Dagblad voor Schiedam en Omstreken. voor let Bevolkingsregister. Almmert D dj de Onder valschen naam. Nieuwe ScMeiWe Curat set iratis prijs 10 c. p.wd, 0.45 p. oud, f 1.35 p. 3 mi. 32ste Jaargang Donderdag 30 September 1909. No. 9527 Officieele berichten. Kennisgeving. Kennisgeving. FEUILLETON. Kennisgeving. Buitenlandsch Nieuws. Verspreide berichten. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden 1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland f 2.per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons BureauBoter- etraat 50 en bjj alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 16 regels ƒ0.92 met inbegrip van bewijsnummer. Elke regel daarboven 15 cent. jtSp( fefetei m\.& Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voor herhaaldelijk adverteeren worden uiterst bil 1 jj k e overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 35). Schietoefeningen. Be Burgemeester van Schiedam, *e'tigt, op verzoek van den heer Staatsraad i.b.d. Commissaris der Koningin in deze provincie, de aandacht van belanghebbenden bjj de scheepvaart °P het hiernavolgend bericht Schietoefening van het fort „Hoek van Holland/ie District. Volgens mededeeling van den Minister van Oor- '°g zal op 8 en zoo noodig op 9 October a.s. eene schietoefening worden gehouden van het fort jHoek Holland." Er zal gevuurd worden met ka nonnen van licht kaliber (6 c.M.), waarbjj onvei- {i 8 wordt gemaakt een driehoek gevormd door Bet fort, eene roode vlag beN. en eene beZ. het z®egat, tot op 3100 M. van het fort. Op de dagen, waarop gevuurd wordt, zal van het fort eene roode vlag waaien, die 3 uur vóór het begin der oefening halfstok en één uur vóór oe oefening geheel voorgeheschen wordt. (Zie »Ned. krt." Nos. 218, 202 en 227.) Schiedam, 30 September 1909. De Burgemeester voornoemd I M. A. BRANTS. AANGIFTE Burgemeester en Wethouders van Schiedam, achten het noodig de ingezetenen te herin neren aan hunne verplichtingen tot het doen van aangifte voor het Bevolkingsregister, voor geschreven bij Koninklijk besluit van 27 Juli !887 Staatsblad no. 141) en bij de gemeente verordening van 3 Januari 1893. Die verplichtingen, wier verzuim wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 14 da gen of geldboete van ten hoogste f100, zijn hoofdzakelijk de volgende: BQ vestiging in de Gemeente. Hij, die zich in de gemeente vestigt, doet daarvan aangifte aan het Gemeentebestuur bin den ééne maand na zijne aankomst. Bq het verlaten der Gemeente. Hij, die de gemeente metterwoon gaat ver laten, doet hiervan eene verklaring aan het Ge- hieentbestuur. Bq verhuizing binnen de Gemeente. Elk hoofd van een gezin of afzonderlijk levend Persoon doet, binnen ééne maand na zijne ver huizing binnen de gemeente, daarvan aangifte aan het Gemeentebestuur. Ten aanzien van inwonende personen. Elk hoofd van een gezin of afzonderlijk levend Persoon geeft, uiterlijk binnen ééne maand ken- aan het Gemeenbestuur van ieder lid, dat !n ztin gezin wordt opgenomen of daar uitgaat, \hwonende dienst- en werkboden haar onder begrepen. Algemeene voorschriften. Elke aangifte of verklaring gaat vergezeld Boeiende Roman. Naar het Duitsch.) 31) Zq zag 2ich ontdekt, als bedriegster ontmaskerd, gevangenis zich voor haar openen, dan ook nog de bedreiging van graaf van Rheinsberg, die haar wilde vermoorden, Deze zielestrjjd voltrok zich in eenige seconden 'n Lucie's binnenste; als schaduwen gingen de deelden van het verleden en der toekomst hare °°gen voorbjj. Nog worstelde zq, nog kon zij geen besluit nemen, welken weg zq zou inslaan .'Oorloopjg moest zq zoeken tijd te winnen. Lr was echter geen oogenblik te verliezen, want ieder oogenblik kon iemand der dienstboden bin dentreden. 7 "TT C™ Godswil, als u mqn leven lief is, wqgzeide zq met fluisterende stem tot baar ader en hield hem de gevouwen banden voor. Ik Zul u gehoorzamen ik kom naar huis. Zq iet deze woorden tusschen haar saamgeperste tanden uit. Doch vergeet mq 1 en alles moet zon der opzien geschieden 1 Graaf Egon heeft ge dreigd mq te vermoorden, als het bedrog ontdekt werd. Wanneer zult gjj terugkeeren vroeg Enders, van de opgaven, ter invulling van het Bevol kingsregister noodig. Ieder, door het Gemeentebestuur daartoe op geroepen, is verplicht tot het doen der opgaven boven vermeld. Burgemeester en Wethouders vertrouwen, dat men zich deze herinnering zal ten nutte maken en brengen opnieuw ter algemeene kennis, dat het Bureau van het Bevolkingsregister geves tigd in het voormalig Kantongerechtsgebouw Schoolstraat 12), geopend is dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen, van des voormiddag 8£- tot des namiddags 4£ uur. Schiedam, den 30sten September 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. A. BRANTS. De Secretaris, V. SICKENGA. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Gezien het verzoek van 0. Meijer en Co. om vergunning tot het oprichten van eene distilleer- derq in het pand staande aan de Nieuwe Haven no. 5, kadaster Sectie L. no 104. Gelet op de bepalingen der Hinderwet Doen te weten: dat voormeld verzoek met de bijlagen op de secretarie der gemeente is ter visie gelegd dat op Donderdag den 14den October a.s., des namiddags ten 2 ure, ten raadhuize gelegenheid zal worden gegeven om bezwaren tegen het toestaan van dat verzoek in te brengen en die mondeling of schriftelijk toe te lichten dat gedurende drie dagen, vóór het tijdstip hierboven genoemd, op de secretarie der gemeente, van de schrifturen, die ter zake mochten zijn ingekomen, kennis kan worden genomenen dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep op eene beslissing ingevolge de Hinderwet gerechtigd zjjn zq, die niet overeenkomstig art. 7 dier Wet voor het Gemeentebestuur of een of meer zqner leden zqn verschenen, ten einde hun bezwaren mondeling toe te lichten. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den 30sten September 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. A. BRANTS. De Secretaris. V. SICKENGA. FRANKRIJK. Eergisteren had te Versailles de begrafenis plaats der slachtoffers, die bq de ramp met de »République" om het leven kwamen. Geheel het garnizoen, dat te Versailles gelegerd is, nam aan de plechtigheid deel. De gevel der genie-kazerne en de ingang der chapelle ardente, waarin men de lqkkisten Maandagavond had nedergezet, waren met rouwfloers gedrapeerd. Begeleid door zqn kapittel en door alle geeste lijken der parochie, begaf zich mgr. Gibier naar de chapelle ardente, waar hjj de absolutie uitsprak. Hierna werden de uniformen der slachtoffers, bevend van opgewondenheid. Dan belde zq haastig, waarop de verpleegster binnentrad, die hevig verschrikte als zq zag in welken toestand zich haar patient bevond. Om Gods wil, riep zq uit, ik geloof, dat mjjn- heer Steffen dood is 1 De verpleegster belde andermaal hevig, waarop de dienstmeid en de staljongen beiden toejjlden. Spoedig naar den geneesheer, riep zq den staljongen toe. Het wederzien heeft mqn grootvader te zeer aangedaan, zeide Lucie, die hare zenuwachtigheid met moeite bedwong, tegen de verpleegster. Het spjjt mq, dat ik de komst van den geneesheer niet kan afwachten, ik zal echter binnen een uur een bediende zenden om te vragen hoe het gaat. Ik hoop, dat de kn chtige natuur van mjja groot vader dezen nieuwen aanval zal te boven komen. Zij legde schijnbaar bezorgd de hand op de borst van den ouden molenaar. Op dit oogenblik verscheen een bediende van het slot, die mededeelde, dat het rqtuig wachtte. Enders trad op zjjde, hq zag in, dat hq nu geen vertrouwelijk woord meer met Lucie kon spreken. Hq moest afwachten of zq de gedane belofte zou volbrengen. Het plan, dat zq g^had hadden, om den molenaar het door den graaf opgestelde stuk te doen teekenen, was mislukt. Geljjk een vorstin, met trotsch opgeheven hoofd ging Lucie uit den molon, de verpleegster en de dienstmeid niet eens een blik toewerpend. Haar waarop men de eereteekenen van het legioen van eer had gespeld, op de lijkkisten nedergelegd. Terwjjl de muziek der genie een doodenmarsch speelde en de klokken van de kathedraal luidden, begaf zich de ljjkstatie tusschen de »en haie" langs den weg opgestelde troepen naar de kerk. Een compagnie dragonders, de muziek der genie, de majoor van het garnizoen en een compagnie genie openden den stoet. Dan volgden de dragers der kransen, waaronder er waren van president Fal- lières, van den minister president Briand en van den minister van Oorlog. De lqkkoetsen werden geëscorteerd door officie ren en onderofficieren, naar gelang den graad der slachtoffers, wier familieleden onmiddellijk achter de lijkwagens volgden. Nog namen aan den treu- rigen stoet deel de vertegenwoordiger van den president der republiek, de ministers Briand en generaal Brun en talrijke afgevaardigden en sena toren. Onderweg hield generaal Brun een redevoering, den slachtoffers namens geheel het leger een laatste vaarwel toeroepend. Tegen twaalf uur des middags bereikte de stoet de kathedraal, die geheel met rouwfloers bekleed was, en alle officieele personen bleven de religi- euse plechtigheid bqwonen. Aan het einde van de doodenmis sprak de bisschop van Versailles, mgr. Gibier, een ljjkrede uit, waarin hij hulde bracht aan den moed der slachtoffers eD hen in de gebeden der aanwezigen aanbeval. Nadat de bis schop de absolutie had gegeven, begaf zich de lqkstatie naar hët kerkhof Saint-Louis, waar de begrafenis plaats had. De heeren Paul en Pierre Lebaudy hebbt.a den Franschen minister van Oorlog aangeboden, op hun kosten een nieuw bestuurbaar luchtschip te laten bouwen, in de plaats der »Républque," die op zoo noodlottige wjjze vernield werd. Zonder verwijl kan met den aanbouw van het nieuwe luchtschip begonnen worden. j ITALIë. '1 I De afgevaardigde Brunialti bestrijdt in de »Mes- sagero" de vernieuwing van den Driebond op 't oogenblik dat Oostenrijk alom de gelegenheid aan grijpt om zqn afkeer voor de Italianen te toonen. Zelfs indien de drie mogendheden 't eens waren over de vernieuwing van het verbond, zou 't, meent Brunialti, niet aangaan het geweten van een volk, geweld aan te doen, te minder waar Duiischland en Oostenrqk het verbond beschouwen als een middel om Italië te beletten betere vrienden te hebben, die 't ter gelegenertjjd uit het verbond zullen verjagen. TURKIJë. In antwoord op het verzoek van Djavid bei om de rente der aan de regeering verleende voorschot ten van 7 tot 6 pet. te verminderen, heeft de tabaksregie daarin toegestemd. De Deutsche Orient Bank heeft halfambtelijk geantwoord, dat aangezicht was reeds lang voor het binnentre den dezer beiden laatsten met den dichten sluier bedekt. Enders volgde het rqtuig geheel terneergeslagen, want het gepleegde schelmstuk zqner dochter gruwde hem tegen. Op het oogenblik dat het rqtuig, waarin Lucie gezeten was, vertrok, kwam een ander, dat van het station kwam, aan. In dit laatste zaten de heeren, die het testament van den molenaar zouden maken. i In het slot was men over den uitslag van het beraamde plan, zeer onaangenaam gesteld. Doch de oude graaf meende, dat, nu de oude molenaar opnieuw een beroerte gekregen had, hjj geen nieuw testament meer zou kunnen maken, zooals zijn plan was, om dc jonge gravin van Rheinsberg te onterven. Het toeval had gewild, dat bq zqn wraakzuchtig plan niet zou kunnen voltrekken. Hq was dan ook niet boos, dat zij het stuk niet geteekend had teruggebracht. De molenaar zou den nieuwen slag, die hem getroffen had, niet meer te boven komen, daaraan twijfelde nie mand in het slot, en dan toch was Lucie, meeode men, zjjne erfgename. In den molen heerschte een terneergeslagen stemming. De toestand van den ouden Steffen was, volgens den geneesheer, die spoedig gekomen was, zorgwekkender dan te voren. zq die vermindering wil toestaan, maar een be slist antwoord heeft zq nog niet gegeven. De Deutsche Rank heeft beslist geweigerd aan het verzoek te voldoen. Djavid-bei heeft nu besloten onmiddellijk de voorschotten der Deutsche Bank, waarvan de hou ding in diplomatieke kringen een levendige be roering verwekt, terug te betalen. MONTENEGRO. Een telegram uit Cettinje meldt, dat een offi cier is gearresteerd, die zich met zqn compagnie van een wapendepot trachtte meester te maken. Blijkbaar had men hier met een komplot tegen den vorst van Montenegro te doen. MAROKKO, J De overwinningen in Marokko„hebben de Spaan- sche regeering de gelegenheid gegeven, haar positie te handhaven en te versterken en de oppositie groo- tendeels den mond te snoeren. Te zelfder tjjd dat de berichten kwamen van het succes der troepen, heeft de regeering bekend gemaakt, dat de Cortes weldra zullen geopend worden, dat de staat van beleg wordt opgeheven en de gemeente- en pro vinciale verkiezingen zullen worden uitgeschreven. Hiermede worden de politieke agitatieplannen der oppositie verjjdeld en er blijft voor de repu blikeinen niet anders over, dan het houden van interpellaties in de Kamer. Barcelona echter bljjft in staat van beleg. Nu en dan onploft er nog eens een bom en ontdekt men verschillende samenzweringen. De publieke opinie vindt het dan ook niet meer dan billjjk, dat de uitzonderingstoestand in Barcelona gehand haafd blijft. De overwinning van generaal Marina wekte in Madrid onstuimige geestdrift en de koning werd deor een groote menigte toegejuicht, toen hjj met den trein te Madrid aankwam. De Mooren hebben, naar Reuter uit Melilla seint, een tegenaanval op den Goeroegoeberg gedaan. De Spanjaarden kregen hierbjj 6 dooden en 16 gewonden, onder wie 2 officieren. Blqkens een ambtelijke mededeeling der Canadeesche regeering heeft in het afgeloopen jaar voor het eerst de instrooming van Amerikaansche immigranten die van de Engelsche landverhuizers overtroffen. Er zqn in het bedoelde jaar 59,832 Amerikanen naar Canada geëmigreerd. Volgens denFrance Militaire", zullen bq het Fransche leger een aantal officieren van de infan terie naar de artillerie overgaan, bjj welk wapen na de vermeerdering van de batterijen gebrek aan officieren heerscht. Deze officieren zulllen eerst een cursus van een jaar bq de artillerie en genieschool te Fontainebleau doorloopeo. De internationale conferentie voor het zeerecht heeft de eerste vier artikelen der conventie betref fende aanvaring onderzocht. Volgens hem zou hjj zjjn verstand niet meer terugkrqgen, en alles wat hq beproefde om hem uit zqne verdooving te wekken, scheen vruchte loos. De dood scheen de wacht te houden om, als zjjn laatste uur gekomen was, over den drempel des huizes te treden. De nacht, die op den dag volgde, was koud en guur. In den molen heerschte eene stilte, gelijk aan den dood, De heeren uit de stad, die gekomen waren om den laaatsten wil van den molenaar uit te voeren, waren onverrichter zake moeten terug keeren. Een hoogere wil scheen hier te gebie den. De geneesheer moest verklaren, dat de zins vermogens van den zieke toch gekrenkt zouden blqven; ook als hq uit zqne onmacht zou ont waken, zou bq toch niet meer bq zqn volle ver stand komen. De maan stond aan den hemel, doch grijze don kere wolken, die onafgebroken werden voortgedre ven, omhulden haar licht. Slechts af en toe zag men eene ster schitteren. Het bleeke, flikkerende licht eener nachtlamp wierp zqnen matten schjjn op het gelaat van den molenaar, die nog altjjd in den leuningstoel zat. Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1