Dagblad voor Schiedam en Omstreken. 32ste Jaargang. Zaterdag 9 October 1909. No. 9535. ^EERSTE BLAD. IATIQIALË~MILITIE. Dit nummer bestaat uit twee Waden en een Geïllustreerd Zon dagsblad. Officieele berichten. Kennisgeving. Kennisgeving. Buitenlandsch Nieuws. Verspreide berichten. Binnenland. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden f 1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland 2.per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent, Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Boter- straat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTISN: Van 1—6 regels ƒ0.92 met inbegrip van bewijsnummer, Elke regel daarboven 15 cent. j. y. Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel, Voor herhaaldelijk adverteeren worden uiterst bil- ljjke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. IJ Zitting van den Militieraad. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, brengen ter kennis van de loielingen der Natio- Militie dezer gemeente, voor de lichting 1910, "Rt de militieraad in het 2de district van Zuid- doiland, voor deze gemeente zitting zal houden te ROTTERDAM, in het gebouw Achterklooster No. 0 aldaar, en wel op: Vr'jdag 5 November 1909, des voorm. ten 10 ure, voor de lotingsnummers '1 tot en met 160, en Saterdag 6 November 1909, des voorm- ten 10 ure, voor de lotingsnummers 161 tot en met 366. brengen levens in herinnering art. 74 der ^ditiewet 1901, luidende ^°or den militieraad moeten verschijnen: lo. behoudens het geval, bedoeld in art. 11, tweede zinsnede, of in art. 75, de lotelingen, die vrijstelling verlangen wegens ziekelijke gesteldheid ot gebreken 2o- de loielingen, die vrgstelling verlangen we gens gemis van de gevorderde lengte; 3o. de lotelingen, die onderling de overeenkomst hebben aangegaan, waarvan sprake is in de vierde zinsnede van art. 47 en in den tweeden volzin van art. 50. Voorts worden de belanghebbenden er uitdruk- e'Ük op gewezen, dat het opgeven van de redenen vrijstelling bq gelegenheid der loting aan den ^ditie-Commissaris, en bet indienen van de noo- bewijsstukken aan den Burgemeester of ter ecretane, niet voldoende is om zich de vrijstelling ,e Verzekeren, waarop zg meenen aanspraak te Unnen maken, maar dat bun belang medebrengt ■R bovendien de vrijstelling ie vragen in de zitting den Militieraaden sat> krachtens art. 52 der genoemde wet, vrij- eding, aangevraagd wegens ziekelijke gesteldheid j gebreken of wegens gemis aan de gevorderde de.ü8te niet wordt verleend, wanneer de loteling 16 baar vraagt, niet voor den Militieraad is ver benen, behoudens het geval dat de loteling, wegens l*kte of gebreken, buiten staat is voor den Militie- te verschijnen, in welk geval bq wordt onder- .°cbt op de plaats waar hij zich bevindt, mus deze '°Ren bet Rgk gelegen zg en de noodzakelijkheid dat huisonderzoek, door eene geneeskundige ®rklaring wordt aangtoond, welke zoo spoedig jj°8elijk aan de afdeeling Militie (Schoolstraat 12) ?°et Worden bezorgd, in ieder geval voor den dag eï*Uting van den Militieraad, 0 'entengevolge roepen zjj voornoemde lotelingen Jj> om op bovengenoemden dag, uur en plaats, °r 8emelden militieraad te verschijnen. Ka?° is hiervan afkondiging geschied, waar het b°ort, den 9den October 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd M. A. BRANTS. De Secretaris, V. SICKENGA. ^richtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. ^°Rgemeester en Wethouders van Schiedam, pe'et op de bepalingen der Hinderwet, bet renSen ter algemeene kennis, dat, aangezien Riet ^bundig onderzoek nog niet geëindigd is, da" betrekking tot de aanvraag van Arij Jor- fabr®s. °m vergunning tot oprichting van een tviitot vervaardiging van alle soorten voer- stofR en jjzerconstructiën en plaatsing van 2 een ^^rbtuigen, elk van 10 paardenkracht met stoomketel van 25 Mz verwarmingsoppervlak oRet Pand staande aaD de Hoofdstraat nos. 34 be$j gaster Sectie L. nos. 1553 en 1554, de 'Ssing op deze aanvraag is verdaagd. c b i e d a m, 8 October 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. A. BRANTS. De Secretaris, V. SICKENGA. optreden, zoowel onder de overige kabinetsleden als buiten bet ministerie, vele vjjanden gemaakt. Roechlow, die, uit een eenvoudige boerenfamilie stammend, als gunsteling van grootvorst Alexander Michailowitscb tot een boogen rang is opgeklom men, blqkt in het geheel niet voor zjjn taak bere kend te zjjn. Herbaalde malen kwam bq in den ministerraad met allerzonderlingste voorstellen voor den dag. Zoo stelde hg onder andere voor, al het graan van regeeringswege ondershands aan te koopen, opdat de regeering dan den verkoop zou kunnen regelen en West-Europa de prjjzen voor schrijven. De export, die anders een overgroot vervoer langs de spoorwegen medebrengt, zou dan in alle kalmte plaats kunnen hebben. In den beginne haalde men over dergeljjke plannen van Roechlow glimlachend de schouders op, doch langzamerhand is de toestand vrjjwel onhoudbaar geworden, zoodat men thans algemeen verwacht, dat de minister binnenkort zal aftreden. Verschillende panslavistische en Engelschge- zinde kranten te Petersburg spreken, naar aanlei ding van het bezoek van het Turksche afgezant schap te Livadia, de verwachting uit, dat de goede verstandhouding tusschen Turkije én Rusland tot een verbond van Balkenstaten moge leiden. Dit verbond zou, naar de Birzjewia Wedomosti op merkt, samen met de triple entente (Engeland Frankrijk-Rusland) een politieke macht vormen, waartegen de Alduitsche pogingen niets zouden vermogen. Het blad prijst de verdiensten van den Russiscben gezant Tsjarikot voor de verbetering in de Russisch Turksche betrekkingen. ENGELAND. Minister Churchill heeft te Londen het woord voerende, verklaard, niet te gelooven, dat het Heogerhuis de begrooting zou verwerpen. Zulk een verwerping zou een constitutioneele wandaad zijn, neerkomende op den jjeisch, dat een Kamer zonder vertegenwoordigend karakter regeeringen zou kunnen maken en breken. De regeering zou geen wijziging in het begrootingsontwerp door het Hoogerhuis gedoogen en wilde van geen ver gelijk weten. RUSLAND, Naar uit St. Petersburg gemeld wordt, verwacht eö in politieke kringen aldaar binnenkort het r®den van den Verkeers-minister Roechlow. Ge aaide minister heeft zich door zijn zonderling OOSTENRIJK-HONGARIJE. Wekerle heeft den Keizer gister uiteengezet, waarom bq hem vraagt, aan het Hongaarsche kabinet ontslag te verleenen. Wekerle betoogde dat de toestand van het kabinet tegenover het land onhoudbaar was. De Koning antwoordde, dat hg zeer spoedig een beslissing zou nemen. MAROKKO. De verklaringen van generaal d'Amade over de Spaansche expeditie in Marokko worden door de groote pers in het buitenland overgenomen en van min ot meer welwillend commentaar voorzien. De Duitsche pers, die nooit bjjzonder welwil lend oordeelde over de Spaansche onderneming is behoudens enkele uitzonderingen, zeer wel over d'Amade's uitlatingen te spreken. De »Berliner Lokal Anzeiger" bv. scbrjjftAlle officieele verklaringen van de Spaansche Regeering vermogen den twjjfel niet op te heffen, die gekoes terd wordt over haar werkelijke bedoelingen en de plannen, die zjj in Marokko tracht te verwezen lijken. ;De «Vossische Zeitung" vindt het oordeel van generaal d'Amade volkomen duideljjk. Eenige punten mogen aanvechtbaar zjjn, de gedachtengang is volkomen logisch en er bljjkt uit hoe weinig vertrouwen men in Frankrjjk heeft in de verkla ringen der Spanjaarden en hoezeer men vreest, dat zjj, al zjjn ze bezielt met eerljjke politieke bedoelingen door omstandigheden gebracht zullen worden tot expedities in Marokko die veel grooter afmetingen zullen aannemen dan de tegenwoordige Het is dus volkomen logisch, dat de generaal met het oog op dit gevaar wil, dat Frankrjjk onmid dellijk tusschenbeide komt om zjjn politieke en oeconomische belangen te beschermen. Daarna trekt het blad de horoscoop van de houding van Frankrjjk, dat tegen de Spanjaarden kan zeggen, tot hiertoe en niet verder, of zjjnerzjjds op Marok- kaansch gebied kan doordringen. Het blad ver wacht, dat beide landen een wedstrjjd zullen hou den om Tazza te bereiken. In ieder geval, meent de »Vossische Zeitung", is het voor de Franschen aangenaam om nu een voorwendsel te hebben, den Spanjaarden te zeg- _gen tot hiertoe en niet verder. De »Taglicbe Rundschau" Het was te voorzien dat Frankrjjk langzamerhand ongerust en zelfs bevreesd zou worden door de Spaansche maatre gelen in Marokko. Frankrjjk dacht niet, dat Spanje gretig en zonder eenige gêne in de Marokkaansche taart zou bjjten. De beide volken zullen elkaar weldra in de haren zitten. Uit Tandzjer wordt aan de »Matin" gemeld, dat sultan Moelai Haüd tot de voorgestelde lee ning van 15q millioen frs. onder de volgende voor waarden zijne toestemming verleent: Het gebied van de Sjawia's, Casablanca, het gebied van de Beni Snassen en ook Oedzjda moeten onverwjjld ontruimd worden. Voor de rust en veiligheid in het gebied der Sjawia's en in Casablanca zal een Marokkaansch politiecorps met Fransch kader zorgen. De Sultan neemt de bjj het vefdrag van 1909 voorziene Fransch-Marokkaansche grenspolitie aan, maar verlangt, dat de hooge commihsaris op het oogenblik is het generaal Liautey voor taan geen Franschman, maar Marokkaan zal wezen. Eeindeljjk wil Moelai Hafid, dat van de 40 pet. van de overschotten, die als waarborg voor de nieuwe leening moeten dienen, maar 30 pet. voor dat doel aangewend en de rest, 10 pet. dus ter beschikking van het Magzen gesteld zal worden. De a.s. verkiezingen voor het burgemeesterschap van Grooter New York zullen ditmaal belangwek kend zjjn, omdat er een nieuw element is gebracht in den verkiezingsstrjjd. Er heeft zich n.l. reeds eenigen tijd geleden trouwens een »comité van 1GQ" govormd, welk comité niet behoort tot een der bestaande partjjorganisaties, maar is samen gesteld uit mannen van naam, aanzien en erkende onkreukbaarheid uit alle kringen der bevolking. Het comité tracht te bereiken, dat de gekozenen voor de hoogste stedeljjke ambten fatsoenljjke, eerljjke lieden zullen zijn. »Tegen graft en cur- ruptie", is het wachtwoord. Het comité der hon derd heeft echter ingezien, dat het komen met eigen candidaten geen kan op succes zou bieden daarom heeft het zich verklaard vóór de candida- tuur Bannard voor 't burgemeesterschap. Bannard is, naar men weet, de candidaat der Republikei nen. De Democraten en ook de zoo machtige Tammany organisatie steunen de candidatuur van reohter Gaynor. De z. g. Onafhankeljjkheids partjj, d. i. de verkiezingsorganisatie van den bekenden Amerikaanscben dagbladkoning Hearst, komt weer met eigen candidaten maar zjj zal ook ditmaal wel weer weinig succes hebben. Dfc jongste telegrammen uit de Vereenigde Staten wjjzen op een nieuwen Amerikaanscben veldtocht tegen Japan naar aanleiding van de bepaliog in het verdrag tusschen China en Japan nopens den spoorweg van Antoeng naar Moekden, volgens welke uitsluitend Chineesch en Japanscb, kapitaal mag worden aangewend voor de mjjn- ontginning aan weerskanten van genoemde spoor- ljjn alsmede van den Zuid-Mantsjoerschen spoor weg, zonder aanduiding van de grensljjn. De re geering der Vereenigde Staten ziet daarin een schennis van het stelsel van de open deur van de zjjde van Japan, waartoe Japan zich heeft ver bonden krachtens het verdrag van Portsmouth. De Amerikaansche regeering zou willen dat Japan het spoorwegverdrag weer zou terugnemen. China zou genegen zjjn de Vereenigde Staten hierin te steunen. China .zou n.l. erkennen dal het door Japan tot het verdrag gedwongen is. Het is ech ter niet waarschjjnljjk dat Japan er in toe zal stemmen het verdrag te vernietigen. Men vreest alzoo voor eeu heropening der Oost-Aziatische kwestie. Verschillende Amerikaansche bladen mel den, dat de nieuwe ^Amerikaansche gezant te Peking, Crane, naar Washington terug geroepen is toen hjj op het punt stond uit Cali- fornië naar China te vertrekken, ten einde overleg te plegen met Knox, den minister van staat (bui- tenlandsche zaken). In Duitschland is in den laatsten tjjd in de tabaksindustrie een zekere malaise merkbaar. Herhaaldelijk worden massa's arbeiders tegelijk afgedankt, de loonen verminderd, de arbeidsduur neemt af. Een deel der Duitsche pers meent de oorzaak hiervan te moeten zoeken in de verhoo ging der tabaksbelasting. Ten eind te onderzoeken of de pers in dezen inderdaad geljjk heeft, is door de inspecteur van den arbeid een schrjjven aan de tabaksindustrie gericht, waarin deze verzocht wordt opgaven te doen van het gemiddeld aantal arbeiders over het jaar 1908, het aantal arbeiders dat voor 15 Augustus 1909 werkzaam was, het aantal ontslagen arbeiders, e.d. Ook worden opgaven verlangd aan gaande de loonsvermindering en den arbeidsduur. Het ïBeriiner Tageblatt" meent te weten dat de Duitsche rjjksregeering in November den Rjjksdag zal voorstellen opnieuw een leeninh van 625 miilioen te sluiten. Dit bedrag zou noodig zjjn om 250 millioen te korten op de begrooting 1908'09 te dekken, te voorzien in 195 miilioen die niet door de Bondsstaten zjjn gestort, in 175 millioen noodig voor de verhooging der ambtena rensalarissen en 15 millioen voor geschatte te korten op bierbelasting en de inkomsten van post en telegraphic. Er is te Agram een sterke aarschok ge voeld. Verscheidene huizen en openbare gebouwen, met name het post- en telegraafkantoor, hebben schade bekomen. Te Triest is gisterochtend om elf uur ook een hevige aardbeving geweest. De aangerichte schade was niet van belang. Eergisterenmiddag hebben de socialisten be proefd een betooging te houden voor de woning van den Spaanschen gezant te Parjjs om te pro testeeren tegen de manier waarop de Spaansche regeering tegen de revolutionairen van Kataloni optreedt. De betoogers trachtten van verschillende punten uit, met automobielen, het gezantschaps hotel te naderen. De politie wist het te verhin deren. De betoogers deelden onder de voorbjj- gangers traktaatjes uit tegen de Spaansche regeering. In socialistische kringen bestaat het plan, de handelwjjze der Spaansche regeeriDg ter sprake te brengen in de Kamer. De medici van de Weensche stedeljjke hos pitalen dreigen tot stakiDg over te gaan als de salarissen niet worden verhoogd. De collegas heb ben zich solidair verklaard, zoodat te verwachten is, dat de hospitalen van de noodige hulp ver stoken zullen zjjn, wanneer de eischen der artsen niet ingewilligd worden. U;t Tanger wordt gemeld, dat te Casablanca een geval van pest met doodeljjken afloop werd geconstateerd. Rij ksverzekeringsban k. Naar wjj van bevoegde zjjde vernemen, is door het jongste ontslag der 40 tjjdeljjke schrjjvers aan de Rjjksverzekeringsbank thans al het personeel, dat op het oogenblik overbodig geacht wordt, ont slagen, zoodat hoogstwaarschjjnljjk geen verder ontslag noch van tjjdeljjke noch van vaste ambte naren zal volgen. Op de Staatsbegrooting is een memoriepost voor wachtgelden van ambtenaren uitgetrokken. Deze post heeft nog al eenige ongerustheid veroorzaakt onder de betrokkenen. Wjj vernemen echter, dat de bedoeling van dezen post is, om, wanneer mocht bljjken, dat de dienstpraetaties van een bepaalden ambtenaar geenszins in verhouding zjjn tot den door hem bekleeden rang, dezen ambtenaar op wachtgeld te kunnen stellen. Wjj meldden dezer dagen, dat eenigen der ont slagenen tjjdeljjke schrjjvers (het zijn er 10 4 15) geplaatst zullen worden bjj de volkstelling. Boven dien heeft de secretaris-generaal der Bank zich reeds geruimen tjjd geleden gewend tot de direc ties van takken van Rjjks- en Gemeentedienst, van financieele en industrieele ondernemingen, ten einde hunne medewerking te verkrjjgen voor de plaatsing der ontslagenen in een tjjdeljjke betrek king. Wijziging Leerplichtwet. De Bond van Nederlandsche Onderwjjs heeft in een adres aan den minister van Binnenlandsche Zaken het verkeerde betoogd van het aanvangen met het eigenljjke lager onderwjjs beneden den zesjarigen leeftjjd. Volgens den Bond moet met het lager onderwjjs niet eer worden aangevangen dan nadat de kinderen in een goede inrichting van voorbereidend onderwijs licbameljjk en geesteljjk genoeg ontwikkeld zjjn om geregeld en stelselmatig de leerstof der lagere school te kunnen opnemen I en verwerken. A WF.Rrg A

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1