Dagblad voor Schiedam en Omstreken. Onder valschen naam. Ao b i e e r t op ie menie ScMeiamsclie Conraat ut tratis Geïllustreerd ZoaiapM (rus 10 G. (.ieei, 0.4óp. ui, fl.35j. 3M. 32ste Jaargang. Donderdag 11 November 1909. No. 9562. NATIONALEJIILITIE. Qfficieele berichten. Kennisgeving. - FEUILLETON. Kennisgeying. Tiendwet. Buitenlandsch Nieuws. Verspreide berichten. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden 1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland f 2.per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Boter- straat 50 en hg alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. Bureau BOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 16 regels ƒ0.92 met inbegrip van bewijsnummer. Elke regel daarboven 15 cent. Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. .IJ Voorherhaaldelqk adverteeren worden uiterst bil- lijke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. Oproeping van Verlofgangers in werkeljjken dienst. Boeiende Roman. (Naar het Duitsch.) 59) ^Vat was toch met haar geschied Hoe had 0 haar hier toch kunnen opsluiten Handen- '18end ging zjj in de kleine ruimte, die slechts y 'K verlicht was, op en neder. Zg was heesch 6a ^et hulpgeroep geworden. Doch niemand kwam lWidf ,r8r toe en 'n een n'euwen aanval van ver deling viei 2jj 0p jjaar legerstede neder, keerü ^8°n Rheinsburg en dokter Robertson den met den nachttrein naar New-York terug. 'iD„ Ve^goeding, die de laatste voor zjjne bemoei- geweest ^e^re8eni was een buitengewoon hooge lede"*4' was nog door eene andere beweeg- lij J? geleid Lucie te verwijderen. Hg wist dat bij 0 scbuldbekentenissen in het koffer, dat zg hten 'ïad' bewaarde. De sleutel des koffers had te R „^elgkertgd met de juweelen in het gesticht öuitaio teruggegeven. Werk Z^ne aankomst in bet hotel was zgn eerste len ln het koffer naar de in den Rothbachmo- Ver ^e?l(den papieren te zoeken. Doch dat was toilet 0he moeite! Hg vond niets als eenige Artikelen, sieraden meestal van Gerda atkom- De Burgemeester van Schiedam daakt bekend, dat de natenoemen in deze ge beente wonende miliciens-verlofgangers worden opgeroepen om krachtens art, 109 der Militiewet ?™1> op f December a.s., onder de wapenen te k°nien bjj hun korps en in de garnizoensplaats achter elks naam vermeld EUGENIUS HUBERTUS ARNOLDUS VRAUWDEUNT, joteling dezer gemeeDte van de lichting 1909, behoorende tot het 3e Regiment .Infanterie, le Bataljon, garnizoensplaats Bergen-op-Zoom, 'JAN HOOGSTAD, Joteling dezer gemeente van de lichting 1909, behoorende tot het 6e Regiment Infanterie, le Bataljon, garnizoensplaats Breda, JAN WILLEM POOTS, Joteling dezer gemeente van de lichting 1909, oehcorende tot het 6e Regiment Infanterie, 2e Bataljon, garnizoensplaats Breda, PHILIP WILLEM BRAS, Joteling dezer gemeente van de lichting 1908, behoorende tot het 6e Regiment Infanterie, 3e Bataljon, garnizoensplaats Breda, JOHANNES TETTELAAR en JACOBUS ZAG WIJN, Jotelingen dezer gemeente van de lichting 1909, behoorende tot het 6e Regiment Infanterie, 3e Bataljon, garnizoensplaats Breda, WILLEM KROMMENHOEK, Joteling dezer gemeente van de lichting 1909, behoorende tot het 9e Regiment Infanterie, 4e Bataljon, garnizoensplaats Utrecht, LUCAS VAN EIJK en GERRIT GOLHOF, otelingen dezer gemeente van de lichting 1909, ehoorende tot het Regiment Grenadiers en Jagers, 3e Bataljon, garnizoensplaats 's-Gravenhage. hierboven genoemde miliciens-verlefgangers Roeten zorg dragen, dat zg zich, ieder op den ,°°r hen aangegeven dag, uiterljjk te 4 uur namid- a8, in uniform gekleed en voorzien van hun erlofpas (zakboekje), alsmede van al de bg hun ertrek met groot-verlof medegegeven voorwerpen J"! kleeding en uitrusting, bg hun korps aan holden. De verlofgangers, die alleen per spoor- of tram- eg moeten reizen en in wier zakboekje aanwezig f eeD op wit papier gedrukt en met rooden inkt ngevuld vervoerbewgs, begeven zich rechtstreeks aar het station van vertrek en stellen aldaar hun akboekje ter hand aan den stationsbeambte, met 0 uitgifte van plaatsbewijzen belast. De verlof- Paagers behooren er op indachtig te zgn, dat hun e' zakboekje wordt teruggegeven, alsmede de took van het vervoerbewgs, aangezien deze strook Ua gedurende de reis moet dienen als plaatsbewijs. Verlofgangers, die, hoewel hun reis aanvangende ?er. spoor- of tramweg, een gedeelte van het aject moeten afleggen per stoomboot, of die niet bet bezit zgn van een vervoerbewgs, ingericht om daarop van het station van vertrek naar de plaats van opkomst te kunnen reizen, dan wel op hunne reis van één of meer veren moeten gebruik maken, moeten zich ten minste vier werkdagen vóór hun vertrek naar het korps, aan deafdeeÜDg Militie (Schoolstraat 12) aanmelden, ten einde aldaar in het bezit te worden gesteld van de vereischte vervoerbewjjzen. Het is noodig, zich tenminste een half uur vóór het vertrek van den trein of de tram aan het station te bevinden. Ingeval ziekte of gebreken de opkomst van een verlofganger mochten verhinderen, moet hiervan zoodra doenlijk aan bovengenoemde afdeeling Militie worden overgelegd eene gelegaliseerde geneeskun dige verklaring, welke op ongezegeld papier kan worden gesteld. Na zgn herstel vervoegt hg zich onverwgld bg zgn korps. Hij, die zonder geldige reden niet voldoet aan de oproeping, wordt, na daartoe verstrekten last van den Minister van Oorlog als deserteur afge voerd. Hij, die zonder geldige reden zich te laat bij het korps aanmeldt, maakt zich strafschuldig. Het niet ontvangen van eene afzonderlijke kennisgeving ontheft den verlofganger, zoo deze althans binnen het Rijk verblijf houdt, geenzins van zijne verplichting tot opkomst in werkelijken dienst, daar de openbare kennisgeving EEN1G en ALLEEN als BEWIJS geldt, dat hij behoorlijk is opgeroepen. Den verlofgangers die zich als kostwinners onmisbaar achten voor het gezin waartoe zg behooren en op grond daarvan meenen in de ter men te vallen tot het verkrjjgen van ontheffing van bovenbedoelden werkelijken dienst, of van eene geldelgke vergoeding, wordt medegedeeld dat de aanvragen daartoe die op ongezegeld papier kunnen worden geschreven en door de belanghebbenden eigenhandig geteekend behoo ren te worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin, indien ontheffing en aan Zjjne Excellentie den Heer Minister van Oorlog, indien alleen vergoeding gevraagd wordt en dat het in het belang van den verzoeker is die aanvragen ongeveer zes weken vóór de opkomst onder de wapenen, te verzenden. Schiedam, den llden November 1909. De Burgemeester voornoemd, M. A. BRANTS. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, Gezien het verzoek van lo. de firma Boest Gips van der Leyé om vergunning tot het oprichten van een fabriek voor het vervaardigen van wagensmeren en andere consistente vetten,alsmede marine-oliën en andere oliemengsels, in het pand gelegen aan de Wes terkade no. 6, kadaster Sectie M no. 413- 2o. A. M. Veringmeier om vergunning' tot het oprichten van een herstelplaats van koper-, lood- en zinkwerken met veldsmidse in het pand gelegen aan de Hoofdstraat no. 227, kadaster Sectie L no. 1167 Gelet op de bepalingen der Hinderwet, Doen te weteD dat voormelde verzoeken met de bjjlagen op de secretarie der gemeente zgn ter visie gelegd stig. Doch geen geld noch de schuldbekentenis sen I Het geld had Lucie voor haar vertrek naar Amerika met de papieren aan rechter Bernhardt ter hand gesteld. Zg had de bepaling gemaakt, als ze binnen een bepaalden tjjd niets van zich liet hooren, hg den brief en het pakket kon ope nen. De jonge graaf was woedend over de streek die hem Lucie gespeeld had; want zgne geldmiddelen waren uitgeput en hg had op het geld gerekend dat hg meende dat Lucie bg zich had. Hg brak zich het hoofd er mede, waar de schuld bekentenissen en het geld konden gebleven zgn doch kon niet vermoeden waar zg een en ander verborgen bad. Den volgenden morgen oDtving bg een telegram uit Duitscbland dat hem in de grootste opwinding bracht. Het telegram luidde sTerstond terugkeeren, graaf van Rheinsburg doodelgk ziek. Rheinsburg verloren." Enders. Dit telegram was voor Egon van Rheinsburg een bevel. Hjj dacht terstond dat iets schrikwekkends gebeurd moest zgn. HOOFDSTUK XXVIII. Een wreker van oude schuld. De fabrikant Weller en Fred Weller waren in het werkkabinet van den eerste te samen. dat op Donderdag den 25 November a.s., des na middags ten 2 ure, ten raadhuize gelegenheid zal worden gegeven om bezwaren tegen het toestaan van die verzoeken in te brengen eu die mondeling of schriftelijk toe te lichten dat gedurende drie dagen vóór het tgdstip hier boven genoemd, op de secretarie der gemeente, van d? schrifturen, die ter zake mochten zgn ingeko men, kennis kan worden genomenen dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep op eene beslissing ingevolge de Hinderwet gerechtigd zgn zg, die niet overeenkomstig art. 7 dier Wet voor het Gemeentebestuur of een of meer zjjner leden zgn verschenen, ten einde hun bezwaren mondeling toe te lichten. ;En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den llden November 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. A. BRANTS. De Secretaris, V. SICKENGA. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, brengen ter openbare kennis dat van al heden tot 1 Januari 1910 ter Gemeente-Secretarie (afdeeling A), voor belanghebbenden ter inzage is nedergelegd de lgst, bedoeld in art. 34 der Tiend- Wet 1907 (Staatsblad no. 222). Schiedam, 11 November 1909. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, M. A. BRANTS. De Secretaris, V. SICKENGA. FRANKRIJK. De aartsbisschop van Rennes, mgr. Dubourg, heeft aan een vertegenwoordige van een plaatse lijk blad verklaard, dat hg bevolen had, dat in zijn paleis niemand de dagvaarding aan zou nemen, die hem, in verband met den eisch tot schade vergoeding van den Bond van Fransche onderwijzers verenigingen, gezonden zou kunnen worden. De bode moest zgn stuk dan maar ergens laten. Dat ging den aartsbisschop niet aan. Indien hg ver oordeeld werd, zou mgr. Dubourg die veroordee ling niet aanvaarden. Legt men hem een boete op, dan zal hg liever zgn meubelen verkoopen dan betalen. Het optreden der onderwijzers acht de aartsbisschop zeer onverstandig; hg meent, dat de bisschoppen, die als elk burger het recht hebben over onderwijszaken hun oordeel uit te spreken, niet veroordeeld zullen worden. Kardinaal Lufen, de aardbisschop van Reims, heelt zich reeds van een procureur en een advo caat voorzien. Te Bordeaux heeft het trampersoneel met 661 van 800 stemmen besloten het werk neer te leggen. PERZIê. De afwikkeling van zaken in Noord-Perzië gaat gepaard met allerlei onlusten en troebelen. Deze zgn zelfs zóó ernstig, dat zjj meer dan voldoen- Het is u niet gelukt, de fout aan uwe uit vinding te ontdekken, zei de fabrikant, derhalve heeft dezelve voor mjj volstrekt geene waarde. De fabrikant s'prak deze woorden als ware de zaak van weinig belang. Doch met Fred Weller was het geheel anders. Elk woord trof hem gelijk een zweepslag. Voor hem waren zg eene veroordeeling, het einde van zgn rusteloos streven, alle toekomsthoop was thans voor hem vervlogen. Hoe zou hjj ooit na dezen tegenslag in staat zijn de groote som terug te betalen aan den fa brikant, die er zooveel geld voor opgeofferd had. Zelfs als hg als zoon van den verdwenen Alfred Weller, de erfgenaam van de fabriek was, als de man, die thans voor hem stond, een bedrieger was, die zijne plaats onrechtmatig innam, moest hjj trachten hem dit terug te betalen. Waar was recht en onrecht Wie hield de weeg schaal der gerechtigheid om aan een ieder zgn rechtmatig deel te geven Gerechtelijk was 't nog niet uitgemaakt of hjj de erfgenaam van den werkeljjken Alfred Weller was; nog stond er de voorname, hoogmoedige man, die zoo minachtend op den minderen nederzag, hier op zgne plaats, geljjk een leeuw zijn hol ver dedigend. Heer Weller dat kan onmogeijjk ernstig van u zjjo, zei Fred met bevende lippen. Zjjne stem klonk onvast; de opwinding beroofde hem bijna van de spraak. Ik scherts nooit met ernstige dingen, mees- de aanleiding kunrieo worden voor de Russen om hun garnizoenen niet uit Noord-Perzië terug te roepen, doch integendeel veeleer te versterken. Rakhim Kban, het bendehoofd, dat reeds zooveel moeite heeft veroorzaakt, houdt zich nog steeds staande in Ardebil. De regeering te Teheran had Resjed Moelk naar Rakhim gestuurd om met hem te onderhandelen. Maar Rakhim bleek in een on vermurwbare stemming te verkeerenhjj gaf zelfs zijn voornemen te kennen, met zgn Sjasjevins naar Teheran op te trekken en daar de constitutie af te schaffen. Deze Sjasjevins zjjn halve wilden. Zjj tellen 3000 man gewapenden en houden het Russische consulaat te Ardebil omsingeld. Het consulaat is geheel van do buitenwereld afgesloten. Er zjjn evenwel Russische troepen tot ontzet gestuurd. CHINA. j i Eergistermorgen is het stofielgk overschot van de Keizerin-Weduwe uit de Geheime Stad in de paleiswjjk te Peking overgebracht naar de laatste rustplaats in de Oosterljjke Graven. Het was een grootsche prachtvolle begrafenisplechtigheid. De mijlenlange weg was voor dezen stoet speciaal geëffend. In het cortège liepen tal van hoogge plaatste Chineesche ambtenaren en ook vele pries ters, die wierook brandden. De stoet was echter niet zóó lang en ook niet zóó indrukwekkend als bij de begrafenis van den vorigen Keizer. Alle leden van het diplomatieke korps te Peking be geleidden den Ijjkstoet over een konen afstand. De kist was bedekt met een rouwfloers vau gele zijde, waarop drakenfiguren waren geborduurd, en waar van de slippen door 80 personen werden gedra gen. Er was veel volk maar ook veel politie op de been. De Prins Regent is iets verder met den stoe4 meegegaan dan de westersche diplomaten, maar toch ook slechts tot een eindweegs buiten den stadsmuur van Peking. AUSTRALIë. Verschillende Australische arbeidersorganisaties hebben de eigenaars van de kolenmijnen, waar staking heerscht, uitgenoodigd tot een conferentie waar de belangen der stakers besproken zullen worden. Wordt aan deze uitnoodiging vóór 16 November e. k. geen gevolg gegeven, dan zal staking in het goederenvervoer overwogen worden. De toestellen van de observatoriums te Flo rence en Mileto hebben gisterochtend half acht een zeer krachtige en langdurige aardbeving opge- teekend. De afstand tot de plaats, waar die aard beving heeft plaats gehad, wordt op 9500 K.M. geschat. Het huweljjk vau hertog Johan Albert van Mecklenburg-Schwerin met prinses Elizabeth van ter Fred Weller, zei de fabrikant op kouden tooiT Ook ben ik daar op 't oogenblik het minst voor in staat. f0?, ve'e Se'di dat gij hiervoor reeds opgeofferd hebt, zei Fred, het zjjn toch vele dui- venden, hoe zal ik ooit in staat zijn u dat terug te betalen De fabrikant maakte een beweging met de hand en zeiBetracht dat als verloren. Fred werd bleek tot op de lippen en gaf ten antwoordIk beschouw mjj als uw schuldenaar en ik hoop dat de dag der afrekening tusschen ons niet ver meer verwgderd is. Dat hoop ik ook, zei de fabrikant, en er kwam een onheilspellend vuur in zjjne oogeD, en zijne han den balden zich. Doch hjj bezon zich en zei: Ik haat u, Fred Weller, omdat gjj mjjn eigendom wilt betwisten. Gjj hebt mjjn geluk verstoord, vervloekt is het uur dat gjj hier over dezen drempel trad! De stem van den fabrikant had iets dreigends, iedere zenuw aan den krachtigen man beefde van smart en toorn. Fred gaf geen antwoord en liet den fabrikant uitspreken. Hier zjjn uwe teekeningen, zei hjj ten laatste bevend van woede, neem alles terug, ik wil niets meer met u te doen hebben In zjjn toorn dacht de fabrikant aan niets, dan dat hy ^red Weller hierdoor geheel vernietigd üad, dat gaf hem zelfs eenige voldoening. (Wordt vervolgd,J

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1