Dagblad voor Schiedam en Omstreken. Onder valschen naam. Nieuwe ScMetasclie Courant iet i ra lis Mitreeri Zoniacsblad rö 10 c. j. weet, 0.45 p. ai, fl.35p. 3nï. 32ste Jaargang. Vrijdag 8 October 1909. No. 9534. Officieele berichten. Buitenlandsch Nieuws. AboHkBGft D op ie FEUILLETON. Verspreide berichten. Binnenland. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden f 1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland f 2.per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Boter- straat 50 en bjj alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 16 regels f 0.92 met inbegrip van bewijsnummer, Elke regel daarboven 15 cent. li! Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. f" Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voor herhaaldelijk advertoeren worden uiterst b i 1- l«k e overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, brengen ter algemeene kennis, dat van af 9 Octo ber a.s. de Boterstraat voor het verkeer met rjj- e& voertuigen zal zjjn opengesteld. Schiedam, 8 October 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. A. BRANTS. De Secretaris, V. SICKENGA. AANGIFTE BEVOLKINGSREGISTER. Het GEMEENTEBESTUUR van Schiedam herinnert de ingezetenen aan hunne verplichting 0Ih steeds tjjtlig aangifte te doen voor het be v°lkingsregisler. Bedoelde aangifte moet worden gedaan lo- wanneer men de Gemeente gaat verlaten blsdan moet een getuigschrift van woonplaats- verandering (verhuisbiljet) worden gevraagd en meegenomen naar de Gemeente waar men zich Raat vestigen, ten eiDde uiterlijk binnen één "iaand te worden ingeleverd 2o. wanneer men zich in de Gemeente ves tigt; alsdan moet men overleggen een getuigschrift an woonplaatsverandering (verhuisbiljet),afgegeven h de vorige woonplaats; 3o. wanneer men binnen de Gemeente van woning verandert alsdan is het hoofd van een huisgezin verplicht aangifte te doen, doch tevens wanneer in dat ge- >n eenige verandering plaats grjjpt, b v. wanneer amand komt inwonen en ook wanneer dienst- en werkboden komen of vertrekken. Verzuim van aangifte kan worden gestraft met HECHTENIS of GELDBOETE. P "oor zooveel noodig wordt medegedeeld, dat het ^hreau van het Bevolkingsregister gevestigd is uhoolstraat 12 (voormalig Kantongerechtsge- DUITSCHLAND. Bjj de inhuldiging van een gedenkteeken te el<nstadt, opgericht op de plaats, waar in den borlog van 1866 tusschen Pruisen en Oostenrijk 6 Beiersche kroonprins zwaar gewond werd, heeft pril»s Ludwig van Beieren, de toekomstige koning, ®en redevoering uitgesproken, die zich kenmerkt °er een groote vrijmoedigheid. He gedachte verheerlijkende van het groote bUschland, dat geboren werd uit de overwinnin- *>en van 1866 en 1870, schetste hij daarna den Pijnlijken toestand der Oostenrjjksche Duitschersi van Duitschland afgerukt en gedrongen tus- hen andere nationaliteiten, zich weldra in een 'Jha wanhopigen toestand bevonden. De prins zet de Oostenrjjksche Duitschers aan reenigd te bljjven en elkaar te steunen, maar v moeten vooral trouwe burgers zjjn, het oog richten naar de overzjjde van de grens, dit ^re hoogverraadeu van zjjn kant mag Duitsch- 37) Boeiende Roman. Naar het Duitsch.) tlja et vergramde gemoed van den rechter kwamen strijdS tef>enstrijdige gedachten op. Hjj was in Hjj111161 zÜn gevoel voor recht en eerlijkheid. Wtrue?k..met de Band over zjjn voorhoofd, als hjj zjjne godachten verzamelen. Zeidg r:?4 ZÜ gelj)k gij verlangt 1 Dus een jaar, staa hjj op zwaarmoedigen toon. Hjj was opge- ajs h nam zïjn hoed en ging vertrekken. »En ^oorH UV^ woord niet houdt I" Hjj blikte bjj deze ter en m Bet gelaat van den fabrikant, die ech ten woord uitte. recht ^aar' dacBt de fabrikant, als bjj den *epi>er met Bchten tred in het voorvertrek hoorde 2.. «gaan. Nog een jaar zou hjj in het genot vao Ven ?nr®cBtmatig verkregen fabriek kunnen bljj- °P dn» Wat ^an ^le B°n bem een antwoord v®or £mr<"if geïeD De ,oekomst za8 er donker HOOFDSTUK XIV. Enders had zijne dochter reeds uren lang ver- - cht. Zou zjj komen? dacht hjj, toen hjj bui- land niet tusschenbeide komen in de private zaken van zjjn nabuur. MAROKKO. Generaal d'Amade, de Fransche generaal, die den veldtocht in het Chauja-gebied tot een goed einde heeft gebracht, heeft in een onderhoud met een der redacteuren van de »Matin" groote bezorgdheid te kennen gegeven over het voortdringen van de Spanjaarden in Marokko, dat bjj als een groot gevaar voor Frankrjjks belangen beschouwt. Nu Algiers tot zulk een hooge ontwikkeling is gekomen, moet het débouchés zoeken de landen om de Middellandsche Zee echter bieden geen geschikt terrein voor zjjn handel en er moet dus voor de Algerjjnsche producten een uitweg worden gezocht naar de landen aan de Atlantische Zee, West-Afrika en Amerika. Frankrijk heeft derhalve dringende behoefte zjjn Algerjjnsche veroveringen te bevestigen door een sfeer van invloed te vestigen in Marokko. »Zie maar eens op de kaart", zoo vervolgde de generaal, »daar loopt een ljjn van onze Oraneesche grens van Oedjidja naar Rabat over 'fazza en Fez. Dezen weg hebben wij dringend noodig en Tazza is het hoofdpunt en mag dus geen Spaansche bezitting worden". En de generaal ein digde met de verklaring, dat de Fransche regeering in Marokko tusschen beide moet treden, wanneer zjj hare economische en staatkundige belangen in Afrika wil handhaven. TURKIJë. Er is in den laatsten tjjd in Turkjje een sterke beweging gaande voor de vloot. Men wil een krachtige marine hebben. Er zal bewerkt worden met particuliere bijdragen. Onder voorzitterschap van den voormaligen grootvizier Koetsjoek Said pasja is een vereeniging opgericht, die zich ten doel stelt bjjdragen voor de vloot te verzamelen. Het plan is een leening te sluiten tot aankoop van oorlogsschepen. Zoodra er geld genoeg is voor de rente der leening en voor de eerste aflossingen, zal de leening worden aangegaan. Dit streven naar verbetering van 's lands weer middelen hangt nauw samen met den nationalen geest, die na den jongsten politieken ommekeer over het Turksche volk vaardig is geworden. En de jongste oefeningstocht der vloot heeft zeker veel bijgedragen om de geestdrift in den lande te ver- hoogen. De Amerikaansche gezant te Tokio aanvaardde eergisteren van San Francisco de terugreis naar Japan. Aan de sFrankfurter Zeitung" wordt uit San Francisco geseind, dat de overkomst van den gezant O'Brien in verband stond met het velschil van meeniDg tusschen Amerika en Japan ten aan zien van den afloop van het handelsverdrag in 1911 of 1912. Evenals Japan schjjnen de Euro- peesche mogendheden de geljjktjjdige vernieuwing der handelsverdragen met Japan te verlangen. De ten huis ging om te hooren of niemand het huis naderde. Lucie was reeds tot op korten afstand gekomen, doch vertraagde haren gang steeds meer. Het was of zich een paar armen naar haar uitstrekten, die haar in het armoedige leven van voorheen wilden terugtrekken. Een bang voorgevoel snoerde haar de keel dicht, een gedachte als zou dit nachtelijk bezoek aan deze plaats onberekenbare gevolgen hebben, bekroop haar. Als zjj den drempel van het huis betrad, had zjj misschien weder een stap gedaan in de armoede, waaruit zjj thans zoo glans rijk verheven was. En dat gruwde baar als gra vin van Rheinsburg tegen. Neen, neen, niet terug in de diepte des levens 1 Op de hoogte wilde zjj hare eens ingenomen plaats behouden. Zoo schrikte zjj in het laatste oogenblik nog terug van het bezoek aan haar vader, want de vrees, dat hjj haar misschien met geweld zou be letten naar het slot terug te keereD, benam haar schier de bezinning. Eene stem in haar binnen ste riep haar toe »Keer terug naar het slot nog is het tjjd vlucht van hier want hier is geen glans hier grijnst u overal slechts armoede tegen." Daar bemerkte Enders haar. Hjj riep »Lucie" en trok haar onstuimig mee naar binnen. Het was een eenvoudig doch recht huiseljjk vertrek en het geheel bood een vriendelijken aan blik. Dit scheen Lucie als een welkomsgroet toe. net kwam haar voor, alsof zjj weg, ver weg in Unie zou mogeljjk wel bereid zjjn om de desbe treffende onderhandelingen in het volgende jaar te voeren, indien het oude verdrag tot 1912 van kracht bljjft. Zjj tracht evenwel toch haren wensch door te drjjven, om later [alleen met Japan te on derhandelen. Het behoud van de meest-begunstigingsclausule schijnt van weerskanten op geen moeilijkheden te zullen stuiten, maar de Unie zal in geen geval toestemmen in de opheffing der emigratie para graaf. De gezant gaf toe, dat Japan op die op heffing staat en hoopt een uitweg te zullen vin den, hoe groot de moeilijkheid ook schjjnt te zjjn. Verder bevestigde de gezant, dat de Unie meende in hare rechten te zjjn verkort, wjjl zjj te voren niet op de hoogte werd gesteld van de onderhandelingen, die tusschen China en Japan werden gevoerd en laatstelijk tot een overeenkomst tusschen die beide landen leidden. Zoowel te Tokio als te Peking zal namens de Unie tegen deze wijze van optreden verzet worden aangeteekend. De terugroeping van den nieuwen gezant te Peking, Crane, die tegeljjk met O'Brien zou vertrekken naar Washington, wordt met deze kwestie in verband gebracht. PARAGUAY. Volgens berichten, door de te Buenos-Ayres verschijnende dagbladen ontvangen, hebben de regeeringstroepen der republiek Paraguay de revo- jutionnairen in verscheiden gevechten verslagen. Officieele berichten bevestigen dit. Men is van meening, dat de revolutionaire beweging onder drukt is. De Duitsche politiehond zal thans ook in Japan worden ingevoerd. Een aantal Japansche beambten hebben zich op hun studiereis door Europa ook op de hoogte gesteld van de verschil lende systemen hondendressuur in Frankrjjk, Bel gië en Duitschland. Daarop heeft men besloten, de Japansche politiehonden volgens de Duitsche methode af te richten. Men wil zelfs, ondanks de de hooge transport, trachten een paar Duitsche politiehonden naar Japan te brengen. De Eogelsche spoorwegbeambten hebben in een te Leicester gehouden bjjeenkomst een motie aangenomen, waarbjj de regeering verzocht wordt, de spoorwegen in Engeland van staatswege te ex- ploiteeren, daar de maatschappijen niet in staat zjjn, haar employe's een voldoend salaris te ver schaffen. Te Weenen is uit Belgrado bericht geko men dat de Russische gezant de Servische regee- riDg heeft meegedeeld, dat, als prins George van Servië buitenslands zjjn militaire opleiding wil vol tooien, hjj bjj de garderuiterjj te Petersburg als ritmeester opgenomen kan worden. De Tsaar zou hean een prinsenzakduit willen geven. De gezant heeft vervolgens twee uur lang met den prins ge- vreemde landen geweest was en hier teruggeko men was om te bljjven. De eenvoudige meubileering van het vertrek scheen haar niet armoedig toe, alhoewel hare oogen in den laatsten tjjd aan weelde en pracht gewend waren. Haar vader zag haar met vragende blikken aan, want het was of hem de spraak benomen was, nu hjj zjjne dochter in werkelijkheid voor zich zag in deze prachtvolle kleeding, gouden en brillante sie raden. Zou zjj tot hem terugkeeren, bjj hem in armoede en nederigheid bljjven leven Zoo ja, dan zou hjj haar tegen elke vervolging bescher men, elk gevaar dat haar dreigde, afweren. Doch daar viel het Lucie in, dat hare minuten geteld waren. Zjj moest spoedig terug naar het slot, wilde zjj niet, dat men hare afwezigheid be merkte, nog voor dat de gasten vertrokken waren. Wjj hebben geen tjjd te verliezen! zeide zjj op koelen tooD, Deze woorden wekten den vader uit zjjne gedacht- ten. Hij zeide dan ook op scherpen toon Schaam u, dat gij weder wilt vertrekken en over de kleeding, die gjj draagt. Van nu af zult gij geen voet meer op het slot Rheinsburg zet ten. Op dit oogenblik verteerde hem een waanzinnige woede. Lucie trok een portefeuille uit, die eene gioote som gelds inhield en zeide: Ik wil u in korte woorden mededee'en in welken toestand ik mjj bevind. Graat Egon van Rheinsburg heeft mjj verzekerd, dat op den dag, sproken. Men gelooft, dat'deze het aanbod zal aan nemen. Een telegram uit Petersburg meldt, dat er te Moskou een grojt aantal valsche Engelscha bankbiljetten, meest van vijf pond, ontdekt zjjn. De Internationale Bank heeft er voor ongeveer 3000 van twee welgekleede heeren in ontvangst genomen. De biljetten moeten zoo goed nagemaakt zjjn, dat alleen vakmannen ze van echte kunnen onderscheiden. Aldus het telegram, maar een beambte van de Bank van Engeland heeft gezegd, dat ze onbe holpen nagemaakt zjjn. Er zjjn een menigte van die valsche bankbiljetten bjj de Bank van Enge land aangeboden door Londensche bjj banken van Russische banken. Dinsdag jl. zou de finale toewjjzing van het bekende museum te Waterloo plaats hebben en hadden zich een menigte Fransche en Engelsche liefhebbers opgedaan voor de werkeljjk authen tieke stukken uit de verzameling, de eigenaars echter wilden de collectie alleen in baar geheel verkoopen. Er was daarvoor eerst een bod gedaan van 175.000 frcs., daarna was dit verhoogd tot 180.000, de notaris verklaarde echter, dat de ver koop niet zou doorgaan. Het museum bljjft dus voorloopig behouden. Van liet Loo. H. M. de Koningin zal ter beëediging aanstaande Dinsdag op 't Loo ontvangen gouverneur-generaal Idenburg, ea Donderdag' graaf Van Rechteren Limpurg, benoemd Commissaris der Koningin in Overjjssel. De heer Idenburg met echtgenoote ver trok gister naar Soestdjjk. Prins Hendrik. Reuter seint uit Brunswjjk, dato 7 October Prins Hendrik der Nederlanden kwam gisteren middag op het slot Blakenburg am Harz aan, teneinde een bezoek te brengen aan den hertog regent. Staatspensioneering. Het H. B. van den Bond voor Staatspension- neering heeft aan de afdeelingen toestemming gevraagd tot het houden van een volkspetition nement. Tweede Kamer. In de afdeelingen der Tweede Kamer was men gisteren nog druk bezig met de algemeene be schouwingen, waarbjj 's lands finaocieele toestand, de voornemens der Regeering ten opzichte van het tarief van invoerrechten en de bekende rid- derordenzaak de meest op den voorgrond tredende punten moeten gevormd hebben. Nederlandsche pelgrims te Rome. Reuter seint uit Parjjs dd. 7 Oct. Uit Rome wordt aan de »Univers" bericht, dat dat het bedrog, hetwelk ik gepleegd heb, zou uit lekken, hij mjj zou neerschieten. Gjj keot den jongen graaf genoeg om te weten, dat hjj zjjne bedreiging ten uitvoer zal brengen en ik heb het vaste besluit gemaakt gravin van Rheinsburg te bljjven. Onder het uitspreken dezer woorden was het of hare oogen van vuur straalden. »Liever wil ik sterven dan de plaats inruimen, die ik thans bekleed." Zjj opende de portefeuille en legde een groot aantal biljetten op tafel. Haar vader, die met begeerige oogen hare be weging gadesloeg, zag spoedig, dat zjj een geheel vermogen op tafel lei. Een onuitsprekeljjk gevoel van geluk greep hem aan. Hjj had zoo lang naar geld gesmacht, omdat hjj het nooit bezeten had en de macht er van kende. Hjj wist wat met geld te bereiken was, en dui zenden toekomstbeelden dansten op dat oogenblik voor zjjne verbeelding. Hjj zou rjjk zjjn, niet meer afhankeljjk, zich zjjne vrjjheid koopen. Doch om welken prjjs I Lucie maakte van dit oogenblik gebruik om baar mantel, die op een stoel lag, om te slaan. Geljjk een geest snelde zjj uit het vertrek, 't boschpad in, dat haar in het slotpark voerde. In het slot aangekomen, had zjj nog den tjjd in hare toilet kamer, die zjj ongemerkt kon bereiken, haar man tel af te leggen en haar toilet eenigszins in orde te brengen. Wordt vervolgd.) VOOR HET AWF.Rnr a

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1