Dagblad voor Schiedam t'S NeW ï0,t 32ste Jaargang. Zaterdag 1! September 1909. No. 9511. EERSTE BLAD. Dit nummer bestaat uit twee *>«i<len en een Géïlluslreerd Zon dagsblad. Biiitenlandsch Nieuws. Verspreide berichten. Binnenland. <:.AI£ÜHfO ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden f 1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland f 2 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Boter- Btraat 50 en bjj alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50 PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 1—6 regels ƒ0.92 met inbegrip van bewijsnummer, Elke regel daarboven 15 cent. i Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voor herhaaldelijk adverteeren worden uiterst bil- Ijjke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no ENGELAND. Eord Rosebery hield voor een talrjjke vergade- rin8 te Glasgow die hem geestdriftig toejuichte, een rede, waarin hjj het aanhangige financieele ^etsontwerp critiseerde. Hjj zeide, dat het in het e'ang der natie zou wezen, indien dit ontwerp n,et aangenomen werd, wijl het onmiddêlljjk ge- v°'g van de aanneming zou wezen vermeerdering Va° het aantal werkloozen, tengevolge van den aanslag 0p het kapitaal. Het ontwerp heeft een Soc'alistisch, niet een liberaal karakterby wei gerde te gelooven, dat het enkel diende om de ar'efhervorming te vervangen. Was dit zoo, dan ïouden vele lieden ophouden den vrijhandel te erdedigen. Hg wilde niet de verantwoordelijkheid °P zich laden het Hooger Huis raad te geven in ^en positie, die ernstiger is dan sinds 1832 voor kwam. De regeering heeft zjjns inziens den weg van et socialisme betreden. De tariefhervorming be- bouwde hg als een verkeerd ding, maar door het s°cialisrne gaat de maatschappij te gronde. SPANJE. g e krggsraad te Barcelona heeft den Spaanschen enaat om machtiging gevraagd den senator Sol y Ortegu, een republikein, in verband met het °Proer in Barcelona gerechtelijk te vervolgen. ITALIë. de officieele kringen te St. Petersburg jveet men volstrekt niet, dat de Tsaar zjjn reis naar ahë heeft opgegeven. Voor zoover de buiten- odsche bladen daaromtrent zgn ingelicht, schrjj- n zij het uitstel der reis toe aan de ongunstige Richten omtrent de gezondheid der Tsaritsa. en gelooft, dat de gezondheidstoestand der Tsa- Sa ^et vaststellen van den datum der reis doet ^ertragen, maar niets zal beletten, dat de Tsaar e° slotte alleen naar Italië zal gaan. VENEZUELA. te r CorresPonc'ent van het «Berliner Tageblatt" ove aracas schrgft, dd. 18 Augustus, het volgende den toestand in Venezuela ve 16t Presidentschap van generaal Gomez heeft in t 6n week door zijn eenstemmige verkiezing kr K8t ^enezo'aansche Congres zgn officieele be- 0 Dging verkregen. Er was niet eens een daTDCandidaat. Det ministerie bleef aan behalve bu t 6r n'euwe tD'Disters kwamen voor financiën, 0 en'andsche zaken en openbare werken. Maar 0 er ^ooge en lage staatsambtenaren isergroote keeft'm'D^ gehouden. De anti-Castrosche bezem Van 8°ed ^eveefid- Ie'® nieuws is de instelling een Faac' van state> met t'en 'eden, waarin invl aantal Pers°nen zgn opgeborgen, die om hun then 6 n'et SePasseerd konden worden, maar die n°eine°let tot verantwoordelijke posten wilde be- Va^ftClltenS de 8rondwet zal het presidentschap 1910 T11162 echter slechts tot in het voorjaar van Presid UreD' ^at dr' Deopoldo Baptista, vriend van ®an H6"1 ^omez en de man die in de politiek nu °p e draden trekt, niet m het ministerie is vpjj ^°^en' vei"klaart men zoo, dat hg den tjjd Scha 6. en om de candidatuur voor het president- Zal 'n IDfO voor te bereiden. Wie de candidaat H*eZen> we«t men niet. 'ngezetDleUWe ^ew'n<^ van president Gomez is goed sPe] h met Gen ver^0<1 van lotergen en dobbel- Itolen Ct W8S noot^8* kir zgn te Caracas speel- sta(j met verëunning zonder tal. Alleen dei ft de 1° het 6en 'nkomen van een millioen bolivares aanee7ii^ar dat zal te meer worden gevoeld, Doodiir h k^raC t6n enstra'en dringend verbetering om ar de openbare meening is er tegen het NCUT ZakeD met den grooten stiefbroeder in' oft Noorden te doen. Men hoopt nu in Engeland nient terecht te kunnen- Dok schijnt er een staatsleening in wording te zgn. De diplomatieke betrekkingen moeten ook weer in orde komen. Te Berlijn komt een gezantschap le klas. De nieuwe gezant is reeds benoemd, dr, Bernabé Planas, die secretaris is geweest van den nieuwen minister van buitenlandsche zaken dr. Pietri, toen deze gezant te Berljjn was. Tot op volger van dr. Paul in den Haag en te Parjjs is dr. Grisanti bestemd. Deze moet de geschillen met Nederland in orde brengen. Het Venezolaansche schip van staat komt lang zamerhand in kalmer water. Castro's rol scbjjnt nu wel uitgespeeld te zijn. Onlangs kwam hier een Duitscher met name Theodor Heuer, die beweerde van Castro voor vier millioen effecten enz. gekocht te hebben en die nu te komen liquideeren. Maar men begreep, dat de man voor Castro zelf optrad en een deel van diens bezit tingen in de wacht kwam sleepen. Op een groot deel van Castro's vermogen is intusschen voor loopig, waarschijnlijk voor goed, beslag gelegd Heuer ging toen den weg in rechten op. Men raakte hem kwijt doordat hjj over Curasao in Maracaibo, dat nog een broeinest van Castrisme is trachtte te landen, ofschoon de Venezolaansche consul op Curapao hem gewaarschuwd had het niet te doen. Heuer werd toen gevangen genomen en kreeg denzelfden dag bevel het land te ver laten. Misschien laat hg echter zgn rechtskundigen raadsman zgn proces doorzetten. MEXICO. Nog slechts weinig dagen geleden maakten wjj melding van de overstrooming der Santa Catha- rinarivier in Mexico, waardoor de stad Monterey voor een groot deel verwoest werd. Thans wordt een nieuwe overstrooming in Mexico gemeld. Reuter bericht uit Mexixo city: De plaats Jamiltepec in het district Oaxaca, is door een vreeseljjke overstrooming geteisterd. Vele suikerplantages en suikermolens zgn verwoest honderden stuks vee en tientallen landbouwers zgn verdronken. De Noordpoolreiziger dr. Cook is gisternamid dag om vier uur aan boord van de stoomboot »Melchior" naar Amerika vertrokken. Voor zgn vertrek werd hg nog door het bestuur van het Deensch Aardrijkskundig Genootschap, door de directie der Vereenigde Stoomvaart-Maatschappjj, Jen Amerikaansche gezant te Kopenhagen en vele autoriteiten begroet. De menigte riep hoera, tot het stoomschip uit het gezicht was. Uit New-York wordt van Donderdag aan de Pa- rjjsche editie van de »New-York Herald" geseind De Ar tic Club van Amerika is voornemens een stoomboot uit te rusten, om dr. Cook, die sinds de oprichting eere-lid van de club was, een eind tegemoet te varen en hem terstond bjj zgn aan komst te New-York een feesmaal aan te bieden. De openbare meening in Noord-Amerika is be zig, weer ten gunste van Cook te kenteren. De Parjjsche »Temps" meent, dat het reis verhaal vanPeary duisterheden bevat, onnauwkeu rige aanduidingen en dwaling in de vaststelling der datums. Tot heden bevat het reisverhaal van Peary niets meer sensationeels dan dat van Cook. De sTemps" denkt dat Cook aldus eenig voordeel op Peary heeft behaald. Het blad meent, dat men nadere aanduidingen moet afwachten alvorens tusschen Cook en Peary uitspraak te doen. Keizer Wilhelm is gister naar Karlsruhe vertrokken, na zeer harteljjk van keizer Frans Jozef afscheid genomen te hebben. De Engelsche minister Winston Churchill is naar Duitschland, waar hg als gast van keizer Wilhelm de Duitsche manoeuvres bg Würzburg zal bjjwonen. Ook gaat hjj arbeidsbeurzen bezoe ken te Straatsburg, Frankfort, Neuremburg en Munchen. Een statistiek van het aantal slachtofïers, die bg de bloedbaden van Adana en Aleppo ge vallen zgn, geeft een denkbeeld van de uitbreiding, welke de Armeensche gruwelen hebben aangeno men, 18.839 Armeniërs zijn vermoord, voorts nog 1.250 Grieken, 850 Syriërs en 422 Chaldeeërs', zoodat het aantal slachtoffers 21.361 bedraagt. Bovendien zgn nog duizenden, meest vrouwen en kinderen, door honger en armoede omgekomen. Dp de Beurs in New York berekende men gister, dat Hamman zoowel als tustee als voor zich persoonlijk een waarde van $235.000.000 aan ef fecten bezat I Een jongmensch van 22 jaar genaamd Mau rice Fauchot, zonder vaste woonplaats, heeft Don derdag-middag met rottingslagen de schildergen van Hendrik III en den hertog van Montmorency vernield tentoongesteld in de zaal van het Louvre te Pargs. Hg is onmiddellijk gearresteerd. Een draad bericht uit Grenoble meldt, dat men gisteren aan de noordzijde van den Grand Som, in het gezicht van Saint-Pierre d' Entre- mont, het ljjk heeft gevonden van Marcel Deleau, professor aan de universiteit van Caen, die den 19n Augustus 11. de bergstjjging ondernomen had. Volgens draadbericht uit Melbourne is de bemanning van een galjoot dienstdoende voor de aanwerving van arbeiders in Duitsch Nieuw-Gui- nea, door de inboorlingen vermoord, die daarna het vaartuig verbrandden. Tot deze gewelddadige, wraakgierige handeling had aanleiding gegeven de oplichting van de vrouw van het stamhoofd, die daarna aan boord van het vaartuig wes gebracht. andere plannen, ten minste zoo dringende zaken hem niet naar Zuid-Afrika terugriepen. Mjjnwetje Van Kol. Naar »Het Volk" verneemt, heeft de R.-K. Ka merclub besloten de op verzoek van tien leden uitgeschreven vergadering der Tweede Kamer ter behandeling alsnog van v. Kol's mjjnwetje in bgzgn van den voorsteller zeiven, niet bg te wo nen. Centrale Raad van Beroep. Bg Kon. besluit is benoemd tot lid van den Centralen Raad van Beroep (ongevallenverzekering) te Utrecht mr. Ch. M. A. Bgleveld, doctor in de Staatswetenschap, thans referendaris, chef der af- deeling »Arbeid aan het Departement van Land bouw, Nijverheid en Handel. Kon. Paleis Het Loo. Was al reeds eerder bepaald, dat het Konink lijk Paleis Het Loo een verbouwing zou ondergaaD, thans zijn de plannen daarvoor ontworpen. Be halve de zijvleugel, waar thans de paardenstallen zgn, zal ook de oostvleugel verbouwd worden. De tooneelzaal wordt naar den westvleugel overge bracht, terwgl de plaats der keuken door aparte- menten wordt ingenomen. De woning van den concierge komt meer in de nabijheid van het Paleis. De ruimte, voor deze veranderingen noo- dig, wordt gevonden aan de achterzijde van het Paleis. Wanneer dit alles in gereedheid gebracht is, zal in het Paleis over meer ruimte kunnen be schikt worden en zal in een dringende behoefte aan meer logeerkamers zgn voorzien. (Nederl.) i I -I Van het Hof. Heden, 11 September, worden de voor den dienst bg H. M. de Koningin ten paleize Het Loo, aan wezige heeren vervangen door Haren adjudanti luitenant-kolonel graaf Schimmelpenninckkamer heer jhr. Van Geen en ordonnans-officier baron Van Hardenbroek van Lockhorst. Tevens begeeft zich dan naar Het Loo baron de Vos van Steen- wijk, referendaris bjj het Kabinet der Koningin. Troependefilé. Gister om half elf defileerden onder commando van kolonel Hoek de troepen van het 5e regi ment uit Amersfoort voor H. M. .de Koningin- Moeder, die op het bordes van het paleis te Soest- djjk stond. Na het défilé maakten de hoofdoffi cieren hunne opwachting bjj Hare Majesteit. Tarief wetten. Naar we vernemen, is de voorbereiding der wij ziging van de tariefwetten zoover gevorderd, dat in de Troonrede de indiening zal worden aange kondigd. Gemeentefinanciën. Een der medewerkers van de »Tel". meldt uit Den Haag De regeering is voornemens de behandeling van het wetsontwerp in zake gemeente financiën zoo veel mogelijk te bespoedigen. Zeker zal het in dit zittingsjaar in de Tweede Kamer aan de orde wor den gesteld. Generaal Botha. Op zgn doorreis van Leeuwarden naar den Haag werd generaal Louis Botha eergisteravond aan het station te Zwolle verwelkomd door het bestuur der Nederl. Zuid Afrikaansche Vereeniging. Me vrouw Hoefer, zjjae gastvrouw van voor ze3 jaren bood hem een bouquet aan. Be heer Botha, die zich onder oude kennissen bevond, was zeer spraakzaam en vol goeden moed voor de toekomet van het Vereenigd Zuid-Afrika. Over zgn aankoop van vee voor den fokstapel was Botha zeer tevreden. Het speet hem, dat tijdsge brek hem belette ook nog paarden in de provincie Groningen en Gelderland te koopeu. Binnenkort hoopte hg echter gelegenheid te hebben in ons vaderland terug te komen, ook met het oog op Burgemeesters en Secretarissenfin Z.-H. De vergadering van de Provinciale Vereeniging van Burgemeesters en Secretarissen in Zuid-Hol land, uitgeschreven op 9 October a.s., zal plaats hebben op Zaterdag 16 October a.s., in het Soci- teits-gebouw der Diergaarde te Rotterdam. Nieuwe Armenwet. De »N. Ct." verneemt, dat in de rede ter ope ning van de zitting der Staten-Generaal een wets ontwerp betreffende de armenzorg zal worden aan gekondigd. Over inhoud en strekking valt overi gens, volgens het blad, nog niets bepaalds te zeg gen, »daar het nog in het allereerste stadium van voorbereiding is." Tuchtschool. De verplaatsing der Tuchtschool van Zeist naar Montfoort en die van het Rijksopvoedingsgesticht van Montfoort naar Zeist, zal plaats hebben op 1 October a.s. r' Een wethouder gepensioneerd. De raad der gemeente Franekeradeel heeft be sloten den heer Bangma, die 31 jaar als wethou der fungeerde en nu ontslag heeft genomen, een jaarljjksch pensioen te verleenen, tot een geljjk bedrag als het salaris, verbonden aan het wet houderschap. Dit is, naar wjj meenen, de eerste gepensioneerde wethouder. Veeartsenijkuadig congres. De Prins der Nederlanden zal van 13 tot 16 dezer in de residentie rerbljjven met het oog op de samenkomsten van het Internationaal Veeart- senjjkundig Congres. Coadewater. Het bestuur van het geneeskundig gesticht Coudewater, te Rosmalen nabjj 's Hertogenbosch, welk gesticht aan ongeveer 700 patiënten plaats biedt, volgt bjj de uitbreiding ervan, die telkens noodig bljjkt, het paviljoenstelsel. Thans is weer een paviljoen, voor een twintigtal eerste-klasse patiënten bestemd, bjjna gereed. Patrimonium. Naar »Het Vaderl". verneemt, zal in de jaar- Ijjksche Bondsvergadering van het Chr. Werklie denverbond Patrimonium, in Januari te houden, ter sprake komen de fusie tusschen Patrimonium! Het Christelijke Werkliedenverbond en Maarten Luther. Onderwijs. Aangezien er den laatsten tjjd zoovele stemmen zjjn opgegaan tegen het betalen van schoolgelden, heeft het hoofdbestuur van het N. O. G. het voor nemen, eerstdaags aan de onderscheidene afdee- lingen een reeks vragen ter beantwoording te zenden, uit welke antwoorden dan een rapport voor de regeering samengesteld zal worden om te trachten tot algemeene kosteloosheid van het L.O, te komen. Het hoofdbestuur van het N. O. G. zal verder de regeering trachten te overtuigen van de nood zakelijkheid der oprichting van Rjjks-cursussen voor de hoofdakte in verschillende centra van het land en het bezoeken er van aan de deelnemers zoo gemakkelijk mogeljjk te maken. ('s-H. Ct Jaarvergadering van den Nederl. Bond 1 van Gemeenteambtenaren. Eergisteravond had te Maastricht, ten stadhuize door het dageljjksch bestuur de officieele ontvangst plaats van den Ned. Bond van gemeente-ambtenaren. sa-s

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1