Dagblad voor Schiedam en Omstreken. 32ste Jaargang. Woensdag 6 October 1909. No. 9532. Qfficieele berichten. Kennisgeving. Buitenlandsch Nieuws, Verspreide berichten. Staten-Genera#!. Biimealaad ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden f 1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland f 2.— per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons BureauBoter- straat 60 en bjj alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 16 regels ƒ0.92 met inbegrip van bewijsnummer, Elke regel daarboven 15 cent. Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. '~'T Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voor herhaaldeljjk adverteeren worden uiterst bil- 1 g k e overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. Schietoefeningen. De Burgemeester van Schiedam, estigt, op verzoek van den heer Staatsraad i.b.d. °nnmissaris der Koningin in de provincie Zuid- Rolland de aandacht van belanghebbenden bjj e scheepvaart op de navolgende berichten Schietoefeningen van het fort IJmuiden. 3de district. Volgens Oorlo is mededeeling van den Minister van log zal op 15 en zoo noodig ep 16 October a.s. T®ne schietoefening worden gehouden van het fort Dmuiden. jj za' gevuurd worden met kanonnen van licht Jdiber (6 cM), waarbjj onveilig wordt gemaakt ^en sector tot op 4500 M. van het fort en begrensd an de N.zjjde door eene ljjn van af het fort in Ware richting NNW. en aan de Z.zjjde door et Noorderhoofd en eene ljjn in de tvare rich- llQg WZW. van het uiteinde daarvan. De N.ljjke 8 ens van dezen sector zal op het fort aangegeven °rden door een stel palen met rooden driehoek 'opteeken. .Up de dagen, waarop gevuurd wordt, zal van fort eene roode vlag waaien, die 3 uur vóór ^et begin der oefening halfstok, en één uur vóór oefening geheel voorgeheschen wordt. Boven 6Q zal op den avond vóór en op de dagen, dat g v"Urd wordt, een waarschuwingsbord worden 8 Plaatst op het terrein van den Rjjksvischafslag. VAie »Ned. krt." Nos. 222, 226). Schietoefeningen-van het fort Pampus. Zuiderzee. 3de district. Volgens mededeeling als voren zal op 12 en zoo 00 'S op 13 October a.s. eene schietoefening orden gehouden van het fort Pampus. Er zal gevuurd worden met kanonnen van licht kaliber V cM.), waarby onveilig wordt gemaakteen ector begrensd door de ware richtingen NW. °°or Noord tot ZOtZ. (191°) tot op 4500 M. van aet lort. k Dp de dagen, waarop gevuurd wordt, zal van Uu Campus eene roode vlag waaien, die 3 u r vóór het begin der oefening halfstok, en één or vóór de oefening geheel voorgeheschen wordt. ^9,Vehdien zuuen tegelijkertijd en op dezelfde roode vlaggen waaien van de batterijen j*e®erdam en Burgerdam, de Westbatterjj na bjj a'den en den kerktoren te Muiderberg. (Zie «Ned. krt." No. 212). Schiedam, 6 October 1909. De Burgemeester voornoemd, M. A. BRANTS. RUSLAND. Dhomjakoff, de Doemavoorzitter, heeft in een e,-view verklaard, dat hjj absoluut niet inziet 'k voordeel de doodvonnissen hebben, die °ridurend naar aanleiding van politieke sdaden geveld worden, die dan vjjf jaar ®r dateeren en reeds langs vergeten zjjn. Nuttig deze executies op geen enkele manier en kun- n toch ook moeilgk voldoening opleveren aan e®> die ze gelasten. .j. erder uitte Chomjakofï zich over den laatsten Weer druk besproken quaestie «Is Rusland Q constitutioneele Staat ja dan neen". Discus- s over deze quaestie meende de Doemavoorzitter wét a^So^uut overbodig. Er is bepaald, dat geen r v die niet door de Doema is aangenomen, teC tskrachtig is. Weet de Doema zich- aanzien Verschaflen, dan kan van een absolute monar- geen quaestie zjjn. Stelt de Doema de gen van het volk teleur dan word t het sme versterkt. der 6t- 'Jomt ons voori dat een toestand, die door gelijke factoren beheerscht wordt, allesbehalve die *ou<lig is en behoefte heeft aan een regeling, ei a aan a'*e begripsverwarringen voor goed een de maakt. 1 ENGELAND. 6 eerste minister Asquith vertrok gisterenavond beeeeJ°nverwacht uit Londen naar Balmoral, waar- a z'cb °P telegrafische uitnoodiging van den ko^og begeven heeft. deL verliet het Lagerhuis midden in het tin 8 °Ver belangrijke paragrafen van het begroo- beznS°intWerp' Er WOrdt gr00te beteekenis aan het dit t VaD A'?<luil11 den honing gehecht, wjjl v bezoek volgt op dat van Earl Cawdor, een de invloedrijkste leden van de oppositie in e* Hoogerhuis. liberale kringen gelooft meD, dat het bezoek van Asquith van grooten invloed zal zgn om een ernstige constitutionneelen strjjd naar aanleiding van de financieele wetsontwerpen te voorkomen. OOSTENRIJK-HONGARIJE. Men herinnert zich, dat geruimen tjjd geleden te Agram en in andere plaatsen van Kroatië, een aantal personen in hechtenis werden genomen, onder verdenking van een pan-Slavistische beweging te begunstigen, die o. a. ten doel had, Slavonië en Kroatië van de Oostenrjjksch-Hongaarsche monar chie af te scheiden en met een gedeelte der landen van den Balkan tot een Groot-Servisch koninkrijk te vereenigen. Met het verhoor der aangeklaagden en het ver dere justitiëele onderzoek in deze zaak, gingen vele maanden heen, en ook het proces, hetwelk aanlei ding gaf tot klachten over partijdigheid der rechters, duurde geruimen tgd. Gister deed het gerecht uitspraak. Twee perso nen werden tot 12 jaar dwangarbeid veroordeeld en een aantal personen tot een gevangenisstraf van 4 tot 7 jaar. Twee en twintig van de 52 in staat van beschuldiging gestelde personen werden vrijge sproken. De veroordeelden hebben appel aange- teekend. MAROKKO.. De stammen in de omgeving van Seloean en Moeloeja hebben, naar uit Oejdja wordt bericht, hunne gezinnen en hunne kudden naar het zuiden gezonden, terwijl alle mannen, die de wapenen kun nen dragen, gebleven zgn. Volgens mededeelingen van inboorlingen wordt overal de heilige oorlog tegen de Spanjaarden gepredikt en heeft kaïd Mtasi, de ziel der geheele beweging, verklarrd dat drie belangrijke stammen nl. de El Branes, de Beni Uariaguel en de Beni Fuzin zich bjj de harka zullen aansluiten. Omtrent de loopbaan van generaal Marina, den in den jongsten tgd zeer bekend geworden bevelhebber der Spaansche troepen in Marokko, deelen de Spaansche bladen de volgende bijzonder heden mede José Marina werd in 1848 geboren en kwam op vijftienjarigen leeltjjd in dienst. Reeds als kapitein onderscheidde hg zich in den Karlistenoorlog. Nadat hij in 1893 kolonel was gewordeD, nam hjj deel aan de krijgsverrichtingen op de Phillippjjnen, waar hg ernstig gewond werd. Als brigadegeneraal maakte hg den veldtocht op Cuba gedeeltelijk mede en gelukte het hem als aanvoerder eener vliegende colonne de opstandelingen uit bjjna het geheele westelijk gedeelte van het eiland te verdrijven, waardoor hg zich zulk een naam maakte, dat hjj na het sluiten van den vrede benoemd werd tot gouverneur van Barcelona, een betrekking, die reeds destjjds een taktvol, bekwaam en energiek man eischte. Later werd hjj militair gouverneur van Sevilla, waar hjj zich de algemeene achting en genegenheid wist te verwerven. Villaverde bood hem de portefeuille van oorlog in zgn kabinet aan, de generaal meende echter voor die eer te moeten bedanken. Toen werd hjj benoemd tot gouverneur van Melilla. Na het uitbreken van den oorlog in Marokko vroeg hjj versterkingen aan. De Spaansche regee ring echter zond hem gedeeltelijk ongeoefende rekruten, die hjj, als het ware onder het oog van den vjjand eerst tot soldaten moest maken, wat natuurlijk tengevolge had, dat hjj, in den beginne in zjjn krijgsverrichtingen niet bjjzonder gelukkig was. CHINA. Reuter seint uit Peking, d.d. 5 October, dat Tt-jang Tsji Toeng, het bekende lid van den Groo ten Raad is gestorven. Met Tsjang Tsji Toeng is een ander van de groo- te Chineesche staatslieden heengegaan, die den nieuwen koers in China hebben voorbereid. Nadat kortelings zjjn groote mededinger, Yoean Sji Kai, door een besluit van den Prins Regent uit de regeering was verwijderd, was de overledene de man, van wien men verwachtte, dat hjj met forsche hand het Chineesche schip van staat in den koers der hervormingen zou weten te stureD. Maar TsjaDg T.-ji Toeng was reeds oud, hem ontbrak energie van een Yoean Sji Kai, die nog in de kracht zjjns levens tot niets doen werd ver oordeeld. In den laatsten tgd luiden de berichten om trent den gezondheidstoestand van Tsjang Tsj i Toeng minder gunstig, zoodat diens dood niet on verwacht komt. Hjj was een der weinige Chineezen, onder de vele Mantsjoes, die den Prins Regent met regee- ringsgezag bekleedde. De mogelijkheid bestaat dus, dat het Mantsjoe-, d. i. het conservatieve ele ment, zich nu nog krachtiger zal doen gevoelen, maar zekerheid bestaat hieromtrent evenmin als ten aanzien van zooveel in het land van raadselen, dat China heet. Volgens de «Petit Parisien" heeft de overste Raucb, commandant van het 131ste regiment in fanterie, die het dezer dagen vernielde vaandel van het 234ste reserveregiment in bewaring had, ontslag ingediend. Hem werd echter verzocht vooralsnog in dienst te bljjven. De gewezen Sjah met zjjn gezin is gisteravond te 6 uur 30 te Odessa aangekomen en werd aan het station door den commandant der troepen, baron Kaulbars, ontvangen. TWEEDE KAMER. Zitting van Dinsdag 5 Oct, Behandeld is het wetontwerp tot goedkeuring eener overeenkomst met de naamlooze vennootschap «Zeehaven en kolenstation Sa bang" te Amsterdam betreffende den aankoop van een deel van hare bezittingen op het eiland We. De heer Van Kar neb eek, hoewel zich kunnen vereenigen met de strekking van het ont werp, opperde verschillende bedenkingen tegen de voorgedragen regeling. Bjj tusschentjjdscbe naasting zou de Staat voor exhorbitante uitgaven komen te staan. Dit kan gevaarlijk zjjn. De Minister van Koloniën verdedigde het wetontwerp en deelde mede, dat de maatschap pij bljjkens een hedenochtend ontvangen mededee ling heeft berust in een afloopende schaal van uit keeriug ingeval van naasting. Op voorstel van de Commissie van Rapporteurs werd, naar aanleidir g van deze wijziging, de verdere behandeling van bet ontwerp verdaagd tot Donderdag. De finantieele toestand. Het Kamerlid dr. Nolens schrjjft in de «Nieuwe Venlosche Courant" onder het opschrift «niet verblijdende vooruitzichten" De overweging van de millioenennota van dit jaar kan wel tot geen ander resultaat leiden dan de verzuchting: »Wjj boeren achteruit." Het dienstjaar 1907 wees nog een voordeelig saldo aan van bjjna anderhalf millioen. Op het dienstjaar 1908 zal vermoedelijk een tekort zjjn van bijna elf millioenen, waarvan bjjna vjjf millioen op den gewonen dienst. Daarbjj moet dan nog gevoegd worden het tekort van de Rijksverzekeringsbank over de jaren 1903 1908, dat ongeveer vier millioen bedraagt. Dit tekort schjjnt niet meer te bestaan, sinds een ontwerp tot dekking in behandeling is, waarvan het Voorloopig Verslag werd ingediend, maar de Memorie van antwoord nog niet verscheen. De financieele toestand komt in het kort neer op het volgende lo. over de jaren 18921908 vindt men als einduitkomst een te kort van ongeveer twaalf en een half millioen, welke uitkomst door den Minister van Financiën bevredigend genoemd wordt. 2o. Voor 1909 hoopt men, dat het geraamd tekort op den gewonen dienst zal dalen tot vijf millioen. Een bedrag dat door den Minister terecht zeer belangrijk wordt genoemd. De laatste maanden van het jaar kunnen echter verrassingen in de opbrengst brengen. 3o. Voor 1910 wordt het tekort op den gewo nen dienst geraamd op bjjna twaalf millioen. 4o. Komt hierbjj dat, afgezien van het stjjgen der uitgaven van gewonen aard, nieuwe bedragen zullen noodig zjjn voor onontkoombare, sedert lang toegezegde maatregelen. Kan er dan niet gespaard, bezuinigd worden Het grootste deel der uitgaven berust op de wet er kan dus bjj de begrooting niet aan be knibbeld worden. Men mag aannemen, dat de Regeering niet verkwistend is, dat in de eerste plaats de Minister van Financien bjj opmaken der begrooting zjjn ambtgenooten zooveel doenljjk, als deze door den jjver voor hun departement zelf niet binnen de grenzen bljjven, daar binnen zal trachten terug te houden. En de Kamer De ervaring leert, dat het zeer moeilgk is, pos ten van eenige beteekenis, die eenmaal op de begrooting staaD, daarvan te verwijderen of te verminderen. Het lot dat voor eenige jaren de Commissie van Rapporteurs voor het Hoofd stuk Binnenlandsche Zaken weervoer, toen de Com missie met bjjna algemeen instemming bezuini- gings amendementen voorstelde, is niet bemoedi gend. Derhalve moet langs anderen weg naar herstel van evenwicht tusschen inkomsten en uitgaven gezocht worden. Benijdenswaard is de positie van een minister Financiën in deze omstandigheden niet. Een minister die meer belastingen moet heffen heelt weinig gelegenheid om zich populair te maken Als hjj om meer bjjdragen voor de schatkist komt aankloppeo, hebben zelfs de beste staatsbur gers maar liever dat hjj hun deur voorbjjgaat en buurman aanspreekt. De meesten zjjn geneigd die belastingen voor de beste te houden, waarin ze niet behoeven bjj te dragen sommigen zien alleen iets goed in die welke niet geheven worden. Politieke groepen behoeven heel wat zelfbeheer- sching om met belastingplannen mee te gaan, die niet van hun kant komen. En tegen alle voorstellen bestaan bezwaren. Er is eenige goede wil noodig zoowel bjj het behandelen van belastingvoorstellen als bjj het betalen van belastingen. Tweede Kamer. Gisteren is het begrootingsonderzoek in de af- deelingen der Tweede Kamer begonnen. De algemeene beschouwingen zgn nog niet ge ëindigd. Het plan is, in het laatst dezer maand tot half November niteen te gaan. Achterstandswet. De»St. Ct." No. 233 bevat een K. B. van 2 Oct. (St.-bl. No. 331) waarin wordt bepaald, dat de wet van 27 Sept. 1909 (Stbl. no. 323) tot onver wijlde bestrijding van den achterstand bjj sommige gerechten zal in werking treden op den dag vol gende op dien van de uitgifte van het «Staatsblad" waarin dit besluit opgenomen is. Generaal Tan Daalen. Luitenant-generaal G. C. E. van Daalen, vertrok gisteren met den D-trein van 11.30 met zjjn gezin uit Arnhem naar Wiesbaden, om van daar naar Genua te gaan, teneinde zich in te schepen op de Grotius van de Maatschappij Nederland, die 14 October a.s. van Genua naar Indië vertrekt. Bezoek van de Koningin-Moeder aan Utrecht- Bij het bezoek aan de zendingstentoonstelling sprak de Koningin-Moeder den oud-zendeling Van Hasselt toe, en zeide, dat het hem wel groote voldoening zal schenken dat daar, waar hjj zoo veel jaren arbeidde de zending thans zulke vorde ringen maakt. De opening van de tentoonstelling werd bijge woond door dr. J. Gerretsen, hofprediker, namens H. M. de Koningin, jbr. mr. J. E. Huijdecoper van Maarsseveen van Nigtevecht, waarnemend com missaris der Koningin in Utrecht, Zjjne Excellen tie Idenburg, gouverneur-generaal van Nederlandsch- Indië, en verschillende andere autoriteiten. De nieuwe Gouverneur-Generaal. Ingediend is een wetsontwerp tot verhooging van het Iste Hoofdstuk der begrooting van uit gaven van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1909 met f80,000, ter bestrijding van de kosten verbonden aan de uitzending van den nieuw be noemden gouverneur-generaal van Nederlandsch- Indië. Naar gewoonte is gerekend op f60,000 voor kosten van uitrusting en op f 20,000 voor reis kosten naar Indië en traktement gedurende de reis naar Indië. Kaïnerverkiezing Breukelen. Bij de gisteren gehouden herstemming voor een lid der Tweede Kamer in het kiesdistrict Breukelen, werden uitgebracht 6675 geldige stemmen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1