Dagblad voor Schiedam en Omstreken. 32ste Jaargang. Dinsdag 31 Augustus 1909. No. 9501. AJnu mrt ep ie Onder valschen naam, Hiem SclieMe Courant met tra lis ffelilnstreerd Haislilad prijs 10 c. peet, 0.tó j. mi, f 1.35 p. 3 mi. Huitenlandsch Nieuws. jj ÜILL ET O N. Verspreide berichten* Binnenland. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en *°st voor Schiedam per 3 maanden f 1.35, per maand 45 cent en per Week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland f 2.per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons BureauBoter- 8trant 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauB0TER8TRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 16 regels ƒ0.92 met inbegrip van bewijsnummer, Elke regel daarboven 15 cent. Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voor herhaaldelijk adverteeren worden uiterst bil- lijke overeenkomsten aangegaan. JJ Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. ZWEDEN. euter seint uit Stockholm vr a de VrV'zinnige nationale Vereeniging voor 611 sc^e^srec'lt de regeering herhaaldelijk rn en verzocht om in de algemeene staking be- elend op te treden, heeft de regeering gister tot f ''nS gedaan, dat zjj weigert het iSitiatief 'and etlQ^e^n8 te nemen. De minister van binnen in ?che zaken motiveert deze houding in een JEt uiteenzetting, daarmede, dat het, ging het sch'atle^ tot bemiddeling van de regeering uit, den hun ZöU kunnen wekken alsot de werklieden in '■jke ^°°r a'8emeene staking tegen de burger- y."^tschappjj aangebonden strjjd, de overwin ds hadden behaald. DUITSCHLAND. ^eö draadbericht uit Berljjn meldt een uachteljjken tocht van 5 uren, van Ber in „u't> 's de Zeppelin III nabjj het stadje Zahna sche 6en 8root ongeluk overkomen. De recht- sch Voorste schroef is afgebroken, waarbij de slo den 'n het lichaam van het luchtschip jjj 0gen' daarin een verscheidene meters groot gat Ver 6n 6n een der 8ashallons binnenin het schip w^!.zeppei^ moest toen oogenblikke- op een naburig veld landen, waar van de na- d>en garnizoenen militaire hulp werd gezon- Kort te voren was reeds uit te doen nog den *wevenri« -7 6 Jü ^ePPeHn III bij het militaire kamp bij bie u 001 ^U'P 8evraagd, daar de opperingeni- breken6 008enhhk vreesde dat de schroef af zou Met de herstelling zullen vermoedelijk eenige Uit^p genooe'd zAn' daar de vervangende deelen jj "edrichshafen moeten komen. Tot zoolang de gelande Zeppelin in het open veld. Iteiz626 da^en zou de Zeppelin III in Bregenz aan Drans Jozef vertoond worden. ga Drins Heinrich van Pruisen doet blijkbaar Sc}/06 01661 waar bet geldt de betrekkingen tus- bet U ^ngelschen en Duitschers te helpen ver- hisch611 r T°en ver'eden week, zoo vertelt de «Kol der ^e'tung") de Duitsche oorlogsschepen on- gew k6Ve' te ®assnDz het anker hadden uit- Sl[)^0rPen, verscheen er het Engelsche stoomschip bo0r(j0tp0r ^astle" met een Engelsch gezelschap aan ojjj r'ns Heinrich zond een adjudant aan boord cipal Hyveden, voorzitter van de Britsch Muni tie^ °ciety. en dr. Lunn, haar secretaris, alsme- vla„ n ®ezagvoerder van de «Dunottar Castle" op zjjn en dr6Sf'1'P °P de ko^ie te vragen. Lord Lyveden die d n"Dn' die voorzitter is van de maatschappij Unottar Castle" in huur of eigendom heeft Van r 660 donder talent voor het organiseeren den 2eti beeft, mogen wij er bijvoegen noodig- Van gjP beurt prins Heinrich en vijf officieren Van de ^Der schepen tot een feestavond aan boord ^endV ttar Castle". De prins nam het aan en et muziekkorps van zjjn vlaggeschip voor 13) Boeiende Roman, (Naar het Duitsch.) A.lh trotschK ,tocb iu de meeste gevallen haar tegenwern' behouden, maakte zij in niets de hefdpch t0°b ontweok zjj zooveel mogelijk ö°°t, ia j6n van haren aanstaanden echtge- gat Voor n?erae..z'ch zelfs zooveel mogelijk af en Zooveel Ln a^-.,z' rde da8eu vóór haar huweljjk, da* de nr f 1^1 ufgezonderd wilde doorbrengen. sP°editf r i dit huwelijk alleen zoo 0tl>dat »n g6 stnnd wilde doen komen, Schuldeiseho?f0n. u,ltwe8 meer kende. Omdat de als het ware hn if m08r aandron8en. omdat zij, etende e! 1 hunJhet mes op de keel zetten. Zü ï*dllioenen v°HPr, z,oodoende goedig in het bezit der halve van 1 ?D molenaar te zfln en zich der- Egon zekei;en ondergang te redden. °°gen hJ D üet wraakzuchtig fonkelen der g£;nd/POt^n?f gHmlach °P de hppen en de sta»nde als^Kh11 'Dg °Pa het gelaat zjjner aaD" De huw!."? a jawoord tot het huwelijk gaf. Vastgesteldf a8g 76rd j°° spoedi^ mogelijk bet vo ?JeU °U eraaf wenschte, dat dien °!fr°kken was, voor de oude molenaar, in- hfl beterde, geheel en al hersteld was, zoo- het feest af. Tegelijk noodigde hjj alle reizigers van het Engelsche schip uit, het eskader te komen bezoeken. Aan het feestmaal op het Engelsche schip zat dr. Lunn voor. Er werden zeer hartelijke toosten gewisseld, en verscheiden Engelschen wer den aan den prins voorgesteld, 0. a. Lord Manners, het Parlementslid Percy Alden en een aantal En gelsche officieren. Te Danzig en Lübeck heeft het gemeentebestuur de Engelsche gasten gehuldigd. Dr. Lunu heeft eer van zgn reis. SPANJE. De Procureur-Generaal van het gerechtshof te Madrid heeft een rapport opgesteld over de jongste troebelen te Barcelona en dit aan den Koning ter had gesteld. Volgens dat rapport is de naar Frankrijk uitge weken directeur van de «Moderne School", Ferrer, wiems naam zooals men zich herinneren zal, ook genoemd werd in verband met den destijds op het Koningspaar gepieegden aanslag in de Calle Mayor te Madrid, de voornaamste leider der revolutionnaire beweging geweest. De krijgsraad te Barcelona heeft Zaterdagmorgen weder een doodvonnis doen voltrekken. Bij het fort MoDtjuich is de aanvoerder der op standelingen in de wijk San Andrian de Besas,Molot> gefusilleerd. Marokko. De gezamenlijke stap van het Tangersche corps diplomatique by Moelai Hafid in verband met de door den Sultan gepleegde wreedheden op de ge vangen aanhangers van den Roghi, is nog eenigen tijd uitgesteld, daar nog niet alle gezanten instruc ties van hun Regeeringen hebben ontvangen. PERZIë, Men meldt uit Oermia, dat een detachement consulaire troepen uitgezonden is, om de boeren van Marsejen te beschermen tegen de koerden, die de bevolking aldaar onderdrukken. De koerden werden door de troepen gedwongen de nederzet ting te verlaten. Zjj beantwoordden den aanval der consulaire troepen met een geweervuur. Van de consulaire troepen werden 2 man gewond, de koerden verloren 20 man. MEXICO. Omtrent de 0 verstrooming in Noord-Mexcio meldt Reuter nog het volgende Volgens matige schatting zqq er in Monterey 1400 menschen omgekomen en bedraagt de stof felijke schade 12,000,000. .Een wijk der stad is verwoest; de waterleiding is onbruikbaar; dien tengevolge is er geen drinkwater. Er is geen licht en er loopen geen treinen omdat de electrische centrale beschadigd werd. De stad wordt bedreigd door hongersnood; de slachthuizen zjjn vernield. Duizenden zjjn dakloos en zoeken beschutting in de kathedraal en de kerken. Van de spoorwegen zjjn op vele plaatsen stukken weggespoeld en dat hy niet in de mogeljjheid zou zjjn, dit in het laatste oogenblik te verhinderen, want misschien zou hjj in het geval, dat zjj zjjn wil niet volgde haar met onterving hebben kunnen dreigen. Dat zou er dan ook nog maar aan ontbroken hebben 1 Want hoe zou de grafelijke familie, nog slechts een half jaar meester van het slot geble ven zjjn, indien het geld der kleindochter van den molenaar haar geene redding gebracht, geen nieuw leven geschonken en deze goudbron niet voor haar geopend had. Met de millioenen van den ouden gierigaard, zooals de graat bem steeds noemde, zou hjj niet alleen alle zjjne schuleischers tevreden stellen, doch er zou ook nog meer dan genoeg overblijven om zich in de toekomst een vorstelijk levan op het slot Rheinsburg te kunnen verzekeren, want de graaf was met de reusachti ge inkomsten der Bendorfer steenkolenmijnen be kend. Ook wist hjj dat hem de eigendommen der halve streek toebooren en hjj nog bovendien een vermogen in schuldbekentenissen bezat. De minuten van den ouden molenaar werden dan ook door den graaf geteld en bij sidderde bjj de gedachte dat er eene boodschap van beterschap zou kunnen komen uit d"n ouden molen, die dan alle berekeningen in duigen zou doen vallen en in een slag alle kansen zou doen mislukken. Zelfs au wanneer de molenaar slechts de spraak terug kreeg, zou bij vóór het huweljjk van alles op de hoogte moeten worden gebracht en dan wist de graaf vooraf, dat alle hoop vervlogen wb=. Nooit toon zou hy m het huweljjk zyuer kleindochter bruggen vernield. Men schat dat de spoorwegen een verlies van 500,000 hebben geleden. Het grootste verlies aan menschenlevens in Mon- tery werd veroorzaakt doordat de dam van het reservoir bezweek. Rjjke inwoners vragen vrienden levensmiddelen in te koopen. Van alle kanten stroomden de in schrijvingen toe. VENEZUELA. Volgens een Reuter-bericht uit Caracas heeft de Venezolaansche Regeering geweigerd Engeland's verzoek, betreffende opheffing der 30 pCt. additio- neele rechten op goederen, afkomstig van de En gelsche Antillen, toe te staan. Als reden daarvoor werd opgegeven, dat het in de eerste plaats noodig was, de aangelegenheid aan het oordeel der publieke opinie te onderwerpen. Te Madrid heerscht een ernstige pokken-epidemie. Men bericht, dat de minister van Binnenlandsche Zaken een bevel heeft uitgevaardigd om alle per sonen, die zich tegen de vaccinatie verzetten, in hechtenis te nemen. In de voorstad Vallecas drong de politie de huizen binnen om de bewoners met geweld te dwingen zich te iaten inenten. De schietproeven der Fransche marine op den romp der »Iena" hebben bewezen dat de gra naten op het midden-pantser groote uitwerking hadden. Er zijn heel wat granaatsplinters in het schip gedrongen, waar ze ontzettende verwoesting hebben aangericht. Bjj de a.s. groote Fransche maneuvres zal een proef worden genomen met een automobiel- trein voor de approviandeering der troepen te velde. Terwjjl de le divisie zich nog bedienen zal van de tet heden gebruikelijke voertuigen, door paar den getrokken, zal op den len September, den dag der algemeene concentratie der troepen, een trein van 15 auto's in den rug der 2de divisie de zorg voor den geregelden aanvoer van levensmid delen op zich nemen. In de kazerne te Chalons sur Mame is een mitrailleuse gestolen. De diefstal schjjnt gepleegd te zjjn door een korporaal, die sinds acht dagen gedeserteerd is. De man werd reeds eenigen tjjd van spionnage verdacht en dat de diefstal met spionnage verband houdt, wordt afgeleid uit het gerucht, dat een auto met twee Duitschers dicht bjj de kazerne geruimen tjjd moet hebben staan wachten. Hoe het mogelijk geweest is, dat iemand met het 30 a 40 K.G. zware bovengedeelte van de mitrailleuse het onderstel heeft of hebben de dieven als voor hen waardeloos, laten staan ongezien uit de kazerne is weten te komen, be grijpt niemand. Vandaar de veronderstelling, dat de verdachte korporaal bjj den diefstal medeplichtigen moet hebben gehad. met den zoon van zjjn doodsvjjand. toestemmen, en dan was het slot Rheinsburg in een woord ten gronde, dan was alle uitkomst verloren. Alleen door dit hnwelyk te verhaasten was redding mo gelyk. Dagelyks liet de graaf, meer uit ijverzucht dan uit belangstelling, naar den toestand van den ou den man vragen, en steeds kwam hetzelfde antwoord van den geneesheer of van de nieuwe verpleegster, die uit een gesticht der stad ontboden was«Het is steeds hetzelfde, er is weinig beterschap te be speuren." Toch kon men bemerken dat hjj alles aan wendde om zich te doen verstaan, zich meer en meer inspande om zjjn arm in beweging te bren gen, ten einde te kunnen schrijven. De graat had van den geneesheer vernomen dat de rechterhand misschien lam zou bl jj ven, maar dat hjj hoop had dat de spraak zou terugkeeren met die vrees was de oude graaf steeds bsvan- gen. Doch eindelijk was voor de grafelijke iarniiie onder angst en zorg de dag des huweljjks aange broken. De familieleden waren in de groote zaal van het slot verzameld, waar de ambtenaar van den burgerlijken stand het huwelijk zou komen vol trekken. Toen dit afgeloopen was, toog men met de grootste praal ter kerke, waar door den ouden priester het huweljjk werd voltrokken. Van heinde en verre waren de landbouwers en arbeiders toe gesneld om ooggetuige van deze gebeurtenis te Lord Charles Beresford is op 't oogenblik in Canada. De Witness, van Montreal, geeft verslag van een gesprek met den admiraal: Deze zeide, dat de Engelsche vloot meer kruisers noodig heeft. De handelsweg tusschen Engeland en Canada moet in oorlogstijd worden opengehoudenanders loopt 't verkeerd met Engeland. We zjjn bang voor gewapende vrachtsnorders, zei de admiraal. De kruisers moeten die achterna en onze koopvaarders beschermen. De heele verantwoordelijkheid van deze kwestie rust op mjj, vervolgde Beresford, en daarom wil ik zoo spoedig mogelijk weer in het Lagerhuis zitten. Geschenk aan H. M. de Koningin. Men meldt d.d. 30 Augustus, uit Apeldoorn Te 11^24 arriveerde per trein in twee kisten de kast door de Brabantsche vrouwen H. M. de Koningin aangeboden ter herinnering aan de ge boorte van H. K. H. Prinses Juliana. Van het station werden deze direct naar Het Loo getrans porteerd, vergezeld van een geleidend schrijven van den heer Van Rjjckevorstel, aan den secreta ris van H. M.. jhr. van Geen. Prins Hendrik. Z. K. H. Prins Hendrik keerde gisteren over Arnhem naar per auto terug op Het Loo. Nederland en Venezuela. De Venezolaansche regeering benoemde de heer Carlo Grisanti tot gezant voor Frankrijk en Ne derland. De uioord op Zendeling A. Lett. Eerst gister werd door het Departement van Kolouiëa het volgende communiqué gepubliceerd: Bij het Departement van Koloniën is, bjj een telegram uit Padang van 23 dezer, bericht ontvan gen, dat de zendeling A. Lett, die sedert 1890, in dienst van het te Barmen gevestigde Rjjnsche Zendingsgenootschap, in Nederlandsch-Iodië werk zaam was, op de Mentawei-eilanden (gouveroe- ment.Sumatra's Westkust, verraderlijk vermoord is. Omtrent dien moord bevat een nader van den Gouverneur-Generaal ontvangen telegram de vol gende bijzonderheden «De bevolking van kampong Talapoelei op Zuid- «Pageh zich willende melden, hielde zendeling «Lett, op eigen verzoek, voorloopige besprekingen «met haar. Halverwege den stoomer Ceram en «het strand zjjn twee Talapoeleiërs in de prauw «van Lett overgestapt, bereid om mede te gaan «naar de Ceram. Daarheen roeiend, attaqueerden «zjj, op het geschreeuw met kapmessen en vlucht- «ten vervolgens naar het strand. Lett is 's avonds overleden." Hoofdcomité Ned. Roode Kruis. Bjj Kon. besluit van 18 Augustus 1909 no. 24 zjjn, die, zooals begrjjpeljjk, met allen mogelijken luister gevierd werd. Nooit zou het in iemands gedachten zjjn opge komen om te vermoeden fiat de in zulk een pracn- tig gewaad gestoken bruid, wier lichaam met de kostbaarste juweelen was opgeschikt, Lucie En- ders zou geweest zjjo. Neen, zjj was voor allen eene volslagen vreemde, want niemand in de streek kende Gerda Steffen, de wezenlijke kleindochter van den molenaar. Met de grootste moeite had zjj haar rol ten einde gebracht, want ontwaakte niet onder dit atgryselyk comediespel haar geweten. Was zjj niet op het punt geweest,toen het huwelijkscontract werd uit te roepen Laat mjj weg van hier, want leu gen, een verschrikkelijke leugen, een afschuwwek kende daad is dit huweljjk. Ik ben niet Gerda van Rheinburg. Doch dan vielen hare blikken op Egon, die aan hare zjjde stond. Zy dacht aan de wraak, die zij zou volbrengen, aan de grafelijke familie, welke zich gered waande door dit beraam de huweljjk. en dan ontvloog haar de goede engel daa kwamen weer hare duivelsche plannen boven', dan herinnerde zij zich weder hoe zy haar eens gelijk eene bedelares als het ware van het slot gejaagd hadden, hoe Egon haar eens bedrogen, hoeveel harteleed hjj haar veroorzaakt had, en dan weer was het de stem van wraak die in haar binnenste riep en alles overheerschte. Wraak I Wraak (Wordt vervolgd.) ïfV, Vi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1