Dagblad voor Schiedam en Omstreken. A li o b n g s r t D ob de Nienve ScMeiamsclie Conrani Et palis MOnstreerd ZoniaisHai Pfjjx 10 c. j. weet, 0.45 p. mul, f 1.35 b. 32ste Jaargang Donderdag 4 November 1909. No. 9556. ^feuilleton. Ouder valschen naam. Officieele berichten. Kennisgeving. Buitenlandsch Nieuws. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden f 1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland f 2.per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons BureauBoter- straat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 1 6 regels f 0.92 met inbegrip van bewijsnummer, Elke regel daarboven 15 cent. •-1 l Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voor herhaaldelijk adverteeren worden uiterst bil- lijke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. Inlijving van lotelingen bij een bereden korps. De Burgemeester van Schiedam gezien de circulaire van den heer Staatsraad l\ b. d. Commissaris der Koningin in deze Pro- vincie d.d. 30 October jl. A no. 5010 (2de afd.), alsmede de daarbij gevoegde circulaire van den aeer Minister van Oorlog, d.d. 21 October j.l.afd. Militie en Landweer (M), no. 267, bevattende eene Regeling betrekkelijk het aanmelden of doen °Pgeven van lotelingen, die wenschen te worden lcgeljjtd bq een bereden korps, zoomede nopens het pöderzoek naar hunne geschiktheid, als bedoeld 'b de tweede zinsnede van art. 103 der Militiewet 1901 öoodigt uit de ia deze gemeente voor de militie jbgeschreven lotelingen, die ingeval van inlijving 'er volledige oefening, voor inlijving bjj een be dden korps in aanmerking wenschen te komen, Zlch vóór den 30sten November a.s. aan de afdee- l'ng Militie (Schoolstraat 12) aantemelden of te boen opgevenen brengt voorts ter kennis dat voor indeeling bjj een der bereden korpsen jh de eerste plaats in aanmerking komen de lote- hngeo, die zich daartoe hebben aangemeld of doen °Pgeven en bjj een daartoe vóór de indeeling in o siellen geneeskundig onderzoek voor inlijving die korpsen geschikt zjjn bevonden dat het aanmelden of het doen opgeven kan Seschieden zoowel door de lotelingen van de hchting van het loopend jaar, die nog moeten gorden ingelijfd, als door de lote;ingen van de bchting van het volgend jaar; dat wordt vereischt: voor de bereden-artillerie ®en lichaamsieDgte van tenminste 1,62 M.voor de cavalerie van ten minste 1.65 M. met een bchaamsgewicht van ten hoogste 75 K.G. dat de lotelingen, bestemd voor indeeling bjj een bereden korps, met uitzondering van de wei nigen hunner, voor wie de eerste-oefening in Maart aanvangt, eerst in het laatst van September v°or eerste-oefening in werkeljjken dienst worden gesteld en dat in verband daarmede de lotelingen r?r lichting van het loopend jaar, die allen in "aart a.s. moeten worden ingeljjfd, als regel met euof zullen worden gezonden tot omstreeks einde öeptember d.a.v. dat in vergelijking met de miliciens der onbe- eden korpsen, de ingeljjfden bjj de bereden korpsen e navermelde voordeelen genieten lo. eene hoogere soldj) van 5 cents per dag bjj verleende vergunning om na den eersten lenst krachtens art. 112 der Militiewet 1901 nder de wapenen te bljjven of te komen, zonder lch als vrijwilliger te verbinden, eene premie van bftien gulden (f 15.voer elke drie maanden 'dus onder de wapenen doorgebracht, gedurende elk verbljjf onder de wapenen de soldjj boven- '^n met 7 cents per dag wordt verhoogd minder herhalingsoefeningen ■*°- geen landweerdienst dat het aanmelden of doen opgeven kan ge- ^cbieden mondeling of schriftelijk bjj verzoek- c"rift dat niet op gezegeld papier behoeft te zjjn gesteld, waarbjj door den loteling opgave behoort e Worden gedaan van a. naam en voornamen b- lotingsnummer Boeiende Roman. Naar het Duitsch 54) Ve"TT Van twee vechtenden zal steeds de zwakste zijt lez.an> En dat zult gjj in dit geval zjjn. Wie die v, ■toc'17 ^en WPggel°°Pen avonturierster, 'n Amerika door 't geven van spraakon- vin "o1 mer^t gÜ wel, miss SteffenIk bengra- Gerda van Rheinsburg, die glansrijk die plaats ik uw leven rekken moet. De sterkere ben Vit ajUeemt en za' bljjven innemen. Ik "ben erkend ders^ra^'c vaa Rheinsburg door mjjne schoonou- ehkel wie zjjt gjj Bewjjs toch met een öjqI sluk, dat gjj de kleind?chter zjjt van den terio^uar Steffen! en toen barstte zij in een scha h uit. »Ha, ha I" de °ude, door een beroerte getroffen man, die zÜn h! verloren heeft, zal niet meer in staat Was 7 te "evest'&en- En als bjj daartoe in staat roert men heCQ niet ?elooven. wjjl door de be- heer'; hersens gekrenkt zjjn, en de genees- elke gezonde redeneering uitsluiten. Ga hebt 1 2°ek UW recht' als den moed daartoe 0toGr,aaf Egon had tevergeefsche moeite gedaan Micie te doen zwjjgen, doch evengoed had bjj c. beroep d. de gemeente waar hjj woont, met aandui ding van onderdeel der gemeente, wjjk, straat of gracht en huisnummer e. wapen, korps of korpsen, waarbjj hjj bjj voorkeur wenscht te worden ingedeeld en c. q gewenschte garnizoensplaats (het verdient aanbe veling meer dan één korps op te geven) f. of hjj zich ook voor den dienst bjj de zee militie heeft aangemeld of doen opgeven dat hij tevens zal kunnen opgeven of hjj zou wenschen de eerste-oefening aan te vangen in Maart hetgeen slechts bjj uitzondering zal kunnen worden toegestaan dan wel in Sep tember van het volgend jaar, met welken wensch zooveel mogeljjk rekening zal worden gehouden doch dat hjj, die zich voor een bereden korps heeft opgegeven en na geschikibevinding daarvoor is aangewezen, zich niet zal kunnen terugtrekken indien hjj mocht worden bestemd voor indienst- stelling op een ander tjjdstip dan waarvoor hjj zich heeft opgegeven dat vóór 25 Januari van het volgend jaar een geneeskundig onderzoek zal worden ingesteld naar de geschiktheid voor inljjving bjj een bereden korps dat aan den loteling die voor het ondergaan van zoodanig onderzoek in aanmerking komt, dag, uur en plaats van het onderzoek door den Provinciale- Adjudant nader zullen worden bekend gemaakt dat het onderzoek in eene garnizoensplaats zal worden gehouden, en dat de loteling, die binnen het Rjjk buiten eene garnizoensplaats woont, tot het ondergaan van het onderzoek en voor de terugreis naar de woonplaats kosteloos zal worden vervoerd voor zoover er reisgelegenheid per spoor, tram of stoomboot bestaat en de afstand tusschen de gemeente van inwoning en de gemeente waar het onderzoek zal worden gehouden, meer dan 5 K.M. (een klein uur gaans) bedraagt dat de loteling, die voor het onderzoek de gemeente van inwoning moet verlaten, onmid dellijk na afloop van het onderzoek een gulden ontvangt als vergoeding voor verblijfkosten dat in den loop van Februari van het volgend jaar aan den loteling, die zich voor den dienst bjj een bereden korps heeft opgegeven, door den Minister van Oorlog zal worden bekend gemaakt of hjj al dan niet daarbjj zal worden ingeljjfd en, in het bevestigend geval, bjj welk korps en tegen wanneer zjjne inljjving zal plaats vinden. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den 4den November 1909. De Burgemeester voornoemd, M. A. BRANTS. AANGIFTE BEYOLKBï GSIIEGISTER. Het GEMEENTEBESTUUR van S c h i e d a ra herinnert de ingezetenen aan hunne verplichting om steeds tjjdig aangifte te doen voor het be volkingsregister. Bedoelde aangifte moet worden gedaan lo. wanneer men de Gemeente gaat verlaten alsdan moet een getuigschrift van woonplaats verandering (verhuisbiljet) worden gevraagd en meegenomen naar de Gemeente waar men zich gaat vestigen, ten einde uiterlijk binnen één maand te worden ingeleverd 2o. wanneer men zich in de Gemeente ves tigt; eene rivier kunnen doen ophouden te vloeien. Als zjj eenmaal een kwade bui had, was niets of niemand in staat haar te doen zwegen. En op dit oogenblik zou zjj voor niets zjjn terugge deinsd. Gerda was door de mededeeling van de ziekte haars grootvaders, die zjj hier zoo onverwacht vernam, zoo verschrikt, dat zjj als versteend stond. Haar aangezicht kreeg eene Ijjkkleur. Het was alsof het lichaam geweken was. Thans wist zjj dat er voor haar meer éen weg waszjj moest naar huis terug naar den Rothbachmolen I Zjj mocht den ouden grjjsaard niet hulpeloos alleen laten en door vreemden verplegen. Open de deuren 1 zeide Gerda, met van tra nen verstokte stem ik moet weg I Zjj trok haastig den sluier voor haar aangezicht. Zjj had zich tot den graaf met eene iichte bui ging gewend en deze kwam terstond haar wenscb tegemoet en opende de deur. Gelijk gij verlangt, lieve nicht! zeide hjj op zoatsappigen toon, Ik hoop dat wjj elkaar weder zien Ik zal de brug bouwen, op dewelke wjj ons zullen bejegenen. Gerda voelde eene koude huivering over haar lichaam gaan, toen zg dan blik van den graaf op haar gevestigd zag. Zij zag dien blik nog, toen de deur van het vertrek zich reeds achter haar ge loten had, en zjj de lift besteeg om naar be neden te gaan. alsdan moet men overleggen een getuigschrift van woonplaatsverandering (verhuisbiljet),afgegeven in de vorige woonplaats 3o. wanneer men binnen de Gemeente van woning verandert alsdan is het hoofd van een huisgezin verplicht aangifte te doen, doch tevens wanneer in dat ge zin eenige verandering plaats grjjpt, b v. wanneer iemand komt inwonen en ook wanneer dienst- en werkboden komen of vertrekken. Yerzuim van aangifte kan worden gestraft met HECHTENIS of GELDBOETE. Voor zooveel noodig wordt medegedeeld, dat het Bureau van het. Bevolkingsregister gevestigd is Schoolstraat 12 (voormalig Kantongerechtsge bouw). RUSLAND, De revolutionaire elementen schjjnen in de hoofdstad weer aan het woelen te zjjn. Talrjjke huiszoekingen en gevangennemingen hebben in verschillende wjjken der stad plaats gehad ten gevolge van de ontdekking van een revolutionair komplot. De beruchte revolutionair Tehakowsky, die het vorige jaar in vrjjheid was gesteld, is op nieuw gevangen genomen, onder beschuldiging aan een komplot te hebben deelgenomen. De regeering heeft besloten uit het Russi sche strafwetboek te lichten de verschrikkelijke straf van den dwangarbeid in Siberië. Er is spra ke van bjjzondere strafoorden in te richten in de groote steden. Dat besluit wordt algemeen goedgekeurd en met levendige sympathie begroet, 't Veroorzaakte in Siberië groote vreugde. DENEMARKEN. Minister-president Zahle heeft gister in het Folketing in een redevoering het regeeringspro. gram uiteengezet. Hjj zeide, dat de regeering het, na de zaak van Alberti, als haar eerste taak beschouwt om een schoonmaak te houden. Verder wil de regee ring langs administratieven weg alle corruptie onder den ambtenarenstand tegengaan. De regee ring is voornemens een nieuwe indeeling der kiesdistricten voor te stellen, waardoor de kies districten rechtvaardig over het land zullen worden verdeeld. De wetten betreflende de landsverdedi ging zullen worden ten uitvoer gelegd, maar de regeering zal de grootste spaarzaamheid betrach ten en tot geen belastingverhooging overgaan om de militaire wetten spoedig door te voeren. Voor het geval het Folketing een meerderheid tegen de regeering zou vormen, zal zjj een beroep op de kiezers doen. i ITALIë. Uit Rome wordt aan de »Köln. Volkszeitung" gemeld: »Ter gelegenheid van het bisschopsjubilé des Pausen zou op den 16en November een Ponti ficale Hoogmis in de Sint-Pieterskerk worden ge celebreerd door den H. Vader zeiven. Volgens een HOOFDSTUK XXVII. De Kerkermeester. Alles wat aan opgekropte woede, haat en njjd in Lucie was, stortte zjj, toen Gerde vertrokken was, op Egon uit. Niets had zjj vergeten, alles wat hjj haar aangedaan had, alle woorden, die hjj haar had toegevoegd, wierp zjj hem thans voor de voeten. Zjj stond voor hem als een getergde tjjgerin met van woede fonkelende oogen. Waag het, zeide zij sissend van woede, mjj op zjjde te willen schuiven, ik zal mjj op uwen weg stellen, waarheen gjj ook zoudt vluchten I Ik ben uwe echtgenoote gravin van Rheinsburg, en niets zal mjj van die plaats verdringen I Ga, zeg aan 't gerecht, dat ik eene bedriegster ben, zei zjj op bonenden toon, denkt gij dat men u dat sprookje gelooven zal. Zoudt gjj de wereld kunnen wjjs maken dat gij niet in het bedrog betrokken waart Gjj zult in de oogen van de rechters als den waren schuldige worden aangeduid, want gjj alleen had het grootste belang in het bedrogDa Rkeinsburgers hadden alles te verliezen! Hoe grooter de opwinding van Lucie was, des e rustiger bleef de jonge graaf, die zich in een zetel had nedergezet. Met de armen over da borst gekruist, beschouwde hjj Lucie, die in hare toornige opwending aan eene furie geleek, met opmerkzame doch jjzige blikken. - Gjj zjjt weder zeer opgewonden, mjjne lieve, mededeeling van den pauseljjken kamerheer Mgr. Bisleti is echter van elke bjjzondere plechtigheid afgezien, daar de Paus dezen dag in alle stilte wenscht door te brengen. De Fransche en Itali- aansche pelgrims, die omstreeks dien datum ko men, zullen in afzonderljjke audiënties ontvangen worden in de Vaticaansche vertrekken. GRIEKENLAND. Vier officieren, behoorende tot de belhamels der onlangs plaats gehad hebbende beweging, die met Typaldos ontsnapt zjjn, werden gisteravond, nadat eenige schoten gewisseld waren, door de gendar mes in het dorp Magi nabjj Thebes gevat. Volgens een onbevestigd gerucht is Typaldos met een kleine troep nabjj Megara omsingeld. De correspondent van het nBerliner Tage- blatt" te Weenen bericht, dat de beschermende mogendheden van Creta overlegd hebben over den crisis in Griekenland en besloten niet tot een gemeenschappeljjke vlootdemonstratie over te gaan. Mocht de monarchie echter in gevaar komen dan zal krachtig opgetreden worden. Men vreest, dat de stemming in Turkjje, waar een regeling van de Creta-kwestie gewenscht wordt verwikkelingen zal veroorzaken. Men tracht de gemoederen te Constantinopel te kalmeeren. MAROKKO, j i i Een officieel telegram van generaal Marina bericht zjjn terugkeer naar Melilla, daar verschei dene troepenafdeeling de steden Selouan en Nador bezet hebben. Men meldt eveneens, dat overmorgen met het ontruimen van deze stellingen zal worden aange vangen, waar alleen de voor dit doel aangewezen troepen zullen bljjven. De laatst ontvangen uitslagen van de gemeente- ljjke verkiezingen in New-York zjjn als volgt Voor het burgemeesterschap kreeg Gaynor, de candidaat der Democraten en van Tammany 246,715 stemmen, de Republikein Bannard 175,062 en Hearst van de Onafhankeljjke partjj, 175,062 stemmen. Uit een paar districten is de uitslag nog niet binnen. Gaynor is de eenige candidaat der Democraten die er gekomen is. Dit verzekert den Republikeicen de macht over de Board of Estimate and Apportion ment, zonder welker be krachtiging geen uitgaven kunnen worden gedaan Van de 16 stemmen, welke door de leden van de Board worden uitgebracht, beschikken de Demo craten slechts over de drie stemmen van burge meester Gaynor. Door alle partjjen is dan ook krachtig gewerkt om haar candidaten voor de Board gekozen te krjjgen vooral ook omdat het nieuwe gemeentebe stuur waarschjjnljjk reusachtige bedragen zal uit geven voor ondergrondsche spoorwegen en andere openbare werken. zeide hjj op zachten toon, die echter Lucie als een mes door het ljjf voer. Gjj moest er aanden ken, dat de muren in een vreemd huis ooren heb ben. Ik verzoek je, te matigen, anders ben ik ge noodzaakt wegens uwe zenuwen een geneesheer te ontbieden. Een jjskoude rilÜDg doorsneed Lucie. Zjj kende de bedreiging van den graaf, en achtte hem in staat haar in een krankzinnigengesticht levend te begraven, als zjj het waagde tegen hem op te ko men, en zjj moest daarom voorzichtig zjjn. Dat niet, dacht zjj met eene huivering en eeD doodeljjke vrees deed haar hart samenkrim pen. Inderdaad was de gedachte zich van Lucie te ontdoen meer en meer in hem opgekomen. Lucie zou moeten verdwjjnen, dan was hjj we der vrjj. Hjj moest echter ten haren opzichte voorzichtig zjjn, want indien zjj het bedrog gin®- verraden, dan was hjj zelf ook verloren. Hi/moest daarom zorgen dat zjj krankzinnig zou verklaard worden, dan zou men niets meer van hare verha len gelooven. Een pjjnijjke gedachte kwam in hem op en dat was het verdwjjnen van rechte Eckarthoff die zoo raadselachtig uit de club was verdwenen. Het was hem, also! b:g den dag voorheen juist dezelfde gestalte in 't hotel had ontmoet. {Wordt vervolgd VOOR HET ■aearwr» AMUTRTTC A 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1