Staten-Gene raal, die met den derden Dinsdag van September 1909 optreedt, tot lid dier Kamer te zjjn benoemd, ingevolge art. 96 der Grendwet niet als zoodanig kan optreden, is door den Min. bepaald op Donder dag 9 Sept., de stemming zoo noodig op Woensdag 22 Sept., en de herstemming zoo noodig op Dinsdag 5 Oct. Breukelen. Men meldt aan »De Tgd" dat als katholiek candidaat in het district Breukelen ook genoemd wordt de heer F. J. H. Evers, pastoor te Dui- vendrecht en lid van den Raad van Defensie. Naar de »Msb." meldt, was de Christ-hist. Kie- zersbond eerst van plan den candidaat der anti revolutionairen te steunen voor het lidmaatschap der Tweede Kamer. Bjj nadere overweging is men daarvan echter teruggekomen, omdat men meent, dat het kiesdistrict Breukelen veel meer Christ.- historisch is dan antirevolutionnair. De candidatuur is thans aangeboden aan mr. H. J. Doude van Troostwjjk, te Nieuwerluis, lid der Prov. Staten, die deze heeft aangenomen. »Het Volk" meldt, dat, naar verluidt, de anti- revolutionnairen van plan zouden zjjn als er geen vreedzame oplossing komt tusschen hen en de roomschen, bjj de a.s. Kamerverkiezing in het district Breukelen, den nieuwen minister van ko loniën, den heer De Waal Malefgt, opnieuw can didaat te stellen. De begrooting van oorlog en marine. Volgens het «Berl. Tag." zal het dep. van Marine dit jaar 4 millioen vragen voor den bouw van een nieuw pantserschip en Oorlog eveneens met een aanvraag om groote sommen komen. Minister Cool. De minister van Oorlog, generaal-majour Cool, begaf zich Zaterdag naar het Loo ter audiëntie bjj H. M. de Koningin. Kamer der Staten Generaal omtrent het wetsont werp tot nadere wjjziging en aanvulling der Wet van 4 Dec. 1872 (Staatsbl. No. 134) tot voorziening tegen besmettelijke ziekten de opmerking gemaakt, dat, mochten inderdaad de kosten een overwegond bezwaar zjjn om tot een Rjjksontsmettingsdienst te besluiten, het naar de meening van verscheidene leden aanbeveling zou verdienen, bjj de wet «pro vinciale" ontsmettingsdiensten in het leven te roe pen, zoodanig, door het Rjjk gesubsidieerd. Even als art. 11 der wet tot regeling van het Staatstoe zicht op krankzinnigen de provincie belast met de zorg voor de oprichting instandhouding van ge stichten zou de ontsmetting van besmette voorwer pen moeten worden gemaak tot eene verplichte provinciale benoeiing. Naar aanleiding hiervan is onlangs door den minister binnenlandscbe zaken het oordeel van de Gedeputeerdd Staten der onderscheiden provinciën over genoemde opmerking gevraagd. Zjjn wjj wel onderricht, dan luidt dat oordeel over het algemeen weinig gunstig. Wetsontwerp besmettelijke ziekten. Zooals men weet, werd io het voorloopig verslag van de conaissie van rapporteurs uit de Tweede De cholera. Voorzorgsmaatregelen. Het Ned. Correspondentie-bureau meldt uit 's-Gravenhage, dat in verband met de voorgekomen gevallen van Cbolera Asiatica te Rotterdam en Uithoorn de in die gemeente woonachtige verlof gangers, voorloopig niet voor herhalingsoefeningen, of om eenige andere reden onder de wapenen zul len worden geroepen. bet besmet r.vierwatfi de Toet-bar-* bad n zweminrichting *r ioen sluiten. Vanwege <et r .nee etastuur van Gnven- j ge zjjn uitgebreide voorzorgtr^atrec len genomen voor het jval zich alda» - choleragevallen mochten vooi n. Aan de comm^sarisnen van politie eo de hoofdinspecteurs, chefe van poli ttesecties, zjjn te dien aanzien uitvoerige instructies verstrekt. Ia verband met de choleragevallen te Rotterdam was de gezondheidscommissie in Den Haag eergis terenavond in buitengewone vergadering bijeenge roepen. Men seint ons uit Den Haag In militaire kringen in Den Haag verluidt, dat de legermanoeuvres dit jaar naar alle waarschjjn- ljjkheid afgelast zullen worden in verband met te Rotterdam en elders voorgekomen gevallen van cholera asiatica. Zooals men zich nog wel zal herinneren, werd bjj een vorige gelegenheid even eens aldus gehandeld. Hof van Arbitrage. In tegenwoordigheid van eenige leden van den Raad van Beheer van het Permanent Hof van Arbitrage en een aantal belangstellenden werd Za terdagmiddag 4 uur in het gebouw van genoemd Hof, te 's-Giavenhage, de openingszitting gehouden van bet Scheidsgerecht waaraan de beslissing is opgedragen van een geschil omtrent een deel van de zeegrens tusschen Noorwegen en Zweden. Het Scheidsgerecht, bestaat uit de heeren mr. Loeff, lid der Tweede Kamer en oud-Minister van Justitie, voorzitter; Beichmann, president van het Hof van Appèl te Drontheim en Hammarskjöld, gouverneur van Upsala. i cJ~i klLlJ Mgr. ürehinanns. Naar wjj vernemen, zal mgr. J. H. Drehmanns, bisschop van Roermond, in gezelschap van de H.E. heeren Le Bron de Vexela en prof. Verheg gen, naar Rome afreizen, om er het bezoek a d- 1 i m i n a af te leggm. (Tgd). Actie van Handels- en Kantoorbedienden. Ooze Amsterdamsche correspondent schrjjft In de laatst gehouden vergadering van het bonds- bestuur van den Alg. Ned. Bond van Handels- en Kantoorbedienden werd de wenscheljjkheid bespro ken van het vaststellen van een Program van Actie. Naar wjj vernemen, zal dit door dezen Bond, die, zooals men weet, ook een uitgebreidde actie ten gunste der vervroegde winkelsluiting voert, zeer breed voor de verschillende categoriën van bedien den welke deze Bond omvat, worden opgevat. De bedoeling is n.l. dat dit Program van Actie b.v. zal bevatten als algemeens eischen voor alle bedienden. lo Vaststelling van Minimum-loonen. 2o. 14 achtereenvolgende dagen vacantie. n O- W V'.n Mooeolnis hebban mot hot. nnff

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1