Dagblad voor Schiedam en Omstreken. A a i n e 6 r l if fa Nienve ScMeflaiasclie Courant 1161 er a lis Mislreeri MansMai -^feuilleton. Oader valschen naam. 32ste Jaargang. Vrijdag 24 Sentember 1909. No. 9522. Iifjji 10 c, pm, 0.151. M3.fl.35p. 3 mi. Officieel© berichten. Kennisgeving. Kennisgeving. Kennisgeving. Buiteiilandsch Nieuws. Staten-tieneraal. Dit kost ABONNEMENTSPRIJS: blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en voor Schiedam per 3 maanden 1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland f 2 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons BureauBoter- straat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. PRIJS DER ADVERTENTISN; Van 1—6 regels ƒ0.92 met inbegrip van bewijsnummer Elke regel daarboven 15 cent. UI Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel 'i Voor herhaaldelijk adverteeren worden uiterst bil lijke overeenkomsten aangegaan. Bureau BOTERSTRAAT Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. Schietoefeningen. Burgemeester van Schiedam, Cq '8t. op verzoek van den heer Staatsraad i. b. d. ^JT^'ssaris der Koningin in deze provincie, de °P uac^t.van belanghebbenden bjj de scheepvaart f net hiernavolgend bericht Schietoefeningen van het fort Harssens, reede van Texel, 3e district. W gens mededeeling van den Minister van Oor- een °P en zo° noodig °P ^0 September a.s- Hare Schietoetening worden gehouden van het tort Vaö8fens. Er zal gevuurd worden met kanonnen Rem kaliber (6 c.M.), waarbjj onveilig wordt bet ^kt de reede van Texel tot op 4500 M. van {0r^P de dagen, waarop gevuurd wordt, zal van het beej eeQe roode vlag waaien die 3 uur vóór het °®fen' ^er oe^eniD8 halfstok en één uur vóór de Itj n'ng geheel voorgeheschen wordt, alsmede ge- Waa- vlaggen, aangevende de ware richtingen, aTo rln gevuurd zal worden. Bovendien zal op den een vddr' en °P den dag, dat gevuurd wordt, geh Waarsckiuwingsbord geplaatst worden bjj het vcrniU|V Van den v'sckafslag aan de buitenhaven, Zal dende in welke richting dien dag gevuurd ®an ^orden> terwijl bjj het torpedo magazjjn en ^ord ingaDg der haven borden zullen geplaatst gek) WaaroP 's aangegeven de beteekems der bet ?rde vlaggen, als volgtroode witte vlag vln6ekent Noord, wit zwarte vlag N. O., zwarte iag Oost. (Zie »Ned. krt." No. 201, 212.) Schietoefeningen van liet fort Pampus, Zuiderzee, 3e district* temh ^CnS medcdeeling als voren zal op 30 Sep- Schi f eD- 200 no°dig op 1 October a.s. eene Pil" 2,e^ening worden gehouden van het fort Pam- lich za' gevuurd worden met kanonnen van bt kaliber (6 c.M.), waarbjj onveilig wordt ge- een seclor begrensd door de ware richtingen v»„ i" door Dost tot ZOtZ. (79o) tot op 4500 M. aJ bet fort. bet f de dagen, waarop gevuurd wordt, zal van vóór r ^amPuseene roode vlag waaien, die 3 uur j begin der oefening halfstok, en één uur vendi oefeJri®g geheel voorgeheschen wordt. Bo- r0odlen zuhen tegeljjkertjjd en op dezelfde wjjze dar e v^aggen waaien van de batterjjen Diemer- cp d 611 burgerdam, de Westbatterjj nabjj Muiden No. o|0kerktoren te Muiderberg (Zie »Ned. krt". ^chiedam, 24 September 1909. r De Burgemeester van Schiedam, M. A. BRANTS. DRANKWET. ^UrQemeester £n Wethouders van Schiedam, ter nAe°' '"gavolge art. 12, le lid der Drankwet, ihin»R are kennis, dat bjj hen een verzoek is Voor van A. MUNN1K, om vergunning Voor verkoop van sterken drank in het klein, Pköd n ter plaatse *fr<>uwerstraat no 1. Voor k verkooP van sterken drank in het klein, Pand rf ruik ter plaatse van verkoop, voor het e ~*°uwcrstraat no 1. herinneren, dat, ingevolge het 3e lid van art. 12 der Drankwet, binnen 2 weken na deze bekendmaking, tegen het verleenen van de vergun ning schriftelijk bjj hun College bezwaren kunnen worden ingebracht. Schiedam, 24 September 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. A. BRANTS. De Secretaris, V. SICKENGA. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, Gezien de voorschriften tot regeling van de werkzaamheden der Gemeentebesturen ten opzichte der negende algemeene tienjaarljjksche volkstel ling Herinneren hierbjj de ingezetenen aan de binnen deze gemeente bestaande VERORDENING op het nommeren van gebouwen en erven en rege lende de verplichting tot het doen van aangifte voor het bevolkings register. Artikel 1. Op alle gebouwen en erven moet aan den hoofd ingang het ordenommer in cjjfers ter lengte van zes centimeters en volgens het door burgemeesters en wethouders vastgestelde model op den deur stijl of op een andere zichtbare plaats aan de voorzijde van het gebouw of erf, niet hooger dan 2'/2 Meter boven den beganen grond, voorkomen. Voor de nakoming dezer bepaling is de eigenaar vruchtgebruiker of beheer van het gebouw of erf aansprakelijk. Art. 2. Wanneer tengevolge van het bebouwen van open grond, het verbouwen of afbreken van eenig pand, eene veranderiog van nommers, ;naar het oordeel van burgemeester en wethouders, moet plaats hebben, is de eigenaar, vruchtgebruiker of beheerder van het nieuw gebouwde, verbouwde of afgebroken pand verplicht aan den hem daar omtrent door of vanwege burgemeester en wet houders te geven last te voldoen. Art. 3. Onverminderd de verplichtingen, voorgeschreven bjj koninklijk besluit van den 27sten Juli 1887 {Staatsblad no. 141), is elk hoofd van een gezin of afzonderlijk wonend persoon, die binnen de gemeente van woonplaats verandert, verplicht uiterljjk binnen éen maand daarna, daarvan aan gifte te doen aan het bureau van den burgeljjken stand, met opgave van alles, wat voor het invul- en van het bevolkingsregister vereischt wordt. Art. 4. Burgemeesters en wethouders zjjn bevoegd om door personen, daartoe door hen aangesteld, aan de woningen der ingezetenen inlichtingen voor het bijhouden der bevolkingsregisters te doen vra gen. Die personen moeten daarbij voorzien zjjn van hunne akte van aanstelling, welke zjj verplicht zjjn aan dengene tot wien zij vragen richten, op zijn verlangen te toonen. Art. 5. Ieder, op wien de verplichting rust tot het doen der aangiften, bedoeld bjj art. 3, is verplicht aan den persoon of de personen in art. 4 bedoeld, alle inlichtingen te geven, die voor het bevolkingsre gister vereischt worden, of te zorgen, dat dit door een lid van het huisgezin geschiedt. Art. 6. Voor zooveel daartegen niet is voorzien bg eene wet, eenen algemeenen maatregel van inwendig bestuur of eene provinciale verordening, wordt de overtreding der bepalingen dezer verordening ge straft als volgt Die van de artt. 1 en 3 met eene geldboete van ten hoogste twee gulden. Die van de artt. 2 en 5 met eene geldboete van ten hoogste drie gulden. Art. 7. Met het opsporen van overtredingen van deze verordening en het constateeren van overtredingen daarvan zjjn, behalbe de beambten van politie, belast de personen in art. 4 bedoeld. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den 23sten September 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. A. BRANTS. De Secretaris, V. SICKENGA. 28) bu °P het Boeiende Roman. {Naar het Duitsch.) HOOFDSTUK XV. Een geheim getuige. ourg i-TV °°genblik, dat de jonge graaf Rheins 6ebe «.-.ij vertrek van zjjn grootvader trad ging Hierh door Lncie's Bchaam. Spieden eey"Was ook gekomen om haar te be- in'vl a ^ad een §Jevoel alsof zjjn onheiirieljj- hare „.j °P baar zoo ver ging, dat hjj zelfs donra ac"ten raadde. Hjj had een blik, scherp ^dringend .ls een arend. P 'b het «u ui6 m'tl beveling Reeds zoo vroeg 2aken to er,£kabinet van grootvaderHebt gij dan D - e regelen °P het*0?6 gra?* Was een voortreffelijk komediant ^cie vi/a°°^e des 'evens- Zgn toon tegenover ecbtgenoot 660 zachtaard'g en bezorgd *iche »^agere v'ngers van den schrgver balden droK \Tn ;UiSt ^iSt de jonge graaf bet be- zÜü 1 w diefstal, die gepleegd was Het moest vvant hoe zou het mcgeljjk zjjn, dat Egon van Rheinsburg d i t komediespel niet doorgrond had. Wist hg, dat het niet Gerda, doch Lucie was, die hg gehuwd had Hg meende, dat zulks onmogelgk was. Maar was ook hg niet bedrogen Was hg ook nog niet tot voor weinige oogenblikken in twjjfel gewees, of zjj, die daar voor hem zat, wel wezen lijk zjjne dochter Lucie was, die zoo beminnens waardig de rol van gravin van Rheinsburg speel de En zou bij zich zelfs op dat oogenbfik we der niet vergissen Neen, nu vergiste hjj zich niet. Ellendig bedrog was het, dat hier, om eene millioenenerfenis te verkrggen, werd afgespeeld. De geheele wereld zou hg tot getuigen kunnen roepen, dat de dame, die zich thans gravin van Rheinsburg noemde en die de rjjke gravenfamilie, omdat de glans van hun huis dreigde te niet te' gaan en de armoede voor de deur stond, haar naam gegeven en in hun huis opgenomen had, eene be driegster was. Doch de arendsblikken van den jongen graaf, die op het het bleeke gelaat vhd den schrgver rustten, schenen een verlammende werking od hem uit te oefenen. Hg zou moeten wachten I Dit viel hem zwaar, want hjj zou moeten blijven toezien, zonder het te kunnen beletten, dat zjjne dochter op den weg van leugen en bedrog zou bljjven voortgaan. Bjj deze gedachte, stak hij de akten, die de graaf hem ter hand stelde, in zjjn zak. Hjj wist, dat het zich handelde over reusachtige sommen en OOSTENRIJK-HONGARIJE. Het ministerieWekerle heeft, zooals reeds is ge gemeld, zjjn ontslag ingediend. Alle gedurende de laatste weken in het werk gestelde pogingen, om tot een schikking te komen, waardoor de po sitie van het koninkrgk in de dubbel-monarchie naar den zin der op den voorgrond tredende Hon- gaarsche staatslieden zou worden vastgesteld, zjjn dus vruchteloos gebleven. Speciaal ten aanzien van de Bank kwestie kon het kabinet het niet met den keizer-koning eens worden. Zooals men weet, heeft het kabinet-Welkerle ook eenige maanden geleden zgn ontslag aangebo den, maar nam toch opnieuw voorloopig de regee ring op zich, onder voorwaarde, dat het vóór de bijeenkomst van het parlement zou aftreden. Toch is men in Oostenrgk verrast door deze plotselin ge ontslagaanvrage, omdat daardoor het verschil in belangen tusschen de beide deelen der monar chie in een scherp licht treedt. Wekerle zal het op 28 September bijeenkomen de parlement meaedeeling doen van zjjn ontslag aanvrage en een nieuwe verdaging van het parlement voorstellen, tot een stabieler toestand is ingetreden- Naar gemeld wordt, zal de fractie, die voor de oprichting van een Hongaarsche bank is, zicht en sterkste tegen een nieuwe verdaging van het parle ment verzetten. Te Laibach is de gewezen Oostenrjjksche eerste luitenant Paul Bartmann als spion in hech tenis genomen, een, om zjjne miiitaire opleiding, zeer gevaarlijk verspieder, die al meer van zich heeft doen spreken. Een hooggeplaatst officier had hem in den winkel van een fotograaf herkend, waar hij fotografieën van vestingeu had laten ont wikkelen. Hg ontkende gespionneerd te hebben en beweerde voor de Amerikaansche regeering een verhandeling over de versterking van het Panama kanaal te schrgven. Aan deze verklaring hecht men echter geen geloof. Bartmann heeft al in 1897 in Galicië gespionneerd en is toen tot vgt jaar zware kerkerstraf veroordeeld. Na zgne in vrijheidstelling schreef hg aan den chef van den Oostenrgkschen staf een brief, waarin hg met een nieuw groot verraad dreigde. Hjj kreeg toen drie en een half jaar kerkerstraf wegens afdreiging. BULGARIJE. Bjj het overhandigen zjjner geloofsbrieven, zeide de Turksche gezant, dat de sultan en de Turksche regeering met ernst zullen trachtten de betrek kingen tusschen Bulgarjje en Turkge op een grondslag van wederzjjdsch vertrouwen en volko men eensgezindheid te vestigen. De Bulgaarsche koning antwoordde, dat hg met genoegen ziet, hoe de talrgke banden, die Bulga rije met Turkge verbinden, steeds nauwer worden aangehaald. De Fransche gezaut verklaarde, dat de Fransche republiek het in vervulling gaan der wenschen van het Bulgaarsche volk een stap voorwaarts acht op het pad der beschaving. Hem antwoordde koning Ferdinand, dat het Bulgaarsche volk nimmer de sympathie vergeten zal in deze gedenkwaardige dagen door Frankrjjk aan Bulgarjje betoond.j SPANJE, De onlusten in Spanje die het onvermijde lijk gevolg zjjn van het strenge optreden der re geering, duren nog steeds voort. In de straten van Barcelona werden gisteren door de ontploffing van een helsche machine zes personen en een politieagent gewond. Het krjjgsgericht heeft 00 personen uit Barcelona en omstreken wegens verzet bjj de an archistische woelingen veroordeeld. EERSTE KAMER. Zitting van Donderdag 23 Sept. Mededeeling werd gedaan van een ingekomen koninklijk besluit, houdende benoeming van graat Van Bylandt tot voorzitter van den Tweede Ka mer. Voortgezet werd het debat over de achterstandsontwerpen. De heer Verheyen motiveerde zjjn stem vóór de ontwerpen, al voldoet het voorstel hem niet geheel, 's Ministers tegemoetkomende houding dient op prgs gesteld. Door de ontwerpen aan te nemen wordt volstrekt niet de eer van den Kamer aangetast en door 's Ministers toeschietelijkheid heeft het ontwerp een verandering ondergaan waardoor het hoofdbezwaar is weggenomen. De pensionneering n.l. is thans zoodanig geregeld, dat er geen gevaar meer bestaat voor ontvolking van de rechtscolleges, in 't bijzonder van den Hoogen Raad. Spreker huldigde ten slotte den Minister als een eenvoudig, bekwaam man, die zich uit zgn rustigen wetenschappelgken werkkring in den po- litieken maalstroom wierp, niet voor zgn persoon maar om werkzaam te zgn in het belang van zgn land. De Minister van Justitie ontkende,dat zij, die al dat geld, als hg den ouden molenaar kon bewegen, het stuk te teekenen, in handen kreg, was zgne dochter Lucie. Hjj was bjjaa in een woesten schaterlach uitgebarsten en moest zich met geweld bedwingen, ten einde niet te verradeD, wat in zjjn binnenste omging. - Verlangt gjj inderdaad, dat ik naar den mo len ga? vroeg Lucie halfluid en zag den jongen graaf daarbjj angstvol aan. De,graat bezag haar geheel onbevangen en zeide Zeker mjjn kind, is het noodig, dat gjj dit be zoek aan uwen grootvader brengt. Vindt gjj het goed, dan vergezel ik u tot daar. De weg door het bosch is op zulk een schoenen herfstdag ge zond en verkwikkend. Ook u zal deze laatste wan deling goed doen, want, zooals ge weet, vertrekken we morgenvroeg van hier Dus voor het vertrek moet ook alles met uwen grootvader gere 'eld zgn. Dan wendde hjj zich tot den schrgver en zei Wacht ons binnen een uur in den molen, mijn heer Endersl Hjj knikte den schrgver vriendelijk toe, drukte de hand van den ouden graaf, en gaf Lucie den arm. Lucie's zjjden kleed ruischte, dat het Enders lichaam doorsneed. Het klonk hem als geheim schrift, als eene raadselwereld, die hem omgaf. ii I I In den molen volgden de dagen elkaar opgeljj- ke wjjze op. Het ljjden van den molenaar scheen tot stilsiand te zjjn. Zijn toestand wa3 niet beter doch ook niet slechter geworden. De verpleegster offerde zich op om den zieke steeds in al zgne wenschen te bevredigen zjj las bjjna in zjjne oogen wat bg verlangde. Vanaf toen zgn toorn was losgebroken, bij de mededeeling van Enders, dat zjjne kleindochter den graaf van Rheinsburg gehuwd had, was het alsof een volslagen onverschilligheid over hem was gekomen. Hg nam de spijzen en geneesmid delen die de verpleegster hem toediende, doch overigens zou men gezegd hebben, dat hjj een levenloos mensch was. Hg rustte als een beeld ia den leuningstoel en staarde steeds strak voor zich uit. Alleen als hg een ongewoon gedruisch hoorde, als hjj den gang van een vreemden vernam, of als de waakhond aansloeg, hief hjj voor zoover hjj zulks kon, het hoofd op, en men zag, dat er nog leven in het stramme lichaam was. Op dezen dag heerschte er meer bedrijvigheid dan gewoonlijk in den vervallen molen. De geneesheer had verlof gegeve, dat de wensch van den zieke, die hjj door de hulp van Enders op papier gebracht had, vervuld zou worden. Hij mocht de heeren van het Gerecht ontvangen, om aan hen zjjn laatsien wil kenbaar te maken. De meid had het vertrek van den ouden man feesteljjk in orde gebracht en den vloer met wit zand bestrooid. Wordt vervolgd.) OIVgVi.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1