Dagblad voor Schiedam en Omstreken. 32ste Jaargang Zaterdag^4 September 1909. No. 9505. EERSTE BLAR Officieele berichten. Kennisgeving. Kennisgeving. Buitenlandsch Nieuws. Verspreide berichten. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en «08t voor Schiedam per 3 maanden f 1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland 2,per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Boter gaaf 50 en bjj alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTliAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 16 regels f 0.92 met inbegrip van bewgsnummer, Elke regel daarboven 15 cent. Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voor herhaaldelijk adverteeren worden uiterst bil- Igke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39, bi®?* nummer bestaat uit twee ^tten en een Geïllustreerd Zon- aa9sblad. Oefeningen met sein- en zoeklichten. V^E Burgemeester van Schiedam, °P verzoek *an den Beer Commissaris der daci!a^'n 'n de provincie Zuid-Holland, de aan- u 1 v»n belanghebbenden bjj de scheepvaart op navolgend bericht "Oefeningen op Voorne. ZW- en Z.-kust- v 4de eii 5de District. l0g °'Kens mededeeÜDg van den Minister van Oor- fy'jjU len op 7 en 8 September a.s., tusschen 7uur betzons°phomst, bjj de ZW.- en Z.-kust van biet 61'and Voorne oefeningen worden gehouden e gekleurde seinlichten, electrische zoeklichten '«Urpglen. Me »Ned.krt." No?. 202, 2C9, 227.) c B i e d a m, 4 September 1909. De Burgemeester voornoemd, M. A. BRANTS. Burgemeester en Wethouders 'van Schiedam, adelende krachtens art. 25 der verordeDit g op hi„jPenBare reinheid en gezondheid Gemeente bladen nn 151 .nno Z. n jnnnQ va ?3 -3 Van 1893, no. 7 van 1900 en no. 3 geh verklaren, de Gezondheids Commissie le 0ord, in verband met het voorkomen van cho- agevallen te Rotterdam, de zoogenaamde IJswafeltjes en Roomijs da? u Ük voor 3e gezondheid en maken bekend, ,le "et gedurende een maand na heden verbo- b«hv.is 3eze rond te venten, ten verkoop te UeN>en ol te verkoopen. c h i e d a m, den 4den September 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd i. M. A. BRANTS. De Secretaris, V. SICKENGA. ZWEDEN. hiidn de on3crhandelingen, welke door be- tug 6 van ^en staatsvertrouwde Cederborg schen de vertegenwoordigers der bg de alge- hebl)6 Stak'D8 betrokken partgen, gevoerd zjjn, le»d 6,1 d'e vertegenwoordigers verklaringen afge- 2icht We'ke een bglegging van den strjjd in uit- ^erb* aanst*cBting van den staatsvertrouwde Ce- heeft het stakingsbestuur besloten den ar- hita °P z'n 'aatst den 6en dezer te hervatten, ^ezo®derd bg de leden der Zweedsche vereeni- van werkgevers. Coderb stellen. de '°rg zeide, de vaste overtuiging te hebben- 0p, regeering wel als bemiddelaarster zal willen $tr-. en» als het conflict tot de oorspronkelijk van w partÜen> n.l. de genoemde vereeniging Werkgevers en hare arbeiders beperkt wordt. D FRANKRIJK. ParÜsche correspondent van de »N. R. Crt." ^-3- 2 September ''teit ^e^e'mz'nnlgbeid waarmee de militaire auto- en 3e veiligheidsdienst de zaak van de aitiht lïlttrailleuze omhullen en de ontwijkende °°rlo 6 mededeelingen van het departement van bebb^ ^b^en hunne redenen van hooger orde bjjjVeen' Bet Publiek en de pers, laag bjj den grond eerde Sc^nen 1Q 3it stilzwijgen en ontwijken 3en n gron^en voor 3ubbele ongerustheid te vin- tjjd °°r dö herinnering aan den schrikkeljjken t08a de Buit.schers overallesin is 200 ontstellend minitius ingelicht bleken, Van 60 ^!6r a^^3 zeer zenuwachtig op het punt BeeftSri10Dna^e' diefstal van een matrailleuze 'hen h 6Zj ^evoel'8heid in hooge mate geprikkeld °U dezen diefstal algemeen voor een daad öioepS^unna8e' dat WÜ 2e88en dat een vreemde een u °P dö h°°gte heeft willen komen van töopiru def nationale verdediging en dan kan een ontkeDd dat deze wgze van spionneeren zeer vergaand en overmoedig karakter aan- -?iht. Bg de ontwijkende geheimzinnigheid der ambtelijke personen heeft de fantasie hier vrjj spel. Sommige bladen schrijven aan ongenoemde militairen nog fantasie-prikkelende verklaringen toe. Dergelijk »spionneeren", zou een officier ge zegd hebben, nadert zeer dicht aan hetgeen men zou kunnen noemen»een incident veroorzaken". Laten wjj veronderstellen dat deze reportage op rekening van den komkommertijd gesteld moet worden. Ondertusschen wordt door het ministerie van marine bevestigd, dat de ook al ongelooflijk lijken de geschiedenis van het oorlogsschip, dat bg zgn schietoefeningen bjjna duizend meter uit den koers geschoten zou hebben en een ander oorlogsschip getroffen zou hebben, er schade berokkend en een matroos gewond zou hebben, vrijwel waar is. Daar komt voor heden nog bg dat op het fort van Saint-Cir-l'Ecole een exploseur électrique (ik beken eerljjk niet precies te weten wat dit is) ge stolen zou zgn en dat te Amiens de brandkast van het bataillon chasseurs opengebroken zou zgn en dat 3000 franken en de nieuwe mobilisatieplan nen verdwenen zou zgn. Het moge komkommertijd zijn en elk nieuwtje mogen gaarne door sommige bladen tot meer dan gewone proporties opgeblazen worden men zal moeten erkennen dat deze reeks militaire feiten verre van verkwikkend is. Donderdag is te Toul een café-concertzange- res aangehouden, een vroegere vriendin van den korporaal Deschamps, verdacht pleger te zijn van den diefstal der mitrailleuse te Cbalons. Men beschuldigt haar de plannen van haren vriend te hebben gekrnd, en zgn vlucht te hebben begun stigd. Toen zjj aangehouden werd maakte zij zich gereed over de grenzen te trekken, om De schamps te Straatsburg te ontmoeten. Uit hare briefwisseling heeft men het bewjjs geput, dat zg bestendig correspondeerde met een Duitsch officier. Het Fransche bestuurbare luchtschip »Répu- blique" is gistermorgen naar de groote manoeuvres vertrokken en kwam te Gosne op 170 K. M. van Pargs aan de bereikte snelheid bedroeg 24 K. M. per uur. Na eenige minuten geland te hebben, voor het aanbrengen van een kleine herstelling, is de reis voortgezet. De »République" is om 3 uur te Nevers geland. Hedenochtend zou het den tocht naar Lapalisse voort.zetten Een telegram aan de »Petit Bleu" uit Ne vers, een stad in het departement van Loire, in de nabijheid waarvan de bestuurbare ballon »Repu- blique" gister-middag om half vier geland is, meldt, dat de ballon geheel vernield is. Het telegram geeft geen eDkele bijzonderheid te dezer zake. 't Voegt er slechts bg, dat een trein met materiaal uit Nevers vertrokken is om 9.15 's avonds naar La Charité, de plaats 't dichtst gelegen bij de plek, waar de »Republique" ge land is. MAROKKO. De laatste berichten uit Fez melden, dat Moeley Hafid zgn gevangen tegenstander thans wat men schelijker behandelt, hem niet langer openljjk te kgk stelt en laat pijnigen. De tusschenkomst der mogendheden is dus niet zonder uitwerking ge bleven. Moeley Hafid is thans druk met den roghi aan 't onderhandelen. Boe Hamara had zich reeds bereid verklaard den sultan zgn vrouwen en groo te sommen gelds af te staan. Thans wordt be weerd, dat de roghi aanzienlijke sommen gelds op Europeesche banken heeft staan, die hg den sul tan eveneens heeft aangeboden. Men verwacht, dat de sultan troepen zal zenden, indien de Ghi- ata-stammen, die de bezittingen van den roghi onder hun bescherming hebben, weigeren deze af te staan. Te Tanger is men bezig groote feestelijkheden te organiseeren ter eere van de gevangenneming van den roghi. Zg zullen eenige dagen duren en met evenveel pracht gevierd worden als die, welke bg de troonsbestijging van Moeley Hafid zgn ge vierd. Sidi el Fagi, een der afgevaardigden van het Marokkaansche gezantschap, die een bezoek aan Parijs heeft gebracht, verklaarde aangaande de be handeling van den roghi en zijn aanhangers, die in Frankrijk zooveel verontwaardiging verwekte, dat men in Europa daarover geheel verkeerd oor deelt. In de eerste plaats moet men in de wgze van optreden tegen den gevangene en aanhangers geen blijvenden toestand zien. De omstandigheden eisch- ten een uiterst streng optreden. Om de zaak on partijdig le kunnen beoordeelen moet men boven dien deze wilde volksstammen kennen, die tegen straf noch dood opzien. Het denkbeeld dat Moely Hafid zgn wreedheid botviert en er behagen in schept zgn gevangen tegenstanders te laten mar telen, is onjuist. Indien de sultan deze strengheid heeft toegestaan, is daarvan de oorzaak, dat de omstandigheden hem daartoe noodzaakten. De bladen melden voorts, dat de sultan een onder met Boe-Hamara heeft gehad betreffende den toe stand in Marokko. De roghi zou den sultan bg deze gelegenheid aangeraden hebben, zgn onder handelingen met de verschillende stammen voort te zetten. Ook zou de roghi Moeley Hafid verzocht hebben, de concessies, welke hg indertijd aan ver schillende maatschappijen verleend heeft, te eer biedigen. CHINA. De correspondent te Peking van de »Times" meldt, dat de onderhandelingen tusschen China en Japan nopens de Mantsjoersche vraagstukken. Woensdagmiddag zgn beëindigd, en dat het ver gelijk Zaterdag zal worden geteekend. De Noordpool bereikt. De »Matin" geeft nog een brokstuk van Cook's reisverhaal, aan de »New-York Herald" geseind, dat aan het Parijsche boulevard-blad met gratie door het Amerikaansche blad is afgestaan. Op 21 April bleek uit de waarnemingen, door Cook gedaan, dat de kleine expeditie zich op 89 gr, 59 min. ea 46 sec. Noorderbreedte bevond. »Wg legden de resteerende 14 sec. af", zoo vertelt Cook. »Wij waren aan de Noordpool 1 Geen astronomische tjjd meer, daar alle meridianen sa menvloeiden geen breedte meer, of lieveralle breedten in één enkele samengesmolten. Geen noorden, oosten en westen meer overal 't zui den De koude was zeer streDg38 graden onder nul, maar wg hadden het al kouder gehad. Toen de eerste geestdrift der zegepraal gezakt was, deed zich een ommekeer bg ens gevoelen dat was het dus, de Noordpool, en anders niets Wras het om die verlaten ijsvelden te doorspeuren, dat zooveel mannen hun leven hadden gegeven, en wij zelve het onze hadden gewaagd Dat woordde pool, dat een paar uur geleden als een geheimzinnige magneet onze geesten aantrok, had zjjü wonderlijke macht verloren. De pool 1 Wel het was ijs als ieder ander ijs Twee dagen later aanvaardden wg den terug tocht. Wjj moesten ons haastende levensmidde len raakten op en het seizoen vorderde snel. Op 24 Mei klaarde de hemel genoeg op om ons be stek te kunnen makeD, dat 84 graden bleek te zijn. Eindelijk kwamen er ijsbergen in zicht, die we als redders in den nood begroetten. Wjj trach ten de Baffin-baai te bereiken, waar wjj hoopten door een of anderen walvischvaarder te worden opgenomen. Maar de vriestjjd van September hield ons tegen en wjj moesten op Kaap Sparbo over winteren. Op 15 April van het volgende jaar bereikten we eindelijk Groenland en was onze beproeving ten einde. De eerste twee pagina's van de »New-York Herald" (Parijsche editie) van gister worden ge heel ingenomen door berichten over het enthu- siasme in de Vereenigde Staten naar aanleiding van Cook's expeditie, en met oordeelvellingen over het succes van Cook. Onder de honderd meenin gen, die in de Herald worden meedegeleeld, is er slechts één, waaruit twjjfel spreekt, die van prins Bonaparte, en een, waaruit absoluut onge loof spreekt, nameljjk van den Amerikaanschen schout bij-nacht Melville (zelf een Poolreiziger met veel ervaring). John Bradley, die door de Herald wordt aangeduid als den man, die Cook de fond sen voor zjjn reis verschaft had, heeft het volgen de verklaard»Het was geen onderneming op goed geluk. Wjj hadden de fouten der anderen bestudeerd en daaruit voordeel getrokken." De Fransche geleerden nemen een afwachtende houding aan en twjjfelen. Zij spreken wel met veel lof over Cook, maar tevens verklartn zjj te vreezen voor de Amerikaansche bluf en humbug. Zy willen nadere berichten afwachten vóór zjj de tjjding gelooven of over de beteekeDis van den tocht een oordeel uitspreken. Van de Parjjsche bladen schrjjven de nMatin" en de »Figaro" met veel geestdriftde meeste overige bladen blijven een afwachtende houding bewaren. Een Reuter telegram d.d. gisteren uit Skagen meldt Hedenmiddag tegen half twee kwam het stoom schip »Hans JEgede" met dr. Cook aan boord in hot gezicht van het loodsstoomschip. Niettegen staande de hooge zee gelukte het een correspon dent van het Noorsche telegraafagentschap aan boord te komen. Dr. Cook deelde dien correspon dent mede, dat hij van Groenland eerst naar het Westen en vervolgens naar het Noorden vooruit gegaan is. Bjj zijn vertrek van Groenland werd hjj begeleid door tien Eskimo's. Deze heeft hjj twee aan twee terug laten keeren, zoodat ten laatste nog twee Eskimo's bjj hem waren. Den 2en April des morgens 7 uur heeft hjj de Noord pool bereikt, hetgeen hjj des middags 12 uur door metingen heeft vastgesteld. Reeds de laatste veertien dagen voor de bereiking van de Noord pool en acht dagen daarna heeft bjj metingen ge daan. Aan de Noordpool heeft bjj geen land ge vonden. De diepte der zee heeft hjj niet gemeten, daar de noodige instrumenten daarvoor ontbraken De laagste temperatuur gedurende de geheelereis is 83o geweest. Hjj heeft op de Noordpool do Amerikaansche vlag geplant. Het succes der reis schrijft hjj toe aan de omstandigheid, dat hij ge bruik heeft gemaakt van de oude bekende hulp middelen, nl. Eskimo's en hunne honden en dat hg geheel als een Eskimo geleeld heeft. Hjj heeft tjjdens de expeditie ontzettend veel geleden en groote ontberingen doorstaan. De reis naar de Noordpool beaft 3 maanden, de terugreis 9 maan den geëischt. De Russische gezant te Peking zal heden er op aandringen dat Rusland ook zal worden toege staan deel te nemen aan de Tsesjoean-leening. Dit optreden geschiedt ingevolge bevelen uit Petersburg. Het verluidt, dat Frankrijk Rusland steunt. De «Norddeutsche AllgemeineZeitung" publi ceert de financieele uitkomsten over 1908. Daaruit bljjkt, dat de inkomsten ruim 150.000.000 gulden beneden de raming gebleven zgn doch aan de andere zjjde de uitgaven bgna 40.000.000 gulden minder waren dan geraamd werd, is het nadeelig saldo ruim 75.000.000 gulden. - Thans zjjn op het Engelsche oorlogsschip uForward" ontplofbare stoffen gevonden, wederom in den kolenvoorraad. Uit St. Petersburg wordt geseindOvereen komstig het contract gepasseerd tusschen de regeering en den ingenieur Tatarinoff zal in het park der militaire luchtreizigers in tegenwoordig heid van den minister van oorlog en den chef der genietroepen een proef worden genomen met een model luchtballon, die zich zonder aanloop kan verheffen en 70 kilometer kan medevoeren. De chef van het luchtschepenpark heeft verklaard, dat niet alleen geen journalisten, maar zelfs geen specialiteiten van den minister van oorlog bjj de proef zullen worden toegelaten. Wel geheimzinnig dus I Een draadbericht uit St. Petersburg meldt, dat de stedelijke overheid te Moscou onverwachts bericht heeft gekregen, dat de groote feestelijk heden op 8 SejJt. a.s. ter gelegenheid van de doorreis van den Tsaar naar de Krim zjjn afbesteld. Op het medisch congres te Boedapest is ook vooral bet geval van appendicitis (blindedarm-ont- stekir.g) besproken. De wenscheljjkheid werd bepleit om in dat geval niet te spoedig tot ope ratie over te gaan. Driehonderd geneesheereu hebben blindedarm-ontsteking genezen zonder tot operatie over te gaan. De gewezen sjah van Perzië heeft er in toe gestemd om aan de Perzische regeering zjjne domeinen van Azerbeijan af te staan. Volgens een in de Russiscge legatie tusschen de vertegenwoor digers der regeering en de Russische en Britsche gezanten getroffen overeenkomst, moet de ex-sjah drie dagen na de teekening vertrekken en zal hem een jaarpensioen van 100.000 tomans verzekerd zjjn. r I I I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1