Dagblad voor Schiedam en Omstreken. 32ste Jaargang. Woensdag 15 September 1909. No. 9514. A1 o e n 6 e r t U op ie ^feuilleton. Onder valschen naam, Nime ScMedamscbe Grant Et iratis GelUastreeri MaisMai prijs 10 c. p. west, 0.40;. mi, f 1.35 j. 3 Bi. Officieele berichten. Kennisgeving. Biiitenlandsch Nieuws. Verspreide berichten. Binnenland, 22) ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden 1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland 2.per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons BureauBoter- straat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. Bureau BOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 16 regels ƒ0.92 met inbegrip van bewijsnummer. Elke regel daarboven 15 cent. 1 j 'j j Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voor herhaaldelijk adverteeren worden uiterst bi 1- 1 jj k e overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. DRANKWET. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, brengen, ingevolge art. 12, le lid der Drankwet, ter openbare kennis, dat bü hen een verzoek is lögekomen van J. BEXTERMAN, om vergunning v°or den verkoop van sterken drank, in bet klein, voor de vier lokaliteiten van het gebouw «de vriendschap" Nieuwe Haven no. 283. en herinneren, dat, ingevolge het 3e lid van art- 12 der Drankwet, binnen 2 weken na deze bekendmaking, tegen het verleenen van de vergun- ?1Dg schriftelijk bij hun College bezwaren kunnen worden ingebracht. Schiedam, 14 September 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. L. HONNERLAGE GRETE, W.B. De Secretaris, V. SICKENGA. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, brengen ter kennis dat, tot nadere kennisgeving, ue Brug aan de Appelmarkt dagelijks zal gesloten 21n,van des namiddags kwartier voor éen uur tot ®ndat de beursklok waardoor het begin van den beurstjjd wordt aangekondigd (5 minuten na een ^Ur) heeft opgehouden te luiden. Schiedam, 14 September 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. L. HONNERLAGE GRETE, W.B. De Secretaris, V. SICKENGA. SPANJE. Be hoofdredacteurs van Madridsche bladen over- 'eggen wat zij kunnen doen tegen de censuur, die °P le Spaansche pers drukt en waarvan de hoofd- redacteur van de «Correspondencia de Espana" nu bet slachtoffer is geworden. Volgens een bericht willen verscheiden kranten als protest voorloopig de uitgave staken volgens een ander willen 17 kranten gelijktijdig een eensluidend protest opne men. MAROKKO, Naar de «Matin" uit Tandzjer, d.d. 13 dezer, Verneemt is de rogi te Fes nog steeds in zjjn kooi "Pgesloten. Betrekkelijk wordt hjj overigens goed ebandeld en hij krijgt beter eten. 's Nachts slapen er twee schildwachten bjj de kooi, er ste- Vl8 aan vastgeketend, opdat ze misschien niet zelf Boe Hamara zouden wegloopen. Op de nota er consuls betreffende de wreedheid, tegenover gevangenen betracht, heeft de sultan nog altijd blet geantwoord. Be vrees van de »Temps", dat de Fransche actie 1Q Marokko de nadeelen zal ondervinden van het 0Ptreden der Spanjaarden, waardoor in het vroeger j^stige Quebdana-gebied thans een oorlogstoestand eerscht, wordt door de Spaansche pers, zooals Boeiende Roman. (Naar het Duitsch.) HOOFDSTUK XI. In gevaar. daarA ^acbteu op Rheinsburg waren afgeloopen, en Werd °°r kostelijkheden verminderd. Het leven warener oentooniger, doordat er geene gasten meer Jan Bok Lucie Enders begon er naar te ver- teruf»n «Daair de hoofdstad, waar zij vertoefd hadden, om de heeren. Zij dacht steeds op middelen, man onverdrageljjke geworden tirannie van haar "'au te ontgaan. die af W,?S "lots bewust van de kleine wolken, bure D- k Sezichteinder van haar leven op Rheins- der ni7ZI<u samenPakten en spoedig als een on we de w er, ar. Z0U(ien losbarsten. Zij begreep niet als •<?°r en die haar kamermeisje tot haar sprak, (jer tol'et maakte, en hare gedachten ver hul Genadig graviD, de heer rijksgraaf van Rbeins- die udat WaS de Gt®l van den ouden graaf, de bedienden tegenover de andere leden van e grafelijke familie gebruikten laat uverzoe- trouwens te verwachten was, niet gedeeld. De »Imparcial" voegt daaraan toe, dat verwijzing naar dergelijke mogelijkheden de houding van Spanje niet kan beïnvloeden. Wij moeten de belangen van Spanje verdedigen, zegt dit blad verder. Wjj moeten opkomen voor de eer van Spanje en voor de veiligheid van onze Noord-Afrikaansche bezittin gen en de ons bjj het verdrag van Algesiras opge legde verplichtingen geven ons het recht tot ons op treden, en de slmparcial" is dan ook overtuigd, dat Spanje zijn pacificatie-veldtocht volbrengen zal, zonder door Frankrijk of eenige andere mogendheid belemmerd te worden. Een telegram uit Madrid, dato 13 dezer, meldt, dat de onderwerping van Quebdanastammen nog niet voltooid is, maar dat eiken dag nieuwe groe pen hunne onderwerping aanbieden. De hertog der Abruzzej^ is Zondagmorgen aan boord van de «Oceana te Marseille aangeko men van zijn reis Daar het Himalayagegebergte Hij ontving enkele leden van het aardrijkskundig genootschap van Marseille en verhaalde hun enkele bijzonderheden van zijn tocht, vooral van de be klimming van de Bryde Poak, waarbij hij een hoogte bereikte van 7600 meter. De hertog heeft een groote collectie photografieën en merkwaar digheden meegebracht. Het nationaal Egyptisch congres heeft een wensch uitgesproken waarin verklaard wordt, dat het Congres den 13n en 14 September te Genève gehouden ter gelegenheid van den tweeden ver jaardag der inkomst van de Engelsche troepen in Egypte de energieke protesten tegen de bezetting van het land hernieuwt. Tengevolge van een waterhoos die over Bilbao is geslagen, hebben zich talrijke overstroomingen voorgedaan in de naburige plaatsen. In verschei dene plaatsen was de toestand der inwoners kri tiek en moest men hun met schuiten te hulp komen. De burgerlijke overheid was spoedig ter plaatse. Er zijn, gelukkig, geen menschenlevens te betreuren, maar de schade is enorm. In een interview te Battle Harbour (op La brador) met een correspondent van de «Associated Press" zeide Perary o. a. Ik ben de eenige, die ooit de Pool bereikt heeft, en ben bereid, dit te bewijzen. Thans wensch ik niet in bijzonderheden te treden die komen later. Ik heb gezegd, dat Cook de Pool niet bereikt heeft en heb concrete bewijzen om deze bewering te staven. De gansche geschiedenis zal waarschijnlijk binnen zes maanden bekend worden. Het zou niet verstandig van mij zijn, thans uitvoerig te debatteeren, want ik zou inlichtingen verstrekken, waarvan een ander gebruik gemaakt kan worden dan in mijn bedoeling ligt. Het is mijn voornemen, te wachten tot dr. Cook zjjn verslag in 't licht geeft. Dan zal ik mijn mededeelingen publiceeren, waarop wetenschappe lijke genootschappen hun oordeel kunnen bouwen. Dan zal er van Cook's verhaal niets overblijven. ken na uw toilet terstond in zijn werkkabinet te komen. Zij hoorde nauwelijk de woorden van het kamer meisje. Zij wilde den ouden heer niet lang laten wachten, want er lag voor baar te veel aan gele gen, de vriendschap, die de graaf haar in den laat- sten tijd had bewezen te behouden. Spoedig trad z|j dan ook in het hoog, modern gemeubeld ver trek De graaf zat aan eene tafel, waarop boeken, papieren en akten door elkander lagen. Aan de andere zijde zat de secretaris Enders. Het bleeke gelaat van den laatste scheen neg smaller te zijn geworden, de oogen lagen dieper in hunne kassen kortom hij was den laatsten tjjd zeer verouderd. Lucie voelde voor een oogenblik haar hart kloppen. Het was de eerste maal, dat z\j sedert hare vlucht oog voor oog tegenover haar vader stond. Enders was bjj haar binnentreden van zijn stoel opgestaan en maakte een diepe bui ging tegen haar. Dan staarde bjj haar aan met zulk een raadselachtigen blik, dat Lucie voor een oogenblik in verlegenheid kwam1 Doch dat duurde slechts een halve seconde, dan kreeg zij haar koude zeltloeheer.<ching weer terug en wendde zich trotsch, als eene voorname dame tot den graaf. Gij wenschtet mij te spreken, lieve papa Deze woorden sprak zij op zulk een vriendeiijken toon, dat de oude graat er werkelijk door gestreeld was. Hij kuste baar de hand en bood haar dan een gemakkelijken stoel aan. De Passiespelen te Oberammergau voor het volgend jaar zjjn bepaald op 16, 22 en 29 Mei; 5, 12, 19, 24, 26, en 29 Juni; 3, 10, 17, 20, 24, 27 en 31 Juli3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 en 31 Augustus; 4, 8, 11, 18, en 25 September. De voorstellingen duren van's mor gens 8 tot 's middags 6 uur, met anderhalf uur pauze in den middag. De expeditie door den Engelschen kapitein Scott ontworpen om den Zuidpool te bereiken, zal, volgens berekening van den ondernemer, een millioen francs vereischen. Een inschrijving is ge opend om die som bijeen te brengen. De burgeme ster van Folkestone heeft, na de ontvangst van een telegram uit Boulogne, hem mededeelend dat geen enkele overeenkomst ge troffen was voor den overtocht van Boulogne naar Folkestone per lachtvlieger, het comité van Fol kestone doen verklaren, dat de voorgenomen proel niet doorgaat. De burgemeester trachtte Folkestone een vereeniging voor de luchtvaart te stichten. Te Gimmendorf is Oost-Pruisen heelt een hevige brand 34 woonhuizen en daarbij behoorende schuren met den oogst in de asch gelegd. Binnenkort zal een poging worden aangewend om een draadlooze telegrafische verbinding tot stand te brengen tusschen Engeland en Zuid-Afrila. Het Engelsche station zal te Bolt Head of Devon in Cornwall gevestigd worden. Voor 't geval het onmogelijk blijkt de berichten op te vangen, zal in Gibraltar een station worden opgericht, waarvan de kosten een millioen shilling zullen bedragen. De Servische minister president Milanovitch is in de straten van Belgrado achtervolgd door een krankzinnige, oud-bediende vanhet nationaal theati r, die den minister lastig viel ter zake van vermeer dering van salaris. De minister, op de hielen gezeten door den gek, die een revolver in de hand hield, liep wat bjj loopen kan. Eindelijk een deur geopend vindendp, wierp hjj er zich als de stormwind in. Nauwelijks was de deur gesloten of Milanovitch, door de over spanning uitgeput, zakte bewustelocs ineen. Prinses Juliana. Men meldt, dat Prinses Juliana zeer voorspoedig blijft opgroeien, en dat het eerste tandje er- gis teren is doorgekomen, zonder dat de gezondheid der Prinses daaronder in het minst heeft geleden. Reddingswezen. Men meldt uit IJmuiden Z. K. H. Prins Hendrik der Nederlanden, voor zitter der Staatscommissie voor het Reddingswezen op de Nederlandsche kust, heeft gister het wjjk- gebóu.w, verplegingsinrichting voor schipbreukelin gen en drenkelingen der Witte Kruis-afdeeling Velsen, bezichtigd en in dienst gesteld. Tot bijwoning van de [plechtigheid waren uit- genoodigd de ministers van Oorlog, van Marine, van Landbouw, N. en H., van Binnenlandsche Nu begon de graaf. »Het doet mij leed, lief kind, dat ik u over eene belangrijke zaak moet spreken." zich eveneens nederzettend onder het nemen van een papier, dat onder zijn bereik lag. Dat papier droeg de stijve handteekening van den ouden molenaar Steffen. Het bevatte slechts enkele woorden naar het scheen. Er zjjn, daar namelijk recht merkwaardige zaken in dien molen gebeurd, zei de graaf, het papier van den ouden molenaar beziende. Lucie zat strak en stijf met onbewegelijke blik ken. Zij vreesde, dat aldaar iets gebjurd was, dat haar schelmstuk aan het licht kon brengen. Alle gevoel scheen haar verlaten te hebben. Zjj voorzag een onbekend gevaar en wist, dat er iets moest gebeurd zjjn, waarop zjj niet voorbereid was. Was dat schrijven niet van den oud-n Stef fen. Dus die was niet dood. Hij kon zelfs zjjn hand weder gebruiken om te schrijven, mis schien had hij zelfs de spraak teruggekregen. Een vreeselijk angstgevoel ging door haar lichaam bij de gedachte, dat de molenaar den diefstal, dien zjj begaan had, reeds bad aangegeven. want gezien moest hij alles hebben, daarvoor stond zijn vreselijke b'ik haar nog te goed voor oogen. Terwijl Lucie hierover in gedachten verzonken was, sloeg Enders haar met verteerende blikken gade. Hij onderzocht eiken trek van haar aange zicht en lichte blos kwam over zijn bleek gelaat, toen bij een ontegensprekelijke gelijkenis ontdekte in deze jonge gravin en zijn verdwenen dochter. Dan schudde hjj weer twijfelachtig het hoofd. Zaken en Waterstaat; de Commissaris der Ko ningin in de provincie Noord-Holland, de consuls van vreemde landen, de hoofdbesturen van de vereenigingen het Oranje-, het Roode- en het Witte Kruis van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen, zoemede het plaatselijk bestuur der MaatschappijZÜ die belangrijke giften schon ken en de architecten van het gebouw. De Prins, die te 3.06 was aangekomen, werd bij zijn binnentreden in het gebouw, met het «Wilhelmus" begroet, gespeeld door een strijkor kest, dat verder het «Wien Neerlands Bloed" en de Duitsche, Engelsche en Fransche Volksliederen ten gehoore bracht. Nadat Z. K. H. had plaats genomen, hield de heer Th. J. Wynoldy Daniels, voorzitter en se cretaris der Witte Kruisafdeeling Velsen, een rede voering. In antwoord op deze toespraak, zeide de Prins het volgende »Te midden van velen der ook thans aanwezi gen had ik bjjna een jaar geleden het voorrecht, den eersten steen te leggen van dit wjjkgebouw, hetwelk thans reeds voor zijne bestemming ge reed is. Ik geloof het bestuur met deu uitslag van zjjn edel streven te mogen gelukwenschen, overtuigd, dat het zich het meest beloond zal achten wanneer de stichting tot beil van anderen werkzaam is. Moge dit pas voleindigde gebouw tot zegen strekken zoowel van hen, die hier ron dom wonen als van hen die van verre komende door stormen en zeeën op onze kusten worden geworpen. Hiermede verklaar ik het nieuwe wjjk gebouw der Witte Kruis-afdeeling Velsen voor ge^ opend". Nadat de Prins deze rede had uitgesproken, het gebouw in dienst was gesteld en door alle aanwe zigen bezichtigd, werd in een ontvangkamer de eerewjjn rondgediend. De heer Wynoldy Daniels sprak hier Z, K. H, den Prins nog als volgt toe: Koninklijke Hoogheid! «Vergun mjj Uwe Koninkljjke Hoogheid oprecht dank te zeggen voor Uw wijdingswoord, den laat sten steen van onze stichting. Wjjd zullen de deuren zich openen, voor wie klopt in nood, in naam der liefde. Uwe Koninklijke Hoogheid veroorlove mjj op dit oogenblik een dronk te wjjden aan het wel zijn van het KoDinkljjk Huis en van de Staats hoofden en Volkeren voor wier zeelieden dit ge bouw mede werd gesticht. Dat zjj leven I" Aan Zjjne Koninklijke Hoogheid den Prins werd nog in prachtexemplaar aangeboden, een speciaal voor deze gelegenheid bestemde brochure van de hand van den heer Wynoldy Daniels, over de in richting, in vier talen. In gebrocheerd exemplaar dezer brochure werd aan alle andere genoodigden overhandigd. De Prins vertrok om 4.45 uit IJmuiden. Dat blond haar, die roode kleur op haar aange zicht, had Lucie nooit bezeten. Dien statigen en voornamen gang, haar veranderde spraak. «Neen", zeide hjj, dat is mjjne dochter niet." En toch zag hjj iets in haar, dat hem weder geen twjjlel liet, dat hij met uit zjjn hoofd kon verwijderen. De nabjjheid der gravin maakte hem zenuw achtig en benam hem allen zin, om zich aan de zaken van den graaf te wjjden. Wat bekommerde hem ook op dit oogenblik de oude molenaar? Wat giog het hem aan, of hjj bestolen was De graaf, die tot hem sprak, deed hem opschrik ken uit zjjne gedachten. Gjj meent, Enders, dat de oude in den Roth- bachmolen in staat is, zich nog alles van den diefstal te herinneren, vroeg de graaf, Ik denk wel, heer graaf, antwoordde hjj met klankvolle stem, dat hjj met den tjjd zich alles zal herinneren. De geneesheer geeft de hoop, den ouden man in het leven te houden, niet op, en het schjjnt, dat hjj met den dag in beterschap toeneemt. De oude graaf was opgestaan en ging met de handen op den rug het vertrek op eu neer. Hjj mompelde eenige onverstaanbare woorden, die nu juist wel geen goede wensch tot herstel van den molenaar geweest zullen zjjn. (Wordt vervolgd

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1