Dagblad voor Schiedam en Omstreken. 32ste Jaargang. Maandag 11 October 1909. No. 9536. Officieele berichten. Kennisgeving. ZEEMILITIE. Buitenlandsch Nieuws. Ver sp reiiie berihtea Binnenland. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden ƒ1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland 2.per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Boter- 8traat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 16 regels ƒ0.92 met inbegrip van bewijsnummer Elke regel daarboven 15 cent. Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. ~!-i Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel! Voor herhaaldelijk adverteeren worden uiterst b i 1- lijke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, brengen ter voldoening aan art. 138 der Militie- ®t 1901, bij deze ter kennis van belanghebbenden, li k de ^telingen der Nationale Militie voor de ftp ng van 1910, die verlangen bij de ZEEMILI- aa te dienen, zich daarvoor vóór i November ^taande ter gemeente-Secretarie afdeeling Militie t choolstraat 12), behooren aan te melden of te do®o aanmelden. t H°r indeeling bij de Zeemilitie komen uitslui- oef *n aanmerking de lotelingen, die ter volledige tening worden ingelijfd, tevens moeten zjj een r°ep uitoefenen of eene positie bekleeden, als aangegeven in onderstaande ljjst Zevarenden. Stuurlieden, stuurmansleerlingen, matrozen, lichtmatrozen en jongens op koopvaardij schepen van de groote en kleine vaart en op zeesleepbooten. Stuurlieden, schippers en verdere opvarenden vanloodsvaartuigen, tonnenleggers en jachten. Diepzeevisschers en Noordzeekustvisschers. Leerlingen van zeevaartscholen. Binnenschippers. Stuurlieden, schippers en schippersknechts van Rijnschepen, aken, ijalken en andere vaartuigen. Stuurlieden, matrozen, schippers en schip persknechts van passagiers- en sleep booten op binnenwateren. Zuiderzee visschers. Visschers op Zeeuwsche wateren en op de groote rivieren. Mossel- en oestervisschers. Schuitenvoerders, vletterlieden en veerlieden. Smeden, stokers, machinisten en q bankwerkers. Machinisten en machinistleerlingen op sche pen en vaartuigen, bij spoor- of tramwegen en op fabrieken en andere inrichtingen. Stokers als boven. Machinedrijvers (hieronder begrepen drijvers 'an motorbooten en automobielen). *>tneden en smid bankwerkers. Machine-bankwerkers en gewone bankwerkers (hieronder ook te verstaan rijwielherstellers). Werktuigmakers. Kolentremmers. Metaalbewerkers (hieronder te verstaan koper slagers, ketelmakers, vijlenkappers en voor slagers). Llectriciens. Studenten in de Werktuigkunde of in de Electrotechniek. Leerlingen van de Kweekschool voor Machi nisten te Amsterdam of van een cursus machinisten. Overige beroepen. Telegrafisten (hieronder ook te verstaan radio- telegrafisten). ^cheeps beschieters. ■U. ^.uheepstimmerlieden (scheepmakers). Koek brood- en banketbakkers of knechts. Koks en koksmaat, hetzij aan boord van sche- y Pea of vaartuigen, hetzij aan den wal. Koffiehuis- en hotelbedienden. q. yUfmeesters en keliners opschepen of booten. Ziekenverplegers. Barbiers. Apothekers-bedienden, tudenten in de geneeskunde of in de arsenjj- p ^Idkunde. t ersoneel van 's Rijkswerven. we personen genoemd onder A, B en D, bomen allereerst in aanmerking voor inly ing als zeemilicien-matroos. De personen genoemd onder C, komen aller eerst in aanmerking voor inlijving als zee- milicien-stoker. De personen genoemd onder E, komen in aanmerking voor inljjviDg als zeemilicien-kok personen genoemd onder F, komen in aanmerking voor inlijving als zeemilicien- öofmeester. e personen genoemd onder G, komen in aanmerking voor inlijving als zeemilicien- ?iekenverpleger. e personen genoemd onder H, komen in anmerking voor inlijving als zeemilicien- atroos of stoker, al naar mate van het eroep dat zjj uitoefenen. lo.°rl(LtVOrdt ^e' vo'8ende bekend gemaakt *1® zuil»* een aantal van hen, die voor de zeemib- Viuj» worden uitgekozen, terstond na inljj- ®erste h0if. verlof zu'len worden gezonden tot de 2o helft van Augustus 1910 de Zeemfr -^e l°l,e''D8en hjj hunne aangifte voor a«n«,^ le kunnen opgeven, waf, zij in geval §chen j,DR Voor de zeemlhtie het liefst wen- i o/ dadelijken aanvang van hun werkelij- ken dienst in Maart, of dadelijk na inlijving ver lof tot de eerste helft van Augustus d. a. v. 3o. dat bij de op de plaats van inlijving te nemen beslissing, zooveel mogeljjk met het door de lotelingen kenbaar gemaakte verlangen reke ning zal worden gehouden, doch dat zij geen vrij heid zullen hebben zich aan inlijving bij de zee militie te onttrekken, indien niet aan hun verlan gen mocht kunnen worden gevolg gegeveü. 4o. dat de lotelingen, die een beroep uitoefenen of eene positie bekleeden als is aangegeven in bovenstaande lijst en zich tijdig op de hiervoor omschreven wijze voor de Zeemilitie hebben aan gemeld of doen aanmelden, voor hunne afleve ring zullen worden onderworpen aan een onder zoek naar hunne geschiktheid voor inlijving bjj de Zeemilitie, welk onderzoek zal plaats hebben in het tijdvak van 1 tot 25 Januari a.s.de juiste datum, uur en plaats van dat onderzoek zal aan elk der hiervoor bedoelde lotelingen worden bekend gemaakt. Vóór hunne aflevering zal hun worden kennis gegeven of zij voor de Zeemilitie zijn aangewezen en wanneer zjj tot eerste oefening in werkeljjken dienst zullen worden gesteld. 5o. dat de oefeningstjjd van hen, die in Augus tus zullen moeten opkomen, van gelijken duur zal zijn als de oefeningstjjd van hen, wier werkelijke dienst in Maart aanvangt. (Zoo noodig zal door loting worden aangewezen wie van de aan de Zeemilitie toegewezen lotelin gen met verlof zullen worden gezonden.) De aandacht van de lotelingen wordt nog geves tigd op art. 116 der Militiewet 1901, luidende als volgt »De bjj de militie te land ingeljjfden worden niet tot het aangaan van eene verbintenis voor de buitenlandsche zeevaart toegelaten, zonder schrif telijke toestemming van wege Onzen Minister van Oorlog. Die toestemming wordt in gewone tijden niet geweigerd aan de lotelingen, die reeds vóór hunne inlijving bjj de militie hun beroep van de buiten landsche zeevaart maakten en die zich overeen komstig art. 138 voor de zeemilitie hebben aan geboden, doch daarbij niet hebben kunnen worden aangenomen." En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den 11 den October 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. A. BRANTS. De Secretaris, V. SICKENGA. MAROKKO. De Spaansche minister van buitenlandsche za ken heeft den berichtgever van den ïMatin" zjjn meening gezegd over de uitlatingen van generaal d Amade, die in en buiten Frankrijk zooveel op zien hebben gebaard. De minister begon met de mededeeling, dat d'Amade gedurende zjjn dienst tijd in Marokko zich steeds harteljjk had betoond jegens Spanje, zoodat de thans aan den dag ge legde animositeit te onbegrijpelijker wordt. Ten aanzien van de beweringen van den generaal over Spanje's voortdriDgen verklaarde de minister, dat SpaDje zich steeds stipt gehouden heeft aan zjjn oor spronkelijk voornemen om niets anders te doen dan de Rifbewoners zoo afdoende te tuchtigen wegens hun vijandelijken aanval op de Spanjaarden, dat een herhaliDg van hun trouweloos optreden niet meer te verwachten i=. Dat heeft de Spaansche regeering herhaaldelijk met groote beslistheid aan de andere mogendheden medegedeeld, maar desondanks hebben ieder oogen- blik weder nieuwe verdachtmakingen van Spanje de rondte gedaan. Nu eens heette het, dat het Tazza zou bezet, dan weder het Tetoean en Lar- rasj in bezit zou nemen, steeds echter zonder dat er de minste grond voor die verdachtmakingen bestond. En wat het nadeel betreft, dat voor de markt plaatsen aan de Algerjjnsche grens zou voort vloeien uit de actie der Spanjaarden, wjjst de minister er op, dat de handel van Melilla dezelfde bezorgdheid te kennen gaf, toen Frankrjjk Oedjdja bezette, maar dat de Spaansche regeering toen trouw aan de gesloten verdragen, geenerlei moei-' ljjkheden opwierp. De minister verklaarde overigens dat het kabinet van Parjjs het volste vertrouwen heeft in Sparje's loyauteit, daar het weet dat dit land bjj de ver dediging van zijn rechten geenszins die van andere landen tracht te krenken. De Fransche regeering is alles behalve ingeno men over de uitlatingen van geceraal d'Amade. Zaterdag-voormiddag was hij, naar uit Paijjs geseind wordt, te Parjjs ontboden. De generaal werd gehoord door den minister van Oorlog en daarna door den minister-president Briand. Nadat de generaal de juistheid van zjjn door de «Matin' gepubliceerde verklaringen had erkend, werd hjj op nonactiviteit gesteld. De minister-president uitte zjjn leedwezen dat hjj, zjjn verdiensten jegens het vaderland, met name gedurende de expeditie in Marokko, in aan merking genomen, zoo gestreng tegen hem moest optreden, maar dat zijn op non activiteitstelliDg door de disipline noodzakelijk was geworden. Een redacteur van de »Diario Universal" heeft voor zjjn vertrek uit Melilla een onderhoud gehad met generaal Marina. Deze zeide hem, dac het in een oorlog, zooals hjj dien te voeren heeft, onmo geljjk is, zelfs maar bjj benadering, te voorspellen, wanneer aan de krijgsverrichtingen een einde zal komen. »Ik heb versterking van infanterie en vooral van kavalerie gevraagd", zoo vervolgde de generaal «teneinde de operaties te kunnen voortzetten en deze zjjn er op gericht den vjjand te dwingen eeD geregeld gevecht te leveren. De Mooren echter zijn ervan doordrongen, dat zjj dan het onderspit zul len delven en zjj ontwijken het dus. Wjj trach ten hen dus nu in te sluiten, opdat zjj genood zaakt zullen zjjn zich tegen onze overmacht te breken als een golf". RUSLAND, Volgens een bericht uit Petersburg aan de officieuse «Tribuna" zal de Tsaar van Rusland binnenkort in gezelschap van den minister van buitenlandsche zaken Iswolski op reis gaan naar Italië en wel over land. De Italiaansche ambas sadeur aan het Russische hot, de heer Melegari, is reeds naar Italië vertrokken. Het Turksche buitengewone gezant chap is gister door den Tsaar te Livadia in afscheids- audientie ontvangen. De leden van het gezantschap namen daarna deel aan een ontbjjt, waarbjj Rifaat-pasja ter rechterzijde van den Tsaar zat. Rifaat pa=ja en Nazim-pasja werden ook door de T-saritsa ont vangen. Het Telegraaf-agentuur ontving van zjjn corres pondent te Jalta het volgende telegram Het buitengewone Turksche gezantschap ver liet Jalta om naar Constantinopel terug te keeren. Gedurende hun verblijf te Jalta hebben de Turksche minister van buitenlandsche zaken en generaal Nazim Pacha zich door de vriendelijke ontvangst, die zjj van de zjjde van den Tsaar genoten, kunnen overtuigen van de vriendschap pelijke gevoelen van zijn Majesteit tegenover den Sultan en van zjj a oprechte wenschen voor den voorspoed van Turkije. In de verschillende samenkomsten tusschen Rifaat-Paja en Iswolski, werd geconstateerd, dat beide rjjken gelijkmatig geïnteresseerd zjjn bjj het onderhouden en ontwikkelen tusschen hen van vriendschappelijke, vertrouwelijke relaties en goede buurschap. Dit is niet alleen van toepassing op het terrein van hun politieke relaties, maar ook op dat van de gewichtige economische belangen, die zjj gezamen lijk hebben. Dit alles kan slechts worden bereikt door het behoud van den vrede en daarop moeten de krachten van beide regeeringen gericht zjjn. De vriendschappelijke zending, vervuld door Rifaa' en Nazim, heeft aldus aan beide regeeringen de gelegenheid verschaft op nieuw bewjjs te geven van de gevoelens van goeden wil, waarmee zjj wederkeerig zjjn bezield. FRANKRIJK. j De verklaring door de radicale en radicaal-socia listische partjj eergisteren-ochtend op het congres der radicalen te Nantes voorgelezen, is zeer meik. waardig. Zjj wenscht dat de harmonie tU3scl en kapitaal en arbeid hersteld worde, opdat de arbeider op zjjn beurt kapitalist kunne worden. De verklaring stelt het Pavlement in staat al vorens te scheiden de aanhangige arbeidswetten af te doen en vraagt aan den Senaat onmiddellijk over de Inkomstenbelasting te beraadslagen. De verklaring eindigt met deze formuleGeen vrienden ter rechter-, geen vjjanden ter linkerzijde. Vormen wjj een blok tegen de anti-patriotten en de clericalen. SPANJE. Gisteren moest de veel genoemde anarchis tische onderwjjzer Ferrer voor den krjjgsraad te Barcelona terechtstaan. Te Barcelona werd zjjn veroordeeling zeer waarschjjnljjk geacht. Een aantal hoogleeraren van Fransche univer siteiten heeft aan denj Spaanschen minister president Maura een telegram gezonden, waarin zjj tot Z.Exc. het verzoek richten, dat Ferrer voor een gewone rechtbank zal terechtstaan, wjjl zjj uit beginsel tegen elke uitzon derings-procedure gekant zjjn. De Parjjsche correspondent van een te Bar celona verschijnend dagblad zegt Zaterdag zeer laat in den avond te hebben vernomen, dat het vonnis tegen Ferrer uitgesproken niet publiek zal wor den gemaakt zonder van hoogere zjjde te zjjn goedgekeurd. Het comité voor de humanitaire liga te Londen heeft een resolutie aangenomen, waardoor 't zich aangesloten heeft bij de protesten tegen het von nis door den krijgsraad over Ferr«r g-sireken en de barbaarsche metbodes uoor de Spaansche regee ring tegenover de politieke gevangeneu gevolgd, veroordeeld. De sardine-visschers van Uiuaruenez (Frank rijk) hebben Vrjjiajimiddag, nadat bekend was geworden, dat de conservefabrikanten weigerden hunne eischen in te willigen, besloten het werk neder te leggen. Ten getale van 6000 man trok ken z(j daarop naar ne fabriek- oj! r, werkten, om deze eveneen- a ov, te halen. De pref-ct en een commit -- e die de menigte tol kalmte aanmat; torr de stakers mishandelo, waarop de bereden gendarmerie het volk uiteea trachtte te jagen. De stakers wierpen een barrikade op en bombardeerden toen de gendarmerie met steenen. In het gevecht dat daarop ontstond, werden een ritmeester der gen darmen en 15 visschers gewond. De gendarmen moesten ten slotte ket veld ruimen. Op bevel van den prefect zjjn alle fa brieken door militairen bezet. - Aan de «Lokal-Anzeiger" wordt uit Belgrado gemeld, dat ernstige abuisen zjjn ontdekt in de administratie der Servische spoorwegen. Een Ser vische maatschappij heeft in de plaats van nieuwe locomotieven gebruikte machines of machines door andere maatschappijen geweigerd, geleverd, 't Zelfde is gebeurd met de waggons. De maatschappij Beeft ter zake van dit feit een verlies van een millioen geleden. Het huldeblijk voor den heer Lovink. Naar wij vernemen zal het huldeblijk, aan te bieden aan den heer H. J. Lovink, directeur-ge neraal van den landbouw, bestaan in een plaquette met zijn beeltenis. Het huldeblijk zal in het laatst dezer maand worden aangeboden. Assistent-resident van Tangerang vermoord. Een ontvangen regeeringstelegram luidt: De assistent-resident van Tangerang (residentie Batavia) J. Dunnewold, is in den ochtend van 8 October j.l., op zijn kantoor doodgeschoten door den wedo- no van het district Tangerang, wiens ontslag aan hangig was. De dader pleegde daarop zelfmoord. Raadslid en Failliet. Naar wy vernemen, hebben Ged. Staten van Gel Ierland het beroep van den heer R. Velsink tegen de beslissing van den Raad van Doetichem, waarbij bü, wegens faillissement van zjjn lidmaat schap van den Raad vervallen werd verklaard, verworpen, waaruit bljjkt dat Ged. Staten van meening zjju dat een failliet een der vereischten voor het lidmaatschap van den Raad mist. Een Maas- en Waal-Kanaal. Te Nijmegen heeft zich een voorloopig comité geconstitueerd, waarvan de heer W. Nieuwenhuizen, secretaris van den Middenstandsbond, secretaris is. Dit comité zal eerlang een uitgebreide ver gadering bijeenroepen om tot oprichting van een Maas- en Waalvereeniging te geraken, die ten doel zal hebben de verbinding tusschen de bevaar bare Maas eu de Waai te bevorderen. T) fa i ti

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1