Dagblad voor Schiedam en Omstreken. o a i e e r 1 D op te Onder valschen naam. SiEEfi SctoiamscM Cwraii net trails MdsM Zoiiaisilaf prijs 10 c. J. weel, 0.45 p. ui, 11.35 p. 3M. 32stc Jaargang. Woensdag 20 October 1909. No. 9544. Ofücieele berichten. Kennisgeving. Stads-Ziekenhuis. 30 hectoliter aardappelen, Buitenlandsch Nieuws. FEUILLETON. 44) Hg zeide, dat de ophelderingen, die Maura aan gaande Marokko gegeven had, niet verklaarden welk doel men aan het Rif nastreefde. Morel vond het verder onbegrijpelijk, dat de schorsing van de grondwettelijke vrijheden te Barcelona zoo lang bestendigd bleef. De redenen om dien toestand te handhaven bestonden niet meer kort na de gebeurtenissen waaraan men een karakter en een doel heeft toegeschreven, die zjj niet had den. Sprekenden over de oordeelvellingen van de Duitsche en Italiaansche bladen nopens de betoo gingen, die in het buitenland tegen het clerica- lisme en den Paus zjjn gehouden, zeide Moret Om hem dien alle geloovigen allermeest moeten vereeren, ontstond een woordenstrijd, omdat bjj het recht van genade niet heeft uitgeoefend. [Wordt vervolgd.) ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden f 1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland 2.per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons BureauBoter- straat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50. PRIJS DER'ADVERTENTIëN: Van 16 regels ƒ0.92 met inbegrip van bewijsnummer, Elke regel daarboven 15 cent. Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voor herhaaldelijk adverteeren worden uiterst bil- lijke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. Schietoefeningen. De Burgemeester van Schiedam, J^stigt, op verzoek van den heer Staatsraad i.b.d. Commissaris der Koningin in de provincie Zuid Holland de aandacht van belanghebbenden bjj scheepvaart op het hieronder volgend bericht Schietoefeningen van het fort Pampus. Zuiderzee, 3de district. Volgens medsdeeling van den Minister van Dorlog zal op 21 en zoo noodig op 22 October a.s. ®60e schietoefening worden gehouden van het fort Pampus. Er zal gevuurd worden met kanonnen Van licht kaliber (6 cM.), waarbjj onveilig wordt gemaakt een sector begrensd door de ware rich- Htogen Oost tot ZOtZ. (56°) tot op 4500 M. van ket fort. Op 26 en zoo noodig op 27 October a.s. zal eene gelijksoortige cefening worden gehouden, ^aarbjj de onveilige sector wordt begrensd door ware richtingen ONO. door Oost tot ZOtZ. tot op 4500 M. van het fort. Op de dagen, waarop gevuurd wordt, zal van det fort Pampus eene roode vlag waaien, die 3 uUr vóór het begin der oefening halfstok, en éón *ftr vóór de oefening geheel voorgeheschen wordt, "ovendien zullen tegelijkertijd en op dezelfde wjjze r°°de vlaggen waaien van de batterijen Diemerdam Durgerdam, de Westbatterij nabij Muiden en den kerktoren te Muiderberg. (Zie »Ned. krt." No. 212). Schiedam, 20 October 1909. De Burgemeester van Schiedam, M. A. BRANTS. Aanbesteding. De Commissie van Administratie voor het Stads-Ziekenhuis te Schiedam, zal op Vrijdag 22 October 1909, aanbesteden, de leveriDg van len dienste van het Gesticht. De voorwaarden van aanbesteding liggen in het ^'ekenhuis ter lezing, op werkdagen des voor- Middags van 912 uren De inschrijvingsbiljetten, *®rgezeld van monsters, worden bjj de adjunct directrice ingewacht uiterlijk voor den middag te Uren van den dag der aanbesteding. De Commissie voor de administratie voornoemd, M. A. BRANTS, Voorzitter, W. A. VAN DOLDER Dz. Secr.-Penningm. RUSLAND. De Tsaar vertrok gister naar Italië. ENGELAND. Oister stelde in het Lagerhuis een lid der arbei- derspartij aan minister Grey de vraag of de Eogel- Sche regeering soms stappen gedaan had om het doodschieten van Ferrer, zonder dat hjj voor een Boeiende Roman. Naar het Duitsch.) te^i? ^en j°ngen graaf was echter geen medelijden bespeuren. Met een toornig gebaar wees bij Lucie van zich at. vatt,UC'e weende iQ stilte voort. Zjj was nu on- ha V00r smari en vertwijfeling geworden. In ha Z'6' overwoog zg een plan, een gevoel van dah een wraakgierig plan kwam in haar op. Zij beCt er over na 'loe de grafelijke familie het treffen kon, zonder zichzelf te schaden. P de lippen van den graaf kwam een spotlach ^Q.y^rsobijn, en hjj zeide toen op ernstigen toon stem uc'aten> doch daarin zou ik nooit toe- jj0 men- _Ik zal echter uw wensch tegemoet in HCn zu'len eene reis maken, en wel reeds nip 6 e®rste dagen. Ik wil echter dat die reis bjj mand eemge argwaan wekt. Wjj zullen eerst der bezoeken en later van de eene of an- 8 bavea naar Amerika vertrekken. 5 bet hooren dezer woorden ontvloog Lucie n kreet van verrassing en onwillekeurig zeide rika>I>"ZegeviereDden toon: »dan toob naar Ame- Na deze mededeeling verliet graaf Egon Lucie. burgerlijk gerechtshof verschenen was, te voor komen. Grey antwoordde, dat de regeering niet kon afwijken van den regel om zich niet te mengen in of een meening te uiten over aangelegenheden van inwendig bestuur van andere Europeesche landen, waarbij geen Engelsche onderdanen of bjj traktaat verworven rechten betrokken zjjn. In zulke geval len bezit de regeering geen bijzondere inlichtingen met betrekking tot de omstandigheden en de feiten en heeft zij ook niet het middel, om zich die te verschaffen. Zoover ik weet, houden alle Europee sche regeeringen zich in huD onderlinge betrekkin gen aan dien regel en het zou tot niets dienen, ervan af te wijken. (Luide toejuichingen van de regeeringspartij en van de oppositie.) De socialist Grayson stelde daarop voor, de ver gadering van het huis te verdagen, wegens het onbevredigende antwoord van Grey. Aangezien er maar achttien leden waren, die met Grayson meegingen, moest hjj zjjn voorstel laten vallen. BELGIS. De rechterzijde van de Kamer was gistermorgen bijeengekomen, ten einde te beraadslagen over het wetsontwerp betreffende de legerkwestie, door de regeering ingediend. Dit ontwerp staat het begin sel van één zoon per gezin voor. Men meende, dat de regeering zich tegen elke wjjzigiDg in het ontwerp zou verzetten, waarom men een ministe- rieele crisis vreesde. In de zitting van gisterochtend heeft de kabi netschef, Scbollaert, echter verzekerd, dat de re geering niet tegen evemueele wijzigingen in het ontwerp is, en met welwillendheid de voorstellen door de rechterzijde ingediend, zal onderzoeken. Uit de daarop gehouden besprekingen bljjkt, dat de meerderheid verlangt, dat de militaire lasten niet verzwaard zullen worden, en dat over het contingent als andere jaren ook nu door de Kamer zal gestemd worden. Het gevaar voor een ministerieele crisis is hier mede geweken. De socialisten hebben gister in de Belgische Kamer getracht de zaak-Ferrer ter sprake te brengen. Vooral de socialisten v. d. Velde en Destree zjjn buitengewoon fel te keer gegaan. Daar de buitengewone zitting gewjjd was aan de legerwet, werd de interpellatie aangehouden. FRANKRIJK. De Senaat heeft besloten, een interpellatie van Flaissières over de houding van de regeering jegens Spanje voor onbepaalden tjjd te verdagen. Vooraf had Picbon verklaard, dat de regeeriDg geen beraadslaging erover kon toelaten. Frankrjjk had zich niet te mengen in de politiek van vreemde regeeringen en was met Spanje door hartelijke vriendschap, ententes en afspraken verbonden. Het zou aan die ententes en die vriendschap getrouw blijven. Deze laatste stiet een korteD, met moeite onder drukten kreet uit, toe zjj de schreden van haar gemaal in den gang hoorde wegstarven. Zij balde in toornige opwinding de handen en riep: »Wraak! Wraak over de Rheinsburgers 1" Dan spoedde zjj zich naar hare kleedkamer, waar zich ook het koffer van Gerda Steffen bevond. Zjj ontsloot het en haalde uit de papieren, den ouden molenaar onstolen, een akte, ging toen weder in haar vertrek, sloot de deur en begon te schrijven. Na een uur had zjj alles in een pakket verzegeld. Daarna maakte zjj toilet om uit te gaan en zeide, dat zjj dat te voet wilde doen. Onopvallend ge kleed verliet zjj hare woning en begaf zich, het vergezeld pakket onder baar pelsmantel verborgen naar een huurrijtuig. Voor een banketbakkerswinkel hield zjj stil, kocht eene kleinigheid en vroeg het adresboek. Spoedig vond zij het gezochte, dan gaf zjj den koetsier straat en nummer op. Deze bracht Lucie daarop bjj rechter Bernhardt. HOOFDSTUK XXII. Een wondervol samentreffen. Gerda was sedert baar vertrek uit de hoofdstad en bet nachtelijk bezoek aan den ouden molen in Amerika aangek men. Zjj voorzag in haar onder- boud door het geven van lessen in de Engelsche taal. Dank aan hare uitstekende opvoeding in éen der eerste kostscholen aldaar vond zjj spoedig eenige De Kamer besloot Vrijdag te beraadslagen over een interpellatie van de socialisten betreffende de praktijken van Spaanscbe politie-ambtenaren in het departement der Oostelijke Pyreneeën en den oorlog in Marokko. »Le Journal" verneemt, dat de Tsaar op weg naar Italië den 22sten dezer uit Duitschland in Frankrijk zal aankomen. Een bijzondere trein zal hem met zjjn gevolg van Belfort naar Modane brengen, waar hjj den 23sten dezer tegen negen uur 's ochtends aankomt. Na zjjne ontmoeting met den koning van Italië zal hjj denzelfden weg terugnemen. Een bijzondere trein zal hem den 25sten van Modane naar Belfort brengen, waar hg den 26sten aankomt. Er worden zeer strenge voorzorgsmaatregelen langs de heele lijn genomen- Er wordt een sterke strijdmacht naar Fin land gezonden. Twee sotnién kozakken van de lijf wacht zijn gister vertrokken, de rest van het regi ment zal heden volgen, en ook infanterie en artillerie. Het plan is met de bezetting van de provincie Viborg te begingen. OOSTENRIJK-HONGARIJE. De Hongaarsche Kamer weigerde gister een interpellatie over de zaak-Ferrer toe te laten. SPANJE. De liberale afgevaardigde Moret heeft gister ge antwoord op de rede van minister Maura. Moret zeide opnieuw, dat Maura niet kan aan blijven, verklaarde bang te zjjn, dat de bliksem het hoogste punt treft en eindigde. Indien de re geering niet wil inzien, dat de openbare meening niet van haar gediend is en verlangt, dat zg af treedt, zullen anderen er zich misschien mee be lasten, het haar duidelijk te maken. Maura wees de beschuldiging van gebrek aan vooruitzien af. De rechtbanken te Barcelona heb ben de wetten op wettige wjjze toegepast. De ernstige aard van de gebeurtenissen en de indruk, dien zij onder alle standen in Spanje gemaakt hadden, hebben de regeering belet den Koning de uitoefening van zjjn recht tot begenadiging van de schuldigen aan te raden. Het is ODjuist dat honderden gevangenen doodgeschoten zjjn. huizen, waar zg die lessen kon geven. Na eenigen tjjd ontving zg eene boodschap uit een der voornaamste hotels om zich aldaar voor te stellen. Zjj verbleef in Amerika onder den Daam van Miss Jane Steffen. De zwarte bediende, die haar ontving bracht de eenvoudig, doch elegant gekleede Jane Stellen, over breede, met dikke tapijten bekleede trappen in de prachtige kamers van het hotel, die eene voorname Duitsche familie voor langen tjjd ge huurd had. Het gezicht van den zwarten bediende vertrok in een grjjnslacb, als hjj de deur opende, om Gerda in eeri overschoon gemeubeld salon te laten binnentreden en haar aandiende alsMiss Jane Steffen. In een schommelstoel wiegde zich eene dame, die een witzjjden, rjjk met kant versierd kl-ed droeg Zg wendde nauwelijks het hoofd om bij r.et vernemen van dien naam en veranderde ook uiets in hare houding. Alleen de schommelende bewe ging hield voor een oogenblik op. Naar ik vernomen heb, geeft gjj lessen in verschillende talen, zeide de dame, baar lorgnet aan de oogen brengende, en Gerda met een be- leedigenden blik van het hoofd tot de voeten me tende. Gerda voelde dat haar onder dezen blik het bloed naar het aangezicht steeg, hetgeen haar ech ter nog veel liefelijker deed uitkomen. Zg beant woordde op be.-cheiden toon de haar gestelde vra gen en gat ook den prjjs voor het onderricht op. De republikein Sorriano hield vervolgens een heftige interpellatie. Daar afgevaardigden van de regeeringspartij hem toejuichten, werd de verga- gadering geschorst. Na de heropening verklaarde Maura, dat het gerucht van onrechtvaardige terechtstellingen vuige laster is. Moret heeft gezegd, vervolgde Maura, dat de openbare meening niet van mjj gediend is, maar anderen zeggen het tegendeel. De aanstaande verkiezingen zullen leeren wat er van is. Maura beslootTegen de poging tot een sociale of anar chistische omwenteling in Barcelona hebben wjj gestreden. Terwjjl wjj haar nog bestrijden, ver langt gjj van ons, dat wjj aftreden. Ik neem hier voor de toekomst nota van. (Toejuichingen op de regeerings banken.) De Daily Telegraph" neemt een merkwaardig telegram op van haar Madrileensche correspondent, Hg verdedigt daarin het proces van Ferrer en de houding van de Spaansche regeering en van koning Alfonsozoo ook in het algetneeD de militaire rechtspraak in Spanje. Hjj verwgt de buitenland- sche bedillaars hun volslagen onkunde dienaangaan de. Zelf, zegt hg zou hg wegens de drie persde- Ueten, waarvoor bjj moet terechtstaan, oneindig liever verschjjnen voor een onpartgdigen krjjgsraau dan voor een partjjdige burgelgte rechtbank, Volgens den correspondent heeft koning Alfonso volkomen correct gehandeld en is de groote kalmte, waarin Spanje verkeert, het beste bewjjs, dat de meerderheid van het volk Ferrer's schuld bewezen en zijn doodstraf rechtmatig acht. De kruiser »Carlos Quinto" en de torpedo- bootjager üsado hebben de dorpen tusschen Kaap Negri en Albane gebombardeerd. Er werden 19 Spanjaarden en ongeveer 300 Marokkanen buiten bet gevecht gesteld. De krggsraden te Barcelona gaan voort met het vonnissen van de gevangenen van Monjuich. Zondag stonden vjjf mannen terecht, beschuldigd waren van deelneming aan het in brand steken en plunderen van een klooster, het wonden van een karibinier en het vermeien van telegraafpalen. De auditeur-militair eischie tegen een hunner Tomas Centellas de doodstraf, tegen drie anderen levens lange gevangenisstraf en tegen den vjjfde veertien jaar acht maanden en een dag gevangenisstraf. Voor een anderen krjjgsraad stond Maandag een jongen van zestien jaar terecht, bjj wien tjjdens de onlusten een revolver gevonden was. Hg zeide, dat een onbekende man hem het wapen gegeven had. De jongen had nooit iets te zjjnen laste gehad. De auditeur militair eischte eerst zestien jaar gevangenisstraf, maar na een rede van den verde diger, die op verschillende gronden trachtte aan te toonen, dat hjj onschuldig was, wjjzigde de auditeur zjjne conclusies en verminderde zjjn eisch tot 25 pesetas boete wegens het dragen van een verboden wapen. I ITALIë. 1 'I Morgen, Donderdag, zal Giolitti naar het slot Racconigi reizen, alwaar hjj tegenwoordig za zjjn Zjj had mei bemerkt, dat achter een marmerbeeld mei bloemen omringd, een heer stond, die adem loos luisterde naar het gesprek. Ik vind, dat gij zeer goed de Duitsche taal spreekt, zei de dame legen Gerda. Gjj kunt dus reeds morgen met de Engelsche les beginnen. Ik verlang ze alle dagen voort te zetten om des te spoediger er mede klaar te zjjn. Ik zal u voor elke les f 2.50 betalen. Gerda boog en wilde vertrekken toen zjj zich omkeerde, stond zjj voor den heer, die te voorschjjn was getreden. Zjj schrikte, en een rood blos kwam op haar aangezicht. Zg had in hem den heer berkend, die haar in den laatsten tjjd steeds op hare wegen gevolgd had en bjjna overal ont moette. Graaf Egon van Rheinsburg 1 zeide hg, op haar toetredende, en eene diepe buiging makende, alsof Gerda eene prinses en geene onderwijzeres zou geweest zjjn. En toen op de dame in den schommelstoel wjjzende, zeide hjj Gravin Gerda van Rheinsburg! Had zich de aarde voor Gerda geopend, zjj had niet meer verschrikt kunnen zjjn dan op dit oogen blik. In het eerste oogenblik meende zjj haar ver stand te zullen verliezenof zjj koorts had en droomde. Zjj kon het niet begrjjpen, dat zij als Jane Steffen, in een hotel voor vreeraden stond die zich met den naam graaf en gravin van Rheins burg betitelden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1