Dagblad voor Schiedam en Omstreken. A b q b n e e r t D up 9e Onder valschen naam. [iedamsclie Conrant net gratis EellMrori MiaisMai Pfiji 10 c. p. weel, 0.45 p. ui, fl.35p. 3M. 32ste Jaargang. Vrijdag 12 November 1909. No. 9563. Buitenlandsch Nieuws. FEUILLETON. Verspreide berichten» Staten-Greneraal. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden f 1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland f 2 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons BureauBoter- straat 50 en bjj alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. jLUXEMBURG. De minister Eyschen men weet dat er in het groothertogdom maar één minister is onder wie buitenlandsche zakeD, justitie en landbouw hooren, terwyl de andere departementen onder leiding van [een directeur-generaal staan heeft ®ergisteren de zitting van de Kamer in naam van de groothertogin-regentes geopend. Laval werd toet 44 tegen 2 stemmen tot voorzitter, Brincour f°t onder-voorzitter gekozen. De regeering diende daarop de begrooting voor 1910 in. FRANKRIJK. De staking van het trampersoneel te Bor deaux duurt voort. Woensdag heeft er geen tram geredenongeregeldheden vallen er niet voor. De tramwegmaatschappü heeft bekend gemaakt dat 2il zich van elke verbintenis ontslagen acht tegen- 0ver het personeel, dat de arbeidsovereenkomst Verbroken heeft. Gisterenmiddag zouden de prefect *an de Gironde en de directeur der maatschappij 'e Parjjs een onderhoud hebben met minister Vi- v'ani en de leden van den raad van administratie her tramwegmaatschappij. OOSTENRIJK-HONGARIJE. Een telegram uit Boedapest dd. 11 dezer meldt: Een scheuring heeft in de onafbaDkeljjkheids- P®rtjj plaats gehad tusschen de partijgangers van hen minister van Handel, Kossuth, en die van de voorzitter der Kamer, Justh. Kossuth was de eerste, die voorstelde in Hon garije een onafhankelijke staatsbank op te richten ei de economische onafhankelijkheid van Honga- rïje te bewerken de volgelingen van Justh eisch- te& echter, dat de bank onmiddellijk en zonder Uitstel opgericht wordt. Hierop antwoordde Kos- suth, dat het een onmogelijkheid is, binnen twee jU&anden een nationale bankinstelling tot stand te brengen. Een nader telegram meldt Dister is op de door de onafhankelijkheidspartij gehouden beslissende conferentie met 120 tegen stemmen het voorstel aangenomen, luidende, a' de onafhankelijkheidspartij moet steunen het kabinet samengesteld door de partij, die elke Coalitie met andere partijen uitsluit en in het regeeringsprogram de kiesrechthervorming op den grondslag van het algemeen kiesrecht en de in- celling van een zelfstandige bank voor 1910 op neemt. Tengevolge van dit besluit heeft Kossuth mede- gedeeld, dat hij zich uit de partq terugtrekt. Een "'euwe partij wordt gevormd onder den naam van ^Onafhankeljjkheidspartü van 1858 van Kossuth." °°rzitter dezer partjj is Kossuth. Een groot aa<Hal personen hebben al hun instemming met nieuwe party betuigd. Boeiende Roman. (Naar het Duitsch.) 60) hjj er zich zelf nadeel door berokkende, ral omdat hjj juist op deze uitvinding zjjne ge- a boop yoor de toekomst gevestigd had, daar- ,dacht hjj op dit oogenblik niet. U ^®b'cbt vindt ge een ander fabrikant die Wo h 6 middelen za' ter band stellen. Deze sPr°'k waren ecbter op honenden toon uitge- bie°hD' eD maakte een korte handbeweging en r?eteekende dat het onderhoud was afgeloopen Fred kon vertrekken. op P ij'4 oogenblik klopte iemand tamelijk hard beVftej ur van bet werkkabinet, waar beiden zich satn n fabrikant trok zjjn voorhoofd te tönno?' "^aar was de bediende die elk bezoek est melden Verhl ^nnen"eP bjj op norschen toon. Plotseling dec e.e e de fabrikant en trad een paar schre ien' eru^' a^s was een spook voor hem versche- Van*1^ ^®ur stond de vierkante boerengestalte ®n ouden Steffen uit den Rotbachmolen. deze laatste Fred zag, trad hjj op hem toe, - moeite hief hjj den rechterarm op, om Fred GRIEKENLAND Men seint uit Athene aan de »Times" Luitenant Demistrief, de voornaamste medeplich tige van Typaldos, heeft zich bjj de overheid ge meld. Er is nu nog slechts een der deelnemers aan de muiterij der torpedobooten op vrjje voeten President Taft is van zjjne reis naar het Zuiden in het Witte Huis teruggekeerd. De »Tribune" meldt dat de ministers de aan dacht van president Taft zullen vragen voor den binnenlandschen politieken toestand en op de toe nemende aanvallen tegen de ministers in de pers en van wege invloedrijke politieke mannen. Deze vermelding in de »Tribune" geeft lucht aan de ontevredenheid van het kabinet over de houding van Taft, die, volgens het ministerie, de politiek van Roosevelt nog beslister zou moeten doordrjjven dan ,zjjn voorganger zelf. Men wil hem vooral zien ingaan op de voor stellen tot versterking van de vloot. De laatste maanden treden de New-Yorksche douaneambtenaren heel streng op tegen dames, die bjj aankomst in de V. St. nieuwe japonnen en andere ljjfgoed meebrengen. Vooral ook tegenover de dames-artisten van de New-Yorksche opera gezelschappen wordt krachtig de hand gehouden aan de strenge douane-voorschriften. De dames brommen dan wel, maar het helpt niet. Heel vervelend ;was, wat dezer dagen de prima- douna Tetrazzine moest ondervinden. Al haar japonnen werden aan de douane achtergehouden 1 en ofschoon zjj verzocht althans eene japon mee te krjjgen om s avonds bjj een gala-voorstelling, die zjj als toeschouwster wilde bjjwonen, aan te kunnen doen, werd ook dat haar geweigerd. Mevr. Tetrazinni moest 's avonds thuisblijven. De moeilijkheid bjj zulke gevallen is, dat de douana-ambtenaren eenvoudig beweren, dat de aangehouden japonnen bestemd zjjn om op het tooneel te worden gedrageD, en niet te beschouwen zjjn als gedragen damesjaponnen zonder meer. Op een bestuursvergadering van de Liverpoolsche Vereeniging tot Hervorming van Congo, eergis- terenmiddag te Londen gehouden, is in behande ling geweest een telegrafische gedachtenwisseling tusschen Morel, den secretaris, en minister As- quith. Morel vroeg Asquith opheldering van een volzin uit diens toespraak in de Gildenhal, waarin Morel een afwjjking zag van de vroeger verkon digde Congopolitiek der regeering. De minister ontkende de juistheid van Morel's uitleg. De be- stuurderen der vereeniging herhaalden gisteren niettemin hun kritiek op de hervormingen, die de Belgische regeering in Congo voor heeft. Zjj wjjzen er daarbjj op, dat de misstanden in Congo ondanks de beloften der Belgen overanderd zjjn gebleven. Zjj hopen daarom, dat de Engelsche PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 1—6 regels ƒ0.92 met inbegrip van bewijsnummer Elke regel daarboven 15 cent. Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. i Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. I '1 Voor herhaaldelijk adverteeren worden uiterst bil- lijke overeenkomsten aangegaan. Bureau BOTERSTRAAT 50. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. de hand te geven. De ijzeren wil van den sterken man had over alle pjjnen, die hij in den laatsten tjjd geleden had gezegevierd en zoo had hjj ook de reis naar dé hoofdstad gewaagd. Slechts van eenig noodig reisgoed voorzien, en met zijn onraisbarer. stok in de hand had hij zich op reis begeven, en kwam zoo in de fabriek van Weller aan, Rijkeljjk had hjj zich voor deze reis van geld voorzien. Zjjne brieventasch hield aanwijzingen op Berljjner en New Yorker bankhuizen voorgroote waarden in. Hjj was er van bewust dat met geld alles in de wereld te bereiken was, zelfs het onmogeijjhe. Het spreekwoord »Geld opent alle deuren en har ten" was hem welbekend. Hjj wilde »tot eiken prjjs Gerda vinden, wiens brief hjj uit Amerika afgezonden, nog niet ont vangen had. De fabrikant stond als een standbeeld den mole naar aan te staren en zjjne handen omsloten nog steeds eene teekening, die tot de uitvinding van Fred Weller behoorde. Nooit had hij den eenvoudig, forschgebouwden man uit zjjn geheugen kunnen bannen. En thans stond die na verscheidene jaren, geheel onveranderd, hier voor hem. Juist zoo had hjj eenmaal voor hem ge staan, als een dreigend spook, bjj den Rothbach- molen. »Heer" had hjj toenmaals tegen hem ge zegd, sals u uw leven lief is, laat dan mjjn kind met vrede 1" regeering er in zal volharden, de inljjving van Congo bjj België niet te erkennen. Sommige Duitsche kranten hebben de officieuze logenstraffing van het verhaal van de Engelsche onderzeesche booten, die in den tjjd van de span ning over het voorval van Doggersbank, by Hel goland de wacht zouden gehouden hebben, niet klakkeloos willen aannemen. De Berljjnsche me dewerker van de »Köln. Ztg." komt daarom nog even op de zaak terug. Hjj zegt nu, dat het be- wjjs vanj de onmogelijkheid van de bewering ge makkelijk te leveren is. De Engelsche onder zeesche booten uit dien tjjd waren voor de kust verdediging bestemd en konden niet meer steen kolen meevoeren dan voor een reis van 250 K.M. Ergo konden zjj onmogeljjk zoo ver van huis gaau en dagen lang in volle zee de wacht houden, zon der hun kolenvoorraad aan te vullen. De twee kiesrechtvrouwen, die bjj het ban ket van den Lord-Mayor van Londen een gebrand glas hebben vernield, zjjn veoordeeld tot elk 5 boete en 2.10 kosten of een maand gevangenis straf met dwangarbeid. Zjj verkozen de gevangenis De Italiaansche socialistische afgevaardigde Enrico Ferri, ondervraagd door de sMessagero", veroordeelde het overdreven anti-clericalisme, hetwelk het godsdienstig fanatisme opzweept van volkeren die, in hunne stoffelijke en zedeijjke ellende, alleen in godsdienst versterking vinden. Zeker moet het gouvernement de wereldlijke overheid verdedigen, doch zorgvuldig zelfs den schjjn van strjjd tegen de kerk vermyden. Ongetwijfeld zjjn dit zeer merkwaardige uit latingen, die men van een socialist allerminst zou verwachten. De gouverneur-generaal van Fransch Kongo heeft een besluit uitgevaardigd, waarbij verboden wordt aan de inboorlingen absinth en andere gelijksoortige dranken te verkoopen, waarvan het alcohol-percentage meer dan 60 bedraagt. Ook kan de verkoop verboden worden van dranken als brandewjjn of likeuren, waarvan het alcoholgehalte minder dan 60 pcf. bedraagt, en waarvan de waarde in het land, waar ze gestookt worden> minder is dan 1 fr. den liter. Op Jamaica heeft een orkaan groote overstroo mingen veroorzaakt en de gemeenschap met het binnenland en de naburige eilanden verbroken. EERSTE KAMER. Zitting van Donderdag 11 Nov. Het herkozen lid voor Drente, de heer Pelinck, wordt geïnstalleerd. Aan de orde is de behande ling van het wetsontwerp betrekkelijk onderzoek naar het vaderschap. De heer H o v y verdedigde het ontwerp, dat een eind maakt aan de onbillijkheid van tweërlei moraal, berustend op zinnelijkheid en zelfzucht. De opgelegde onderhoudsplicht jegens het natuur lijke kind is naar zjjn meening rechtvaardig, ook in het belang van de maatschappij en is bevor derlijk aan de heiligheid van het huwelijk. Het scheen, als herleefde ook bjj den ouden Steffen eene herinnering uit het verloden, by het zien van den fabrikant Weller. Deze scheen hem aan iemand te herinneren, wiens beeld hjj reeds langen tjjd in zich omdroeg. Hy kende toch den jongen graaf van Rheinsburg zeer goed, dikwjjls had hjj hem in het boscb, als hjj als officier zjjn verlof op Rheinsburg door bracht, ontmoet. Ja, hy kende de hoogmoedige schoone mannengestalte hjj had, als hjj die kunst verstond, zjjn beeld kunnen teskenen. En deze gestalte hier was trek voor trek dezelfdehjj droeg nog altijd den blonden baard, ja, het was graat van Rheinsburg als twee druppels water. De molenaar scherpte zjjn blik, strak liet hjj zjjn oogen op het aangezicht van den graaf rus ten, die zyne geheele zelfbeheersching moest be waren, om dezen blik te kunnen doorstaan en zich niet te verraden. De fabrikant had een gevoel als hiog van deze seconde zyn geheel verder noodlot af, als zweefde het Damocleszwaard aan een dun koordje boven zyn hoofd, hetwelk een enkel woord van den mo lenaar kon doorsnijden. Als Steffen hem met volle zekerheid herkende was hjj voor altjjd verloren Hy kende den ouden molenaarzeker zou hjj dan met rusten voor hy hem van zyne plaats ver drongen, en het bedrog dat hy jarenlang gepleegd, aan den dag gebracht had. Dan was de fabrikant een bedelaar, een uit zyn stad gebannene en van een ieder verstooten. Dui zenden gedachten doorkruisten zyn brein. De heer Van den Biesen is in beginsel vóór hulp aan onze kinderen, maar het door den minister daartoe voorgesteld middel voorkomt niet, dat de kinderen een erkenden vader krjjgen en doet dus afbreuk aan het christelyk huwelijk. Men komt ertoe aan het onechte kind dezelfde rechten te geven als aan het echte. Beter is het, de moeder een actie te geven tot schadevergoeding, die by overlyden der moeder door het kind wordt geërfd. De heer Van Lamsweerde sprak in den zelfden geest. De heer Franssen adhaereerde zich aan het billykheidsbetoog van den heer Hovy. De heeren Havelaar en Rahusen vrees den misbruiken van het Regeeringsontwerp vooral in zoover iemand aansprakelijk zou kunnen gesteld worden voor de gevolgen van daden van een ander. De basis van het ontwerp strjjdt met ieder begrip van recht en billijkheid, De heer Waterschoot van der Gracht achtte de voordeelen van het ontwerp tegen de nadeelend opwegend. De heer Van der Does deWillebois verklaarde dat het hoofdbeginsel der wet zyn sympathie heeft. De heeren Van Nierop, Reekers en Van Asch van Wjjck motiveerden hunne stem vóór dit wetsontwerp op verschillende gronden. De zitting werd daarna verdaagd tot den vol genden dag. i TWEEDE KAMER. j Zitting van Donderdag 11 Nov. Indische begrooting 1910. (Algemeene bescbouwingen). De Minister van KuloDiën dankt voor het vertrouwen door de heeren De Visser, v. d. Velde en Bogaardt in hem gesteld en verklaart ook te waardeeren de crmek van den heer Bos. Den heer Troeistra verzoekt de mioister wel te bedenken, dat de beweging, welke bij het houden van redevoeringen gemaakt wordt, met altjjd ver band houdt met den inhoud. De rede van den heer Troelstra acht de minister overdreven. Die rede leverde proefondervindelijk het bewys hoe groot 't verlies is, dat de sociaal democratische fractie geleden heeft. Aangenaam was het den minister, dat de benoeming van den heer Idenburg tot gouverneur-generaal, afgeschei den van de daaraan vastgeknoopte beschouwingen, instemming heeft gevonden. Gelet zal worden op de gegeven wenken betref fende de centralisatie, onderwjjs, financieele poli tiek, economische ontwikkeling enz. enz. De mi nister stelde er prjjs op te constateeren, dat, vol gens de rapporten der welstandcommissie, op vele punten vooruitgang in den welstand is te bespeu ren. Lof brengt de minister aan het corps amb tenaren in Indtë, dat zyn plicht doet op een wjjze, boven 's ministers lof verheven. De Indische be grooting wil de minister vooralsnog door de Sta ten-Generaal doen behandelen. Er bljjft gestreeft naar zelfbestuur, maar onder het organisch geheel. Het Departement van Land bouw in Indië zal een wetenschappelijk karakter bljjven behouden. Met decentralisatie wordt ge- eideljjk voortgegaan. Gaarne sluit de minister zich aan by de hulde, aan den gouv.-generaal Van Heutz gebracht. Tot volledige publicatie van het rapport Lief- tinck is de minister bereid. Naar afschaffing der heerendiensten wordt gestreefd. In het stelsel van de onderwerping der inlandsche hoofden is geen De gedachte aan zyn zoon, die dan mede in armoede zou gedompeld worden, vervulde met wee moed zyn hart. Met welk doel kwam de oude Steffen uit zyn molen naar hier Kwam hy als wreker eener oude schuld, om hem ter verantwoording te roe pen Het was een doodsangstige blik, waarmede hjj den molenaar aanzag. En toch durfde hy niet laten merken wat in zjjn binnenste omging. Hoog opgericht stond hjj aan zyne tafel, m alles zag men aan hem den hoogmoedigen fabrikant, den aanzienlijken grootindustrieel, voor welks genie, rijk dom en zaakkennis zich een ieder boog, den man die in zijne onaantastbare stelling zelfs toonaan gevend was. Hy wilde zelf thans zyn misnoegen te kennen geven, dat een vreemde het gewaagd had, onaan gediend in zyn kantoor te verschijnen. Voor een oogenblik was echter stilte tusschen de drie mannen ingetreden, het was, als voorza gen zjj een naderend noodlot, dat als een engel der rechtvaardigheid met een vlammend zwaard op den drempel verscheen en onzichtbaar de wacht hield. Doch zulks zulks duurde slechts eenige seconden. Wordt vervolgd.) j' AMWTtntA _r - VgVI.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1