Dagblad voor Schiedam en Omstreken. A t o n e e r t op ie Onder valschen naam. lome ScMeflamsclie Courant net iritis Goiltatrard ZoidaisMaj prijs 11 c. p.ieei, 0.45 p. iM.fl.35p. 3M. 32ste Jaargang. Donderdag 9 September J1909. No. 9509. Ofücieele berichten. Kennisgeving. Biiitenlandsch Nieuws. FEUILLETON. Verspreide berichten» ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden f 1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland 2.per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons BureauBoter- Btraat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 16 regels ƒ0.92 met inbegrip van bewijsnummer. Elke regel daarboven 15 cent. j Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voor herhaaldelijk adverteeren worden uiterst bil- 1 ïj k e overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, Gezien het verzoek van M. A. C. Persoon om *ergunning tot uitbreiding zijner brood- en ban ketbakkerij in het pand staande aan de Vlaar- gerstraat no. 3, kadaster Sectie C nos. 235 en Gö met een gasmotor van 5 paardenkracht. Gelet op de bepalingen der Hinderwet Doen te weten: dat voormeld verzoek met de bijlagen op de Secretarie der gemeente is ter visie gelegd dat op Donderdag den 23 September a.s., des Middags ten 12 ure, ten raadhuize gelegenheid zal borden gegeven om bezwaren tegen het toestaan Van dat verzoek in te brengen en die mondeling 01 schriftelijk toe te lichten dat gedurende drie dagen, vóór het tijdstip R'erboven genoemd, op de secretarie der gemeente, *an de schrifturen, die ter zake mochten zijn lrigekomen, kennis kan worden genomenen dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot eroep op eene beslissing ingevolge de Hinderwet gerechtigd zjjn zij, die niet overeenkomstig art. dier Wet voor het Gemeentebestuur of een of j®eor zjjner leden zjjn verschenen, ten einde hun ezwaren mondeling toe te lichten. Bn is hiervan afkondiging geschied, waar het ehoort, den 9den September 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, t !j_l. M. A. BRANTS. De Secretaris, V. SICKENGA. Openbare Herhalingsschool VOOR JONGENS. Aanmelding van leerlingen, die gewoon lager °tiaerwijs genoten hebben, voor den a.s. cursus, daaropland- en tuinbouwkundig onderwijs kan j'erkregen worden, moet geschieden op werkdagen, ehalve des Zaterdags, vóór den 16 September «•s. bjj het hoofd dier school aan de Broersvest, aes avonds tusschen 7 en 9 uur. B. VAN BOCHOVE. Openbare Herhalingsschool VOOR MEISJES. Aanmelding van leerlingen, die gewoon lager aderwijs genoten hebben, voor den a.s. cursus jaoet geschieden op werkdagen, behalve des Za- .et-dags, vóór den 16 September a.s., bij bet hoofd er herhalingsschool, des avonds tusschen 6£ en 8 kr) aan de school Lange Nieuwstraat. J. A. VAN DER POEL. ZWEDEN. Dinsdag-avond seinde de Stockholmsche corres pondent van de «Frankfurter Zeitung", dat ook nog niet van bemiddeling van de regeering Boeiende Roman. Naar het Duitsch.) 18) wensch in de eerste plaats te weten, hoe die m-°8el?k 88weest is, deze belachelijke komedie, s_ i10' mtin rang als militair doet verliezen, af te u ze^e Bij koud, voor Lucie staan blijvend, ar.. toornig aanziende, hoot t a wenscBt?" Lucie lachte spotachtig en Gü u l sarrende spreekwijze van den graat na. to»a ,,n'ets. te »wenschen" of te «gebieden", u alleen in het onvermijdelijke te schikken, de ^8ar den duivel met uwe uitdrukking! riep ttmSiü8 Ult' ^en voet woedeod voor Lucie op den «rond stampend. stifr C'e aanschouwde hem met wezenlijke belang- nerlfib8' Het,wa®.alf°f zÜ zich verheugde in de in- ormke woede, die hem verteerde. »loefnatrad Eg°,n Pjotselin« °P haar toe. Zjjne gloeiende oogen boorden zich als het ware in haar aangezicht. .7" Wijf l riep hij met bevende stem, wat ge en mjjne familie hebt aangedaan, is een on gehoord schandaalwie verhindert mii, u daarvoor te straffen Het was alsof de bedreiging ernstig was, en een in staking en uitsluiting in Zweden was gebleken. Branting, het socialistische lid van den Zweed- schen Rijksdag, heeft te Berlijn gezegd, dat, zoo die bemiddeling lang uitblijft, de staking over de geheele linie weer zal beginnen. DU1TSCHL AND De verklaring van den minister-president Asquith in het Eogelsche Lagerhuis, inhoudende dat Enge land het initiatief had genomen voor eene over komst met de Duitsche regeering ter zake van de beperking der bewapening, is te Berlijn niet onop gemerkt gebleven. De dagbladen vroegen zich gis ter-ochtend af of minister Asquith geen toespeling maakte op nieuwe pogingen door Engeland in 't werk te stellen. Een officieuse verklaring van de «National Zeitung" deed hun echter spoedig we ten, dat 't hier een voldongen en bekend feit be trof en niet doelde op een oogenblikkeljjke daad. 't Is wel belangwekkend te constateeren, dat de «Vorwarts" en de «Kreuzzeitung", het orgaan der uiterste linkerzijde en van den rechtschen kant daarin toch overeenstemmen, dat de groote massa van het Duitsche volk oprecht wenscht, dat men zich met Engeland zal verstaan over de wapeningen ter zee. OOSTENRIJK-HONGARIJE. Het Ministerie van Oorlog heeft te Marseille het jacht «Nirvana" aangekocht, dat na in het Arse naal te Pola eenige wijzigingen ondergaan te hebben, naar Constantinopel zal worden gezonden ter aflossing van het daar liggende Oostenrjjksche wachtschip «Taurus", een geheel verouderde rader boot. Het nieuwe wachtschip zal met eenige snelvuur- kanonnen van 47 m.M. en een paar moderne 10 c.M. vuurmonden worden bewapend. De Duitsche keizer is gister te Iglau aangeko men, om de manoeuvres bjj te wonen. Onder gejuich begaf hjj zich naar Grossineserits, waar hjj werd ontvangen door den keizer van Oos tenrijk. PORTUGAL. Naar verluidt, moet de voormalige Portugeesche dictator, Jo&o Franco, met zjjn gezin te Lissabon zjjn teruggekeerd. TURKIJë. De Turksche minister van Binnenlandsche Za- keD, Talaat Bey, heeft zjjn administratieve her vorming in het Ottomaansche rjjk doorgevoerd, zonder dat ook maar één kreet is opgegegaan. De werkzaamheden in de verschillende takken van administratie yjn opnieuw geregeld, de salarissen herzien. Doch de belangrijkste stap, welken Ta- laat Bey deed, een maatregel die zeker dringend was, doch ook hevig verzet ten gevolge zou kun nen hebben, was het ontslaan van 1500 ambte naren, die in hun betrekking geschorst zjjn we gens gebleken onbekwaamheid. Ongetwijfeld is besluit van vertwijfeling door hem was genomen. Op driftigen toon ging hjj voort «Wat zoudt gjj zeggen, als geen van ons beiden, deze afgelegen plaats levend meer verliet Daar bij haalde hjj een revolver uit zjjn zak en onder zocht het slot. De deur der torenkamer had hjj vooraf gesloten en den sleutel in zjjn zak gesto ken. Lucie werd bleek als de dood, doch geen hulp geroep kwam over hare lippen, hetgeeD dan ook wel tevergeefs zou geweest zjjn, want nooit kwam iemand in dit afgelegen gedeelte van het slot. Gjj wilt ons beiden vermoorden vroeg zjj met jjzigen lach, waarvan Egon gruwde. Waarom Zoudt gij zoodoende de vlek, die op uw wapen geworpen is, afwasschen Ia werkelijkheid hangt gij ook nog te zeer aan uw jong le^en, om het u zoo lichtvaardig te ontnemen. Ook zou het zich zeker niet met de militaire eer van graaf Rheins- berg vereenigen, om als moordenaar uit de wereld te scheideD. En een moordenaar toch zoudt ge zjjn, a!s gjj mjj tegen mjjn wil vermoordet Ik recht mij zelf, als ik ook het wapen tegen mjj richt, zei de graaf. De ernst, die uit de woorden en het donkere wezen van den graaf sprak, scheen het vast be sluit uit te drukken, de daad uit te willen voe ren. Lucie's aangezicht werd bleeker en bare lippen persten zich vast op elkander. Hoor mjj ten minste eerst aar, Egon, alvo- dat aan het verstandig beleid van den minister te danken, dat deze maatregel geen heftig verzet uitlokte, doch zonder slag of stoot kon worden doorgevoerd. Verscheidenen der ontslagen ambtenaren zal in den loop des tjjds een betrekking verschaft wor den, waarvoor zjj berekend bljjken te zjjnallen ontvangen schadeloosstelling. «Uw ontslag is in alle opzichten eervol", ver zekerde Talaat Bey hun. «Het is ontegenzeggelijk te betreuren, dat wjj tot dezen maatragel moesten overgaan, doch de noodzakelijkheid dwingt ons hiertoe. Het welzijn van het land gaat boven uw persoonlijke belangen, en ik weet, dat gij als goede patriotten dit zult eerbiedigen. Bovendien zal de regeering u Diet aan uw lot overlaten, doch u tot andere plichten roepen." Alle ontslagen ambtenaren hebben de beslissing, die te hunnen aanzien genomen is, met berusting aanvaard. Inderdaad is het opmerkelijk, dat een strenge maatregel als deze, die in menig ander land hevig verzet zou hebben uitgelokt, door de Turken zoo kalm wordt aanvaard. Ook in het ministerie van Marine staan belang rijke hervormingen te wachten, waarschijnlijk volgens Engelsch systeem. De minister van openbare werken Noradoug- hian heeft zjjn ontslag genomen. Draadberichten uit Yemen te Constantinopel ontvangen, melden, dat de stam Kasas van Tehan tot onderwerping is gebracht. De stammen Kasas van Seïdo hebben onlangs de Turksche troepen aangevallen, doch zjjn met groote verliezen terug geslagen. MAROKKO. Aangaande den opmarsch van de Spaansche troe pen in Marokko wordt uit Melilla gemeld, dat de langrjjkste strategische punten van den veldtocht geconcentreerd zjjn rondom El-Arba, waar bereids een belangrijk gevecht heeft plaats gehad. Gene raal Marnia had aan de hoofden der stammen Quebdana een uitstel van 24 uur verleend om de daders uit te leveren der joDgste aanvallen op de Spaansche troepen bij El-Arba. Toen de termijn verstreken was trok een colonne van de Spaansche legermacht op en opende het gevecht. Na de Moo- ren door mitrailleuse- en geweervuur te hebben gedecimeerd, namen dezen de vlucht. Een andere colonne had inmiddels niet stil gezeten en was naar het dorp Lehedare opgerukt, hetwelk zjj in brand stak. De Mooren vluchtten op de heuvels, vanwaar zjj den brand aanschouwden. De beide colonnes hadden zich inmiddels vereenigd, terwjjl het Spaansche erkander voor Mar-Chica aan de gevechten deelnam en met kanonnen van 75 milli meter de ruiters van den stam der Ulad-Setut mitrailleerde, toen deze naar Lehedare ter ontzet ting oprukten. De Mooren waren 4000 man sterk, waarvan de helft ruiters. De veroverde positiën worden van groot belang geacht. Ook de, door de colonne van kolonel Larrea verkregen strategische voordeelen in het land der quedana worden van rens gjj in dezen zenuwachtigen toestand zulke waanzinnige daad begaat. Hare stem scheen thans eenigen invloed op het gemoed vau den graaf te hebben gekregen. Zjjne opgewondenheid over bet ongehoorde bedrog, waarvan hjj en zjjne familie het slachtoffer waren geworden, bedaarde. Spreek, zeide hjj op dreigenden toon. En Lucie verhaalde de toedracht der zaak, zoo als zjj in den molen was begonnen, en door den graaf verrast, als het ware in de rol die zjj afge speeld had, was ingedrongen. Het gelaat van den jongen graat werd vriende lijker, vooral toen Lucie van den ontzaggelijken rjjkdom van den molenaar verhaalde, en mede deelde, dat zjj reeds van een groot gedeelte meester was. Zjjn eergevoel als officier verzette er zich wel tegen, er naar te luisteren, omdat hetgeen Lucie bezat, oneerljjk verkregen was. Doch de verzoeking was te groot I Aan den eenen kant het ongehoorde schandaal, als hij Lucie verstiet en het bedrog openbaar werd, afgezien nog dat hjj gebeel geruïneerd was. Aan de andere zjjde, als hjj het gepleegde be drog in de hand werkte, Lucie als zijne gemalin duldde, dan wenkte hem een leven van rjjkdom en genot toe I Gij zjjt werkelijk in het hezit van alle schuldbekentenissen op Rheinsburg vroeg hjj nieuwsgierig. Anders zou ik mjj wel gewacht hebben, de zaak zoo door te voeren, als ik het nu gedaan heb, groot belang geacht, daar de Spanjaarden daardoor tot El-Garma konden doordringen en de geheele streek van Water-Kaap af tot de Algerijnsche grens zouden hebben gepacificeerd. Een kabeltelegram uit Tanger, gedateerd 8 September, meldt, dat Moeley Haffd de Engelsche en Fransche consuls, die hem een nota van het diplomatieke korps overhandigden, gericht tegen de, volgens oud gebruik jegens opstandelingen ge pleegde gruwelen, in audiëntie heeft ontvangen. Hjj nam kennis van de nota en verklaarde, dat zulke straffen voortaan in geheel Marokko zullen worden afgeschaft. De sultan machtigde de consuls, dit antwoord officieel over te brengen. I PERZIë, De Perzische regeering heeft de juweelen van den Sjah naar Parjjs aan het adres van het Crédit Lyonnais gezonden. Men hoopt op een opbrengst van 1,000,000 roebel. De decreten betreffende het in disponibiliteit stel len van den Griekschen kroonprins en prins Nico- loos zjjn gepubliceerd. De kroonprins, te Patras aankomende, werd daar door de geheele bevolking der stad geestdriftig toegejuicht, terwjjl men uit riep vertrekt niet. De «Patriote" meldt, dat dr. Cook aan het bestuur van het observatorium te Brussel heeft geseind, dat hjj waarschjjnljjk niet in België zal komen, daar hjj onmiddellyk naar Amerika wenscht te gaan. Cook heeft kapitein Sverdrup verzocht een schip uit te rusten, waarmede Sverdrup zou kunnen vertrekken om op Cape York de twee Eskimo's te zoeken, die Cook naar de Noordpool vergezelden, om die zoo spoedig mogeljjk naar New-York te brengen. Men hoopt met de herstelling van het Fransche militaire luchtschip «République" zoo spoedig klaar te zjjn, dat het nog aan de manoeu vres kan deelnemen. Een hevige twist tusschen Bretonsche vis- schers had gisteren te Quibéron plaats. De sar- djjnvisschers uit Morbihan hebben de scheepjes der visschers uit Finistêre aangevallen, de netten en de zeilen doorgesneden, de vleet in zee gewor pen en de visschers geslagen, waardoor er ver scheidene te water sprongen om aan het geweld der aanvallers te ontkomen. Vele visschers uit Finistêre werden gewond. Weer is er een luchtschipper om het leven gekomen. Een zeer bekend en geacht ingenieur, Bossi, is gedood, terwjjl hjj een luchtschip van zjjn eigen vinding probeerde. Reeds was de jonge man tot een hoogte van twintig meters opgeste gen, toen een ongeval den ballon op den grond deed neerploffen. Bossi werd onmiddellijk gedood. Men seint uit New-Yoik aan de «Times" in dato 7 SeptemberEen draadbericht uit Tampico zeide Lucie. Egon, kwam het thans stokkend uit hare keel. Zult gjj mij vergeven wat ik gedaan heb Nooit, klonk het scherp en koud van de lip pen des jongen graven. Ook niet voor den prjjs, dien ik voor uwe eer der wereld, die op het spel staat, betaal De schuldbekentenissen op Rheinsburg en de millioe- nen van den ouden molenaar Want ik ben thans Gerda van Rheinsberg, ik bezit de bewjjzen van hare herkomst en ik alleen ben de erfgename van deu ouden Stellen, als wjj samenspannen kan nooit een andere hare rechten doen gelden Alleen eene bedriegster of eene waanzinnige zou het kun nen wagen, de gravin van Rheinsburg haar rech ten op de ontzagljjke rjjkdommen van den Rotbach- molen te betwisten 1 De jonge graaf had het wapen in den zak ge stoken en met de armen over de borst gekruist, staarde bjj door het venster naar buiten. Zoover zjjn oog reikte, was het Rheinsburger eigendom, een prachtige bezitting, die reeds vele honder den jaren in het bezit zjjner familie was. Dit schoone slot was den ondergang nabjj. De geheele familie had aan dezen achteruitgang medegewerkt. Zjj kenden er niets van met kleine sommen te reke nen. Geldverspillen in het groot was hun ais het ware aangeboren. Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1