Dagblad voor Schiedam en Omstreken. 32ste Jaargang. Donderdag 21 October 1909. No. 9545. De verkiezing voor de Kamers van Arbeid. Buitenlandsch Nieuws. Verspreide berichten. Staten-Grener aal. Binnenland. 7 ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden f 1.35, per maand 45 cent en per Week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland f 2.per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons BureauBoter- straat 50 en bjj alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. Bureau BOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 1 6 regels ƒ0.92 met inbegrip van bewijsnummer. Elke regel daarboven 15 cent. j "i i j Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel! J Voor herhaaldelijk adverteeren worden uiterst bil- fgke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. verkiezingen voor de Kamers van Arbeid staan *°°r de deur en het mag de katholieke werk- en niet onverschillig zijn wie in deze Kamers ting hebben. Door sPatrimonium" en de afd. cbiedam van den Ned. R. K. Volksbond zjjn in °°derling overleg de volgende candiaaten gesteld voor de bouwbedrijven: Stegman (aftr.) - M. Kloppers (aftr.) P. S. Swartjes, voprz. van St. Eloy. 4e Goederen (aftr.) M H. Hickendorff (aftr.), best. Ned. R. K. Volksbond. °0r de voedings- en genotmiddelen J. Kramer. H. Kramer, voorz. St. Hyppolitus afd. sigaren makers. P. Martens (aft.) Breure (aftr.) Gunnewegh Hz. (aftr.) Deze candidaten nu behooren door de christe Werklieden krachtig te worden gesteund. e stemming geschiedt op de oude wijze. Het •ySstunr van de afd. Schiedam van den Ned. R. K. sbond keeB de gelegenheid opengesteld om P Zaterdag-avond a.s. in het Bondsgebouw de e«ibiljetten in te vullen, j en katholieken kiezers zjj aangeraden er voor Waken hun biljetten niet door andere personen 6 'aten invullen, maar zich de moeite te getroosten <j ,ln ^et Bondsgebouw aan te loopen en da&r biljetten in te vullen. RUSLAND. 't St. Petersburg wordt aan de Brusselsche ®tit Bleu" het volgende gemeld Een vreemde en griezelige ontdekking is hier 8®daan, Men heeft het ljjk van een vermoorden hian bad ^evonc'eD 'n ket vertrek dat hg pas gehuurd de ^et 'Ük was onthootd en het hoofd dat naast nietr°tt)p lag, was afgrijselijk verminkt, blijkbaar de bedoeling 't onkenbaar te maken, teneinde nasporingen der politie te voorkomen. rfiSeU '0oPt het gerucht, en ik wil 't u onder alle rve mededeelen, dat deze geheimzinnige ver in waarvan niemand in het huis de ware Beit kende, niemand anders zou zjjn dan de 0 bekende Azeff, de Russische politiedienaar, Van as^er^ door de terroristen die bjj sedert tal Jaren verried. teö ej* schijnt te gelooven dat de revolutionairen ben °tte z'n 'aatste verblijf zouden ontdekt heb- e,J hem hebben terdoodgebracht. den toestand van Tolstoi is plotseling v - teerd erSer'nK ingetreden. De dokters consta- Zieo'Üke Slicht. e° eene inzinking der krachten en een aan- verzwakking van het geheugen en het T ENGELAND. gevaea Liverpool is een kiesrechtvrouw uit de ïuite ^eö'8' waarin zjj voor het inweipen van OojdJ^ Ve®rtien dagen moest zitten, ontslagen, Voed" weigerde te eten en een kunstmatige bleelfD^ We8ens den staat van haar keel ondoenlijk z'ftiu 6r 'S' naar u" VVeenen gemeld wordt, de de Va|1 den Rjjksraad heropend te midden van teefJ®andige uitingen van de radicale Tsjechen H0nChtUit ^eenen te Boedapest ontvangen, VaQ at de Keizer in den loop der vergadering hun ,^en kroonraad de ministers heeft verzocht, een te 6enin® 0Ter de oplossing van de crisis uit te Ze^eD- De ministers gaven als hun meening bandh11 ^at wenscbe'Ük zou zjjn de coalitie dat e aven> Z(j legden den nadruk op dit punt, ^bdw't °P'oss'n8 in overeenstemming met de ^anne 6 s'e°b*s verkregen zou kunnen worden Ministerial t0t het vormen van een aan ne Werd verleend aan de meerderheid of BoeweimHnderheid Van de volksve""tegenwoordiging- V°0rt e coalitie onmogelijk schijnt, zullen zg 2|n 28aD hUD kraehten in te spannen in 1 zullen den Vorst met de uitkomst va OOSTENRIJK-HONGARIJE. dezen van hun pogingen op de hoogte stellen. De Vorst verklaar de daarop, dat hij ernstig wenschte, dat de oplos sing van de crisis op grondwettige wijze zou geschieden. Hg verzocht de ministers zjjn beslis sing af te wachten en alzoo er toe mede te wer ken dat de toestand, die toch al moeilijk was, niet zou worden verergerd door onvoorziene omstan digheden. SPANJE. Gister is jer weer een buitengewoon rumoerige Kamerzitting geweest. De minister van oorlog verzekerde, dat de geest onder de troepen uitstekend was geweest, toen zjj ten oorlog vertrokken. Hjj bestreed, dat der regeering gebrek aan voorzorg verweten zou kun nen worden. Hij rechtvaardigde de oproeping der reservisten en prees de houding der troepen, die te Barcelona zooveel mogelijk bloedvergieten had den vermeden. Moret antwoordde op de rede van den minister van oorlog. Hij hield vol, dat de regeering een gebrek aan voorzorg ren aanzien van de gebeur- nissen te Barcelena moet worden verweten. Ver volgens diende hjj den minister van binnenland- sche zaken van antwoord betreffende de critiek, die de minister had uitgesproken tegen de pers. De minister stelde daarop aan Moret de weder vraag, of hjj wel wist, dat er in de buitenlandsche pers, in de meetings en vergaderingen, gehouden in het buitenland, sprake is geweest van het uit lokken van een maatschappelijke en staatkundige omwenteling in Spanje. De minister voegde er aan toe, dat men herhaaldelijk moorden, revolutie, aanslagen heeft aangekondigd. Onder de oppositie barstte een hevig lawaai los. De minister trachtte voort te gaan maar de oppositie viel hem in de rede. De voorzitter poogde te vergeefs de orde te herstellen. De minister riep uitWjj vreezen noch bedrei gingen noch geweld en zullen op onzen post blij ven. Het tegengestelde zou een lafheid zijn. De meerderheid juichte die woorden toe. Het publiek op de tribunes maakte kabaal met de oppositie mee. De minister rechtvaardigde de daden der regee ring en de maatregelen, die zij genomen had en die zjj, zoo noodig, nog zou nemen. Er wordt een openbare betooging voorbereid vervolgde hjj maar ik ben besloten, dat te verhinderen. Daarop begon het kabaal in de vergaderzaal op nieuw. De voorzitter van den ministerraad wenschte den minister van binnenlandsche zaken geluk. Moret critiseerde de houding van den minister van binnenlandsche zaken, die opstond om te antwoorden, maar de oppositie hernieuwde het lawaai. Later vond de minister nog gelegenheid, de cri tiek van Moret te weerleggen. De kamerleden zul len begrijpen, zeide hjj, dat ik gedwongen ben de waarheid te zeggen. Weer juichte de meerderheid den minister toe. Weer begon het kabaal van de oppositie, totdat de voorzitter zich genoopt zag de vergadering te sluiten. Naar aanleiding van het verzoek, dat bjj den Senaat is ingekomen om tot vervolging te mogen overgaan van den senator Ortega, in verband met de gebeurtenissen van Barcelona, heeft Ortega zelf in den Senaat gevraagd om een spoedig onderzoek, opdat de beslissing zonder verwjjl zou kunnen vallen. De Zweedsche regeering heeft de uitlevering gevraagd van den te Londen gevangen genomen scheidkundige dr. Mar.tin Ekenberg, verdacht de afzender te zjj a van de bommen aan een koopman te Stockholm en een te Gothenburg. Io de Berljjnsche voorstad Lichtenberg is een zekere Kapischke ziek geworden. Hjj vertoon1 verschjjnseleD, welkn aan cholera doen denken. De patiënt is geïsoleerd in de Charité. Gistermorgen is te Odessa de »Sijandart," bet Russische keizerlijk jacht, aangekomen. Om elf uur is de Tsaar weer vertrokken. Op Kreta is, volgens een telegram uit Athene, een oproerige beweging uitgebroken. De opstan delingen hebben zich verzameld te Kissamo. Men wil de vooiloopige regeering dwingen de nationale vergadering bjjeen te roepen, die zal moeten beraad slagen over een nieuwe regeling van Kreta 's zelf bestuur. De leiders der beweging zjjn de oud-mi nister Koendoeras en de afgevaardigde Daskalojannis. Te Charbin, het economische centrum van het Russische gezag in Mantsjoerjje, zal binnenkort een ontmoeting plaats vinden van den Russischen minister Kokoftsof met Ito, den Japanschen resi dent-generaal in Korea. Reeds in de Russische gezant te Peking, Koro- stowets, uit Peking vertrokken om den minister te Charbin te begroeten. De Fransche kapitein De Broglie, die, zooals indertijd is medegedeeld, een soldaat met zjjn kar wats in het gelaat sloeg, omdat deze niet spoedig genoeg voor hem uit den weg ging, zal voor een krjjgsraad worden gedaagd. Reuter seint dat Peary zjjn bewjjzen, waar nemingen enz. heeft overlegd aan het Amerikaan- sche Aardrijkskundig Genootschap, om die te laten onderzoeken door een commissie van deskundigen. Cook heeft verklaard binnen twee maanden zjjn bewjjzen te zullen overleggen aan de universiteit te Kopenhagen, mogeljjk zelfs reeds binnen een maand. Naar de »New York Herald" uit Moekden ver neemt, herleeft daar het boycott op Japansche waren. De stad wordt overstoomd met vliegende blaadjes van het Volksgenootschap, waarin in den ban worden gedaan de Chineesche kooplui, die Japansche goederen aan de markt breDgen en het volk wordt aangemaand niets van dat al te koopen. Van die Chineesche kooplui zjjn er al uit de stad gevlucht. De Japansche gezant heeft zjjn beklag gedaan bjj het Waiwoepoe. TWEEDE KAMF.R Zitting van Woensdag 20 October. (Slot), Aan de orde waren de wetsontwerpen tot wjj- ziging der Gemeentwet en tot regeling van de wjjze van zekerheidsstelling door gemeenteambte naren. De heer F e r f lichtte namens de commissie van rapporteurs de amendementen toe, strekkende om de zekerheid, welke een gemeente-ontvanger ten behoeve der gemeente moet stellen, 4e niet te bepalen op minstens een tiende maar op een twintigste van de ontvangst2e deze zekerheids stelling te bepalen op minstens f 100 en op ten hoogste f 25000. Minister Heemskerk bestreed het amen dement hjj wees er op, dat het te laag stellen der zekerheid in verschillende opzichten nadeelig is ook bjj de keuze bjj ontvangersbenoemingen ook het stellen van een maximum van 25000 acht te de m'aister verkeerd. Wil men echter een maxi mum, dan zou dit f 60.000 moeten zjjn, zooals in Amsterdam. De heer Limburg verdedigde nader het voor stel der commissie, betoogende, dat men gerust kan voldaan met een zekerheid van minstens 1/20 van de ontvangst en dat men door het stellen van hooge zekerheid de keuze voor de ontvangersbe noeming beperkt. Na replieken is het voorstel der commissie verworpen met 48 tegen 26 stemmen. Bjj het verder debat verdedigde de heer L i m- b u r g een amendement der commissie van rap porteurs, beoogende duideijjk te doen uitkomen, dat de controle van Ged. Staten zich niet beperkt tot kas en boeken van den ontvanger, maar zich ook uitstrekt tot speciale takken van gemeentedienst. De heer T r e u b lichtte een amendement toe om de controle van Ged. Staten op de gemeentekas imperatief te stellen en wel op minstens eenmaal 'sjaars Her voordeel van dergeljjke controle, die volstrekt niet de gemeentelijke autonomie aantast, is, dat zjj mede omvat beheer van burgemeester en wethouders die dus hun controle op den gemeen te-ontvanger niet zullen verminderen maar veeleer verscherpen. De thans geldende wjjze van contro leeren van gemeen e-ontvangers is in vele kleine ge meenten van geen beteekenis, omdat zjj, die de controle moeten uitoefenen, daartoe niet des kundig^ genoeg zjjn een jaarljjksche controle door Ged. Staten zal ook niet te veel kosten en z»l ook veel fraude, die veelal begint door slordige boekhouding, voorkomen. Nadat de minister het amendement had bestreden en nog eenige leden het woord hadden gevoerd, werd een amendement van de Coram, van Rapporteurs z. h. st. goedgekeurd en het amen dement-Treub (verplichte controle van Ged. Staten eenmaal per jaar) met 42 tegen 29 stemmen verworpen. De heer Limburg verdedigde een amendement om te bepalen, dat B. en W. het sluiten en opne men der kas in geval van schorsing, ontslag of overlijden ook kunnen opdragen aan een lid van hun college zelf. De Minister bestreed dit amendement, vooral met het oog op de kleine gemeenten. De vergadering wordt verdaagd tot heden (Don derdag). Landweerwet. Op het wetsontwerp tot aanvulling en wjjziging van eenige bepalingen der Landweerwet, zjjn door den heer Ter Laan twee amendementen voor gesteld lo. om te bepalen dat de dienstplichtigen bjj de landweer met uitzondering van hen die tot de hospitaalsoldaten of tot de administratietroepen behooren, gedurende hun diensttjjd niet tweemaal telkens voor ten hoogste zes dagen, maar een maal voor ten hoogste zes dagen tot het houden van oefeningen onder de wapenen komen 2o. om te bepalen dat wanneer ter handhaving of tot herstel van de openbare orde of rust enz., zulks noodig is, niet uiterljjk zes weken, maar twee weken na den voor de opkomst vastge- steJden dag een voorstel van wet aan de Staten- Generaal wordt gedaan, om het onder de wapenen blijven van opgeroepenen zooveel noodig ie bepalen. U. M. de Koningin-Moeder. H. M. de Koningin-Moeder is Dinsdag namiddag omstreeks half vjjf in goeden welstand en met prachtig weer te Fiesole bjj Florence aangekomen, alwaar H. M. nu verder verbljjf hoopt te houden. De benoeming van den heer Lorink. Op desbetreffende vragen van het lid der Tweede Kamer, den heer Roessingh, omtreat benoeming van den directeur-generaal van landbouw in eene betrekking in Nederlandsch-Indië, heeft de minis ter van landbouw, njjverheid en handel, de heer T a 1 m a, gisteren schriftelijk het navolgende geant woord Krachtens de in overeenstemming met den wensch van den tegen woordigen en den benoem den gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië door Hare Majesteit de Koningin verleende mach tiging heeft de minister van Koloniën op heden den heer Lovink ter beschikking gesteld van den gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië om te worden benoemd tot directeur van landbouw aldaar. Van pogingen om den heer Lovink voor Neder land te behouden heeft de minister tot zjjn groot leedwezen moeten afzieD, nadat hjj kennis had genomen van de voorwaarden, voor den heer Lovink aan de uitzending naar Nederlandsch-Indië verbonden en die inzonderheid ten aanzien van het pensioen bijzonder gunstig waren. De Juliana-Bjjbei. Door het hoofdbestuur van de ïVereen. van Chr. Onderwjjzers en Onderwijzeressen in Neder land en de Overzeesche Bezittingen" is thans be sloten inzake den »Juliana-Bjjbel" tot het koopen en inbinden van een Bjj bel over te gaan, en daarna aan H. M. de Koningin voor de Prinses aan te b eden. Nog steeds komen voor dit doel giften in. Gouverneur-generaal Idenburg. Gouverneur-generaal Idenburg vertrok heden ochtend om 9 36 per Holl. spoor naar Parjjs. Ferrer. Naar »Het Volk" meldt, zal, in overeenstemming met de soc.-dem. Kamerfractie, mr. Troelstra in de Kamer voorstellen, een adres van rouwbeklag te zenden aan de kinderen van Francisco Ferrer. Luit.-generaal Kool. Bjj Kon. beslnit is aan den adjudant in buiten- gewonen dienst van H. M. de Koningin, den luite nant-generaal A. Kool, commandant van het veld leger, met ingang van 1 November 1909, op zjjne aanvrage, ter zake van langdurigen dienst, onder toekenning van een pensioen van f3334, eervol ontslag uit den militairen dienst verleend. Aan voornoemden opperofficier is de bjjzondere dank van H. M. de Koningin betuigd voor de i i ;r.7>. Bjj resolutie van den minister van Koloniën, van 20 dezer, afd. D, no. 9, is H. J. Lovink, directeur- generaal van den landbouw, ter beschikking van den gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië gesteld, ten einde benoemd te worden tot direc teur van het departement van landbouw daar te 'aDde. (St.ct.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1