Dagblad voor Schiedam en Omstreken. Abosiieert D op ie Ouder valschen naam. Kiene ScMeiaiscIe Ceirait üifit iratis MMreeri Zondagsblad ro 10 c. neet, D.45p. mi.fi.36 j. 3 ml", 32ste Jaargang. Dinsdag 7 September 1909. No. 9507. Biiitenlandsch Nieuws. FEUILLETON. Verspreide berichten. Binnenland. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden 1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland 2.— per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons BureauBoter- Btraat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50. RUSLAND. De Russische uitvinder Tatarinow, die, naar het heette, een vliegmachine volgens een nieuw sy steem zou bouwen, en daarvoor van het Russische Ministerie van Oorlog er. eenige grootvorsten een subsidie van ongeveer 100.000 roebel had gekre gen, heeft met de eerste voorstelling" van zjjn luchtschip een jammerlik fiasco geslagen. Eergisteren liep 's mans contract ten einde, dat hij met het ministerie had gesloten en na 't ein digen waarvan hjj verplicht was zijn uitvinding M demonstreeren. Dies togen in plechtigen op tocht de minister van Oorlog, Suchomlinow, en Verscheidene militaire ingenieurs naar de werk plaats Tatarinow, die zich bevindt op het terrein Jan het luchtschipperspark van het ministerie van Oorlog. Voor geval Tatarinow soms mecht wenschen °P te stjjgen, waren buitengewone maatregelen ge- n°!öen. Het geheele terrein was door militairen afgezet, opdat geen ongewjjd oog op de geheimen des Uitvinders zou kunnen doorspeuren. Echter wachtte den minister en zjjn volgelingen IJ het betreden van Tatarinow's werkplaats een ittere ontgoocheling, want behalve de werktuigen eu een paar machines bevond zich in de gansche 2aal niets, wat ook maar in de verte aan een jjiegmachine deed denken, aan een vliegmachine, ie, volgens contract, in staat zou zjjn, zonder aanloop 70 kilo loodrechte richting van den grond te heften, en zich in de lucht in alle mogelijke richtingen te bewegen. Afgezien van een aantal eekeningen bevond zich in de werkplaats slechts het ruw getimmerde model, waaruit geen kat of hond kon wijs worden. En daarom verklaarde de bedroefde minister van Oorlog het contract van nul en geener waarde, en beval hjj, dat de uitvinder Tatarinow onmid- uelljjk het luchtschipperspark moest ontruimen. De minister van het Keizerlijke hof heeft den gouverneur van Moskou bericht, dat de Tsaar ®n de Tsaritsa, tengevolge van ongesteldheid der •fsaritsa, op hun doorreis naar de Krim niet te Moskou zullen ophouden, doch het plan bestaat de stad op de terugreis te bezoeken. 1 ZWEDEN. Reuter meldde gister uit Stockholm Slechts in een paar drukkerijen is heden het Jverk hervat. Verreweg het grootste gedeelte der eUerzetters heeft geweigerd weer aan den arbeid PRIJS DER ADVERTENTIëN; Van 1—6 regels ƒ0.92 met inbegrip van bewijsnummer. Elke regel daarboven 15 cent. j Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. -1— Ingezonden mededeelingen 26 cent per regel. Voor herhaaldelijk adverteeren worden uiterst bil- Igke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. gebracht worden. De nieuwe pfennigstukken, hebben hetzelfde gewicht als de 10 pfennigstukken, zijn echter in doorsnede 4 m. m. grooter dan deze. Ter onderscheiding van den rpsmarb, waarvan zjj in grootte slechts 1 m. m. verschilt, zal de nieuwe munt belangrijk dunner zjjn. In de nieuwe munt wet van 1 Juni j. 1., welke de muntwetten van 1871, 1873, 1900 en 1908 tot een wet samenvat, is het vijf-en twintigpfennigstuk evenals het drie markstuk reeds als rjjksmunt opgenomen. Vice-admiraal Holtzendorff is benoemd tot opvolger van prins Heinrich van Pruisen als bevel hebber van de Duitsche vollezeevloot. SPANJE. De «Imparcial" kondigt aan, dat een twaalfde legerafdeeling, bestaande uit 11,000 manschappen, naar Melilla zal vertrekken. De «Imparcial" weet niet, hoe het komt, dat deze nieuwe troepenzending noodig geworden is. gaan. DÜITSCHLAND. De «Zeppelin III" zal Zaterdag te Friedrichs- «afen opstijgenaankomst te Frankfort Zondag d,a>v. Het luchtschip bljjft 8 dagen te Frankfort en gaat dan door naar Luzern. Begin October zal in Duitschland een nieuw Muntstuk, het 25 pfennigstuk, in het verkeer Boeiende Roman. Naar het Duitsch 16) be^!ag.altVd was hjj in staat zich een klaar denk- k te WMmen, van den toestand, waarin bjj zich twiifr bad slechts een dof gevoel van vér- Ij ehng, geljjk dat van een gevangene, dien w eensklaps op een onbekende plaats brengt, 2iin/a° J °nmogeljjk kan wegkomen, omdat V ledematen in boeien zjjn geklonken. HOOFDSTUK VIII. fn het huis van den fabrikant. der^^ion601^ de won'nS van haren grootvader, van dom ffen' verlaten had, was zij doch hLP d°rp' van stad ,ot ^ad gedwaald kunnen vtoten Z™PT6D de betrekkinS voor haar honM»7Qa Zoo kwam zg eindeljjk in de zoeker Ir"? Waar/fl een karaer hu renen verder eenif a i? VOnd- Reeds had zjj zich eenige dagen achtereen te vergeefs in een aantal tebladangeb0den,Ht0e?KZÏ-,de advertentie las in net blad, waarin de fabrikant een gouvernante vroeg voor zgn kind. Dit scheen voor haar de MAROKKO, De geruchten betreffende vredesonderhandelingen tusschen de Spanjaarden en de opperhoofden van de RifKabylen, zijn tot dusverre niet bevestigd. Wel wordt melding gemaakt van voortzetting van de toebereidselen der Spanjaarden voor een vernie tigende campagne tegen de Mooren. Langzamer hand schuift generaal Marina zjjn posten van Me lilla uit verder landwaarts in. Vrjjdag begaf de Spaansche opperbevelhebber zich naar Sidi Brahim, twintig kilometer van kaap Agua gelegen, waar overste Larrea met troepen was aangekomen, om een versterkt kamp op te richten, wjjl het zjjn voornemen was Zaterdag naar Telfraut, in het ge bied der Reni Hiata-Kabylen op te rukken. Generaal Marina keerde daarop naar Ristinga terug en reed toen in een auto naar El Arba, waar hjj een conferentie bad met generaal Agerilera. Marina's plan, eerst dit geheelte van het Rif-gebied volkomen te onderzoekan, eer de Spanjaarden een beslissenden slag wagen. Het bezetten van El Arba, hetwelk een belaDg- rjjke marktplaats der Rif-ICabylen is, is een ver standige zet van generaal Marina op het militaire schaakbord, evenals een paar weken geleden de bezetting van La RestiDga en Kaap Agua. El Arba is de marktplaats, waar tot nu de verschillende groepen der Kabdana-Kabylen samenkwamen en een levendigen ruilhandel dreven. Alle voortbreng selen van het Rif werden hier verhandeld. De plaats ligt in een vlakte, waar de Mooren niets hebben aan hun eigenaardige, voor de guerilla geschikte, krjjgstaktiek. Zjj worden hier door het snelvuurgeschut en de machinegeweren der Span. jaarden weggemaaid, vóór zjj zelf een schot kunnen lossen. Twee hoofdwegen gaan van El Arba uit, waarvan die langs het Mar Chica naar Seloean voor de verdere troepenbewegingen der Spanjaar den van groote beteekenis kan worden. Onder de gebruikelijke saluutschoten is een Keizerlijke brief voorgelezen, meldende dat Taja, gewenschte betrekking. Zjj begaf zich op weg, belde aan en werd door de vrouw van den fabri kant ontvangen De jonge dame, met baar frisch uiterlijk, beviel haar in elk opzicht. Zjj meende in haar een geschikte persoon te hebben, en reeds den volgenden morgen trad Gerda in hare nieuwe betrekking als Engelsche gouvernante van den klei nen Willy. Toen zjj haar kamer had aangewezen gekregen, en beneden kwam, begon zjj terstond den kleinen jorrgen de grondregelen van de Engelsch taal te leeren na een half uur, zeide haar meesteres Kom, miss, ik zal u aan mjjn man voorstellen Zjj legde op dit gezegde terstond het boek, dat zjj in de hand hield, neder en volgde haar. De fabrikant bevond zich in de vertrekken zjj- ner vrouw en wachtte met ongeduld de verschij ning van de gouvernante af." In alle huiseljjke aangelegenbeden had zjjne gemalin alleen te be velen, en hjj liet haar daarin de volle vrjjheid. Hjj hield er zelfs niet van dat bjj met zaken uit de buishouding lastig gevallen werd, want deze interesseerden hem in g enen deele. Ook bjj het huren der gouvernante had hij zjjne vrouw, de vrjje hand gelaten, en wist zelfs tot nu toe niet eens den naam der jonge juffrouw, aan wie de opvoeding van den kleinen Willy was toever trouwd. Miss Gerda Steffen zeide zjjne vrouw haar voorstellend. naam tTird het noemel» van dien naam gskoud. Het was alsof hem iemand een het voormalige bolwerk van den predentent, Moe- lai Hafid heeft uitgeroepen als sultan. De omrin gende stammen hebben eveneens afvaardigingen met geschenken naar Fez gezonden. De pretendent is veroordeeld om tot zjjn dood in de kooi te bljjven. Uit Indian Harbour komt over Caperay (New- Foundland) het volgende bericht N. F. Peary heeft gemeld, dat hjj de «sterren en strepen" (de Amerikaansche vlag) op de Noord pool heeft geplant. Een nader telegram, door Reuter ontvangen, ge dateerd van Indian Harbour, en onderteekend door Peary, via Radio en Caperay in New-Foundland aangekomen, bevestigt, dat de «sterren en strepen" op de Noordpool zjjn geplant. Het Reuterbureau te Sint John's seint: Com mandant Peary telegrafeerde zoo juist, langs draad- loozen weg, uit Indian Harbour (Labrador) aan den gouverneur van New-Foundland, dat hjj de Noordpool heeft ontdekt, en dat hij New-Found land gelukwenscht met zjjn aandeel in de ontdek king, gezien dat de kapitein en de> bemanning van zijn, Peary's stoomboot, New-Foundlanders zjjn. Het blad»Politikan" te Kopenhagen heeft gister-! avond in Tivoli een souper gegeven, waaraan Cook en de hier op het oogenblik vertoevende journa listen deelnamen. Met de nieuwste telegrammen in kennis gesteld, zeide dr. CookIk ben niet in staat te beslissen of het telegram van Peary al of niet waar is, maar voor 't geval 't waar is, verheug ik mjj er over. Peary zou in dat geval de pool langs een geheel anderen weg als ik bereikt hebben. Dat is eer genoeg voor ons beiden. Dr. Ott. die koning Eduard weer te Marien- bad heeft behandeld, getuigt, dat de koning vol maakt gezond is, en in flinkheid zelfs een gezond man van tien jaar jonger evenaart. Na tien jaren den koning behandeld te hebben kan dr. Ott zeg gen, dat 's konings krachtig gestel voor den medi cus een verrassing is. De kunr heeft den koning wear goed gedaan. De koning heeft dr.Ott paar een dagen te Sanding- ham te gast gevraagd. Daar leid ik het leven van een Engelsch landheer, zeide hjj, niet het offieieele leven van Windsor. Het eerste eskader van Amerika's Groote- Oceaanvloot, bestaande uit acht gepantserde krui sers, is Zondag uit San Francisco vertrokken om een tocht van vjjf maanden naar Aziatische wate ren te doen. Het smaldeel, dat onder bevel van admiraal Sebree staat, zal eerst Honoeloeloe aan doen. Een maand bljjft het in Manila, vanwaar het uitgebreide oefeningen onderneemt. Het plan is, dat den 19en Januari van Jokohama de thuis reis wordt aanvaard. Op ongeveer 120 K. M. van de oase Bilma in Fransch West-Afrika, heeft, volgens een bericht aan de Fransche bladen, een hevig gevecht plaats gehad tusschen een detachement van het Fransche koloniale leger en een troep Toearegs, waarin de laatsten volkomen verslagen werden en zeven dooden, een aantal geweren en 130 kameelen verloren. Dit gevecht had nog het gelukkig resultaat, dat een groot aantal door de Toearegs geroofde vrouwen en kinderen door de Franschen bevrjjd werden. slag voor het hoofd gegeven had. Hoe vroeg hjj, zich snel omwendend. Zjjne blikken doorboorden als het ware het jonge meisje. Miss Gerda Steffen 1 hernam zjjne echtge- noole op scherpen toon. Mjjn God, Alfred, riep zij uit, het scbjjnt dat uw gehoor ook al niet goed meer is. Het is toch zeer goed merkbaar, dat met het stjjgen der jaren allerhande gebreken optreden I Zjj wist, dat zjj door dit gezegde den fabrikant die vreesde oud te worden, onaangenaam was doch zjj kon zich zulke uitdrukkingen niet weer houden dit lag in hare natuur. Gjj zjjt eene Amerikaansche, zeide de fabri kant, zich tot Gerda wendend. Hjj deed of hjj de woorden zijner gemalin niet hoorde, alhoewel bjj ze goed verstaan had. Gerda gaf een bescheiden antwoord. Dat zjj de kleindochter van den ouden molenaar was, ver zweeg zjj echter, om zich misschien niet té ver raden. Haar wensch was, dat men haar in het huis van den fabrikant altjjd voor eene Ameri kaansche zou houden. Nu zjj eenmaal zich van een leugen bediend had, geljjk zjj met bitterheid bedacht kwam het op eene misfeiding meer of minder niet aan. De oogen van den fabrikant rustten met welge vallen op de lieve gestalte. Een gevoel van meer waardigheid, een berinnering aio een schoonen droom, die lang uit zjjne gedachten was gewischt, kwam in hem op! Reddingwezen. Z. K. H. de Prins der Nederlanden zal Dinsdag 14 dezer, des namiddags te 3 uur, te IJmuiden bezichtigen en in dienst stellen het nieuwe wjjk- gebouw van het Witte Kruis, tevens reddingstation voor schipbreukelingen. Den 19den September van het vorige jaar is door den Prins de eerste steen voor dat gebouw gelegd- Z. K. H. zal Dinsdag o. m. vergezeld zijn van leden van de Staatscommissie voor het reddingwe zen, waarvan de Prins voorzitter is. Breukelen. In de Zaterdag te Breukelen gehouden vergade ring van de Centrale antirev. kiesvereeniging werd, naar de «Stand." meldt, meegedeeld, dat de oud minister van waterstaat De Marez Oyens, door een plaatseljjke kiesvereeniging voorgedragen, geen can- didatuur wenschte te aanvaarden. Dr. Kuyper. Hedenavond wordt dr. A. Kuyper te 's Graven- hage van zjjn buitenlandsche reis terugverwacht. (a8sM (Tel.) Generaal Hertzog. Gen. J. B. M. Hertzog, de Vrjjstaatsche minis- ster, is gisternamiddag met de «Batavier" naar Lon den vertrokken, na enkele dagen in ons land te hebben doorgebracht. Mevrouw De Klerk. -J* Zondagavond is de echtgenoote van het Kamer lid de heer D. de Klerk te Rotterdam door een ongelukkig toeval in de Rotte terecht gekomen en verdronken. Zjj werd spoedig op het droge gehaald, doch twee doktoren trachtten tevergeefs de levensgeesten op te wekken, Het ongeluk wekte vooral in het Noorden, waar de heer De Klerk woonachtig is, groote deelneming. De Luzac-gedenkplaat. Prof. P. J. Blok, te Leiden doet in het «Leid- sche Dagblad" mededeelingen over Jean Lurac, voor wien morgen (Woensdag) in Leiden een ge denkplaat wordt onthuld ten huize van J. P. J. Driessen (Rapenburg 112), Prof. Bloks schrjjtt o.m. het volgende De familie Luzac was sinds 1738 ten nauwste verbonden met de «Gazette de Leyde." Ook een jongere broeder van Etienne, de tweede Jean Luzac was deelgenoot der drukkersfirma en diens zoon Gerdahernam hjj zuchtend, en zocht zich dan voor den geest terug te roepen, waar hjj'dien naam reeds eenmaal gehoord had I Doch mets scüoot hem te binnen I Hoe lang lag ook de droom zjjner eerste liefde reeds achter uem. Sedert de schipbreuk en zjjne lang ziekte was hjj veel vergetenzjjn geest was met meer zoo helder. Bjjzonder waren het namen, die hjj vroeger gekend had en die hjj zich slecht kon herinneren. Het; lieve gezicht van Gerda herinnerde hem toch een ander persoonhare oogen kwamen hem zoo bekend voor, als groetten zjj hem uit ver verleden tjjd. Doch dit, meende hjj, was eene onzinnige ge dachte! Want miss Gerda Steffen was eene Ame rikaansche, die volgen zjjne gemalin de gewensch te gouvernante was voor zjjn zoon. Ais zü op de hoogte barer taak en zjjne gemalin tevreden was, dan was alles m orde. De zaak had verder voor hem geen belang. Hjj boog verstrooid tegen Gerda, kuste de hand zjjner vrouw en riep tot den kleinen Willy Dag, wildzang! Dan ging hg weder naar zjjn kantoor, waar hem dringende zaken wachtten. Gerda zag den fabrikant als in een droombeeld voor haar verdwjjnen. Wordt vervolgd.) te r

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1