Dagblad voor Schiedam, en Omstreken. 32ste Jaargang. Maandag 20 September 1909. No. 9518. ^_Bmtenlandsch Nieuws. Verspreide berichten. Staten-Greneraal. Binnenland. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden f 1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland f 2.per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons BureauBoter- straat 60 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTISN: Van 1—6 regels 0.92 met inbegrip van bewijsnummer Elke regel daarboven 15 cent. j l i Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. J Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voorherhaaldelqk adverteeren worden uiterst bil- Iqke overeenkomsten aangegaan. i 1 Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. RUSLAND. tsaar van Rusland heeft te Jalta, nadat de van Buchara op de «Stjandart" was aange ven, deze ontvangen. Na de begroeting door de overheid heeft het Verljjk echtpaar zich met hun kinderen naar lvadia begeven; zq zqn door de bevolking geest- drif'ig begroet. In verband met de ontdekking van een bom- ^eodepot, te Petersburg, waarbij aan het licht am dat agenten der geheime politie de schuldi- waren, is het hoofd der geheime politie van gen ambt ontheven en tegen hem een onderzoek ^gesteld. ENGELAND. wee kiesrechtdames te Birmingham zjjn tot maand gevangenisstraf veroordeeld, wjjl zq steenen naar den trein wierpen, waarmede ^/ölster Asquith reisdede andere suffragettes, e Vrqdag in hechtenis werden genomen, zqn P°'euw gedagvaard. DÜITSCHLAND. Neizer Wilhelm te München. aterdag werd in de beroemde zaal van het raad- ls le München den keizer de gouden burger- ^8ille overhandigd. e burgemeester Von Borscht wees in zqn toe- die edelmoedige besluit van den keizer, benn als erfgenaam toegewezen beroemde dderqenverzameling van graaf Schack de stad »<*en laat behouden en bovendien door de e&king van een prachtig gebouw aan deze kunst- ^erken een plaats verschaft, die haar waardig is. dankbaarheid hiervoor biedt de stad den keizer gouden burgermedaille aan. e keizer antwoordde in een toespraak, waarin er °P wees, dat thans in vervulling is gekomen, dat^60 kon'D8 Lodewjjk I zich ten taak stelde, hia h DOg eenmaa^ 200 ver zou komen, dat nieu- ind'* Z°U kunnen beweren, Duitschland te kennen, ^en hq Müncben niet gezien had. dis 6 be*zer dankte daarop voor de kostbare gave, ,}e 'n 200 schoonen vorm uitdrukking geeft aan ltiö^ïfndelqke gezindheid, welke het «Münchener Zoo ^et waPen van München vertoont het j)e^naanade Münchener Kindl".) hem toedraagt, h |1Zer ^ronk den hem aangeboden eerewjjn op biei^ e °Pening van de Schack-schilderjjengalerjj e'Zer Wilhelm een toespraak. Z. M. zeide, de 6, alleen de schoone taak der kunst is, voor 6 eurten'ssen van het dagelqksche leven in te'Üke 60 drastischen sensationeelen en afstoo- otQ vorm in beeld te brengen, maar veel meer zin en er den invl°ed der aesthetica met reinen de e]i 1 ea^ea in het hart zqn tqdgenooten boven en e vaa het dagelqksche leven op te heffen kelen Scboonbeidsgevoel van het volk te ontwik- Ver^i en tfc versterken. De prins-regent van Beieren ge°pen^rde hierna in een korte toespraak de galerq De °OSTENRIJK-HONGARIJE. Oerg^t^8^ der 8emeenschappelqke ministers is thai te urD^er voorz'tterschap van baron Aeren- 0ftderzo nen hqeen geweest, en heeft het l9l0 Voe ^6r ^emeensckappelqke begrooting voor De djt'gezet en ten §'nde gebracht. Zal WordUni bÜeenroeping van de delegaties niQ f1 VastSesteld in een bijeenkomst, die - De Zal hebbeD- Verre van ®'n'sterieele crisis in Hongarije, wel 6en ernst'^81^6 scberPe kanten te verliezen, dreigt 8foote 0fj-1#>er Vorm aaa te nemen, tengevolge de ^^ine618 ^°°r dePartementen van oorlog 's du'i/t-- *wee ^anden worden gevorderd. eeö*ge con 6 ^at we'8e"ng van Weenen om °Peobare f hoegenaamd te doen om aan de eonmg in Hongarqe een kleine vol pakt Haf S^en^eD» den toestand onmogelijk Zat zijn 18 ,buiten tw$fel. dat niemand in staat door het H ablüet te vormen, dat bjj machte baiteo0ewnn ,0n8aarscbe Piment de geëischte denkt hiPr t kredieten te doen aannemen. Men d^gaties l f,de 0ostenrtjksche en Hongaarsche gnhoont blJCen zullen komen> dan men f oad, als zq al zullen bijeenkomen. ITALIS. Naar uit Milaan aan de «Gazette di Venezia' werdt gemeld, ligt kardinaal Satolli, een van de kardinalen der Curia en arciprete van S. Giovanni in Laterano, een kardinaal, die in hooge gunst stond bq wqlen Leo XIII, thans gevaarlqk ziek te Milaan. Men heeft kardinaal Ferrari, aartsbis schop van Milaan, maar die op het oogenblik op zqn buitenplaats vertoeft naar Milaan ontboden, om de zieke bq te staan. BRAZILIë. Een Engelsch dagbladcorrespondent heeft dezer dagen een bezoek gebracht aan de beide Candida- ten voor het presidentschap van Brazilië. Beiden ontvingen den dagbladman zeer hoftelqk. Generaal Hermes da Fonseca verzekerde den correspondent, dat de economische en staatkundige ontwikkeling van het land hem zeer ter harte ging en dat hq mocht hq worden gekozen niet het voorne men koesterde een militair bewind te vestigen. Maar dat is nu juist wat de tegenstanders van da Fonseca wiens karakter en opvattingen trouwens voldoende bekend zqn, want hq was jarenlang Braziliaansch minister van oorlog! niet willen gelooven. En zeer zeker gelooft het niet de tegencandidaat, dr. Ruy Barbosa, de ook ten onzent zoo welbe kende kenner van het staats- en internationaal recht. Dr. Ruy Barbosa, verklaarde aan den intervie wer, dat het bq de presidentsverkiezing zal gaan om deze kwestie: zal Brazilië een militair dan wel een burgerlqk bestuur gemeten. Hq, Barbosa, had de leiding aanvaard in den eersten grooten strqd vóór een grondwettelijke regeering. Gene raal da Fonseca was, meende Ruy Barbosa een zuiver militair, die niets afwist van politiek of staathuishoudkunde. Barbosa geloofde - althans hq vertelde het aan zqn ondervrager dat de marine en het halve leger zich bq de verkiezingen zullen kanten tegen da Fonseca. De vrees van de Brazilianen, die door de candi- tuur van da Fonseca de grondwettelijke instellin gen bedreigd zien, is in het licht van wat de laatste tientallen van jaren in Mexico is vertoond, wel verklaarbaar. In die republiek toch heeft generaal Porfirio Diaz het civiel bestuur en de grondwet eenvoudig buiten kracht gesteld, en er een militaire dicta tuur gevestigd. Dat Diaz, behalve generaal, ook een bekwaam ja geniaal regeerder is gebleken, neemt niets weg van het feit dat Mexico slechts in naam een republiek, inderdaad een beslist mili taire dictatuur is. Eenzelfde proef, in Brazilië door da Fonseca te nemen, zou wel eens een minder gelukkig verloop kunnen hebben en daartegen te waken, is het streven van Ruy Barbosa en zqn volgelingen. Uit Mirecourt wordt het overlqden gemeld op 52 jarigen leeftqd - van André Buffet, een der vurigste aanhangers van den hertog van Orleans. Hq werd intertqd tegelqk met Déroulède en graaf de Lur Saluces bq vonnis van het Hooggerechts hof verbannen. Voor den krqgsraad te Barcelona zqn eenige personen verschenen, die gevangen genomen wa ren bij de jongste troebelen. De procureur eisebte tegen twee doodstraf, tegen een anderen beklaagde levenslangen dwangarbeid. Te Voyron (Isère) ontstond Zondag een ont ploffing in een tabakskantoor door dat iemand met buskruit speelde. Een persoon werd gedood vier personen, waaronder een kind, werden zwaar gekwetst. Een café, in de nabqheid van genoemd kantoor galegen, werd zwaar beschadigd. De Fransche bladen, die over de groote manoeuvres schrijven, gewagen met geestdrift van de belangrijke rol, die vervuld is door het bestuur bare luchtschip «République". De «Rpubiique", aan een der pariijen toegevoegd, heeft voor de verkenning uitnemende diensten bewezen. Een morgen trok de «Republ.que op verkenning uit met de waarschuwing, dat zq op een bepaald uur, op een bepaalde plaats, een zak met ballast zou uitwerpen, waaraan een brief met inlichtingen vastgemaakt zou zqn. Dit geschiedde juist zooals het luchtschip had aangekondigd. Ook de draadlooze veldtelegraaf heeft voortdu rend gewerkt. Bq Meaux is Vrqdag het voor de Spaansche regeering bestelde luchtschip Espana beproefd. Toen de ballon met gas gevuld was scheurde het omhulsel midden door. Vermoedelqk is het onge luk gebeurd, doordat de ballon niet voldoende vast was gelegd bq de vulling. Te vroeg ging het schip de lucht in, zoodat het net brak. De «Süddeutsche Reichscorrespondenz" noemt de mededeeling van de «New York Herald" over een geheim verdrag of verbond tusschen Duitsch land en Turkqe, waartoe de Duitsche gezant te Konstantinopel en generaal Sjefket-pasja hadden meegewerkt, een roovergeschiedenis, die belachelqk maakt wie haar heeft verzonnen. Tqdens een vlootmanoeuvre is de ketel van den Engelschen kruiser «Varior" gesprongen. Drie opvarenden werden gedood en vier gewond. Een telegram uit Rome meldt, dat uit Por- tici aan de «Corriere d' Italia" het volgende wordt berichtDe gidsen melden een hevige werking van den Vesuvius. Dichte rookwolken stqgen op en lichte aardschokken worden gevoeld. Eenige personen, die naar den krater gingen kqken, moes ten terugkeeren, wegens het regenen van heet water. Zaterdag is om kwart voor één te Grenade een aardbeving gevoeld, die 4 seconden duurde en groote ontsteltenis verwekte. Er zqn geen onge lukken bq gebeurd. De gele koorts is weder in Bahia opgetreden. De ziekte heerscht voornamelqk onder de haven arbeiders. De weduwe van Harriman, aan wie de over leden spoorweg-koning, zooals we berichten, zijn geheele vermogen van ongeveer 80 millioen dollar heeft nagelaten, wordt daardoor de rqkste vrouw van Amerika. Haar vermogen is ongeveer 20 millioen dollar grooter dan dat van mevrouw Sage of mevrouw BeDfield, en dubbel zoo groot als dat van de beroemde zaken-vrouw Hetty Green. Het huwelqk van mevrouw Harriman, een dochter van den bankier Averell, uit Rochester, was zeer ge lukkig. Tjjdens een moeilqke financieele positie van haar man in Wallstreet aarzelde zij geen oogenblik, hem haar geheele persoonlqke vermo gen ter beschikking te stellen. Vereenigde vergadering van de beide kamera op Zaterdag 18 September 1908. tot sluiting van de zitting der Staten Generaal. (Geopend te 3 uren.) De heer Schimelpenninck van der O ij e bekleedt den voorzittersstoel. De Voorzitter laat door den griffier van de Eerste Kamer voorlezen een koninkljjk besluit van 8 Sept. 1909, waarbq de Minister van Binnenland- sche Zaken wordt gemachtigd, heden, te drie uren des namiddags, zich te begeven naar de vergade ring der Staten-Generaal, ten einde in een vereenigde vergadering der beide Kamers de zitting in naam der Koningin te sluiten. De Voorzitter benoemt eene Commissie, die den Minister in het gebouw der Tweede Kamer zal ontvangen en uitleiden n.m. de heerenVan VelzeD, Smeenge, Dolk, van Lamsweerde, Van Vuuren en Van der Voort van der Zqp. Kort daarna treedt de Minister, voorafgegaan door de Commissie, de vergaderzaal binnen. De heer Heemkerk, Minister van Binnen- landsche Zaken, neemt plaats achter de ministers- tafel en houdt de volgende rede Mjjne Heeren I Het heeft Hare Majesteit de Koningin behaagd mq op te dragen, de zitting van de Staten-Gene- raal in Haren naam te sluiten. Dank zq Uwe medewerking kwamen in het af- geloopen zittingsjaar onderscheidene wettelqke maatregelen tot stand. Eene voorziening werd getroffen in het Regent schap, ingeval van troonsopvolging tqdens de min derjarigheid van den Troonopvolgeren de voozdij over den minderjarigen Koning werd geregeld. De ter twtede Vredesconferentie gesloten ver dragen, het Algemeen Arbitrageverdrag met de Staten van Amerika, alsmede het verdrag met Zweden nopens de strandvonderq, mochten Uwe goedkeuring verwerven. Wettelqke bepalingen kwamen tot stand, hou dende voorschriften voor de toepassing der a!ge- meene akte van Algeciras en van andere veror deningen in Marokko, tot uitvoering van bet op 17 Juli 1905 te 's Gravenbage gesloten verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering, alsmede eene wet tot uitvoering van enkele bepalingen van het op genoemden datum mede te 's Gra venhage gesloten verdrag betreffende de curateele en soortgelqke maatregelen van bescherming. Een wetsontwerp houdende nadere wqziging der wet op het notarisambt verwierf Uwe goedkeu- nng. Een artikel der gemeentewet werd gewqzigd. De wet tot regeling van het Middelbaar Onder- wqs werd aangevuld door bepalingen betreffende subsidieering van bqzondere Hoogere Burger scholen. In de Bevorderingswet voor de zeemacht 1902 werden eenige wenschelqk gebleken wqzigingen aangebracht. Wettelqke bepalingen kwamen tot stand be treffende de toekenning van pensioen aan de we duwen en weezen van militairen en gepensionneerde militairen der zee- en landmacht, beneden den rang van officier. Goedkeuring werd verleend: aan eene heffing van personeele belasting wegens motorrqtuigen aan de vaststelling van nadere bepalingen omtrent den accqns op den wqnaan een nadere voor ziening omtrent de gelegenheid tot inwisseling van de muntbiljetten en aan de vaststelling van nadere bepalingen omtrent het toezicht en de zorg voor de zaken der munt. Een wetsontwerp tot nadere aanvulling en wq ziging der Militiewet 1901, hoofdzakelijk strekkende tot het doen opkomen van de jaarlqksche lichting der militie in twee ploegen en in verband daarmede tot verkorting van den dienst van het blqvend gedeelte en onmiddellijke aansluiting van dien dienst aan het tqdperk van oefening, mocht uwe goedkeu ring verwerven. Een wqziging van de soldqen bq de landmacht kwam tot stand. Met vervanging van voorschriften herkomstig uit de Bataafsche Republiek en van het Fransche bewind, kwam een wet tot stand ter verzekering van den goeden staat der voorname rivieren en stroomen des rjjks. Door wqziging der Moter- en Rq wiel wet erlang den sommige bevoegdheden der gemeentebesturen nadere omschrijving. De verbetering van de rivier de Waal werd ver zekerd. Ter bevordering van welvaart en verkeer werden wettelijke voorzieningen getroffen, betreffenden den aanleg van speorweglqnen in onderscheidene gedeel ten des lands. Met de stoomvaartmaatschappij «Zeeland" werd een nieuw contract gesloten wegens postvervoer met de tusschen lissingen enQueensborough varen de stoomschepen der Maatschappq, hetwelk wette lqke bekrachtiging heeft verkregen. De wet tot instelling eener Rijkspostspaarbank werd aangevuld en gewqzigd ten aanzien van het verbinden van inlagen in Rijkspostspaarbank tot zekerheid van het voogdq beheer. De Tiendwet 1907 werd aangevuld. Nieuwe bepalingen tot regeling der visscherijen werden vastgesteld. De wettelijke regeling omtrent het opsporen van delfstoffen werd herzien. De wet, houdende bepalingen ter voorkoming van scheepsrampen, tot het instellen van een onder zeek omtrent voorgekomen scheepsrampen, en om trent maatregelen van tucht ten opzichte van schip pers, stuurlieden en machinisten, kwam tot stand. In verband met de tot stand gekomen reorgani satie der arbeidsinspectie werden in de Arbeidswet, de Veiligheidswet, de Hinderwet, de Phosphorluci- ferswet 1901 en de wet van 22 Mei 1905 (Staats blad no. 143) de noodige wqzigingen aangebracht. De Ongevallenwet 1901 onderging verschillende noodig gebleken wqzigingen en aanvullingen, strek kende zoowel om nieuwe tekorten voor de Rijks verzekeringsbank te voorkomen, als om onbillijk heden op te heffen. Het op de landmacht in Indië betrekking heb bende art. 42 van het reglement op het beleid der RegeeriDg van Nederlandsch-Indië werd gewqzigd. Ten behoeve van den aanleg van een spoor weg van Tjikampek naar Cheribon werden de noo dige middelen beschikbaar gesteld. Het muntwezen in de kolonie Suriname werd nader bq de wet geregeld. Een wet tot regeling van het mqnrecht in de kolonie Curapio kwam tot stand. Een nieuwe overeenkomst met de Nederlandsche Handelmaatschappij werd bq de wet bekrachtigd. De Koningin heeft mij opgedragen aan U, mqne Heeren, Haren dank te betuigen voor Uwen qver en voor Uwe toewijding aan 's Lands belang. In naam der KoniDgin en daartoe door Haar gemachtigd, verklaar ik deze zitting der Staten- Generaal te zqa gesloten. De Minister wordt door de commissie uitgeleid en nadat deze in de vergaderzaal is teruggekeerd, sluit de Voorzitter de vereenigde vergadering. Een Bijbel voor Prinses Juliana. Uit niet minder dan 115 plaatsen heeft reeds - naar aan de «Standaard" wordt gemeld de «Vereen, van Chr. Onderw. en Onderw. in Ned. en Overzeesche Bezittingen" bijdragen ontvangen voor een Bjjbel, die het Vorstelijk Echtpaar na- der schnnnp staH Miinphan

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1