Dagblad voor Schiedam en Omstreken. Ctf,a,ch" A li o i n 8 e r t D op ie Feuilleton, Onder valschen naam. Nieuwe ScMeiamsclie Conrani iet natii Mlitiwi Mais&lai m 10 c. p. weet, 045 j. mi, f 1.35 p. 3 li. 32ste Jaargang. Donderdag 23 September 1909. No. 9521. Officieele berichten. Kennisgeving. Kennisgeving. Uit de Pers. Buitenlandscli Nieuws. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en *°st voor Schiedam per 3 maanden 1.35, per maand 45 cent en per Week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland f 2.per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons BureauBo ter straat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 16 regels 0.92 met inbegrip van bewijsnummer, Elke regel daarboven 15 cent. sdaS &LÜ SU Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voor herhaaldelijk adverteeren worden uiterst bil- lijke overeenkomsten aangegaan. Bureau BOTERSTRAAT 50 Telefoonnummer 85 Postbus no. 39 *örichtingen welke gevaar, sehade of hinder kunnen veroorzaken. beslis kadastraal bekend Sectie A no. 1123, de s>ng op deze aanvraag is verdaagd, ^ö'edam, 23 September 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. A. BRANTS. De Secretaris, V. SICKENGA. ^richtingen welke gevaar, schade hinder kunnen veroorzaken. of opriéhH en Zoon, om vergunning tot open BUne eener distilleerderij op het perceel kadacgrond gelegen aan de No-rdvest no. 87, 2o r ctie A D0, 1425 opfj'A. ten Routen, om vergunning tot ep van eeae stoomzalmzegenvisscherij, Per5eel gelegen aan de rivier »de Nieuwe g6ftWnte Pernis SeCtie N no" 93' tegenover de Gelet op de bepalingen der Hinderwet "oen te weten: s®cret v.00rmel(l verzoek met de belagen op de etarie der gemeente is ter visie gelegd; 'hidd- °P Donderdag den 7den October a.s., des Word^8 ten d2 ure' ten raadhuize gelegenheid zal Vaa *}n gegeven om bezwaren tegen het toestaan of *at„ verzoek in te brengen en die mondeling dat'r lijk toe te lichten bierj-Jo gedurende drie dagen, vóór het tijdstip Yan .Veri genoemd, op de secretarie der gemeente, iiigejCoe schrifturen, die ter zake mochten zijn dat m^n' kennis kan worden genomenen beroeD 8ens de bestaande jurisprudentie niet tot gerechf°a e6-e beslissing ingevolge de Hinderwet dier lgw/ z^n ZÜ' die niet overeenkomstig art. flseer et voor het Gemeentebestuur of een of kozvvn Z^ner leden zjjn verschenen, ten einde hun en mondeling toe te lichten. kehonwS hiervan afkondiging geschied, waar het j den 23sten September 1909. t :?i Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. A. BRANTS. De Secretaris, V. SICKENGA. De Troonrede. Hotu0peningsrede besprekend, merkt de «Nieuwe Courant" allereerst op, dat het ministerie in de oude fout vervallen overlading. De reeks van hervorming is zóo groot, de ingrijpende wetsontwerpen zjjn zoo buitengewoon in aantal, zegt het blad, dat zelfs geen twaalf-jarige regeeringsperiode daarvoor vol doende zou zjjn. »De rede is de inleiding tot een nieuwe periode van politiek, die meer gewicht hecht aan toe- juicbting bjj het begin, dan aan succes op het eind. Wjj voorzien, dat het Kabinet met deze openingsrede, waarop schier iedereen wel wat van zjjne gading kan vinden, om zjjn voortvarendheid zal „worden geprezen, en hier en daar zelfs uit- bunding geroemd. Wjj willen allerminst trachten deze goede stemming te verstoren, doch meenden te mogen waarschuwen, dat applaus bjj het op halen van het doek niet dat is, waarnaar een re geering, die ook in de geschiedenis haar naam nog gaarne genoemd zoude zien, in de eerste plaats behoort te streven. De clausule »de regeering bljjft naar de toepas sing van Christelijke rechtsbeginselen streven", treft de »N. R. Ct." aangenaam door de bezadigde inkleeding. Onaangenaam echter doet aan de toe gezegde herziening van het tarief. »Tot nu toe is het van de rechterzijde steeds voorgesteld, alsof men daar ter bestrijding van de enorme kosten der verplichte sociale verzekering en tariefsverhooging wordt nu bij ontbreken, de verhooging van het tarief in reserve hield. Dit verband tusschen sociale verzekering en tariefver- hooging wordt nu bjj deze openingsrede verbroken. De vraag rijstwaar denkt de regeering de som men voor de door haar in uitzicht gestelde verze keringen dan nu te vinden Laat haar dit koud Ot zullen we het moeten beleven, dat, na de voorloopige, en na de definitieve verhooging van het tarief tot voorziening in den financieelen toe stand des rijks, nog een verhooging ter voorzie ning in de kosten der sociale verzekeringen als toegift zal worden aanhangig gemaakt De vraag lijkt ons, ter beoordeeling van de vooruitzichten, die wg onder dit kabinet zullen hebben, gewichtig genoeg. Op »Het Vaderland" maakt de openingsrede dit jaar een vrij zakeljjken indruk. »Van het ergerlijke getheologiseer en het ter gend gezwaai met de partijvlag, die onder hetmi- nisterie-Kuyper schering en inslag vormden van iedere openingsrede, heeft de regeering zich in overeenstemming met haar koeler temperament, ook ditmaal weten te onthouden. Het zinnetje dat de regeering evenals tot hiertoe naar de toepas sing van Christelijke rechtsbeginselen blijft streven, en de toezegging, dat een meer doeltreffende re geling voor de subsidieering van het bijzonder onderwijs speciaal voor de kosten van schoolbouw in bewerking is, zjjn in hoofdzaak de kleur- aanbrengende elementen in het staatsstuk, dat ons de voornemens der regeering voor de komende vier jaren onthult! In verband met de financieele paragraaf en die betreffende de sociale hervormingen, zegt sHet Vaderland" Boeiende Roman. Naar het Duitsch.) 27) de& Cf>K^e?n' was hii niet door sterke ban- V°°r hem "en ver^e<^en moest toch dood ^ea in .i.?? bon geen vroegere herinnerin- Eo alZlCB laten ontwaken ter Yvas wezenlijk uw kind, uwe eigene doch- Oolf j ftenste. breeuwde eene stem in zjjn bin- A's het8maa'S kwam zÜn geweten in opstand. ^.®gaan Wa„ vernQogen van den molenaar verloren ï^ken ma»' .u daar<^00r de kleindochter van dien 'erleenen - ,kaar brood, door hare diensten i_.P°ch not a h^zen, eten moest? BÜ. "eze stem der natuur onderdrukte ïiae?1foeen°«ntbiikkeu Was Gerda ia het werkka- v®rscheen en eu genoote van den fabrikant °ver het m!" h.00Benden. genngschattenden Weder i me.I8'le llet f?aan- 11 °°genblik voelde Gerda den bodem onder hare voeten wegzinken, het was of zjj opnieuw in onmacht zou gaan vallen, zoo had haar deze on verwachte verschijning ontroerd. Doch zij moest sterk bljjven, Fred Weller zou in het oog van den fabrikant een onbekende voor haar moeten blij ven. Wat verlangt gjj, mjjnheer Weller? vroeg de fabrikant „scherp, zjjn toon drukte het uit, of hem zjjn bezoek onaangenaam was op dit oogen- blik. Fred was bleek als een doode. Hjj wreef zich herhaaldelijk met zjjn zakdoek over het aange zicht, waarop het zweet parelde, zjjn oogen keken strak, en hjj wierp een smeekenden blik op Gerda alsof bij haar voor eene schuld om vergeving wilde smeeken. Gerda's hart kromp van smart ineen. Verschooning, heer Weller, zei de jonge in genieur, zonder verder eenige aandacht aan de beide vrouwen te schenken, voor mjjne vrjjheid u te komen lastig vallen, doch het is eene uiterst gewichtige zaakMen komt mjj gevangen ne men 1 De beide vrouwen stonden als aan den grond genageld, op dit gezegde. Vooral Gerda was als versteend en hare oogen bleven strak gevestigd op eenige heeren, die naast de deur, achter Fred stonden. Een hunner trad naar voren, ging op den fa brikant toe, en maakto zich bekend als onder zoeksrechter. Ik bid u om verschooning, zeide hjj verder, »Ilet schjjnt, dat de blijvende versterking der geldmiddelen, waarvoor de aangekondigde groote maatregelen moeten dienen, daarmee geen ver band houdt: Immers deze worden thans ingeleid en gemotiveerd door de verzuchting, dat de finan cieele toestand des rjjks dringend voorziening ver- eischt. Op de tjjdeljjke maatregelen kan dit niet slaan. Maar als het op de bljjvende slaat, dan opent zich opnieuw de vraagwaar moet het geld voor de sociale maatregelen vandaan komen Over het algemeen is »Land en Volk" niet on tevreden ook. Het vrjjz.-dem, blad vindt de ver zekering van het streven naar Christelijke rechts beginselen »als lofwerk niet kwaad aangebracht" en verklaart, dat de regeering een lange reeks wetsontwerpen heeft opgesomd, waaronder er veel zjjn; waarmee de regeering, zoo zjj slaagt, zich aanspraak kan verwerven op dankbaarheid. Bedenkelijk noemt ook dit blad de aangekon digde herziening van het tarief van invoerrechten- «Wellicht is de svoorloopige verhooging" van het tarief tevens bepaald als proef, om eens te zien, hoe de «nationale njjverheid" zich eronder houdt. Wjj zouden dan willen voorstellen, de proef grondig te nemen en althans tot 1913 voort te zetteD. Mogeljjk zal de patiënt eerst na verloop van eenige jaren op het middel reageeren. Is de reactie gunstig, dan heeft toch de regeering het sterkste argument in de hand ter aanbeveling van definitieve herziening. Daarom is er bjj de indie ning van bet laatste ontwerp ook weinig haast, naar het ons wil voorkomen. »Het Volk" schrijft omtrent de aangekondigde sociaie wetten »De geschiedenis van de laatste vier of vjjf ka binetten geeft ons het recht, om de desbetreffende passage aldus te lezenals het meeloopt, zal in deze vier-jarige periode een ziekteverzekeringswet tot stand komenaan de Ongevallenwet zal ver der wat opgeprutst worden en de arbeiderspen- sionneering staat alleen bjj wjjze van parade op het program, daar komt niets van Trouwens, dat is maar goed ook. Want, waar de roep om staatspensioen blijkbaar bjj den heer Talma aan doovemans coren is voorbijgegaan, en hjj zich aan het klimmend verzet tegen de dwangverzeke ring in zjjn eigen kringen niet schjjnt te willen storen, zouden de arbeiders door hem met een pensioen belasting opgescheept worden, die zjj alle reden hebben te schuwen. Vier jaar uitstel van de dwangverzekering kan aan de kansen op staats pensioen slechts ten goede komeD. De aankondigde tariefs-herziening acht het blad nog zoo gevaarljjk nieter ligt nogal een afstand tusschen plannen en daden. Ten slotte vindt »Het Volk", dat deze Troon rede den arbeiders een vrjj troosteloos uitzicht biedt. RUSLAND, j Uit Petersburg wordt aan de »Tribuna" gemeld, dat Iswolski den Tsaar zou hebben aangeraden, de reis naar Italië nog dit najaar te ondernemen, docli alleen, dus zonder de Tsaritsa. De Tsaar zou dit plan hebben goedgekeurd. De reis zou niet over zee, doch over land en wel over Berljjn gemaakt worden. De »Tribuna" voegt er intusschen aan toe, dat dit bericht nog ai onwaarschjjnljjk klinkt. ENGELAND., Balfour hield gister een redevoering voor een bui tengewoon druk bezochte vergadering te Birming ham, waar hjj met geweldige geestdrift werd ont vangen. Austen Chamberlain, die het voorzitterschap bekleedde, las een brief voor van zjjn vader, Jozef Chamberlain, waarin deze de hoop te kennen gaf, dat vrjjhandel en financiën een laatste poging zou den doen om een vervangenden maatregel te vinden voor de in de begrooting beoogde tariefhervorming. Balfour zeide, dat het stjjgen der uitgaven, en de behoefte aan vermeerderde inkomsten iederen denkenden geest doordrongen van de noodzakelijk heid, het belastingsysteem te wjjzigen. Balfour verzocht den armen, er aan te willen denken, dat zjj de armoede niet konden afschaffen door den rjjkdorn af te schaffen. Iedere gek zou in staat zjjn, den rjjkdorn te vernietigen. Het oude belasting-raderwerk is geplaatst op een hoop oud-roest. Het land moet thans kiezen tus schen twee ontwerpen, beide nieuw, beide begin selen, in zich bevattende, die verschillen van die gene, welke in de afgeloopen 40 jaar zjjn aanvaard. Het moet kiezen tusschenj een voorwaartsche en een opwaartsche beweging van de tariefher vorming, en den eersten, maar vooral niet korten stap op 't omlaag voerende pad, dat leidt naar de bodem- looze diepte van socialistische wetgeving. Voortgaande zeide BalfourWjj moeten een politiek, die bedrjjvigheid brengt, het Engelsche kapitaal gestoken in Engelschen grond aanmoedigt en loon geeft voor Engelschen arbeid, dat is een politiek voor de armen. Het is niet toe te laten, dat Amerika en Duitschland wordt toegestaan wa pens te smeden om ons uit de zaken van onze eigen koloniën te stooten, terwjji wjj met de armen over elkaar zouden zitten ons verbergende achter een verouderde formule. De uitspraak van het land zal niet lang worden uitgesteld. De eenige weg tot een ontwijfelbaar resultaat is een beroep op het volk te doen. Den spreker werd een groote ovatie gebracht. FRANKRIJK. ij Gister-morgen had te Valence onder het gejuich der menigte, een drievoudige executie plaats. De terechtstelling duurde 6 minuten. Geen enkel in cident greep plaats. De veroordeelen waren gevon nist wegens moord. OOSTENRIJK-HONGARIJE. In den gister gehouden Hongaarschen minister raad werd besloten dat het kabinet zjjn ontslag zal indienen. voor den onaangenamen plicht dien ik hier in uw huis moet vervullen. Wat is voorgevallen, vroeg de fabrikant, waarvan beschuldigt men mjjn ingenieur De zaak is geen geheim meer, zei de onder zoeksrechter, en u zult er wel op de hoogte van zjjn, want ze staat reeds in alle couranten. De onderzoeksrechter deelde dan op verzoek mede, dat de jonge Amerikaan verdacht was in den Rotbachmolen eenen grooten diefstal gepleegd te hebben aan schuldbrieven, akten en geld. Hem werd ten laste gelegd, eene kast van molenaar Stellen, terwijl de laatste hulpeloos op het ziek bed lag, opengebroken, en den inhoud geroofd te hebben. Als zjjne schuld niet bewezen wordt, zoo zal mjjnhear Weller weder op vrjje voeten gesteld worden. In afwachting daarvan moeten wjj ons van zjjn persoon verzekeren, vooral daar hjj uit- lander is. De lichte spottende toon ^van den onderzoeks rechter dreef Fred het bloed in het aangezicht. Gerda was als met lamheid geslagen. Zoo iemand dan wist zjj, dat Fred Weller valschelijk beschul digd werd. Zou zij durven spreken Neen, zjj zou zwjjgen. De onschuld vanFred zou toch spoedig bewezen worden en in tegenwoordigheid van deze menschen kon zjj zich zelf niet verraden, als de kleindochter van den bestolene. De onderzoeksrechter, die den toorn van Fred aan zjjne opgewondenheid toeschreef wegens de onverwachte gevangenneming, zeide spotlachend vGjj zult tjjd hebben om te overleggen hoe gjj handelen en zeggen zult. Doch eene openlijke beljjdems zal zekers de rechters tot groote toege- vendheid stemmen." Hjj boog voor de echtgenoote van den fabrikant. En vroeg nogmaals veront schuldiging I Dan wendde hjj zich tot zjjne on dergeschikten, en gaf bevel een rjjtuig te ontbie den, dat spoedig vei scheen. Fred Weller wierp bjj het uitgaan een smee kenden blik op Gerda, die echter hiervoor koud bleef om zich niet te verraden. De fabrikant, die door dit voorval geheel van zjjn stuk was, greep naar een enveloppe, die hjj voor het binnentreden van Fred reeds klaar gelegd had. Deze bevatte eene grootere som, dan Gerda te vorderen had. Hjj schoof ze haar toe met de korte woorden Hier is uw loon, mejuffrouw Steffen. Zjjne stem klonk duister, als kwam ze'uit een graf Ger,da dankte den fabrikant voor de vriende- lykheid waarmee hjj haar steeds bejegend had en weenend verliet zjj het vertrek en daarna het huis. Waarheen Met deze vraag op de lippen g'Dg zjj een nieuwe onzekere toekomst tege moet. 6 - Wordt vervolgd.) j^UOEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SCHIEDAM, brep °P de bepalingen der Hinderwet, d«8k?ea-ter algemeene kennis, dat, aangezien het onderzoek nog niet geëindigd is met "n vv S tot de aanvraag van de firma de Vries e«iie r om vergunning tot oprichting van V0ej. a^riek voor het smelten en zuiveren van öo. in het pand gelegen aan de Schie ^aUEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SCHIEDAM, 1 «zien bet verzoek van aeb" verc u pteJlet aan de deur en °P het »bin- stalte cheen Ffed Weller in zjjne schoone ge-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1