Dagblad voor Schiedam en Omstreken. A1 d h i e e r t os it Onder valschen naam. Kiem SfBielaKdie Cornet 32ste Jaargang. Vrijdag 17 September 1909. No. 9516. MATI0NA1E MILITIE. ^feuilleton. prjjs lö c. p.wsst, 0.45 p. nJ,fl.35p, 3 ij. Officieele berichten. Kennisgeving. Kennisgeving. Kennisgeving. Buitenlandsch Nieuws. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden f 1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland f 2.per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons BureauBoter- straat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauROTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 16 regels ƒ0.92 met inbegrip van bewijsnummer, Elke regel daarboven 15 cent. i Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. L Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voor herhaaldelijk adverteeren worden uiterst bil lijke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. Opkomst onder de wapenen bjj het 3de Regiment Veld-Artillerie. De Burgemeester van Schiedam, Toept bjj deze op, de navolgende lotelingen dezer Senieente, ingedeeld bjj het 3de Regiment Veld artillerie, die zich met onbepaald verlof bevinden, 81 onder de wapenen te komen op den 4den ctober 1909 bij hun korps en in de garnizoens plaats achter hun naam vermeld: WILLEM HOOGSTAD, van de lichting 1908, COENRAAD HENDRIK VAN DER GAAG, en PIETER VAN DER GRAAF, Vatl de lichting 1909, in de garnizoensplaats Bergen op-Zoom. JOHAN FREDERIK MARIE HEILKER, BENJAMIN JONGERIUS, en GERRIT NOORDIJK, alle° van de lichting 1909, ia de garnizoensplaats Breda. De hierboven genoemde miliciens-verlofgangers moeten zorg dragen, dat zjj zich, op bovenge- melden dag, voorzien van hun verlofpas (zak- °ekje), alsmede van al de eventueel by hun ver rek met groot verlof medegegeven voorwerpen V(Xn kleeding en uitrusting, bij hun korps aan melden en worden er voorts aan herinnerd lo. dat zjj, die woonachtig zijn in de plaats van op komst, zich uiterlijk te 8 uur voormiddag het Korps moeten aanmelden 2o. dat zjj, die woonachtig zijn binnen 20 ki lometer van de plaats van opkomst, uiterlijk te 10 u.Wr voormiddag, hjj het Korps moeten aanwezig 2tth, en 3o. dat de overige verlofgangers, voor zooveel zij binnen het Rjjk gevestigd zjjn, zich op den dag voor de opkomst bepaald, met bet eerst vertrekkende openbaar middel van versneld vervoer van hunne woonplaats of het naaste station naar de plaats van van opkomst moeten begeven, en voor zooveel zjj buiten het het Rjjk gevestigd zjjD, zich op dien dag vóór 4 uur namid- dag bjj hun Korps moeten aanmelden. Ue verlofgangers, die alleen per spoor- of tram- is g moeten reizen en in wier zakboekje aanwezig in ten °-P mif papier gedrukt en met rooien inkt gevuld vervoerbewjjs, begeven zich rechtstreeks zakK stat'on van vertrek en stellen aldaar hun de °.ekje ter hand aan den stationsbeambte, met uitgifte van plaatsbewijzen belast. De verlof- het^6rs behooren er °P indachtig te zjjn, dat hun v ^kboekje wordt teruggegeven, alsmede de strook het vervoerbewjjs, aangezien deze strook wjj's geduren(*e de reis moet dienen als plaats be- p^^'ofgangers, die, hoewel hun reis aanvangende Ulo tSP°or" of tramweg, een gedeelte van het traject bcz n ,a*leggen per stoomboot, of die niet in het da u zÜn van een vervoerbewjjs, ingericht om v r°P van het station van vertrek naar de plaats reis °P'£omst te kunnen reizen, dan wel op hunne Van één of meer veren moeten gebruik ma- 24) Boeiende Roman, Naar het Duitsch.) spron Was onw'Hekeui'ig van haren zetel opge- aoh+;ge? en llare vingers omklemden kramp- _tig de leuning. elk~ w zult' ze'de de graaf langzaam, op het u °°i'f drukkende, gij moet zelfs. Gij zijt famiii uwe eigen toekomst en uwe geheele behoort ^'^huldigd, die gij geheel en al toe- baar H i daarom verlang ik, dat gij terstond hiolpna oi'bbachermolen gaat en den ouden Plan mededeelt, dat gij hem, indien hij zijn zet 'do .e6in nieuw testament te maken, door- VeiklavQ01 T, gerecht krankzinnig zult laten hieuw tnV heb v.ernomen, dat liij weder een van h fstament wil laten maken en de heeren hun hfs gei:echt daarvoor ontboden heeft en Waai'mfri!IY-m den molen verwacht. Ik weet het IJ;11J miJ op den dag der uitspraak aan gei echt gedreigd heeft. andev^aa,f> die °nrustiS heen en weer liep, bleef en «m? voor Lucie staan' Nu sPrak hij kort Wonri u P' af en toe adem halend, zoo zeer de cT i"1 de herinnering, aan die scène uit geiechtszaal weder op en vervolgde toen ken, moeten zich ten minste vier werkdagen vóór hun vertrek naar het korps, aan de afdeeling Militie (voormalig Kantongerechtsgebouw, School straat 12) aanmelden ten einde aldaar in het bezit te worden gesteld van de vereischte vervoerbe wjjzen. Ilet is noodig, zich ten minste een half uur vóór het vertrek van den trein of de tram aan het station te bevinden. Ingeval ziekte of gebreken de opkomst van een verlofganger mochten verhinderen, moet hiervan zoodra doenljjk aan bovengenoemde afdeeling Mi litie worden overgelegd eene gelegaliseerde genees kundige verklaring, welke op ongezegeld papier kan worden gesteld. Na zjjn herstel vervoegt hjj zich onverwj/ld bjj zjjn korps. Hij, die zonder geldige reden niet voldoet aan de oproeping, wordt, na daartoe verstrekte last van den Minister van Oorlog, als deserteur afge voerd. Hij, die zonder geldige reden zich te laat bij het korpe aanmeldt, maakt zich strafschuldig. Ilet niet-ontvangen von eene afzonderlijke kennisgeving ontheft den verlofganger, zoo deze althans binnen het Rijk verblijf houdt, geenszins van zijne verplichting tot opkomst in werkelijken dienst, daar de openbare kennisgeving EENIG en ALLEEN als BEWIJS geldt, dat hij behoor lijk is opgeroepen. Den verlofgangers die zich als kostwinners on misbaar achten voor het gezin waartoe zjj behooren en op grond daarvan meenen in de termen te vallen tot het verkrjjgen van ontheffing van bo venbedoelden werkeljjken dienst, of van eene geldeljjke vergoeding, wordt medegedeeld dat de aanvragen daartoe die op ongezegeld papier kunnen worden geschreven en door de belang hebbenden eigenhandig geteekend behooren te worden gericht aan Hare Majesteit de Kouingin, indien ontheffing en aan Zjjne Excellentie den Heer Minister van Oorlog, indien alleen vergoeding gevraagd wordt en dat het in het belang van den verzoeker is die aanvragen ongeveer zes weken vóór de opkomst onder de wapenen, te verzenden. Schiedam, den 17den September 1909. De Burgemeester van Schiedam, M. L. HONNERLAGE GRETE, W.B. Inlijving van lotelingen der lichting van een vorig jaar, voor korte oefening. De Burgemeester van Schiedam, gezien de circulaire van den heer Commissaris der Koningin in deze Provincie van 28 Augustus 1903, A, no. 5115 (2e afd.) Provinciaal Blad no. 71, brengt ter kennis van de lotelingen die in het jaar volgende op dat der lichting waartoe zjj be hooren, moeten worden ingeljjfd dat door den Minister van Oorlog is bepaald dat voor de aanvulling van hen, die op den 31sten Januari van het jaar volgende op dat hunner lich- lichting aan het aandeel der gemeente in de cate gorie der tot korte oefening ingeljjfden ontbreken, in de eerste plaats in aanmerking zullen komen zjj, die in het bezit zjjn van een getuigschrift van militaire bekwaamheid en lichameljjke geoefend heid (model UI, behoorende bij de Beschikking van 23 Juli 1902, Ilde Afd. No. 90, R. M. 1902) dat aangezien aan een zoodanig getuigschrift alleen dan waarde is toe te kenen, indien het ver- - De oude zeide mij toen, dat hij zijn wil alleen had doorgezet om de eer zijner overleden dochter te redden. Nooit echter zou eenige ge meenschap tusschen hem en de Rheinsburger familie bestaanNooit zou een cent van zijn geld op een persoon, wie ook, overgaan, die den naam Rheinsburg droeg. Daarna zei hij met bevende stem: Ik dacht dat de beroerte de kracht en den wil van den ouden woekeraar gebroken, zijne hartvochtigheid getemd zou hebben, anders had ik tot na zijn dood gewacht om mijne inwilliging voor het huwelijk van Egon met u te geven Ik zou naar den molen gaan riep Lucie met vertwijfelde stem. De doodsangst, waarin zij hierover verkeerde, benam haar alle zelfbe- heersching Zij werd bijna zinneloos van schrik zij zou zich in het hol van den leeuw begeven zij zou op de plaats terugkeeren, waar zij den diefstal gepleegd had. Zij zou onder de oogen verschijnen van den ouden molenaar, die den diefstal gezien had en haar misschien zou er kennen en dan aan den dag brengen, dat dit zijn kleindochter niet was. Want zijn verstand, dat in 't geheel niet dooi de beroerte scheen geleden te hebben, moest hem zeggen, dat zij alleen de diefegge geweest kon zijn, om onder de rechten van gravin Gerda van Rheinsberg in hot slot te kunnen dringen. Zij wist, dat zij den molenaar niet zou kunnen becüiegen. Alhoewel haar man heur, door hare veranderde gelaatsuitdrukking, niet herkend had, worven is kort vóór de inljjving, bepaald is dat de voorrang voor toewjjzing aan de categorie van tot korte oefening ingeljjfden slechts zal worden geno ten, door die lotelingen, welke evenbedoeld getuig schrift hebben verkregen in het jaar, waarin zjj zullen worden afgeleverd; en dat getuigschriften in een vroeger jaar behaald ten deze dus buiten aanmerking blijven. De lotelingen der lichting van 1909, die in 1910 zullen worden ingeljjfd, ter vervanging van hen die zjjn afgekeurd, zullen dus om op bedoelden voor rang aanspraak te kunnen maken, in Januari 1910, dat getuigschrift moeten verwerven of opnieuw moeten verwerven "Voorst wordt ter kennis gebracht, dat ingevolge het bepaalde bij de derde zinsnede van art. 104 der Militiewet 1901, de houders van een getuig schrift van militaire bekwaamheid of van lichame ljjke geoefendheid, voor zoover zjj daartoe geschikt bevonden zjjn en dit met de belangen van den dienst is overeen te brengen, zullen worden inge lijfd bjj het korps en geplaatst in het garnizoen hunner keuze en dat in verband met het vorenstaande de voor noemde lotelingen alsnog in het laatste wintersei zoen vóór hunne inlijving tot het voorbereidend militair onderricht zullen worden toegelaten, mits zjj zich daartoe bjj den aanvang van het eerste oeleningsuur in dat seizoen aanmelden bjj den fficier, die belast is met de leiding van dat onder richt in deze gemeente, dat in de eerste dagen van October a.s. zal aanvangen en waaromtrent de belanghebbenden op den laatsten werkdag van September aan de afdeeling Militie (Schoolstraat 12) nadere inlichtingen kunnen verkrijgen. Schiedam, den 17den September 1909. De Burgemeester voornoemd, M. L. HONNERLAGE GRETE, W.B. Aan belanghebbenden wordt ter kennis gebracht dat de toegang naar de Algemeene Begraafplaats alhier, van af heden, weder is gesteld door de Laan, gelegen aan de Overschiesche straat. De Directeur der Algemeene Begraafplaats, MONTFOORT. Schiedam, 18 Sept. 1909. NOORWEGEN. De minister van Eeredienst en Openbaar Onder wijs, K. Seip, is gister gestorven. FRANKRIJK. De Fransche begrotingscommissie hield zich gisteren bezig met het rapport van den afgevaar digden Clémentel over de verhooging der officieren traktementen. Deze zou jaarlijks ongeveer 12 millioen francs kosten, waarvan 6.700.000 francs vallen op de verhooging der traktementen der subalterne offi cieren. De commissie besloot de verhooging geleidelijk jn te voeren en plaatste te dien einde op de be grooting 1910 een post van 3.600.000 francs, welk bedrag dan uitsluitend zal worden besteed om de tractementen der subalterne officieren te verhoo- gen. zou de molenaar tocli het bedrog wel ontdekken, zoodra zij hem—als zijne pleegdochter onder de oogen zou komen. Neen, neen, dat was haar onmogelijk. Het zou waanzinnig zijn, om zoo iets te ondernemen, om zich zoo in de armen van het gevaar te werpen. En niet alleen de molenaar, doch ook het dienstpersoneel, de meid die reeds tal van jaren in den molen verbleef en die haar eens had medegedeeld, dat zij de kleine gravin Gerda op de armen had gedragen, zou zeggen, dat zij niet de ware persoon was, doch eene vreemde, die zich voor de kleindochter van den mole naar zou willen laten doorgaan. Daarbij had Gerda ook nog te kort geleden in den molen vertoefd. Het dienstpersoneel kende haar te goed. Zij was aan de grootste vertwijfeling ten prooi, toen zij geen uitweg zag, en toch den tyraunen- wil van haar grootvader zou moeten volbren gen. Zij voelde zijn strakken blik op haar ge vestigd, als mistrouwde hij haar, omdat hij hare vrees op haar gelaat lezen kon. De oude graaf kende de verhouding, die tus schen den molenaar en de pleegdochter bestond, de geruchten hierover waren tot op het slot doorgedrongen. Daarom ook had de oude graaf aan de pleegdochter alle verkeer in den molen verboden. Alles moest voor haar anders wor den eene geheel nieuwe levenswijze beginnen. Dat liet nieuwe familielid daarin zoo bereid willig had toegestemd, had bij den graaf wel SPANJE. Een draadbericht uit San Sebastian meldt: De afgevaardigden van de pers te Madrid zjjn gister te Miramar ontvangen door koning Alfonso, wien zjj hun bezwaren hebben medegedeeld ter zake van de buitengewone strengheid tegen de organen van liberale richting betracht. De heeren zjjn naar Madrid teruggekeerd met een goeden indruk over de gevolgen van den gedanen stap. De koning zou gister-avond naar Madrid ver trekken en den ministerraad voorzitten, die den datum van de wederbjjeenkomst der Cortes zou vaststellen. MAROKKO. De sultan van Marokko heeft de consuls der mogendheden te Fez in gehoor ontvangen. Hjj heeft hun het antwoord medegedeeld op het pro test tegen de marteling der gevangen genomen aanhangers van den roghi. De Sultan verklaarde, dat hjj de straf van afkappen van handen en voeten uit medelijden had opgelegd, daar deze straf toch lichter moest worden geacht dan de doodstraf. Hjj maakte de opmerking, dat tegenover de onbeschaafde Marokkaansche stammen maatregelen noodig waren, die in Europa sedert lang zijn afgeschaft. Hjj hoopte, dat groote opstanden als die van Boe Ha mara voor goed tot het verleden zouden behooren en voelde, wat hem zelf betrof, geen neiging, in het vervolg bjj voorkeur straffen toe te passen als de aanhangers van den roghi hadden ondergaan, AMERTKA, j President Taft gaat een groote reis door de Ver. Staten maken en in de verschillende steden zal hjj de politieke vragen van den dag bespreken. De president begint te Chicago. Vervolgens gaat hjj, in verschillende plaatsen onderweg halt houdend, naar Seattle, van hier naar San Francisco en Los Angeles, dan door Arizona en New-Mexico naar El Paso in TexasJ Hier zal President Diaz van Mexico hem ontmoeten en President Taft zal op zjjn beurt even de grens overgaan, om die beleefdheid te beantwoorden. Van Ei Paso zal bjj vervolgens gaan naar St. Louis, dan weer Zuidelijk naar New-Orleans en eindeljjk zal hjj op 10 November te Washington terug keeren. CHINA, t""- De »New-York Herald" verneemt uit Peking, dd. 15 dezer, dat er uit het paleis geruchten ko men van een ernstige ziekte dysenterie waaraan de driejarige keizer van China ljjdt. Al leen Chineesche dokters behandelen het kind. - Uit Hongkong wordt gemeld, dat ter gelegen heid van een bezoek van prins Tsai Hsoen en ad miraal Sa Tsjen Ping, aan wie door de Chineesche Regeering opdracht is gegeven een plan te ontwer pen voor een reorganisatie der Chineesche strijd krachten ter zee, de vroegere tinmagnaat uit de Straits, Tsjeung Yoengkin, dezen heeren een be- eenige bevreemding gewekt. Doch dacht hij, het zal wel adellijk bloed zijn, en de genoegens die zij in déze voorname ingeving heeft die op haar werkten, daardoor zou zij wel niet meer van den eenvoud, die in den molen heerschte, houden Doch nu die vrees, die schrik om haar grootvader te bezoeken was hem onverklaar baar. Zijn blik werd steeds scherper- Lucie was doodsbleek gewordenzij geleek meer op een spookachtige schaduw, dan op een trotsche gra vin van Rheinsburg, die nog slechts voor een oogenblik, zoo statig en met opgeheven hoofd het werkkabinet van den ouden graaf was bin nengetreden. Hare grootsche gestalte scheen als het ware in een te storten. Zij trok hare handen kramp achtig te zamen, zonder dat zelfs, naar 't scheen, te bemerken. De starre bjik van den graaf scheen haar geheel te hypnotiseeren. Ook de oogen van den schijver Enders waren weder droomerig op haar gelaat gericht, en er vloog plotseling een donkere wolk, een bloed- roode schijn over zijn gelaat. Want het kwam hem maar voor of de jonge gravin, die daar in haar angst en vertwijfeling voor hem stond, als een lxaai geleek op zijne verdwenen dochter. Wordt vervolgd.) T—>

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1