Dagblad voor Schiedam en Omstreken. 32ste Jaargang. Zaterdag; 23 October 1909. No. 9547. EERSTE BLAD. Verspreide berichten. ^tads- en (Gewestelijk Nieuws. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden f 1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland f 2.per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons BureauBoter- atraat 50 en bjj alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTISN: Van 16 regels ƒ0.92 met inbegrip van bewijsnummer^ Elke regel daarboven 15 cent. Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voor herhaaldelijk advertoeren worden uiterst bil- ljjke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. Dit nummer bestaat uit twee oladen en een Geïllustreerd Zon dagsblad. Buitenlandsch Nieuws. DENEMARKEN. Na verwerping van een tweetal door de rech terzijde en de sociaal-democraten ingediende mo tte van wantrouwen, nam het Folketin gister tttet 49 tegen 44 stemmen een door de radicalen lngediende motie aan, waarbij wantrouwen wordt *e kennen gegeven in het gezamenlijke kabinet- Holstein. Vóór stemden de radicalen, sociaal-democraten en 8 leden der rechterzijde. Tegen stemden de linker-groepen. De rest der rechtschen onthielden zich van stemming. Hierop verklaarde de premier, dat het kabinet aftreedt. ENGELAND. fn het vervolg van zijn te Sheffield gehouden r®de, merkte sir Edward Grey op, dat tegenwoor dig de nieuwe eisch gesteld werd, dat de depa,r- tementen van buitenlandsche zaken nu niet alleen de zaken zullen regelen en behartigen naar eigen belangen en in het belang van den vrede, maar °ok in verband met de meeningen over elkanders binnenlandsche aangelegenheden. Het voldoen aan dien eisch nu was onmogelijk, zeide sir Edward. Ais een minister van buitenlandsche zaken aan verzoeken om zich te bemoeien met de binnen- landsche aangelegenheden van andere staten zou voldoen, zouden allerlei wederkeerige beschul digingen het gevolg zijn, gegrond op partijdige, onvolledige en onjuiste inlichtingen. De minister erkende dat de openbare meening in de beschaafde Gereld invloed had op de betrekkingen tusschen de mogendheden, maar die invloed zou eerder benadeeld dan gesteund worden door het voldoen üa" bovengenoemd verlangen. De regeering trad wel op waar verplichtingen k'j tractaat opgelegd waren, zooals het geval Was in Macedonië en in den Congo. Indien iemand jbocht meenen dat de regeering geen sympathie W met of onverschillig was voor de humani taire belangen, dan wilde spr. alleen wijzen op het optreden van de opeenvolgende regeeringen m overleg met de mogendheden en alleen 111 zake den Congo. Nadat de heer Grey met waardeering had mel- ,nS gemaakt van de belangstelling in den laaf den tijd door de Vereen igde Staten in de zaken ^ah den Congo gesteld, verklaarde hij dat Groot- ruannië de annexatie door België nog niet had erhend en dit ook niet kan doen eer bevredigend ardwoerd is gekregen op twee gestelde vragen. eze vragen waren in de eerste plaats of de ^eerderheid der inlanders nog gedwongen arbeid °est verrichten, een verplichting hun bij wijze Vah belasting opgelegd, en in de tweede plaats het land nog voor den handel was gesloten. lr Edward Grey voegde hier nog bij, dat de genwoordige toestand in den Congo niet maar eds kan voortduren, zeer ongewenschte ver rekkelingen zouden daarvan het gevolg zijn. BELGIë. Men verzekert, aldus schrijft het „Handelsblad an Antwerpen", dat, na zijne kunstwerken en meubilair van zijn paleis te Brussel verkocht e hebben, koning Leopold II ook zijn meubilair kunstwerken van zijne villa te Ostende er den hamer zal doen brengen. 6 geneesheeren zouden hem het verblijf aan e Zee hebben afgeraden. <fe meubelen en kunstvoorwerpen van het ^mnkiijke kasteel in de Ardennen werden reeds koop aangeboden, naar men beweert. D SPANJE. e j,Matin" publiceert een interview met Mo te Maura, zeide de premier, gaat been. Gij be- r"Jpt wel, dat op mijn leeftijd Moret is 69 de Regeering geen groote aantrekkings- acht voor mij bezit. De smartelijke verliezen, l§ ik peb geleden en de zorgen in mijn dage- lijksc.h leven maken den Regeeringslast niet lich ter voor mij. Maar toen ik de algemeene malaise heb gezien en het wantrouwen van Europa tegen Spanje, dank zij het slechte Regeeringsbeleid in mijn land, heb ik besloten gehoor te geven aan de stem, die de vaderlandsliefde in mij wekte. Onze officieren en soldaten laten zich doodschieten te Melilla, ik zal me laten doodschieten door de kogels der conservatieven. De liberale partij is door haar principes, door haar traditioneele politiek genoodzaakt, het werk van het afgetreden Kabinet den rug toe te kee- ren. Het nieuwe liberale bewind, dat voor alles eerbied voor en handhaving van de openbare instellingen in Spanje vraagt, zal een politiek volgen van rust en van welgezindheid tegenover allen, die de landswetten en de sociale orde aanvaarden, het zal onmeedoogend maar recht vaardig zijn tegenover hen, die zich daartegen verzetten. Verwacht wordt, dat generaal Marina, na de scherpe critiek van de oppositie op het militair beleid in Marokko, vervangen zal worden door generaal Weyler, generalissimus der Spaansche troepen op Cuba gedurende den Spaansch-Ame- rikaanschen oorlog. \erder zullen de burgemeesters der groote ste den en de prefecten door partijgenooten der Re geering vervangen worden. SERVIë. Het eenige dagen geleden aangekondigde le- gerschandaal in Servië, schijnt het record te slaan, van alles wat nog op dit gebied vertoond is. De eigenlijke defraudant moet namelijk de koning van Servië zelf zijn. De gecompromitteerde offi cieren van den staf Wlajie, Raschic en Ljubisic, beweren schriftelijke bewijzen in handen te heb ben, dat zij volkomen onschuldig zijn en dat ko ning Peter de knoeierijen met de oorlogsbegrooting gelast heeft. Er werd vooral geknoeid met de leveranties. De commissie van onderzoek heeft reeds uitgemaakt, dat de oversten Wlajie en Ra schic elk I1/2 millioen in hun zak gestoken heb ben. Beiden golden tot nog toe voor arme offi cieren en de zaak kwam uit, toen Wlajie zijn gestolen vermogen in de vermogensbelasting aan gaf. MAROKKO. De berichten van het Rif zijn voor de Span jaarden niet onverdeeld gunstig. Het schijnt, dat het aantal vijanden en de aanvallen, die zij wagen steeds grooter worden. De Spaansche troepen in grooten getale opgehoopt, in betrekkelijk kleine ruimte, nemen een zuiver defensieve houding pan, en wagen hoogstens verkenningen, die zich over kleine afstanden uitstekken en steeds door groote troepenmachten ondernomen worden. Voortdurend wordt echter nog bericht over betrekkelijk onver wachte ontmoetingen met den vijand, wel een bewijs, dat het met marschveiligheidsdienst en wat dies meer zij, treurig gesteld is in het Spaan sche leger. Intusschen schijnt de verhouding met Moela.i Haf id er beter op te worden. Waar vroe ger elk aanbod van den Sultan om de orde aan het Rif te herstellen of in dien zin zijn invloed te doen gelden, min of meer hooghartig van de hand werd gewezen, is1 nu een Marok- kaansch gezantschap via Tanger naar het tooneel van den strijd vertrokken om daar te trachten de vechtlustige Rifbewoners tot staking der vijan delijkheden te bewegen. De Spaansche gezant te Tanger, Merry del Val, heeft het gezantschap, tegen zijn gewoonte, uiterst voorkomend behan deld. Zou men te Madrid naar het einde ver langen? Te Tanger hoopt men dat Merry del Val. die beschouwd wordt als de inspirator van de Spaansche Marokkopolitiek, naar aanleiding van de jongste Kabinetswisseling in de Spaan sche hoofdstad, het tooneel zijner diplomatieke werkzaamheid met bekwamen spoed zal verlaten. Aangaande den reis van den Tsaar melden de buitenlandsche bladen nog de volgende bijzon derheden Om 2 uur in den middag van Donderdag kwam de keizerlijke trein op het Brester-station van de Warschauer voorstad Praga aan. Nadat de tsaar met de ministers en zijn gevolg was uitgestapt, schreed hij langs het front van de eere-compagnie, gevormd door het Lithausche regiment garde- infanterie, terwijl de kapel het volkslied speelde. De generaal-gouverneur van Warschau, generaal- adjudant Skalon, stelde daarop verscheidene bur gerlijke en militaire autoriteiten aan den tsaar voor. De tsaar vertoefde slechts eenige minuten in de versierde vorstenzaal van het station en reisde daarop weer verder, om te 8 uur des avonds aan het Duitsch-Russische grensstation Alexan- drowa aan te komen. De geheele lijn, waarlangs de keizerlijke trein rijdt, wordt streng door militairen bewaakt. Om 10 uur kwam de tsaar te Posen aan, alwaar de trein ook slechts enkele minuten stilhield. Het aantal regimenten, dat de lijn van Bar- donnecchia naar Racconigi bewaakt, bedraagt thans niet minder dan 32. In de buurt van Raccagoni is een leger van niet minder dan 10.000 soldaten, carabineri en politieagenten gemobiliseerd. Bovendien zullen meer dan 200 agenten van de geheime politie ter plaatse zijn. Voor de bewaking Van de spoorlijn Modana Turijn zijn 17 regimenten infanterie, een regiment Alpenjagers, een regiment bergsaglieri, drie regi menten cavalerie, 1500 carabineri en 300 politie beambten gerequireerd. Te Raccagoni is geen logies meer te krijgen, alle beschikbare kamers zijn in beslag genomen ■door het Koninklijk gevolg en diverse beambten. Van laatstgenoemden zijn een groot aantal be nevens officieren in tenten ondergebracht. Een ieder, die te Raccagoni uit den trein stapt, wordt onmiddellijk ondervraagd door een com missaris van politie. De Russische hoftrein kwam gisteravond om 7.28 uur aan het hoofdstation te Straatsburg aan. Het station was geheel en al afgezet. Tien minuten later hervatte de Tsaar zijn reis weder. Naar de „Berl. Lok. Anz." verneemt, hebben op het oogenblik tusschen de kabinetten van Duitschland, Frankrijk, Engeland en Spanje inlei dende onderhandelingen plaats over het uitwerken van een Marokkaansche mijnwet, die steunt op de bepalingen der acte van Algesiras. De verte genwoordigers der vier regeeringen zullen waar schijnlijk binnenkort te Parijs samenkomen, om deze onderhandelingen ten einde te brengen. De werkstaking in het hoogovendistrict van Mansfeld heeft zich over drie nieuwe mijnen uit gestrekt. Het cijfer der werkstakers bedraagt nu 6000. Een aanzienlijke militaire macht is over de mijnen verdeeld. Maandag wordt het Noorsche Koningspaar te Kopenhagen verwacht. De Koningin zal met Koningin Alexandra doorreizen naar Londen. Te Berlijn wordt beweerd, dat de Koning van Griekenland in Denemarken een buitenverblijf heeft gekocht, met het plan afstand te doen van de Regeering en zich daar metterwoon te ves tigen. Dergelijke geruchten hebben meer de ronde gedaan en bleken tot nu toe onjuist te zijn. Het noodige voorbehoud is dus gewenseht. Weerbericht. Telegrafisch bericht naar waarnemingen, verricht in den morgen van." 23 October 4909, medegedeeld door het Kon. Ned. Met. Instituut te de Bildt. Hoogste barometerstand 773.0 te Horta. Laagste barometerstand 740.7 te Dunrossness. Verwachting tot den avond van 24 October matige tot krachtige zuidwestelijke wind, zwaar bewolkt of betrokken, regenbuien, zelfde tempe ratuur. Gemeenteraad. Op de agenda der openbare vergadering van den Raad der gemeente Schiedam op Dinsdag 26 Oc tober 1909 des n.m. 2£ ure, staan o.m. de vol gende voorstellen 1. Voorstel van B. en W. tot wijziging van het uitbreidingsplan betreffende de terreinen ach ter het St. Liduinagesticht, van de vereeniging van den H. Vineentius van Paulo. 2. idem tot verkoop van grond aan J. H. Vroo- mans aan de Warande, 25 Meter uit de St. Li- Liduinastraat. 3. Voorloopige vaststelling van de Gemeente- rekeniDg over 1908, met advies der Fin. Comm. 4. Vaststelling van de rekening over 1908 van het Burgerlijk Armbestuur, met advies der Fin.Com. 5. Behandeling vande Gemeente-begrooting van 1909 met de begrootingen voora. de Ge meente-gasfabriek, b. de Gemeente-drinkwater leiding, c. pakhuis »de Nederlanden", d de Ge meente-Reiniging, e. het Stads-Ziekenhuis, f. bet St. Jacob-Gasthuis, g Burgerlijk Armbestuur, h. het Stedeljjk-Museum, i. het Grondbedrijf. De Gasfabriek. Door de Comm. voor de Gasfabriek en Drink waterleiding is het volgend schrjjven aan den Raad verzonden »Bjj het opmaken onzer begrooting voor de Gas fabriek, dienst 1910, moesten wjj rekening houden met de ontmoedigende cijfers der eerste maanden van 1909. Deze cijfers waren ongunstig, doordien de licht gas-verkoop achter bleef bjj de overeenkomstige maanden van 1908. als een gevolg van den toestand der nijverheid hier ter stede, misschien ook van het toenemend gebruik van hangend gloeilicht en verder door de invoering van den lagen kookgas- prjjs, wat velen, die reeds comforen op de licht gasleiding hadden aangesloten, bewoog, een kookgas meter te doen plaatsen, waardoor het lichtgas- verbruik schijnbaar achteruitging. De ongunstige cijfers zjjn in de laatste maanden snel en veel gunstiger geworden. W\j zijn thans in de gelegenheid met voldoende mate van gerustheid te verklaren, dat de bedrqfs- uitkomsten van 1910, behoudens onvoorziene om standigheden, beter zullen zijn, dan wjj in het voorjaar hebben mogen ramen. Wjj achten ons verplicht u, met het oog op de a.s. behandeling der gemeentebegrooting hiervan in kennis te stellen. Daar echter die hoogere winstraming logisch met zich mede brengt, dat verschillende posten, zoo in ontvangst als in uitgaaf, wjjziging ondergaan, kunnen wjj niet volstaan met een eenvoudige ver hooging van het winstcijfer. Meer ontvangsten wegens gas toch gaan gepaard met in ontvangst meer Cokes en Zwavelzure Am moniak en in uitgaaf meer Gaskolen, meer Zwavel zuur, meer arbeid in de stokerjj, meer ovens in bedrjjf en plaatsing van meer muntgasleidingen, munttoestellen en -meters". De commissie voor de Gasfabriek stelt daarom een gewijzigde begrootiDg voor 1910 voor. Kamers van Arbeid. Wjj herinneren er aan, dat er hedenavond in het Bondsgebouw gelegenheid zal bestaan de stem biljetten in te vullen voor de verkiezing van de Kamer van Arbeid. Voor de bouwbedrijven worden aanbevolen de heeren J. Stegmao, W. M. Kloppers, A. P. S. Swartjes, A. de Goederen en Th. H. Hickendorfï. Voor de voedings- en genotmiddelen de heeren W. J. Kraamer, F. M. Bremer, S. P. Martens, G. BreHre en J. Gunnewegh Hz. Uitvoering van Gewijde Muziek. Reeds meer dan eens heeft men ook in ons blad zeer gunstige beoordeelingen kunnen lezen omtrent de uitvoeringen door den heer en mevrouw Secrève Van Emminckhoven op ver schillende plaatsen in den lande gegeven. Bljjkens achterstaande advertentie bestaat thans het voornemen ook bier ter plaatse wederom een uitvoering van gewjjden muziek te geven, en wel in de Groote Kerk. Deze uitvoering zal plaats hebbea op Woensdag 27 Oct, a.s., des avonds ten 8 uur, onder leiding van den bekenden organist, den heer J. H. Se- crève uit Den Haag, terwjjl als solisten zullen op treden mevr. W. Secrève Van Emminckhoven, sopraan en de heer J. van Rjjsselberg, baritonzan. ger, onze stadgenoot, en de beer Manifarges, (violist) Afgaande op de zeer gunstige beoordeelingen uit andere plaatsen, durven wjj het kunstminnend publiek een avond vol kunstgenot voorspellen. Mevrouw Secrève staat toch bekend als een zeer goede sopraanzangeres. Zjj is leerlinge van mevr. Noordewier—Reddingius en van Cornélie van Zan-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1