Dagblad mor Schiedam en Omstreken. Abonneert oi ie Onder valschen naam. Kiene ScMeiamsÉE Conraat net gratis Geïllustreerd Zondagslilad prijs 10 c. jtieei, 0.45 p. mi, f 1.35 p 32ste Jaargang. Dinsdag 26 October 1909. No. 9549. Biiitenlandsch Nieuws. FEUILLETON. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden 1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland f 2.per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Boter- straat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 16 regels 0.92 met inbegrip van bewijsnummer, Elke regel daarboven 15 cent. - Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. 7 Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voor herhaaldelijk adverteeren worden uiterst bil- lijke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. DENEMARKEN. Be Koning heeft Zable, den leider der radicalen >n het Folkething, belast met de kabinetsformatie. RUSLAND. De «Daily News" verneemt uit Helsingfors, dat de komst van de Russische kozakken in Finland de Finsche burgers in hooge mate verontrust. Verscheiden Finsche politici met wie de cor espondent van de «Daily Mail" had gesproken, hebben de hoop te kennen gegeven, dat de Rus- 8che regeering er nog te elfder ure van zou af- 2len, in Finland over te gaan tot uitersten. Zjj We Russische regeering) zou n.l. gewaarschuwd zïjn door de opwinding in het buitenland en de 'rees daarvoor zou haar reeds hebben bewogen, te streven naar een nieuwen uitweg uit de Wit- horgsche moeilijkheid, in dier voege dat een fei- toljjke inlijving van Wiborg bij het Finsche rjjk Wordt vermeden. De gouverneur zou dan onder geschikt worden gemaakt aan den Russischen minister van binnenlandsche zaken en ophouden eeo Finsch ambtenaar te zijn. Het Finlandsche gerechtshof heeft gisteren tot zes jaar gevangenisstraf veroordeeld twee leden van de vereeniging van het Russische volk, de heeren Laritschkina en Kraskowsky, beschuldigd 'an deelneming aan den moord in Finland van den afgevaardigde der eerste Douma, Herzenstein. Het proces is gesloten zonder dat Doubrovine gehoord is. i ENGELAND. Dij de behandeling in de 3e lezing van het ontwerp der Iersche Landwet in het Hoogerhuis, 's het op zeer ingrijpende wjjze door amendeeiing gewijzigde ontwerp aangenomen. Crewe legde de verklaring al, dat sommige der door de regeeriDg voorgestelde maatregelen «te binnenste buiten waren gekeerd." Het was een emstige zaak te ervaren dat het wetsontwerp zoo 'olkomen was gewijzigd. «Er was niet door het Hoogerhuis over beraadslaagd, maar door een ver gadering van lords, die in Ierland belangen hadden.'' HÜ, Crewe, kon niet zeggen, boe het Lagerhuis Z°U oordeelen over de amendementen van het Hoogerhuis. Lansdowne antwoordde, dat het ontwerp in zjjn °°rspronkeljjken vorm slecht in mekaar zat en door het Lagerhuis op onvoldoende wjjze was °nderzocht. Het ontwerp was in zijn huidigen vorm beter geschikte voor Ierland, dan het aanvankelijke ontwerp. Men gelooft, dat minister Birrel, wanneer het ootwerp hg het Lagerhuis opnieuw in behande- Hog komt, zal voorstellen alle door het Hooger- huis aangenomen amendementen en bloc te ver werpen. Boeiende Roman. (Naar het Duitsch.) 48) 2jj blikte op de plompe boeren gestalte als op ^P0°hgestalte. De molenaar was ja ook bjjna s het graf opgestaan, verschenen, want de dood- fne^aa?de of ten minste stervende, stond eenklaps dreigende houding voor hen, met van haatfon blende blikken, als ware het een uit het graf e®rgekeerde wraakgestalte. De graaf kreeg het eerst zijne zelfbeheerscbing rug. Met een volkomen beheersching van een di&1* der groote wereld, verwijderde hij dm be ende door een wenk en nam dan eene voorname houding aan. te T wilt gij Hoe durft gij het wagen hier Komen zeide hjj op ho^gdravenden toon tegen uen molenaar. v eze stond als een standbeeld, niets aan hem bin*° 6 zich> zelfs het gevoel van haat, dat zijn ?ink.etlS*e doorwoelde, en die zich op zjjn aange went weerspiegelde, was er als het ware op in- tr bl Z0° koud en oobewegeljjk waren zjjne rekken. Alleen de oogen rolden in hunne kassen, is van wraak fonkelend, heen en weer, en waren "Kak op den graal gericht. BELGlë. De Brusselsche correspondent van het Handels blad van Antwerpen" stelt het voor, dat de ver deeldheid onder de rechterzijde over de Belgische legerwet zoo groot is, dat er een crisis in het verschiet is. Aan zijne mededeelingen ontleenen wij het volgende «De minister van Oorlog eischt een minimum van 16 tot 18,000 man jaarljjksche lichting. Bekomt hij die niet, dan treedt hij liever af. Welnu, de rechterzijde, zelfs de meest militaris tische leden der meerderheid, zullen nooit instem men met zulke verzwaring der krijgslasten aan manschappen. Zeker, de minister van oorlog heeft dienstverminderingen gevraagd, in verhouding met de verzwaring der effectieven. Hjj heeft namelijk gedurende de redevoering van Verhaegen den indruk laten gevoelen, alsof hij daarop voldoening zou geven. Welnu, het opperhoofd des legers heeft zijn gevoelen over dit punt doen kennenin zjjn brief aan generaal Cousebant d'Alkemade heeft hij gezegd dat geen enkele dienstvermindering moge lijk was, indien men niet naar de gewapende natie wilde gaan. Die opvatting is niet veranderd en sedert zjjne onderbreking heeft generaal Hellebaut niets gedaan, dat den eersten indruk kon bevesti gen. Integendeel in de gesprekken in de wandel gangen werd het punt betwist. «Een punt dus: generaal Hellebaut zal altreden en het regeeringsontwerp zal niet gestemd worden. Men zal zich moeten bepalen bjj de toepassing der wet van 4902, mits haar te verbeteren, en, mis schien, mits tjjdeljjke aanvulling der tekorteD, wier bestaan werd bewezen door de commissie- Snoy. «Wilde M. Schollaërt zich aansluiten bjj deze oplossing, die de eenparige instemming der rech terzij zou ontmoeten, dan ware de crisis vermeden en de nachtmerrie, die sedert maanden op de partij drukt, zou voor jaren verwjjderd zjjn. Maar, ik kan u verzekeren, dat M. Schollaërt niet wil hooren van die oplossing. Van den eenen kant zet generaal Hellebaut hem aan zjjne verbintenissen tegenover hem na te leven en van een anderen kant wil Helleputte, die niets meer overgehouden heeft van den anti-militarist van 1902, van geen uitstel hooren. Evenwel, al is de door mjj aange duide ontknooping zeker, is sedert Vrjjdag hare nabijheid niet meer zoo op handen als ik gemeld heb. In de zitting van de rechterzjj, op Dinsdag welke Woeste, op het paleis weerhouden, niet zal bjj wonen zal Schollaërt nog geen formeele verklaringen aflegen. «Hjj zal eene nieuwe verschuivende beweging wagen. Hij zal herhalen, dat hjj het oordeel der leden van de rechterzjj afwacht en er zullen genoeg redevoeringen uitgesproken worden, om in die zitting geen stemming te hebben. En zoolaDg er geen stemming is geweest, zal men niet kunnen zeggen, dat de rechterjj uitspraak gedaan heeft. «Wil Schollaërt, en, inzonderheid, wil Helleputte generaal Hellebaut alleen laten gaan, dan is er Het is heden de verjaardag des doods van mjjn kind I" Deze woorden kwamen geroerd over de lippen van den ouden molenaar. «Aan het ljjk van mjjn kind heb ik gezworen, niet te rus ten, voor ik haar vroegtjjdigen dood gewroken had, op degenen, die er de schuld van waren. Alle onaangenaamheden, alle vernederingen die mjjn arm kind heeft moeten verdragen, omdat het eene molenaarsdochter was, en voor het adelljjk geslacht niet goed genoeg scheen, zal ik op doge nen verhalen, die mjjne dochter veracht en ver stoeten hebben 1 Die wraak zal ik heden uitvoe ren". De oude molenaar trok eene oude brieventasch van grooten omvang uit zjjn jaszak, opende ze met zijne bevende vingeren, en nam er oud geel brieije uit. Het grateljjk paar zag sprakeloos en niet zonder vrees den ouden molenaar aan. Daar de molenaar nog niet al zjjne krachten terug had, ging het langzaam in zjjn werk. Dit briefje is eene overeenkomst, voor vele jaren gemaakt tusschen den toenmaligen graaf van Rbeinsburg en den bezitter van den Rothbach molen. Volgens dit stuk behoort de geheele be zittiDg Rbeinsburg nog slechts vooreen bepaalden tjjd aan dat geslachtdaarna gaan zij op hem over, die door aankoop de eigenaar is geworden. De graaf stond als verstomd; hjj wist uit zjjne j- ugd, dat zulk eene overeenkomst bes'ond, en door zjjn grootvader, die in groote geldverlegenheid ver keerd had, gemaakt. geen crisis; gebeurt het tegendeel, dan is de crisis open, en op 86 leden der rechterzjj zjjn er zeker 70 die haar van heden af als geopend beschouwen." i ITALIë. i i De Tsaar in Italië. Tsaar Nicolaas heeft gistermiddag om 3 uur Racconigi weer verlaten en vertrok met den specia- len trein naar Frankrjjk. De besprekingen tusschen de ministers Tittoni en Iswolki te Racconigi hebben voornamelijk betrekking gehad op de Balkan-vraagstukken en hebben doen bljjken, dat èn Italië èn Rusland streven naar een steviging van den status quo in de Balkan landen. Een toenadering zal zekerljjk door alle mogendheden worden beschouwd als een ernstige factor ten gunste van de instandhouding van den vrede. Toen Iswolski in het stadhuis een rede hield, dankte hjj voor de hem te beurt gevallen warme ontvangst, welke 'een nieuw bewjjs is voor de voortdurend nauwere toenadering tusschen de beide landen, welke zooveel belangen en oogmerken gemeen hebben. De Russische minister van Buitenlandsche Zaken, Iswolki, werd door den correspondent van de «Temps" geïnterviewd. Iswolski verklaarde, dat Rusland en Italië gemeenschappelijke belangen hebben, bestaande in het handhaven van den vrede en het behoud van den status quo in het Oosten, benevens de ontwikkeling der autonomie van de Balkansvolkeren. Er is geen kwestie van, den huidigen toestand in Europa te verstoren, maar dien te versterken. De vriendschap van Italië is des te kostbaarder, wjjl dit rjjk door zichzelf en door zjjn allianties sterk en machtig is. Iswolski gaf te kennen, dat hjj vóór den status quo op Kreta, was en hoopte, dat Griekenland niet de dwaasheid zal begaan zjjn dynastie omver te werpen. Tittoni, die mede bjj het ondeihoud aanwezig was. hechtte zjjn goedkeuring aan deze uitlatingen- Een telegram uit Berljjn meldt De Duitsche bladen hechten groote beteekenis aan de toosten, gehouden in Racconigizjj zien er het bewjjs in, dat een samengaan in de Bilkan- quaestie van Italië met Rusland beklonken is, en zij overwegen, of Italië nog wel in het Drievoudig Verbond bljjven zal. Alle wjjzen zij erop, dat de Tsaar op zijn reis Oostenrijk vermeden heeft en Duitschland bjj nacht doorgetrokken is. De conservatieve «Kreuzzeitung" zegt, dat het struisvogelpolitiek zjjn zou, in de hoop te leven, dat deze ontmoeting geen belangrjjke wjjziging zou brengen in de politieke constellatie van Europa- Zjj acht den vrede niet bedreigd, zoolang Oosten rijk zich onthoudt van verdere expansie politieki maar het Balkan-probleem zal voortaan nog kritie- ker zjjn dan tevoren. Aan het Drievoudig Verbond zal dit stellig geen goed doen, zegt het blad. De chauvinistische «Deutsche Tageszeitung" drukt in een kort en hooghartig artikel haar Doch dit spook uit het verleden, had de vrees van de grafeljjke familie in den loop der tjjden, doen verdwjjnen, vooral daar nooit iemand zuik stuk had getoond en op het slot geen afschrift daarvan bestond. Met een spotlach onderbrak de graaf dan ook den molenaar en zeide: «Gjj zult ons toch niet voor zoo dom houden, dat wjj aan de echtheid van dat stuk gelooven". Dat kunt gjj doen, of ge wilt! antwoordde Stellen op den meest kalmen toon, en met eene beslistheid, die alleen iemand kan bezitten, die zeker is van zjjne zaak- «Doch ik zeg u, bel stuk is echtl Het gerecht bezit reeds een afschrift er van en wat meer is, heeft mjjne rechten er kend De graaf verbleekte op dit gezegde en zei «Gjj wilt dus daarmede zeggen, dat gij ons uit het eigendom onzer vaderen wilt verdrjjven Geheel juist, dat is het, wat ik u wilde zeggen 1 waren de woorden van den ouden mole naar. Dan ademde hjj eenige malen zwaar en ging, terwijl zjjne rechter hand het papier vast omklemde en zijne linker op den stok leunde, op bevenden toon voort. Gjj weet zeker nog wel, dat de Ro'.hbacb- molen vroeger tot de eigendommen van het slot behoorde, en dat de eigenaar van den molen met de Rheinsburger familie verwant was. Uw groot vader had, door nood gedwongen, met zjjn doods vijand eene overeenkomst moeten sluiten, volgens welker inhoud de geheele bezitting Rheinsburg na onverschilligheid uit voor Italië's bljjven in het Drievoudig Verbond. Het blad vreest niet voor het verbond het vermoedt, dat Italië bjj een vernieu wing ervan, steunend op Ruslands vriendschap, voorwaarden zal stellen, die de nadeelen, die het Verbond naast de voordeelen heeft voor dat land, opheffen. Maar het verbond wordt slechts te hechter, als alle deelnemers volkomen tevreden zjjn. Zoolang Rusland ru3tig bljjfi, dreigt er geen oneenigheid, daar Duitschland, dat belang heeft bjj den vrede, zjjn beide bondgenooten steeds kalmeert. De dagen van Racconigi zullen noch Duitschland, noch Oostenrjjk schadenItalië zul len zij een succes, Rusland een schijnsucces bren gen. Maar Iswolski zal daarmee reeds tevreden zjjn, zoo besluit het blad. De Turjjnsche correspondent van de «Matin" heeft zich de staatkundige beteekenis van de samenkomst, van Italiaansch standpunt, laten toelichten door den historicus Guglielmo Ferrero. Ferrero dan zeide, dat de komst van den Tsaar voor Italië een overwinning en voor Oostenrjjk een soort van tegenslag was. De opeubare meening in Italië, die er een paar jaar geleden nog niet van wilde hooren, is nu hoogeijjk ingenomen met het bezoek. Toch vraagt Ferrero zich af, of de Italianen zich niet te veel voorstellen van hetgeen een afspraak met Rusland hun kan opleveren. jiHjj gelooft dat zjj nuttig voor zjjn land is. Hjj is lerover voldaan, maar verwacht er geen regeling "van gewichtige vraagstukken van, die Italië bezig houden. Men doet verkeerd met de tegenstelling tusschen Rusland en Oostenrjjk als het ernstige vraagstuk van de ltaliaansche buitenlandsche staatkunde voor te stellen. In werkeljjkheid is het eigenljjke dilemma voor Italië niet Rusland of Oostenrjjk, maar Frankrjjk of Duitschland, want alleen met die twee mogend heden heeft Italië zoodanige rechtstreeksche be langen, dat er tusschen haar en Italië een gewone ruil van tegemoetkomingen en dienstbetoon, die de banden tusschen volken versterkt, mogeljjk is. Geen enkele regeering in Italië heelt de vraag nog in dien vorm gesteld. Dat komt, omdat de meeningen onder de toongevende kringen verdeeld zjjn. Er zjjn onder de Itaiiaansche staatslui Duitscb- gezinden en Franschgezinden. Het volk is Fransch" gezind, maar de conservatieven wantrouwen eenigs- zins de republiek, haar liberalisme, haar radikale, ja socialistische regeering, haren anti-clericalen strjjd, en zjj zien in het Duitsche rjjk het schild van de monarchale en godsdienstige overleveringen- Er zullen misschien nog vele jaren voorbjjgaan eer men de vraag zal stellen, nog meer jaren voor men haar zal oplossen. Maar het is van belang de geestdrift van het Itaiiaansche volk voor Rusland waar te nemen, van hetwelk het met een, naar Ferrero's meening, overdreven ver trouwen de oplossing van de netelige Oostenrjjksche kwestie verwacht. Het is een aanwjjzing voor de toekomst. Aldus de professor. het verstrijken van een vastgestelden termjjn, als de rente intusschen niet voldaan was, aan hem of zjjne erfgenamen zou overgaan 1 Die tjjd is heden verstreken 1 Nu kom ik u vragen of de rente door de hooge grafeljjke familie gedurende die onge veer honderd jaren is betaald, en of gjj mjj thans als rechthebbende, de kwitantiën kunt toonen". De weeke stem van den ouden boer was thans dreigend, zjjne gebogen houding was recht en ge biedend geworden. Het lange witte haar, dat het hoofd en het magere gelaat ten deele bedekte, fladderde in den wind. Er lag iets vreesaanwekkends in de houding vau den ouden Steffen, die als wreker van zjjn dood kind voor hem stond, wien bjj de schuld van den vroegtjjdigen doöd toeschreef. Doch ook de graaf had niets zjjne gebiedende en voorname houding verloren. Met de rechter hand leunde bjj op de tafel, als moest hjj steun zoeken om te bljjven staan. - Man, gjj zjjt ziekDe beroerte, die u ge troffen heeft, krenkte uw verstand, zeide hij koud en met snjjdende stem. Het is zeker raadzaam u door .een geneesheer te laten onderzoeken! Welk gerechtshof zoudt gjj 't sprookje van 't bestaan dier overeenkomst van vóór honderd jaren kunnen wjjs maken 1 (Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1