Dagblad voor Schiedam en Omstreken. ii 32ste Jaargang. Dinsdag 5 October 1909. No. 9531. Alooeert D 05 ie Feuilleton. Oader valschen naam. Hienve ScMeiamsche Courant met iratis Mostrwi MapH prijs 10 s. weet, 0.45 p. ud, f 1.351.3M. Buitenlandsch Nieuws. Binnenland ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden f 1.35, per maand 45 cent en per Week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland f 2.per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons BureauBoter- straat 50 en bjj alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN; Van 16 regels ƒ0.92 met inbegrip van bewijsnummer. Elke regel daarboven 15 cent. Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voor herhaaldelijk adverteeren worden uiterst bil- Ijjke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. DENEMARKEN. He Koning ontving gistermiddag twee deputaties kramen 140,000 mannen en vrouwen vertegen woordigende. De deputaties overhandigde adressen, Waarin de wensch wordt geuit dat door het Rjjks- SWechtshof een onderzoek zal worden aangevangen oetreffende de Alberti-zaak. Tezelfder tjjd wordt in de adressen uiting gegeven aao het leedwezen, dat gewekt is door de opne- te'og van Christensen in het ministerie. Hierop gat de Koning zjjn leedwezen te kennen °Ver de in de adressen vervatte beweringen op Welke h|j om constitutioneële redenen niet kon tegaan waarin op ongerechtvaardigde wijze per- s£ien werden verdacht gemaakt, die door hem °°iog) geschikt werden geacht aan de regeering eel te nemen. 1 RUSLAND. tewolsky, de Russische Minister van Binnen- atldsche Zaken, is naar Livadia in de Krim, waar z>ch de Keizerlijke familie bevindt, vertrokken. Haar tamelijk vaag verluidt zal hjj daar Rifaat asje, den Turkschen Minister van Buitenlandsche aken, ontmoeten. Te Petersburg zijn weer nieuwe gevallen van °tera asiatica geconstateerd en wel onder kellners een zeer bekend restaurant, onder onderwijzers een openbare school en bij enkele garderegi- teenten. OOSTENRIJK-HONGARIJE. Heuter seint uit Boedapest 1Q een bijeenkomst van de Onafhankelijkheids JanÜ heeft Kossuth verslag gegeven van zijn on- erhoud met den Koning. Hij verklaarde er niet 8oed ia je zjjjn gesiaagd Z. M. de grondwettigheid doen inzien van het standpunt, door de Onaf- ■Jkelijkspartjj ingenomen. Evenwel waren de erhandelingen nlet afgebroken. Va e vergadering besloot, geen nieuwe verdaging de Kamerzitting af te dwingen, echter op b /Waarde> dat er geen vragen zullen worden in ^andeling gebracht, rakende de crisis. engevolge van de scheuring in de coalitie zijn «e beidr - e onder-voorzitters van de Kamer afgetreden. Vo, ITALI5- jij °'8ens de Romeinsche bladen is de H. Vader r ®nde aan lichten aanval van jicht in den p tervoet. Op raad van de doktoren heeft de heT °H*cieele audiënties gestaaktmaar toch l 1 bjj gister een paar hooggeplaatste geesteljj- Afvangen. MAROKKO. SD 6. berichten over de jongste nederlaag van de l,arden in Marokko maken in Spanje een die j^eo indruk. De totnutoe opgegeven zware ver- Boeiende Roman. Naar het Duitsch.) 35) Wierp1 baalde zij haar zakdoek te voorschijn en Plek laatsten afscheidsgroet naar de dierbare We»' Ie ZÜ verlaten ging. Het was Gerda, op f*aar het naaste station! j°hge r ang gevoel vervulde Lucie. Wie zou die Was? r®lzi88ter zjjn, die nog zoo laat op weg dea mnlce gedacbte, dat het de kleindochter van Vo°rtsch na^r was' d'e hier eenzaam in het bosch e'ectris,«k g'ng door Lucie's lichaam als een "h ontrfat.StrOOIn' vrees, dat haar bedrog denkkracht W*S' benana haar alle beweging en 8iöR0(in .plot®eling keerde vveder leven en bewe- Piaats e- ar--terug' ZV.Z0U snijden voor de ftiemann t n!* eenmaal ingenomen hadDoor t fier rr, 'e°ok> zoa z«zich deze laten ontnemen. der> na»r j bet hoofd omhoog, schreed Lucie ver- der wlr b°schwachterswoning, waar haar va- b«vond en m wier dichte nabijheid zij zich haden^e er verder eenige «andacht aan de Gerd Perso°n te schenken, bet dnF Schi;eed een zÜPad in en was weldra in -- «unsere bosch verdwenen. Zjj sloeg den weg liezen hebben slechts betrekking op drie bataljons, zoodat men vermoedt, dat er nog veel meer voor den dag zal komen. Alle berichten melden eensluidend, dat het gevecht van 30 September buitengewoon ernstig geweest is en de toestand op sommige oogenblik- ken hachelijk was, zoodat alle man te hulp moest komen. De toestand moet in vele opzichten geleken hebben op dien van 27 Juli. De Mooren hadden blijkbaar van de in het Zui den en het Westen wonende stammen groote ver sterkingen gekregen. De Spaansche ruiterjj kon in het bergachtige terrein weinig uitrichten. (Toch is er Zaterdag weer een regiment huzaren, dat van Pavia, onder bevel van den infant Don Carlo, naar Melilla gezonden. Zondag zouden de koningslansiers volgen). Generaal Tovar is Vrijdagmiddag met de troepen die aan het gevecht van 30 September hadden deelgenomen, te Seloean teruggekeerd. De Mooren, die 6000 man sterk zjjn, moeten de moeieljjke en gevaarlijke bergpassen bezet houden. Zaterdag zjjn de troepen op bevel van Marina, opnieuw tegen Soek el Dzjinis opgerukt. Er werd af en toe zwaar gevuurd. Over den afloop van dit nieuwe gevecht verluidt niets. De correspondent van de »Petit Parisien" te San Sebastian meent te kunnen zeggeD, dat deSpaan sche regeering, alle tegenspraak ten spijt, Spanje 's Marokkaansch gebied aanmerkelijk denkt uit te breiden. Vooreerst, zoo hoors de correspondent, zal zjj een strook vasteland tegenover de Alhucemas- eilanden inljjven, d. i. op 80 K. M. ten W. van Melillaeen vast garnizoen leggen tegenover Penon de Velez de la Gomera, op 75 K. M. ten W. van de Alhucemas-eilanden en vervolgens Tetoean, 120 K. M. ten W. van Penon, in bezit nemen. Het schiereiland van Tres Forcas zal duchtig van ves tingwerken worden voorzien. Zoo zal Spanje aan zee een strook lands van 325 K. M. lengte bezetten. Bet Hof. de Haagsche Kroniek" der N. Wij lezen Gron. Ct. Van Hoffeesten zal dezen winter wel niets komen vóór Nieuwjaar; althans wanneer (zooals ik reden heb te gelooven) de berichten juist zjjD, dal^ de Koninklijke familie, althans H. M., de Prins en Prinses Juliana, eerst tusschen Kertsmis en 1 Janu ari naar de Residentie tsrugkeerende Koningin- Moeder komt waarschijnlijk wat vroeger. H. M. de Koningin-Moeder. H. M. de Koningin-Moeder bezocht heden te Utrecht de zendingstentoonstelling, het Tehuis voor Jonge Meisjes, de Kliniek Achter St. Pieter en den Hortus der Rjjks-universiteit. Hare Majesteit vertrekt 14 October naar het buitenland. H. M. zal een kort oponthoud hebben bjj den prins en de prinses von Erbach te Koenig die naar het ver verwijderde station leidde, in. Zjj dacht er niet aan, dat de persoon, die zjj gezien had, hare plaats innam op het slot, dat zij in het bezit was van alles wat haar toebehoorde. HOOFDSTUK XVfIL Gekocht geluk. Sedert het vertrek van Gerda en de gevangen neming van den jongen ingenieur was er eene aanmerkelijke verkoeling tusschen den fabrikant Weller en zijn echtgenoote ingetreden. De fabrikant begon meer en meer in te zien dat hij zjjn liefde aan een wezen zonder hart ge schonken had. Toch durfde hjj niet spreken, want dan moest hjj zjjn geheim verraden, dan werd de band ver broken, die hem voor de wereld nog aan haar bindt. In gedachten verzonken stond hjj voor het ven ster en keek in den tuin, waar zjjn zoon aan het spelen was in het bijzjjn zjjner nieuwen leermees teres, eene in het oog van den fabrikant ha- teljjk uitziende Engelscbe. Op het zien dezer ging eene rilling over zjjn lichaam. Hij herinnerde zich het j mge meisje, dat voor korten tjjd deze plaats had ingenomen, doch nu vertrokken was. Als het. eens zjjn kind zjjne dochter geweest was, zeide steeds een stem in zjjn binnenste en een krampachtig gevoel perste zjjn hart te za- men. daarna zal H. M. eenigen tjjd in noordelijk Italië doorbrengen. Na de reis en vóór Haar terugkeer naar Den Haag zal Koningin Emma nog korten tjjd op het Loo verbljjven. President Steyn. Gisteren-namiddag om kwart voor vjjven zjjn de heer en mevrouw Steyn met het stoomschip ïBatavier III" van Rotterdam naar Londen ver trokken. De Knyper-zaak in de Tweede Kamer. Van belang, omdat er in aangegeven is wat van de zjjde der soc.-dem. Kamerleden is te verwachten, is het volgende, aan een artikel van mr. Troel stra in »het Volk" ontleend. Dit artikel behandelt de geheele lintjes-kwestie en de toezegging van dr. Kuyper om een brochure te schrjjven, welke nog altjjd uitblijft. De heer Troelstra eindigt nu zjjn beschouwing aldus: »Bijjtt bjj (dr. K.) echter zwjjgen en ook overi gens het noodige licht aan de Kamer en het volk onthouden, dan is de eenige weg, om tot klaarheid te komen, dat de Kamer gebruik maakt van haar recht van enquête en uit haar midden een voorstel tot het instellen van een onderzoek vanwege de Kamer zelve wordt ingediend. j »Men beeft daarbjj de gelegenheid, beëedigde getuigenverklaringen te verkrjjgenmen kan de gedagvaardigde getuigen met den sterken arm dwingen te verschjjnen, op de wjjze als dit in gewone processen plaats vindtmen kan de Lshmann's en Mathilde Westmeyer en ook dr. Kuyper zelf hooren. »Een voorstel hiertoe kan niet achterwege bljjven, als men van de zjjde van den beschuldigde en diens politieke vrienden de taktiek mocht volgen, om de zaak dood te zwjjgen. Zoo'n voorstel moet naar de afdeelingen worden verzonden en wordt overigens op geljjke wjjze behandeld als voorstellen der Regeering. Het opent de mogelijk heid, de Kuyper-Lehmann-Westmeyerzaak in vollen omvang in de Kamer te bespreken, voor zoover dit op andere wjjze mocht zjjn verhinderd." i 1 j J Directeur-generaal en minister. Het Haagsche correspondentie-bureau meldt In verband met mededeelingen, in de pers voor komende, alsof het te verwachten vertrek van den directeur-generaal van den landbouw, den heer Lovink, het gevolg zou zjjn van een minder goede verstandhouding van dezen hoofdambtenaar met het hoofd van het departement van landbouw, nijverheid en handel, hebben wjj ons te bevoegder plaatse om inlichtingen gewend. Ons werd toen medegedeeld, dat van een minder goede verstand houding als bovenbedoeld geen sprake is geweest. De cholera bestrijding. Onze Haagsche correspondent meldt De doeltreffende cholera-bestrjjding, in verschil lende plaatsen van ons land, en vooral te Rotter- om een dam, toegepast, heeft, naar mjj dezer dagen bleek, allerwege in het buitenland belangstelling gewekt. Uit wetenschappelijke kringen toch en door mannen van naam op medisch gebied uit andere landen, zjjn bjj verschillende autoriteiten, die de leiding der cholera-bestrjjding hadden, herhaaldeljjk inlich tingen en andere mededeelingen gevraagd, ten einde zelf daarmede, wanneer het te pas mocht komen, hun voordeel te kunnen doen. Directeur-gener. Lovink. Een comité, gevormd met de voormannen op land- en tuinbouwgebied, verzameld gelden den heer Lovink bij zjjn vertrek naar Indië huldeblijk aan te bieden. Doordat slechts kleine bjjdragen mogen gestort worden, zullen alle land- en tuinbouwers er aan kunnen deelnemen, zoodat het een nationaal hul; debljjk zal worden, wat ook de bedoeling is. Secretaris van 't comité is de heer Van Gen- deren Stort, Van Assendelftstraat 14, Den Haag. (N. v. d. D.) Vereenvoudigde spelliug. De staatscommissie voor onderzoek der al of niet wenschei jjkheid eener vereenvoudigde spelling, is gisteren door den minister van Binnenlandsche Zaken geïnstalleerd en heeft hare werkzaamheden 'aangevangen. Met een gevoel van weemoed ging hjj van het venster weg en zette zich aan zjjne schrjjftafel. Hjj moest waarljjk aan ernstiger zaken denken. Hq droogde zjjn hoofd af, waarop kleine zweet droppels parelden, teen hjj de getallen eener groote rekening voor zich zag. Mjjn God, riep hjj uit, is het reeds zoover I Hjj telde en telde, doch kwam altjjd tot het zelfde resultaat. Het was alsof de cjjfers een hek sendans voor hem sprongen het werd hem zelfs geheel dol in zjjn hoofd. De nieuwe uitvinding 1 steunde bjj tusschen de eaamgeperste lippen. Zjj moest opgaan I Het kleine gebrek moest gevonden worden I Doch alleen de uitvinder kon deze verandering aan bren gen. Hjj wierp de rekening op de schrjjftafel. stond op en schreed, aan een hevige opgewondenheid ten prooi, op en neer door het vertrek. Hjj gevoelde, nu alles op het spel stond, eene dubbele kracht in zich, om het noodlot het hoofd te bieden. Zooals hjj eens reddeloos op het zin kende schip den dood moedig in de oogen had gezien, zoo wilde hjj ook nu het zinkende schip niet verlaten. Hjj wilde zjjne bjjna ten ondergang gebrachte fabriek redden. Eene flnke wendiüg en het moest weder vooruit. Als de jonge ingenieur Weller slechts vrjj was, dacht hjj, Sedert verscheidene weken bevond hjj zich reeds in voorarrest. Zelfs de hooge borgtocht, dien de fabrikant had willen storten, omdat zjjne tegen- De zaak Romer-Van der Capellen. De »N. Ct." meldt, dat de inspecteur der cava- rie, generaal Braams, reeds in Mei een klacht heeft ingediend wegens beleediging van meerderen, tegen den gep. luit.-kolonel van den provincialen staf Römer, ter zake van diens artikel in »De Avondpost". Tot heden is echter door het Hoog Militair Gerechtshof nog geen beslissing genomen of daar aan zal worden gevolg gegeven. Voor het geval dat dit niet mocht geschieden, zjjn maatregelen genomen dat de zaak bjj den gewonen (niet mili tairen) rechter aanhangig zal kunnen worden gemaakt. Achterstandswetlen Staatscourant No. 232 bevat de wet van den 27sten September 1909, tot onverwjjlde bestrjjding van den achterstand bjj sommige gerechten. (Wjj- ziging van de wet op de rechteljjke organisatie en het beleid der justitie en van het wetboek van burgeljjke rechtsvordering en vaststelling eener pensioenbepaling.) Posterijen en telegrafie. In verband met de gewjjzigde voornemens om trent de bezoldiging van directeuren en commiezen bjj den post- en telegraafdienst, stelt minister van Waterstaat eene verhooging voor van f 11.143.871. Per jaar wordt hiervoor vereischt f 180 096, waarvan voor 1909 slechts 1/12 wordt aangevraagd. woordigheid in de fabriek onontbeerlijk was werd omdat hfl buitenlander was, afgewezen. Een bediende trad zachtjes binnen en reikte den fabrikant een visitekaartje over. Bjj het lezen van den naam ging eene siddering door zjjn lichaam, maar hjj gat den bediende toch een wenk den bezoeker binnen te laten. Een oogenbiik later stond Weller tegenover den rechter Bernhardt. Een donkere blos overloog het gelaat van den fabrikant. Welk genoegen verschaft mjj de eer U hier te zien, heer Bernhardt Het wederzien was koud. Niemand zou vermoed hebben, dat er tusschen deze twee heeren sedert lange jaren eene innige vriendschap bad bestaan. Vooral het uitzicht van den rechter was stjjf en ondoorgrondelijk. De beleefde uitnoodiging van den fabrikant om te gaan zitten, scheen hjj niet te willen hooren. Met een onderzoekenden blik keek hjj rond en trok toen eene portefeuille uit zjjn binnenzak, nam er een stuk uit en lag het op tafel. Het was de akte eener levenverzeke- ring. Wilt gjj dat stuk eens inzien zeide hij kort en met holle stem. De daarin aangegeven som is die, welke ik u reeds jaren verschuldigd ben. De verzekerings-maatschappij betaalt die som, zonder voorbehoud, aan den houder dezer akte uit. {Wordt vervolgd.) in

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1