Dagblad voor Schiedam en AI o n 8 e r t D op 9e 0a4er valschen naam. Nieuwe Miauls Conrani aet iratis GelMwi ZoaiaisUai 32ste Jaargang. Vrijdag 1 October 1909. prjji 10 c. p. weei, 0.45 p. mi, f 1.35 p. 3 mi. Officieele berichten. Kennisgeving. Buitenlandsch Nieuws. jEUILLETON. Binnenland ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden f 1.35, per maand 45 cent en per Week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland f 2.per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons BureauBoter- straat 50 en bq alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 16 regels f 0.92 met inbegrip van bewijsnummer. Elke regel daarboven 15 cent. jfjp; Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voorherhaaldeljjk adverteeren worden uiterst bil lijke overeenkomsten aangegaan. Bureau BOTERSTRAAT 50. Telefoonnummer 85. Postbus no. 30. Burgemeester en Wethouders van Schiedam Delet op art. 48 der wet van den 4den Decem- tesL18!72 (Staatsblad no. 134), tot voorziening besmettelijke ziekten dat reriëen bij deze ter kennis van de ingezetenen, l ten huize van den gemeente-genees- Sin!1"' den heer N" F' ELZEVIER BOM, aan den "el no. 70, driemaandelijks en wel op den 8Preek* ^nsda(J van kwartaal op de ge' uren gelegenheid zal bestaan tot gewone Schiedam, den 1 October 1909. r Burgemeester en Wethouders voornoemd k 'T &L, M. A. BRANTS. De Secretaris, V. SICKENGA. ENGELAND, Be Aerial League heeft gistermiddag te Londen belangrijke vergadering gehouden, waarop rggraaf Es her tot president werd gekozen. Aapitein Cave, die de vergadering voorzat, zeide, de tjjd gekomen is, dat de League een be ngrjjke rol in de luchtscheepvaart van het Brit- rïjk zal gaan spelen. De Engelsche regeering erkennende, zou in den raad van bestuur een Vlertal leden benoemen, die het departement van Oorlog, de admiraliteit, de schatkist en het Parlement van handel zullen vertegenwoordigen, rWql de poortermeester de City zou vertegen woordigen. Met algemeene stemmen is een motie aangeno- °°»ien om een zoodanigen raad van bestuur aldus Daet» te stellen, p, ^'r Charles Wakefield wees er op, dat nu de e ^e'scbe regeering de Aerial League ambtelijk s I,601' daarmede te kennen geeft de lucht- opvaart, naast leger en vloot, als middel van ediging tegen buitenlandscbe vijanden, niet willen veronachtzamen. zqn, zullen gedeeltelik van hun werkzaamheden vrq gesteld worden. Disciplinaire maatregelen zullen getroffen worden door een speciale commissie samengesteld uit ambtenaren van de zgn. middel klasse. Veel is het niet, maar althans een begin. En als zoodanig te waardeeren. DUITSCHLAND. v >e. Ero°oprinses is gister voorspoedig naar u'dt van een prins bevallen. De Pruisische Regeering heeft een wetsont- a B betreffende het recht van vereeniging van bet tenarea ingewerkt. Zjj wil den beambten Ver feC^t toekennen zich te vereenigen, mits die eenigingen geen andere dan actief dienende re#taBten onder haar leden tellen en geen maat- «u treffen om 0p efe publieke opinie in te en» ten einde een wqzigen van den bestaan- a toestand te bewerkstelligen. 6 organen der vereenigingen moeten geredi- Vo Worden door een ambtenaar in functie, die te de Wet verantwoordelijk is. De actieve amb- ^aren. die met de leiding der vereenigingen belast MAROKKO. Met de vereeniging van Nador en Seloean en het bezetten van den Goeroegoe-berg, hoe be langrijk op zich zelf, is het pleit aan de noord kust van Marokko nog niet beslecht. Er blqven nog verscheiden zeer krijgshaftige stammen tegen de Spanjaarden onder de wapenen. Om deze stam men te dwingen de wapenen neer te leggen, zal de Spaansche krijgsmacht hen op hun eigen ge bied moeten tuchtigen, hun dorpen slechten en hun oogsten vernielen, leggen de Madridsche dag bladen, want de Rifkabylen zqn buitengewoon taai in hun verzet en zullen zich niet overgegeven, voor zjj totaal uitgeput en geruïneerd zqn. Bjj een beschouwing van de kaart ziet men, dat de Spanjaarden tot dusver nog in de onmid dellijke nabijheid van de kust opereerden. Feitelijk zqn hun troepen nog niet, of althans niet ver buiten de vuurlinie van hun oorlogsvaartuigen aan de kust en van de forten van Melilla en de gekomen. Ondersteund door de forten van Melilla en de schepen, hebben zjj het schiereiland Gua laya, op welks oostkust Melilla ligt. De Spanjaar den zijn, naar o.a. aan de «Köln. Ztg." gemeld wordt, voornemens, thans een vuurtoren op dit schiereiland te bouwen en hopen ook, dat de zee- rooverijen van de Mooren van kaap Tres Forcas, het noordelijkste punt van Marokko, zullen op houden. Voor den aanleg van dien vuurtoren heeft koning Alfonso vqf jaren geleden den eersten steen gelegd. MONTENEGRO. Omtrent het Montenegrqnsche komplot, waar over Reuter gisteren het een en ander seinde, wordt nog gemeld, dat de gearresteerde tweede luitenant Gyoerowitsj heet. De overmeestering van het arsenaal zou het teeken zqn voor de samenzweerders om de be raamde samenzwering tegen den Vorst ten uitvoer te brengen. Uit het onmiddellijk na den verijdel den aanslag op het arsenaal ingesteld onderzoek is gebleken, dat tal van oude en aanzienlijke fa milies in Montenegro bq dit komplot betrokken zijn. Reeds ongeveer een half jaar geleden moet met de voorbereiding er van zqn begonnen en evenals bq de in Servië ontdekte samenzwering tegen Ko ning Peter, werd ook deze van uit het buitenland geleid en geldelqk gesteund. 32) Roeiende Roman. {Naar het Duitsch.) Ver8cb venster was een weinig geopend, om de Plee»s£,Ucbt „te laten binnendringen. De ver- plee tucht te laten binnendringen. De ver- zjj g ;er Bad alleen de gordqnen dichtgeschoven Raa»» J 11161 den rug naar het venster gekeerd, Ve z'eke. iOReaï?0eid ten 8ev°lge der inspanning, was zq een boordq. niet, dat iemand met De w u tred °P den m°len toetrad. *erd nnlüi nd'. die des nachts van zjjne ketting dot» daaD> liep los over het erf om heteigen- baderen a meesters te bewaken. Hjj liet bq het Wilde hu 8estalte, een licht gehuil hooren als o,1?. zipe vreugde te kennen geven. zult mi; 6ro' zeide een zachte vrouwenstem, gij mq toch niet verraden. Baar6"»6 vrouwengestalte boog zich neèr en sloeg gestaite aan'drSe.8™01611 h°nd' di® Z'°h tegen de koude beefde'8016' °mhu]de de 2estaUe, die van van 6 ada' T?nt. was het' was sedert zq het huis tot r fabrikant Weller verlaten had, nog niet rust gekomensteeds werd zq voortgedreven. AMERIKA, President Taft heeft in het natuurljjke amphi theater van de wereldtentoonstelling te Seattle een toespraak gehouden, waarin hq beloofde alle' De plotselinge gevangeneming van Fred Weller had haar zoo aangedaan, dat zq steeds voort ver weg van de stad geloopen was. Gerda gevoelde zich tot stervens toe bedroefd. Gaarne had zq ergens op eene afgelegenplaats haar vermoeid lichaam tot de laatste rust neer gelegd. Wat wilde zq nu eigenlqk hier Waarom was zq hier teruggekeerd, waar haar tehuis toch niet meer was, daar de grafeljjke familie toch hare rechten op haar gelden deed Zq zou hare aanwezigheid hier niet durven openbareD, als zq zich niet aan het gevaar wilde blootstellen, van de Rheinsbergsche familie een leven opgedrongen te krjjgen, dat zq in haar bin nensten haatte. Gerda 's vrijheidlievende ziel verzette zich tegen ieederen dwang. Haar bloed zou steeds in opstand zqn gekomen tegen de voorschriften, waaraan zq zich zou moeten onderwerpen, indien zij dezelfde rechten als de grafelijke familie had willen genie ten. Bovendien hsatt zq de hoogmoedige, barte- looze familie, die hun eigen zood, om wille der liefde voor haar moeder, verstooten had. Er was geen band, die baar met die Rheins- bergers bond, want zelfs de herinnering aan haar vader was eene droeve, daar zich haar vader ook trouweloos aan zijne verplichtingen jegens vrouw en kind onttrokken had. Misschien leefde hq nog ergens onder een aangenomen naam, daardezqne niet op de ljjst der dooden bjj de schipbreuk was voorgekomen. Gerda gevoelde in het geheel geen verband met de Rheinsbergsche lamilie, als door in zjjn macht zjjnde middelen te zullen aanwen den om een verbetering van de Amerikaansche koopvaardjjvloot tot stand te brengenbjj zal wetgevende maatregelen voor dit doel aanbevelen. PARAGUAY. De opstand, die reeds sinds een maand in Paraguay broeide, heeft de laatste dagen een ge- vaarlqke uitbreiding gekregen. Op tal van plaatsen hebben sterke bende de grens overschreden. De revolutionaire beweging vindt steun bjj een deel der liberale partjj. De Paraguay'sche regeering oefent censuur uit over de telegrammen. Scheepvaartinspectie. De minister van Landbouw, Njjverheid en Handel heeft bepaald a. aan de ambtenaren van de scheepvaartin spectie districten en standplaatsen aan te wjjzen en wel: I. aan den inspecteur H. Sluiter, de experts G. J. Lap en D. Duursma het 1ste district (Noord- Holland), met standplaats Amsterdam II. aan den inspecteur H. Ie Clercq, de experts G. H. Bouman eu C. van der Mark het 2de dis trict (Zuid-Holland en Zeeland en de groote rivie ren, voor zoover deze voor zeeschepen bevaarbaar zjjD), met standplaats Rotterdam III. aan den inspecteur A. B. Schaap, de experts J. Koning en T. L. Mellema het 3de district (Gro ningen, Friesland, Drente en de Zuiderzeeplaatsen, welke niet in Noord Holland gelegen zijn), met standplaats Groningen IV. aan den inspecteur G. H. Leffers en de experts P. de Haas, K. Hofland, L. van Dam, B. Slikkerveer en J. Hagendqk het 4de district (ge vormd voor het toezicht op de zeevisschersvaar- tuigen, welke thuis behooren in Noord-Hollland; Zuid-Holland en Zeeland), met standplaats 's-Gra venhage voor de heeren Leffers, De Haas en Hof land, met standplaats Vlaardingen voor de hee ren Van Dam en Hagendjjk en met standplaats IJmuiden voor den hee Slikkerveer b. aan den hoofdinspecteur toe te voegen den inspecteur A. D. Muller, met standplaats 's-Gra- venhage. (St.-Ct.) H. M. de Koningin-Moeder te Rotterdam. Gister-, Donderdagmorgen, arriveerde met den trein van 12 u. aan het Maasstation te Rotterdam H. M. de Koningin-Moeder, vergezeld van freule Van der Poll, jhr. mr. R. E. W. van Weede, hof. maarschalk, en jhr. mr. A. G. Schimmelpenninck, kamerheer. Het bezoek gold niet zoozeer de stad Rotterdam doch had alleen ten doel de bezichtiging van het stoomschip Rotterdam der Holland Amerika-ljjm terwjjl tevens een tochtje op de' rivier gemaakt werd. de afstamming van haar vader; alle warme ge voelvolle herinneringen uit hare jeugd waren slechts die van haar verbljjf in den ouden molen. Daar was haar tehuis. En het heimwee had haar na het vertrek in de Wellersche fabriek zoo aange grepen, dat zjj aan den drang om er nog eens terug te keeren, alvorens, zooals haar plan was, om voor goed weg te gaan, had moeten toegeven. Gerda had toch het vertwqfeld besluit genomen, bevreesd als zjj was dat zjj in het grafeljjke slot zou moeten verbljjven, om naar Amerika terug te kee ren en daar haar brood als onderwjjzeres te ver dienen. Nu dat besluit eenmaal in haar opgeko men was, wilde zjj het ook ten uitvoer brengen. Zjj had haar koffer reeds door een expediteur naar de havenplaats laten brengen, waaruit bin nen eenige dagen een schip naar New York zou afvaren. Van Amerika uit, als zjj zich in volkomen z;- kerheid waande, niet meer door de grafeljjke familie ontdekt te worden, zou zjj aan Fred Wel ler schrjjven en aan het gerecht mededeelen, hoe de diefstal in den molen moest gepleegd zjjn, zoo dat alle verdenkingen aan de schuld van Fred Weller, zouden opgeheven worden. Het gerecht zou toch moeten inzien, dat de dief stal eerst gepleegd was op den dag volgende op den nacht, nadat hjj vertrokken was. Gerda wilde dan voor hare afreis naar Amerika nog eenmaal in den Rothbachmolen gaan om haar grootvader te zien. Zjj had gedacht om ongezien in het vertrek van den ouden man te kunnen Aan het station werd H. M. ontvangen door den burgemeester, den heer A. R. Zimmerman, terwjjl het dochtertje van den burgemeester een bouquet aanbood. Aan den steiger voor het Maasstation lag de tenderboot «Columbus" van de HollandAmerika- ljjn gereed, waarin de tocht zou worden gemaakt, zoodat H. M. zich over voor die gelegenheid ge legde loopers te voet aan boord kon begeven. Toen H. M. de »Columbus" betrad, werd de Waldeck-Piermontsche vlag geheschen. Aan H. M. werden aan boord van de »Colum- bus" voorgesteld de autoriteiten, die den tocht op de rivier medemaakten, nl. de heeren G. J. de iongh, directeur van gemeentewerken, dr. A. Hy- mans van den Bergh, onderdirecteur van het zie kenhuis, de heer M. A. van der Perk, directeur van den gemeentelijken reinigings- en ontsmet- tingsdienst, J. V. Wierdsma, president-directeur der Holland Amerikaljjn en de havenmeester, de heer L. J. H. Willinge. Ook waren aan boord de heer De Ranitz met dochter, de burgemeester van Rotterdam en me vrouw Zimmerman. Te 12.10 werd afgevaren in de richting van Dordrecht. Gedurende den tocht onderhield H. M. zich in zonderheid, met de heeren dr. Hymans van den Bergh en Van der Perk, die aan H. M. inlichtin gen verstrekten, omtrent de genomen maatregelen tot het voorkomen en bestrjjden der cholerageval len. Ruim 2 uur was de sColumbus" weder ter hoogte van het Maasstation en werd de tocht voortgezet onder de Maasbruggen door naar de Waal- en Maashaven, waarna te 2.45 uur aan het Konin- ginnehoofd geland werd. Van dat hoofd af, tot de loods van de HollandAmerikaljjn was een looper gelegd, zoodat H. M. daarheen kon wande len. Overigens was op uitdrukkelijk verlangen van H. M. alles zooveel mogeljjk in den gewonen toestand gelaten. Op het terrein van de Holland—Amerika-ljjn werd H. M. begroet door den mede-directeur, den heer jhr. J. G. Reuchlin (de directeur jbr. Otto Reuchlin was wegens het bjj wonen der Hudson- feesten afwezig) en verschillende hoofdambtenaren der maatschappij. Alsnu werd het stoomschip «Rotterdam", dat voor deze gelegenheid fraai gepavoiseerd was, be zichtigd en aan boord o.a. met de Marconi-telegraat telegrammen gewisseld met het station Schevenin- gen. Nadat H. M. aan boord de thee gebruikt had, was te 4 uur het bezoek geëindigd en ging men weder aan boord van de Columbus, waarmede H. M. tien minuten later weer aan den steiger bij het Maasstation aan land kwam. Met den trein van 4.17 uur werd de terugreis aanvaard. Een rjjtoer door de stad werd niet gemaakt. sluipen. Zjj wist dat zjjn slaap vast en zwaar was. Zq meende het te durven wagen in zjjn slaap tot in zijne nabjjheid te komeD, hem een kus tot aLcheid te geven, voor al het goede dat hjj haar bewezen had, want volgens menscheiijke meening moest, met het oog op zijn hoogen ouderdom, dit wel de laatste afscheidsgroet ge weest zijn. Het lichte geblaf van den waakhond deed Gerda hare bezinning terug krjjgen. Nadat zjj den hond gestreeld en geklopt had, richtte zjj zich op. Nero wilde zq'ne vreugd over het onverwacht wederzien te kennen geven door een onderdrukt klagend gehuil, als vermoedde dit trouwe dier, dat dit wederzien slechts voor korten tjjd was, en zjj spoedig weder zou moeten scheiden ditmaal zelfs voor langen tjjd. Nu ontwaarde Gerda eerst het zwakke licht, dat door het venster schemerde. Dit bevreemde haar. Zq trad nader, en het beeld dat zjj daar binnen voor hare oogen zag, deed haar schrikken. Zjj zag het voorheen zoo rustige gelaat van haar grootvader, bleek en ont daan, zijn lichaam in dekens en kussens gehuld in den leuningstoel. Op de tafel een groot aantal medicjjnftescbje3. Op den stoel, naast den zieke, de ziekenverpleegster. {Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1