Dagblad voor Schiedam en Omstreken. A1 o i e 6 e r l op Je Feuilleton. Oa&er valschen naam. Kiene Scttedamclie Con nel gratis Getalmd Mapblafl prijs 10 e. p. weet, 0.451. mnS, f 1.35 p. 3 mi. 32ste Jaargang. Maandag 13 September 1909 No. 9512. Oflicieele berichten. Afsluiting van den Singel. Buitenlandse)! Nieuws. Verspreide berichten* Staten-Greneraal. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden f 1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland f 2.per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons BureauBoter- 8traat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 1—6 regels f 0.92 met inbegrip van bewijsnummer. Elke regel daarboven 15 cent. Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. ï*±Ci I Voor herhaaldelijk adverteeren worden uiterst bil- 1 ïjk e overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, rengen ter algemeene kennis, dat de rijweg van ®n Singel, gelegen tusschen Oostsingel en gang van de begraafplaats bij de woning van en grafmaker van 14 September a.s. tot na- ere aankondiging zal zgn afgesloten. Schiedam, 13 September 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. A. BRANTS. De Secretaris, V. SICKENGA. RUSLAND, Be Tsaar en Tsaritsa kwamen eergisteren te eWastopol aan en zullen hier eenige dagen ver- even, gedurende welken tijd de Tsaar de vloot en de troepen inspecteeren zal. NOORWEGEN. Bngelsche bladen hebben gemeld, dat de be daren, geopperd door Rusland en Zweden, een Ve'hindering zijn voor het tot stand komen van 6611 c°nferentie der Mogendheden om vooral op Verzoek van Noorwegen, beslissingen te nemen in ^ake Spitsbergen, dat aan geen enkele Mogend heid nog toebehoort en waarvoor een iDternatio- a e re8ehng dringend wordt vereischt. Hetschjjnt c ter, zegt «De Aarde en haar Volken", dat wcden er bijzondere rechten meent te hebben, °hidat zijn onderdanen op de eilandengroep tal- rïke exploratietochten hebben gedaan maar daar. entegen zou aan Noorwegen de opperhoogheid Cfer den SpitsbergeDarchipel wellicht eerder toe- tnen, omdat wat er aan industrieelen onderne- ^'"gen, aan jacht, vischvangst en bergbouw wordt gedaaDl grootendeels in handen is van Noren. s h °ven<Ben werkt dezen zomer een groote weten- ^^aPPeljjke expeditie op Spitsbergen, uitgaande jsD ket jonge koninkrijk Noorwegen; Gunnar 'a S"6n' laderl*d deelnam aan de expeditie die ^verdruP naar Groenland met de «Fram" en *an eveDeens deelnemer was aan de onderzoekingen Va vors' van Monaco in het Noordwesten is n,^P^ts^ergen in den winter van 1906 en 1907, aarvan de leider. Men zal de zeekaarten van eilandengroep trachten te verbeteren en aan u- gra"Sch en geologisch onderzoek van het genland beginnen. e P'eiziervaarten naar Spitsbergen van de Ham- k fg Amerika ljjn brengen er tegenwoordig veel ^«kers; maar zjj bljjven meestal kort. bou°°r twaaB jaren werd [een klein hotel ge- 'oov met een dozjjn vertrekjes, elk met twee ec> n eikaar gelegen bedden. Het bezoek was Win)6' tC ge"D8 en Bet houten huis heeft van en weêr zooveel geleden, dat er eigenlijk Boeiende Roman. (Naar het Duitsch.) 21) was hjj misschien reeds op weg Fr„H ïïr n teruS- Zqn naam had hij gelukkig, Herfst r Booren noemen. 1060 den WaS en °°B Bfl den molenaar had aan hpt a°?gst Binnengehaald, die de schooven tot In h vulden. m°lenaa! 5°rp ?eide men weder«De Rotbach- Dit all aaU rea en oogst goud!' Bet ziekhfa inam .?'et weg' dat hij hulpeloos op gang, omdat het P uh alles ging zijn geivgelden ^eder wist - was> waar orde heerschte. v°or riin i'n,Werk en zÜQe Plaats. en daar hjj niet kario- d'enstPers°neel een goed hart had en °°B als as DDet et i°°n, deed ieder zijn plicht, De iL meester er niet bij was. goede zor»et kwam dagelijks en daok zjj zijn Bespeuren °n raen en dag eenige beterschap naburilerPi?ef3ter' zuster uit een klooster der zjjde. slond den geneesheer trouw ter 'elfs' ee,nschoonen herfstdag, had nem in een stoel buiten in de frissche lucht slechts wat balken en planken van over zijn. Het logies aan boord, dat zooveel geriefelijker is, wordt algemeen verkozen. Het binnenvaren in de IJsfjord is prachtig en het gezicht op de pyramidevormige sneeuwbergen vormt een grootsch panorama. Aan den wal wan delt men over gras en mos en de toeristen voegen meestal een nieuwe gedenkplaat bjj de vele, die aan bezoeken van toeristenschepen herinneren met dag en datum der bezoeken en den naam van het schip. DUITSOHLAND. Bij den intocht van den Keizer in Karlsruhe en na het houden van den Keizerparade door het XlVe legercorps, hield de opperburgemeester een begroetingstoespraak, waarop de Keizer zjjn dank betuigde, en zeide, dat de dag van heden, zooals de opperburgemeester had; opgemerkt, geldt als een proef voor een gedeelte der Duitsche weer kracht. De Duitschers, 's Keizers volk dat opge ruimd de wapens voert, hebben de toerusting licht en gaarne gedragen, omdat zij weten, dat zij daardoor den vrede behouden en beschermen, en alleen in vredestijd kan de arbeid vruchten dragen. Nadat de Keizer zijn tevredenheid had betuigd over den legerschouw, zeide bjj verder, dat zoolaDg er nog oorlog kan komen, het Duitsche leger de »Rocher de bronze" vormt, waarop de vrede ge grondvest is. Om den vrede te bewaren en de Duitschers toekomende positie in de wereld te beschermen, daartoe dient het Duitsche leger, daartoe dienen ook de dagen van inspanning, welke het worden opgelegd. Dat het de proef in geval van nood met Gods hulp en onder Godes bescher ming goed zal doorstaan, daarvan zeide de Keizer overtuigd te zijn. De Duitsche keizer heeft den groothertog van Baden tot generaal-veldmaarschalk benoemd. ITALIë. De «Corriere della Sera" van Milaan meldt, dat de Tsaar stellig in Italië komt. De gezondheid van de Tsaritsa zal tegen het einde der maand in orde zijn en dan zal zjj haar gemaal op den tocht in de Middeliandsche Zee vergezellen. Volgens de laatste berichten (of gissing) zal de ontmoeting met den koning en de koningin van Italië te Spezia geschieden. i 1j i SERVIë. Het Servische blad «Zwono" meldt, dat de voor malige kroonprins George besloten heeft zjjn troon opvolgerschap, waarvan hij indertijd na Servië's «vernedering" tegenover Oostenrijk afstand heeft gedaan, terug te winnen. Hg ging naar de minis ters Pasitsj en Protistoj en eischte, dat zg een buitengewone Skoeptsjina-zitting zouden bijeenroe pen, door welke hjj in zjjn vroegere rechten en waardigheden moest worden hersteld. Bovendien eischte prins George van zjjn broer kroonprins gebracht en onder een grooten noteboom neder gezet. Enders was ook aanwezig en zat naast den zieke en deed moeite om zich door eenige gebaren, aan hem te doen verstaan. Zelfs was bjj op de ge dachte gekomen, om eenige groote letters op een stuk papier te zetteD, die woorden vormden en op bet gelaat van den zieke kon hg zien, dat hg zoo doende misschien zgn geest zou scherpen en zich het voorgevallene in herinnering brengen kon. Op deze wijze had hij hem ook medegedeeld, dat zijne kleindochter op het slot verbleef en met den jongen graaf gehuwd was. De uitwerking dezer mededeeling was echter verschrikkelijk. Het hoofd van den molenaar viel achterover zijne oogen sloten zich en zgn gezicht vertrok op akelige wgze. De schrijver van den graaf schrikte op dit ge zicht en meende niet anders, of hij zou een nieuwe beroerte gekregen hebben. Doch het was alsof een wonder gebeurde. De verlamde hand, die tot nu toe als dood op de om geslagen deken had gelegen, bewoog in eens, en wat noch de kunst van den geneesheer, noch de zorg der verpleegster vermocht badden, volbracht de natuur, misschien door den schrik. De vingers van den molenaar maakten teekenen tot schrijven Enders gal spoedig papier en potlood en onder steunde de hand van den zieke, omdat deze te zwak was Eerst eenige onduidelijke teeken, de letters wil den zich met vormen, ook kon de zieke zgne ge- Alexander, dat hg onmiddelgk Servië zou verlaten, anders zou het wel eens raar met hem kunnen atloopen. Naar aanleiding van dit alles, hebben de ministers nu een conferentie gehouden. De «Zwono" zegtWat de ministers prins Ge orge geantwoord hebben, weten wij niet, maar wg verlangen, dat de wet in al haar gestrengheid op George Karageorgewitsj worde toegepast, opdat al de gewelddaden en dreigementen van den prins eens hun strat mogen ontvangen. Hetzelfde blad weet nog mede te deelen, dat eenige dagen geleden een heftig tooneel is afgespeeld tusschen George en minister Pasitsj. Bg een souper, dat in den konak ter eere van den Russischen ge zant ge ven] werd, begon de prins nogmaals van den minister te eischeD, dat men hem zjjn raDg en rechten terug zou geven. Toen nu Pasitsj ant- antwoordde, dat dit onmogelijk was, daar de prins uit eigen beweging van zgn rechten afstand had gedaan, antwoorde de voormalige aanstaande ko ning der Serviërs als de regeering niet goedsscbiks wil dan zal ik eens toonen, dat ik ook nog macht bezit. MEXICO. Volgens een telegram uit Monterey, in Mexico» bedraagt het aantal slachtoffers van de overstroo ming te Monterey en in de omliggende landstreek tienduizend. Gansche dorpen zjjn weggevraagd. Buizenden gieren zweven boven het district rond. De overlevenden komen om van gebrek en eten cactusbladeren en wortelen. De gelieele te veld staande oogst is vernield. Uit Berlijn wordt aan den Parjjschen «Temps" gemeldHet «Berliner Tageblatt" meldt een Russisch-Duitsch incident te Kbarbin voorge komen. Zekere Duitsche kooplieden hadden gewei gerd de rechten te betalen aan de plaatselijke Russische administratie van Kharbin verschuldigd^ daarin het voorbeeld volgend van de Chineesche kolonie, die Rusland het recht betwist in Mand- sjoerjje andere belastingen te heffen dan van de Russische ingezetenen. De politie te Kharbin ging zelfs zoover een inval te doen bg de Duitsche kooplieden, de zaken van de Duitsche huizen Heitmann en Aurushausmer te doen sluiten en ze te doen verzegelen. De Duitsche consul te Kharbin deed de zegels aflichten en verklaarde dat hjj te Kharbin geen andere administratie erkende dan de Chineesche. Hjj deed buitendien der politie weten, dat hij een post van Duitsche soldaten voor bet handelshuis zou doen plaatsen, indien men zich tegen de wederopening verzette. Wat de kwestie der belastingen betreft, hg beloofde ze te doen bestudeeren, er bjjvoegend, dat de plaatselijke administratie verplicht was, den consul er mee in kennis te stellen, als zjj iets tegen Duitsche onderdanen ging ondernemen. De keizerlijke extratrein van Iglau naar Karlsruhe werd eergisternacht op het Beiersche dachten misschien niet verzamelen. Doch einde lijk kwam, alhoewel bjjna onleesbaar, een woord te voorschijn. «Gerda," en daarachter een vraagteeken. De schrijver herhaalde hem zgne mededeeling nog eens. Dan rolden twee dikke tranen van het gerimpelde gelaat van den molenaar op het papier. Dan hielden de vingers het potlood krampachtig vast en het volgende kwam in groote doch ondui delijke letters te voorschijn «Ongeldig Testament Gerecht." De schrijver verstond, dat hij een nieuw testa ment wilde maken en dat het gerecht moest ko men. Daarna schreef hij eenige vragen op en hield die den zieke voor. Weet ge dat ge bestolen zjjt Bevonden zich in de kast papieren ook geld Hierop rolden de oogen weder wild in de kassen; krampachtig vertrok hjj zjjn lammen arm, die zich steeds meer begon te bewegen. Daar Enders gaarne op het spoor zijner verdwe nen dochter wilde komen, schreef hjj Weet gij wat van Lucie, mjjne dochter, gekomen, of waar zjj gebleven is Zjj verpleegde u immers Doch is spoorloos verdwenen. De molenaar scheen den zin dezer vraag niet te verstaan. Hjj kende Lucie niet, daar bjj haar nooit te voren zag, ook scheen zijn geheugen nog te zwak. Alleen dat hg bestolen was wist hij en stelde vertwijfelde pogingen in het werk, om zulks ver traject Furth im Böhmer Wald Neurenberg Crailsheim, bg het passeeren van het station Cham nabg Furth tot stoppen genoodzaakt, wegens ont ploffen van op de rails gelegde knalsignalen. Blgkbaar is hier moedwil in het spel, daar knals signalen slechts bg mistig weer gebruikt worden. Na een kort oponthoud werd de reis voortgezet. De arbeidersbeweging te Parjjs bljjkt nog volstrekt niet tot stilstand te zgn gekomen. Thans zjjn 't weer de beambten van de westelijke Parjj- sche tramlijnen, ljjn Champs de-Mars, Bagneux- Chatenay, die gister-ochtend gestaakt hebben. Zg vragen het ontslag van den chef van het depót dien zjj te streng achten. Gister-ochtend zjjn slechts zes rijtuigen door contróleurs begeleid uit gegaan. Tot heden hebben zich geen incidenten voorgedaan, zoodat men hoopt, dat de staking een vreedzaam verloop zal hebben. Öp uitnoodiging van de Russisch-Britsche Kamer van Koophandel te St. Petersburg zullen afgevaardigden van de Kamers van Koophandel van Londen, Liverpool en Manchester, op 26 Oc tober te St. Peters burg aankomen, om een be zoek aan de Russische handelscentra te brengen. Hiervoor zgn insgelijks uitnoodigingen gezonden naar Hull, New-Castle on Tyne en Bristol. De bedoeling is, de politieke en commercieele toena dering van Engeland tot Rusland door dit bezoek te bekrachtigen en intiemer te maken. Met dit zelfde doel wordt in 1911 te Londen een Rus sische tentoonstelling georganiseerd onder protectie van den Russischen ambassadeur te Londen en met steun van de Kamers van Koophandel te Londen en St. Petersburg. Lord Kitchener is tot veldmaarschalk van het Engelsche leger benoemd. De Fransche onderzeesche boot «Calypso" heeft een lange reis volbracht. Ze vertrok Dins dagochtend uit Toulon en voer onafgebroken door om Corsica heen, toen noordoostwaarts tot op de hoogte van Genua en terug naar Toulon, waar zg na 59£ uur stoomens aankwam, ongeveer 600 mjjl afgelegd hebbende. TWEEDE KAMER. Spoorweg Coevorden-Neuenhaus. De onteigening is voorgesteld van de noodige perceelen tot uitvoering van de concessie voor den spoorweg Coevorden - Pruisische grens in de richting van Neuenbaus. Behalve het station Coevorden zullen op Nederlandsch grondgebied geen stations aan dezen spoorweg zjjn gelegen. Gebouw Tweede Kamer. Ter uitvoering van het bestaande voornemen tot uitbreiding en betere beveiliging tegen brandge vaar van het gebouw van de Tweede Kamer der Staten Generaal, zal o.ra. moeten worden beschikt over een zevental aan de ooitzgde van het Kamer gebouw grenzende perceeleD. Om de beschikking over de eigendommen te kunnen verkrijgen, is toepassing noodig van de Onteigeningswet. Daartoe strekt een ingediend wetsontwerp. staanbaar te maken. Enders wilde zich nu nog eenige zekerheid over Fred Weller verschaffen, dien hjj voor den dief hield. - Weet gjj waarheen de Amerikaan Fred Wel ler zich begeven heeft? De molenaar spande zich zooveel mogelgk in om het geschrevene te begrijpen. Eindeljjk zeiden zjjne oogen, dat bjj den inhoud verstond. Enders nam andermaal zjjne hand die eerst eenige onduidelijke teekens gaf, doch eindeljjk vormden zich de woorden «Berlgn, Machinenfabriek Weller, Nieuwe uitvinding." Nu had Enders, meende hjj, een uitgangspunt om op het spoor van den dief te komen. De hand van den molenaar schoof nog steeds onrustig heen en weer over het papier. En duidelgk was te lezen«Gestolen Schuldbekentenissen Rheinsburg." Nogmaals maakte de hand eene krampachtige beweging, doch het potlood ontviel de stramme vingerser scheen geene kracht meer in te zijn. De secretaris van graaf Rheinberg moest zich' voor heden tevreden stellen, vooral daar de ge neesheer k wam, die zalke inspanning ten strengste verbood. Hg vond den toestand dan ook veel erger en voorspelde een spoedig overlijden, als met met de grootste zorg te werk gegaan en alle onnoodige inspanning vermeden werd. (Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1