Dagblad voor Schiedam en Omstreken. Pius' Bisschopsjubilé. 1 li o h d e e r t D oj 9e Onder valschen naam. nieuwe ScMamlie Comi met iratis Mistent MaisM trijs 10 c. d. weel, 0.15 j. ui, f 1.35 p. 3n0. 32ste Jaargang. Dinsdag 16 November 1909 No. 9566. Officieele berichten. AANGIFTE FEUILLETON. Bttitenlandscli Nieuws. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden ƒ1.35, per maand 45 cent en per Week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland 2.per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons BureauBoter- straat 60 en bjj alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTISN: Van 16 regels 0.92 met inbegrip van bewijsnummer, W TL2 Elke regel daarboven 15 cent. Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voor herhaaldelijk adverteeren worden uiterst bil- ljjke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. BEVOLKINGSREGISTER. Het GEMEENTEBESTUUR van Schiedam herinnert de ingezetenen aan hunne verplichting °ui steeds tjjdig aangifte te doen voor het be volkingsregister. Bedoelde aangifte moet worden gedaan lo. wanneer men de Gemeente gaat verlaten alsdan moet een getuigschrift van woonplaats- 'Mandering (verhuisbiljet) worden gevraagd en Meegenomen naar de Gemeente waar men zich gaat vestigen, ten einde uiterlijk binnen één Maand te worden ingeleverd; 2o. wanneer men zich in de Gemeente ves- tigt; alsdan moet men overleggen een getuigschrift yan woonplaatsverandering (verhuisbiljet),afgegeven M de vorige woonplaats 3o. wanneer men binnen de Gemeente van honing verandert alsdan is het hootd van een huisgezin verplicht aangifte te doen, doch tevens wanneer in dat ge- ain eenige verandering plaats grjjpt, b.v. wanneer tetnand komt inwonen en ook wanneer dienst- en kerkboden komen of vertrekken. Verzuim van aangifte kan worden gestraft Met HECHTENIS of GELDBOETE. Voor zooveel noodig wordt medegedeeld, dat het Bureau van het Bevolkingsregister gevestigd is Schoolstraat 12 (voormalig Kantongerechtsge- bouw). Onderhoud Stadsklokken. Burgemeester en Wethouders van Schiedam jijo voornemens op Donderdag 2 December a.s. 8 namiddags 2 uur, ten Raad huize aldaar in het °pen baar aan te besteden Het onderhoud en het opwinden der stads klokken gedurende het jaar 1910. De inschrjjvingsbiljetten moeten in gesloten enveloppe, waarop een aanduiding, dat zjj een Mschrjjvingsbiljet bevat, vrachtvrjj worden inge leverd in de ten Raadhuize aanwezige gesloten bus vóór des namiddags 1 uur van den dag van aan- h<%teding. De voorwaarden van aanbesteding liggen op de Gemeente-Secretarie (afdeeling A) ter lezing op lederen werkdag van 8£4^ uur. POLITIE. Met io. Januari 1910 kan bjj de politie alhier klerk geplaatst worden, die gelegenheid zal hebben zich te bekwamen voor de betrekking van Inspecteur van politie. Jaarwedde f 400.Sollici- Mnten, niet jonger dan 24 jaar, met flink voor komen en algemeene ontwikkeling, kunnen zich Aanmelden bjj den Commissaris van politie. Het hezit van het diploma eener H. B. S. met 5-jarigen chrsus zal tot aanbeveling strekken. Heden herdenkt Z. H. Paus Pius X den dag daarop hjj voor 25 jaren tot bisschop werd ge dijd, Tot bisschop van Mantua benoemd, ontving Boeiende Roman. {Naar het Duitsch.) 62) Als gjj later eene plaats voor mij, bjj u Mocht hebben, laat rag dan iets weten. Ik kom Mker naar u toe, als ik nog onder de levenden behoor. De laatste woorden had hg bjjna onhoorbaar Mfgesproken. Plotseling wreef hg over zjjn voor hoofd. Als ik mg maar eens herinneren kon, waar elkaar vroeger gezien hebben 1 zei hg hoofd schuddend en op onzeggelgken treurigen toon. Ik Wg elkaar sedert zeer langen tijd hennen, en toch kan ik mjjne gedachten niet bjj- eehverzamelen." Dan verviel hg weder in verwarring, en begon P de scheepsramp te zinspelen, die zulk een in- |oed op zgn geheel leven gehad had, die cata- troof had hem ook gedeeltelijk van zijn verstand eroofd en Fred wist dat het vergeefsche moeite "®s, hem uit dien verwarden droom te willen helpen. Hg schudde hem tot afscheid krachtig de hand beloofde hem, zoodra hg zelf eene vaste be trekking had, hem dan te ontbieden. Hg op den 16n November 1834 de heilige bis schopswijding van den kardinaal-vicaris van Rome, mgr. Parocchi, die zijn geboorteplaats (Mantua) wilde eeren, in de kerk van den H. Apollinaris aldaar, waar hg in de dagen zijner bisschops wijding ook het collegie »del Anima", het studie huis des Duitschers, bezocht. De hooge jubilaris heeft zelf gewild, dat dit zilveren bisschopsjubilé, gezien de ernstige tijds omstandigheden, in alle stilte zou voorbjjgaan, dat 't met geen bijzondere feestelijkheden zou gevierd worden. Vandaar dat wjj 't slechts met enkele woorden vermelden. Maar wjj verbinding toch aan die vermelding den innigen wensch dat 't den Bisschop der bisschoppen gegeven zjj, nog vele, tallooze jaren de hooge plaats in te nemen, waar toe Kg door de bijzondere uitverkiezing der God delijke Voorzienigheid geroepen werd. Zij 't den tienden Pius als zichtbaar opperhoofd der Katho lieke Kerk gegeven »de jaren van Petrus" te zien 1 Worde hem nog vele heilvolle jaren geschonken en moge 't Hem gegeven zgn, de treurige tijds omstandigheden die Hg thans moetconstateeren, zóo verbeterd te zien, dat er alle reden is, zijne vele bisschopsjaren en de toenemende jaren van zgn roemvol pontificaat vreugdevol te vieren. Ia de kerk te Rome, waar de H. Vader vóór 25 jaren de heilige bisschopswijding ontving zal heden een plechtige H. Mis van dankzegging worden opgedragen door den kardinaal-vicaris van Rome, terwijl hedenavond een feestrede zal worden gehouden door den bekenden pater Zocchi, waarna een plechtig »Te Deum" zal worden gezongen en bedoelden kardinaal Respighi ten slotte den zegen met het Allerheiligste zal geven. Ook had de rector van het College del Anima verzocht den jubileerenden Paus-Bisschop een aandenken te mogen aanbieden aan het bezoek, waarmêe Hg voor een kwart eeuw de Duitsche studenten ver blijdde. Dezer dagen door Z. H. den Paus in parti culiere audiëntie ontvangen, bood de rector, mgr. Lohninger, een exemplaar aan van de geschie denis der »Anima", die door hem naar aanleiding van het vierde eeuwfeest van het collegium ver leden jaar is te boek gesteld. Ook in onze kerken en in het heiligdom des gezins zullen de Katholieken zeker in deze ge denkwaardige dagen van Pims' Bisschopswijding en -intronisatie den Algemeenen Vader der geloovigen in het gebed niet vergeten en van hunne lippen zal 't met te meer vurigheid klinkenDe Heer spare Hem, behoude Hem in het leven en levere Hem niet over aan den wil zijner vijanden. Aan Pius X, den Bisschop der Bisschoppen Ad muitos annos RUSLAND. De polemiek over het geschil tusschen den Rus- sischen minister van Buitenl. Zaken, Iswolski, en dien van Oostenrijk-Hongarjje, von Aerenthal, betreffende de voorgeschiedenis van de annexatie Toen vertrok hij en nadat hij den molenaar had opgezocht, gingen zjj naar zijne kamers, die bij in de nabijheid had. Na eenige oogenblikken daar vertoefd te hebben, gat Stefïen te kennen, dat hg nog iets te regelen had en vroeg aan Fred om hem bg een rechter te brengen, waarvoor hem Fred rechter Bernhardt aanwees. Ik heb nog een onde schuld te regelen, zeide Stefïen met een spottende lach, waarbij zgn aan gezicht een dreigende uitdrukking kreeg. ïlk heb namelijk een schuldbekentenis gevonden, die jaren lang onder oude zaken in den Rothbachmolen ver borgen was. Die oude oorkonde is een bewijs, dat het slot Rheinsburg aan mg overgaat, en ik heb het plan, van dit recht gebruik te maken." Thans richtte zich de gestalte van den ouden molenaar hoog op, zijn gang werd veel gemakke lijker. Fred wenkte een rijtuig en eenigen tijd daarna hield dit voor het huis van rechter Bernhardt stil. HOOFDSTUK XXIX. Het spoor der verdwenen e. De spreekuren waren voor degenen, die den rechter persoonlijk moesten sprekeD, eerst des na middags, daar hjj meestal den voormiddag in den rechtzaal moest doorbrengen. Stefïen en Fred waren dus genoodzaakt met dit bescheid te vertrekken, doch verzochten den bureau vau Bosnië en Herzegowina, is nog niet ten einde. De Petersburgsche correspondent van de »Times" geeft ook de van een abuitengewoon goed ingelicht persoon" afkomstige lezing van de kwestie De indiscretie betreffende het memorandum van Iswolski van Juni 1898, is, volgens dezen zegsman, te Weenen begonnen en hetgeen betreffende de on .moeting tusschen Aerenthal en Iswolski te Buchlau uitlekte, is van graaf Berchstold, den ambassadeur van Oostenrjjk-Hongarjje te Sint Pe tersburg, afkomstig. Maar de feiten, waar het op aankomt, heeft men verzwegen of men heeft hun beteekenis verkeerd uitgelegd. Men heeft daar door den reactionnairen vjjanden van Iswolski in Rusland een wapen tegen den Russischen minis ter in handen gegeven. Dit is te verklaren uit he1 feit, dat er tusschen von Aerenthal en de aarts- reactionnaire partjj in Rusland al lang een goede verstandhouding heeft bestaan en nog bestaat. Het OostenrjjkschHongaarsche gezant schap te Sint Petersburg staat op den besten voet mei mannen als Durnowo en Goramykine en bg dezen beeft zich nog niet lang geleden ook graaf Witte aangesloten. De Russische en Oostenrjjksche reactionnairen zouden het daarom zoo best met elkaar kunnen vinden, wgl zg het oude regime terug wenschen en een verbond ten koste van den Balkan willen sluiten. Men moet daarom Iswolski in discrediet brengen en zich, in strjjd met Is- wolki's politiek, van Engeland verwijderen. Het verdient dus de aandacht, dat de laatste aanval op Iswolki samen valt met de ontmoeting te Racconigi, waar Rusland en Italië overeenkwamen, dan status quo op den Balkan te handhaven. Ook de sNowoje Wremja", aldus de zegsman van de ïTimes", steunt ten slotte de politiek van Is wolki, wat de annexatie betreft, en het Russische blad gaat zelfs zoover, dat het de artikelen, door den Oostenrjjsch-Hongaarschen minister van Bui- tenlandsche Zaken geïnspireerd, als diplomatieke chantage qualificeert. De »goed ingelichte" zegs man van de ïTimes" trekt de goede trouw van den gene, die die artikelen geschreven heeft, niet in twgfel, maar, zegt hjj, als de schrijver het ge- heele memorandum van Iswolski gekend had, ware het hem onmogeljjk geweest te zeggen, dat Rus land de annexatie van Bosnië en Herzegowina heeft gesanctionneerd. Slechts eenmaal ware deze kwestie aangeroerd, onder het voorbehoud, dat de kwestie een Europeesche kwestie was. De Tsaar heeft generaal Snarski als bevel hebber, en den officieren en manschappen van de troepenafdeeling die in April naar Tebris werd gezonden zjjn dank te kennen gegeven voor de voorbeeldige wjjze waarop zjj onder zeer moeiljjke omstandigheden hun plicht vervulden. INGELAND. Van liberale zjjde in Engeland is onlangs voor speld, dat de unionisten wel spoedig een nieuwe paniek zullen trachten te verwekken, door Duitsch- lands vlootbouw als een bedreiging voor te stellen. schrjjver, van hunne komst in den namiddag me- dedeeling te doen. Ook Fred wilde nogmaals over zjjne vermeende rechten, op de Wellersche fabriek, met Bernhardt die de zaak in handen had, spreken. Intusschen gingen beide in een nabjjzjjnde re stauratie iets gebruiken, en Fred vertelde daar aan den molenaar het wedervaren dat hjj in de fabriek had opgedaan. Over zjjn ontdekking, dat hjj in den fabrikant Weller een bedrieger zag, die de rol van zijn vader speelde, die zich van de plaats van den verdwenene had meester gemaakt, repte hjj echter niet. Dat was een geheim, dat hjj niet te vroeg wil de verraden. Daarover moest hjj Gerda nog eerst spreken. Als het toch eens haar vader was, de verdwe nen graaf van Rheinsburg, die hier als fabriek- eigenaar optrad, dan toch was hjj gedwongen, den tegen hem opgevatten haat te matigen. Doch bjj had nog geen bewjjzennog moest hjj wachten en zwijgen. Hjj nam de teekeningen en trachtte de ouden molenaar de samenstelling der machine technisch te verklaren. Stefïen hoorde hem zwjjgend aan en betrachtte daarbjj met welgevallen de flinke gestalte van Fred, van wiens aangezicht de jjver sprak, waarmede hjj zjjne uitvinding uiteenzette. Uit zjjne oogeD straalde als het ware verstand, geest en leven. De jonge Amerikaan beviel steeds beter aan den molenaar. Hjj legde zjjn harde hand zwaar op De »Daily Mail" heeft telkens reeds alarmeerende berichten. Nu wjjst het blad er op, dat binnen kort in Duitschland twee Dreadnoughts, of juister een Super-Dreadnougt (een vergroote en verbe terde Dreadnought) en een Invincible (een linie kruiser), van stapel zullen loopen en er dan in 52 maanden tjjds daar negen Dreadnoughts te water zjjn gelaten tegen vjjf in Engeland. Hoezeer de Duitsche werven ln omvang zjjn toegenomen bljjkt hieruit, dat een werf, die Blohm en Yoss te Hamburg, tegeljjk drie linie-kruisers onder handen heeft. Twee Dreadnoughts, de Nassau en Westfalen, zjjn op zee, en een derde de Rhein- land, alsook een linie-kruiser, de Posen, zullen in het begin van 1910 voor den dienst gereed zjjn. De koning van Portugal is gister om 3 u. 40 te Windsor aangekomen en allerhartelijkst ontvan gen. De burgemeester heette Z. M. welkom en bracht in herinnering het bezoea van 's Komngs ouders van 5 jaar geleden. Hg hoopte dat dit bezoek de eeuwenoude Betrekkingen van vriend schap tusschen de twee landen van nog inniger aard zou doen worden. OOSTENRIJK-HONGARIJE. De door den Koning aan Wekeué, Andrassy en Kossuth verleende audiënties hebben tot geenerlei resultaat geleid. De sPestber Lloyd" meldt, dat de Koning tege moetkomingen in zake de legerkwesue geweigerd heeft. MAROKKO.. De Spaansche minister van oorlog heeft een te legram uit Melilla ontvangen, meldende dat de Mooren van Nador in onderwerping gekomen zjjn. Het Marokkaansch Mjjnsyndicaat spreekt in de Duitsche pers de onware berichten tegen, die er in buitenlandsche bladen over de gebroeders Mannesmann worden verspreid met het bljjkbare doel, hun oeconomische ondernemingen in Marokko tegen te werken. Zoo ontkent bet Mjjnsyndicaat, dat een der heeren Mannesmann de wreedheden van den sultan tegenover met den rogi gevangen genomen rebellen heeft gebiiljjkt. Integendeel hebben bjj en zjjn medewerkerg destjjds het moge lijke gedaan, om den sultan genadig tegenover zijn krijgsgevangenen te stemmen. Dank zjj ten deele hun bemoeiingen zjjn er van de 460 gevangenen 436 begenadigdalleen op de 24 anderen zjjn de door den Koran op rebellie ingestelde straffen toegepast. De heer Mannesmann heeft voorts den sultan om verlol gevraagd, de bestraften op zjjn kosten door Europeesche dokters te laten behan delen, maar om godsdienstige redenen kon dat verzoek niet ingewilligd worden. Naar de ïDaily Mail" uit Fez verneemt, hebben de stammen, die eens Boe Hamara als hun hoofd erkenden, nu Moelai Kebir, een broeder van Moe- lai Hafid, als sultan erkend. Fred's arm en zeide Gg zjjt een man, mjjnheer Weller, waarin ik een onbegrensd vertrouwen heb. Gg zult in de wereld bereiken, waarnaar gjj streeft. Van die dingen daar hg wees op de teekeningen, die Fred voor hem had gelegd versta ik mets. Ik moest zoo eene machine kant en klaar voor mjj zien, en in werking. Ik betwjjfel echter niet ot gjj zult het gebrek dat deze nog heeft, met den tjjd wel ontdekken. Wij spreken daar later nog over. Ik geloot ëu dat bet tjjd is ons naar den rechter te begeven. Hjj brak bet gesprek hier over af ea trok. zjjne oua-vaderljjke zilveren hor loge uit. Ik kan geen minuut laten verloren gaan, voegde bjj er aan toe, wantik moet binneu eenige uren naar Hamburg afreizen. Morgen vroeg ver- uek so-.. ,.p, oat jj-ven >i iaaraf «aar - A rika. Beiden verlieten hierop het lokaal en begaven zich naar den rechter Bernhardt. Hjj was terstond ter huner beschikking. Eerst werd Stellen toegelaten en bet onderhoud duurde Dog al lang. Dan kwam een schrjjver in 't ver trek, waar Freu wachtte en verzocht hem ook binnen te treden. Wordt vervolad.) VOOR HET

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1