Dagblad voor Schiedam en Omstreken. nationale Tlitie. 32ste Jaargang. Woensdag 1 September 1009. No. 9502 Officieele berichten. Kennisgeving. Afsluiting Overschiesclie straat. Kennisgeving. Kennisgeving. Buitenlandsch Nieuws, ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden f 1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland f 2.per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Boter- straat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 16 regels 0.92 met inbegrip van bewijsnummer, Elke regel daarboven 15 cent. 1 j Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voorherhaaldelyk adverteeren worden uiterst bil- lijke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. E Burgemeester van Schiedam, Aje Gezondheidscommissie gehoord, herinnert den ingezetenen nadrukkelijk dat oot D'6t a^'een ernstig aanbeveling verdient melk, gepasteuriseerde melk, ongezuiverd water rauwe groenten te koken, maar dat, hoezeer jj?0 nauwkeurig toezicht de goede werking der ters tot heden heeft aangetoond, het voorzich- geboden is, ook het water der leidt n& te koken omdat by eventueel defect gevaar Z°H kunnen ontstaan VanWaarSC^UW word' te. ook tegen het gebruik rauwe of (en) onrijpe vruchten evenals StPt bet fs^rnik van ys uit jjswagens en er rJc Verkoelende of verkoelde dranken, terwijl v °P gewezen wordt dat aan een ruim gebruik a sterken drank mede gevaar verbonden is. leiip behoeve der vaartuigen zal kosteloos le i}n&water te bekomen zjjH bij de verschil de brug. en sluiswachters. c h i ed a m, den 1 September 1909. De Burgemeester voornoemd, M. A. BRANTS. brg ÜR(3Emeester en Wethouders van Schiedam, 2 ^gen ter openbare kennis, dat op Donderdag te» *,tem*)er a.s>, de Overscliiesche straat ^genover de Emmastraat voor het verkeer rlj- en voertuigen zal zijn afgesloten. c h i e d a m, 1 September 1909. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, M. A. BRANTS. De Secretaris, V. SICKENGA. SCHROBBEN VAN STRATEN. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, Vivien art, 18 bis der verordening ter handha- stra Van- de °Penbare orde en veiligheid en op de Va ^Politie te Schiedam, (Gemeenteblad no. 27 Wijz 1908), waarbjj het schrobben of op andere vloe^ met Wa*er reinigen van straten en het laten ten van water op de straten is verboden. Pens ^enen deze tot den 1 October a.s., dis- Werk i vaa voormeld verbod op de vier eerste 8 i, aSen. van de week van des voormiddags *1 uren. Schiedam, 1 September 1909. p r Burgemeester en Wethouders voornoemd, V M. A. BRANTS. De Secretaris, V. SICKENGA. Vragen om ontheffing van den workelykeu renst der Militie of om vergoeding. BuRQEMEEgTER en Wethouders van Schiedam in di^60 ter kennis van de militieplichtigen die als kosiaa-' onder de wapenen moeten komen, zich ^aarto Wlaners onmisbaar achten voor het gezin Hen ined Z1J Behooren en op grond daarvan mee- °athefïi termea te vallen tot het verkrijgen van ,an ar^-i/o11 den werkeljjken dienst op grond geldeiük' - der Militiewet 1901, of van eene ll3hi« 7 ver£°eding als bedoeld wordt by art. dat d Wet: Papier k aanvra8en daartoe die op ongezegeld ^ughehi!111 jCn w.°rden geschreven en door de be- te Worde60 e'8en'iandig geteekend behooren u gericht ^effing^ Majesteit de Koningin, indien ont- Oocio„aan ,ZÜne Excellentie den heer Minister van BelanoR ifu ver8°eding gevraagd wordt, gewe 60 .yorden er voorts nadrukkelijk moT1' dat den biervoren aangewezen eten volgen, daar aanvragen op andere in de afdoening op Weg wïze veruaging m ae aiaoemm ^aBg dat unnen hebben. Voorts is het van be- de onkom 'erzoekschriften eenige weken \óor mst worden verzonden, om zoodoende eene P edige afdoening daarvan het belang van te bevorderen, wat de adressanten is te Zeer ia achten. S h |-i C ladam> den lsten September 1909. r? UTi ur9Wttitester en Wethouders voornoemd j M. A. BRANTS. De Secretaris V. SICKENGA. ^drankwrr breBreQnEMEESTER, EN Wethouders van Schiedam ter one'har^i! ge "a le Hd der drankwet, openbare kennis, dat by hen een verzoek is ingekomen van H. J. BROEKMEIJER, om verlof voor den verkoop van alcoholhoudenden drank,ande ren dan sterken drank, voor gebruik ter plaatse van verkoop, in het pand Hoogstraat no. 165 en herinneren, dat, ingevolge het 3e lid van art. 12 der Drankwet, binnen 2 weken na deze bekendmaking, tegen het verleenen van het ver lof schriftelyk by hun College bezwaren kunnen worden ingebracht. Schiedam, 1 September 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. A. BRANTS. De Secretaris, V. SICKENGA. RUSLAND, Door de medeelingen van een officier uit 't militaire gebied van Turkestan, zyn toestanden in het Russische leger aan het licht gekomen, die by na ongelooflijk klinken. Zoo heette het gebied een battery te bezitten, die in werlykheid slechts op papier bestond, doch waarvoor de commandee- rende generaal Dudarow geregeld de fouragegelden en soldygelden trok. Om zijn bedriegeryen ge makkelijker te maken, wist hy den chef van het Trans-Kaspische gebied, generaal Rssekowski, over te halen tot beider voordeel de handen ineen te slaan. Sedert werd de zaak op groote schaal voort gezet. Jaarlijks werd de staat voor eenige honderd duizenden roebels bestolen. Uit de gelden, die voor de ambulances bestemd waren, schafte generaal Dudarow zich paarden en rijtuigen aan. Tallooze andere staaltjes worden nog genoemd. Alle aan klachten, die tegen hen werden ingebracht, wisten de beide heeren handig te smoren. Een officier, die het hun met zijn herhaalde aanklachten te lastig maakte, lieten ze voor krankzinnig verklaren. Herhaaldelijk kwamen klachten by den minister van Oorlog in, die echter steeds zonder gevolg bleven, daar generaal Ussakowski steeds valsche documenten overlegde, die alle klachten logen straften De voormalige minister van Oorlog Rö diger schreef zelfs eenmaal naar aanleiding van een dergelyhe by het departement ingekomen aanklacht«Indien de aanklager by zyn verklaring biyft, kan men hem in de gevangenis werpen of het gebied uitwyzen". Hieruit is eenigszins te verklaren, dat de beide generaals zoo lang hun bedriegerijen konden voortzetten, zonder dat deze ontdekt werden. DUITSCHLAND. De 56ste Duitsche Katholiekendag de Breslau is Zondag begonnen. Duizenden en duizenden waren dien dag naar Silezië's hoofdstad, die in vlaggen- tooi prjjkte, opgegaan. De dom bleek te klein om die duizenden binnen zyn muren te bevatten, zoo dat velen de H. Mis in andere kerken moesten bijwonen. Na de preek verscheen kardinaal Kopp, aartsbisschop van Breslau, die de geknielde me nigte den zegen schonk. In den middag had een grootsche ommegang plaats waaraan 26.000 personen, voor een groot deel behoorende tot R. K. vereenigingen, deelna men. Meer dan 300 vaandels werden in den schitterenden stoet, waarvan vele geestelijken en hooggeplaatste Katholieken deel uitmaakten, rond gedragen. De stoet werd door tienduizenden uit alle Duitsche landen bijeengekomen ook vele Oostenrijkers waren aanwezig toegejuicht en begaf zich naar het aartsbisschoppelijk paleis, waar pastoor Pfeffing een feestrede hield, terwyl dr. Porsch een hulde-adres aanbood. De twee uur lacge stoel defileerden vervolgens voor den aartsbisschop, wien de deelnemers telkens zy hst paleis naderden, daverend toejuichten. In goede orde trokken de werklieden-vereenigin- gen naar de feesthal, waar een arbeidervergadering plaats had. Deze werd door dr. Porsch met een welkomstrede geopend, als spreker gevolgd door dr. Fleischer, die een geestdriftige redevoering hield over godsdienst en overheid. Hierna ver kardinaal Kopp, die in een prachtige rede de werklieden toesprak, hun wijzende op den zegen dien God den eerzamen arbeider schenkt, indien hy naast behartiging van zyn plicht als arbeider ook de plichten van zyn katholiek geloof vervult. Deze rede rede, die een half uur duurde, werd gevolgd door langdurige en geestdriftige toejui cbingen. De kardinaal schonk aan het slot der bijeen komst den zegen. De avondvergadering was even druk bezocht als de in den namiddag gehouden arbeidersvergadering. Zy werd door dr. Porsch, den voorzitter van het plaatselijk comité, geopend, die in zyn rede o.a. herinnerde aan den eersten katholiekendag, welke te Breslau is gehouden. Welk een verschil is er gekomen in den toestand der Kath> lieken van toen en tegenwoordigToch is de tra ditie onveranderd, het doel hetzelfde gebleven het sociale vraagstuk oplossen volgens de beginselen des Christendoms. Spr. deed ook opmerken, hoe zeer de opkomst van zoovele duizenden toont dat het katholiek geloof in Duitschland leeft en bloeit. Toch moeten we bedenken, dat we een minder heid zyn en we zyn dan ook niet zoo dwaas, naar eenige heerschappij te streven. Maar we zyn een niet te verachten minderheid, die met alle krach ten troon en altaar steunen wil. Aan Paus en Keizer werden telegrammen van hulde verzonden. Eergister werd de eerste openbare vergadering gehouden, aan welke naar schatting 8000 personen deelnamen, Op de tribune bevonden zich behalve kardinaal Kopp, drie bisschoppen en vele vertegen woordigers van geestelykheid, adel en arbeiders uit geheel Duitschland. Onder de aanwezigen telde men 40 katholieke afgevaardigden van den Rijks dag. De oude graaf Ballestrem, op een stok ge leund, verscheen mede ter vergadering. Gisteren spraken in de openbare vergadering dr. Herschel uit Breslau, dr. Bell uit Essen en prof. Meyers uit Luxemburg. DENEMARKEN. In den loop der debatten over het wetsontwerp betreffende de landsverdediging zeide graaf Hol- stein o.a. De Noordzee- en Oostzeeverdragen leggen ons de verplichting op, het oogenblik, dat er gevaar dreigt voor ons gebied of voor het gebied van een der contracteerende mogendheden, ons met hun gezanten in verbinding te stellen om het over de te volgen gedragslijn eens te worden. Wij zijn dus in zoo'n geval verplicht met andere mogend heden samen te werkenwij kunnen er toe ge dwongen worden, als wy die verplichting niet eer lijk nakomen. De gesloten overeenkomsten zyn voor het bestaan van Denemarken van het hoogste belang en kunnen niet met die ongelooflijke on verschilligheid behandeld worden, als dit van vele zyden hier geschied is. FRANKRIJK. De Parysche bladen houden zich druk bezig met den opzienbarenden diefstal van het machine- kanon, en knoopen hieraan beschouwingen vast, die er op wyzen, dat men ook hier weder aan spionnage van de ergste soort heeft te denken. Want 't kanon kan alleen gestolen zyn het feit op zich zelf wyst intusschen, dit erkennen ook de Fransche bladen, op schromelijke nalatigheid om er voor een vreemde mogendheid teeke- ningen van te laten maken. Omtrent den diefstal, waaraan sommige Parjj- sche bladen geheele pagina's wyden, kan nader volgende worden gemeld Het machinekanon weegt, zonder den driepoot, 27 kilo. Met dit gewicht beladen, heeft de dief of hebben de dieven den tamelyk langen weg van de plek, waar, het stuk stond, n.l. in de ka zerne te Chalons-sur-Marne, tot aan een automo biel, die buiten den muur stond te wachten, af moeten leggen. Over dien muur heen te klimmen, was onmogelijk, die dief moet een tweeden sleutel van de bewaarplaats hebben bezeten, en juist daarom valt de verdenking op een zekeren De- schamps, een sergeant, die ongeveer 10 dagen geleden gevlucht en vermaard was om zyn onge looflijke handigheid in het openen van gesloten en zelfs gegrendelde deuren van arrestantenlokalen, waarmee hjj nog al eens kennis maakte. De dief kende voorts precies de plaats, waar het kanon stond, nl. op de tweede verdieping van een niet druk gebruikt achtergebouw, waar anders slechts montagestukken worden bewaard. Ook moet hy zeer nauwkeurig hebben geweten, dat het machinekanon van een splinternieuw model was. En ofschoon er twee kanonnen van ouder model vlak by stonden, liet hij deze onaangeroerd. De bladen nu wjjzen er op met het oog op de groote capaciteit van dit nieuwe geschut dat dit 't overeenkomHige Duitsche kanon verre overtreft, daar het 30.000 schoten achter elkaar kan afvuren, en het Duitsche kanon slechts 15.000, Men kan met het Fransche stuk 3000 schoten lossen, voor de loop al te zeer verhit is, en na 7 of 8 minuten afkoelen kan'weer opnieuw geschoten worden. De Fransche veiligheidsdienst, die nu geheel alleen het onderzoek leidt met uitsluiting van de militaire autoriteiten, is van meening, dat het kanon in zoo korten tyd zelfs per automobiel, onmogelyk den tamelyk langen weg van Chalons naar de (Duit sche) grens en daarover kan hebben afgelegd, zon der te zyn opgemerkt. Blijft natuurlijk de kwestie ter oplossing, waar het kostbare stuk, dat gesloten is als ware het een pompon van een kepi, zegt de «Matin", dan wèi is. PORTUGAL. De obstructie in of liever buiten de Portugee- sche Kamer duurt voort. De oppositie blijft nl. weg, waardoor geen ver gaderingen kunnen worden gehouden. Volgens Londensche bladen heeft de vleugel adjudant van koning Manuel, kapitein Pinto Basto, den vice-consul van Portugal te Plymouth verwit tigd, dat de Koning binnenkort zya voorgenomen reis naar Engeland zal doen en vermoedelijk te Plymouth aan land zal komen. I ITALIë. J Gisternamiddag om 2 uur is er een hevige aard schok te Rome gevoeld. In de gevangenissen en ziekenhuizen onstond een hevige paniek. Het personeel moest tusschenbeide komen en de gevangenen en zieken tot kalmte brengen. Er werd geen schade aangericht, behalve aan de kerk Santa Annetta, waarvan de voorgevel gescheurd is. Het wapenschild van het Belgische consu laat te Rome is gisternacht door baldadigen af gerukt. De autoriteiten hebben onmiddellijk verontschul digingen aangeboden aan den vice-consul, daar de consul zelf op reis is. Uit Brussel is de instructie gekomen dat het schild niet op zijn plaats mag worden gebracht, vóórdat de Minister van Buitenlandsche Zaken zelf zyn verontschuldigingen over het gebeurde heeft aangeboden. MAROKKO. i Over de krijgsbedrijven van het Spaansche leger in Marokko komen van verschillende zyden geheel tegenstrydige berichten. Terwyl de Londensche «Daily Telegraph" het wil doen voorkomen, als hebben de Spanjaarden wederom ernstige verliezen geleden, verzekeren de Spaansche en Fransche bla den, dat de oorlog feitelijk reeds ten einde gebracht is. Het bezetten van Zoco el Arba en Cobo del Agua wordt door hen als een den.stryd beslissend voordeel beschouwd. De Parysche editie der «New-York Herald" be weert, dat het opperhoofd der Rif-Kabylen, El Chaldy, generaal Marinas om een wapenstilstand verzocht heeft. Het blad verzekert, dat te Madrid een buitengewone ministerraad gehouden werd, om te beslissen, of het voorzichtig en wenschelyk zou zou zijn, mei de Mooren in onderhandeling te treden. Hoe groot het te Madrid heerschende optimisme is, blykt uil het gerucht, dat koning Alfonso voor mens is, zich voor het einde van September weder om naar zyn buitenverblyf te San Sebastian te hegeven. Uit Melilla wordt gemeldt, dat de Rif-Kabylen Dinsdag weer actiever zyn opgetreden en Melilla weer heviger werd beschoten, waarop de forten van Melilla antwoordden. Te Melilla zyn toestellen voor het distilleeren van zeewater aangekomen- Vyandelyke ruitergroepen die zich op de markt van El Arba vertoonden, werden door snelvuurge- schut verdreven. Verscheidene doears in de buurt van Melilla, die den Mooren tot schuilhoeken dienden, zyn plat geschoten. JAPAN, j Japan en China hebben de onderhandelingen over de ;Mantjoersche kwestie ten einde gebracht en zujlen binnenkort een overeenkomst teekenen, waarbij o.a. Japan zekere mynrecht verzekert en Cnina belooft dat als de Kirinspoorweg wordt uitgestrekt tot de Koreaansche grens, het halve

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1