Dagblad voor Schiedam en Omstreken. Aboaneert U op ie Onder valschen naam. Nieuwe Sclieiaisclie Conrani gr a lis Seiilnstreerd Wiihlai (rijf 10 e. i.ml, 0.45 p. ui, f 1.35 p. 3mü. 32ste Jaargang. Woensdag 17 November 1909. No. 9567. feuilleton. Qfficieele berichten. POLITIE. Gemeentelijk Werkloozenfonds Schiedam. -Buitenlandsch Nieuws. Verspreide berichten* Staten-Generaal. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden ƒ1.35, per maand 45 cent en per Week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland 2.per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons BureauBoter- straat 50 en bjj alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 16 regels ƒ0.92 met inbegrip van bewijsnummer. Elke regel daarboven 15 cent. l Lli Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voorherhaaldeljjk adverteeren worden uiterst bil- 1 jjke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. Met lo. Januari 1910 kan bjj de politie alhier e® klerk geplaatst worden, die gelegenheid zal j ebben zich te bekwamen voor de betrekking van asPecteur van politie. Jaarwedde f 400.Sollici- ,4tlten, niet jonger dan 21 jaar, met flink voor- °men en algemeene ontwikkeling, kunnen zich ,abmelden bjj den Commissaris van politie. Het etit van het diploma eener H. B. S. met 5-jarigen Ursus zal tot aanbeveling strekken. Het Comité tot bestrijding der werkloosheid, ^8«volge art. 12 al. 2 der Verordening belast met ^et beheer van het Gemeentelijk Werkloozenfonds, ^rengt bg deze ter kennis van de plaatselijke Qdsen voor verzekering tegen de geldelijke gevol- der werkloosheid, welke toegelaten wenschen Worden voor uitkeeringen uit het Gemeentelijk erkloozenfonds, dat daarvan, onder overlegging »?Q hunne statuten en reglementen vóór den 21 °Vember a.s. moet worden kennis gegeven aan ea Secretaris van bovengemeld Comité, door le& alle gewenschte inlichtingen gaarne worden verstrekt. Namens het Comité, voornoemd J. E. VAN RIET. u Secretaris. Hoogstraat 161. RUSLAND. He nCorrespondance Russe" wijst weer op e ongelukkige toestanden in de Russische gevan- fcotissen en de afkeurenswaardige praktijken der Politie. Herhaaldelijk komt het nog voor, dat ^rtelingen worden toegepast om verdachte per ken tot bekentenissen te dwingen. Aan een jkvangene, dien men vergeefs door dorst tot be- entenis had getracht te brengen, werd slrafle- oosheid toegezegd in geval hg zjjn medeplich- f?en noemde. De man deed het, maar werd niette- ®#itt opgehangen. De zoogenaamde medeplichtigen ^erden vervolgens voor het gerecht gedaagd, doch ,e Werden allen door de jury vrijgesproken. ■Po Radom heeft, volgens hetzelfde blad, een *8ent van politie getracht een jodenvervolging uit 16 lokken. Te Petersburg wekt de arrestatie van een ötal personen uit de aanzienlijkste financieele r'Bgen groot opzien. Een achttal, waaronder a°k een paar Duitsche millionnairs, zitten al eeni- ~,a tgd in hechtenis. Dezer dagen zgn er op- '®Uw 'n paar gearresteerd en volgens geruchten 'en nog verscheidene andere aanzienlijke finan- lers en kooplieden, die thans in het buitenland r'oeven, in hechtenis genomen worden. r i ENGELAND. Lord Lansdowne heeft gister in het Hoogerhuis ^"*'8 gegeven, dat hg bg de tweede lezing van Boeiende Roman. (Naar het Duitsch.) 63) ne?,ver gelaat van den rechter kwam bjj 't bin ken reden van Fre(l een roode blos. Bernhardt \g^0erde zich het voorval met den fabrikant <b Hij dacht aan het geheim, dat bij wist gCv de overeenkomst met hem gesloten. Hjj daad u °P dit aanblik dat hg eene slechte dürfd a- verricbt tegenover Fred Weller. Toch p.e oij er op het oogenblik niets van verraden, op Ooodigde Fred uit plaats te nemen en zeide van e°e, OVereenkomst wjjzende, die bjj op wensch Molenaar Stellen had opgesteld de Mgnheer Weller, de heer molenaar Stefïen, bnr 'genaar van den Rothbachmolen bjj Rheins- Het Verzocbt mÖ u het volgende voor te lezen, af tew-aan u de 'oorwaarden aan te nemen of rei8 a i?:- Mijnheer Steffen gaat heden een verre Wieo aQ' Hg is, zooals hg zelf zegt een oud man. zÜoe k .uur iets kan overkomen. Als hjj ook k°lenJ^Zltt'ngen' tot dewelke ook de Bendorfer Vertm jCn bebooren. aan g°ede hoede heeft toe- lÜd af - 200 is er' als de heer Stefien 'anger hoorf.^62'6 blÜft> niemand die hem daar naar be- vervangt. De heer Steffen was reeds vroe de begrooting van inkomsten de volgende motie zal indienen Dit Huis is niet gerechtigd zgn toestemming voor dit wetsontwerp te geven, voordat het aan het oordeel van het land is onderworpen geweest. Lord Lansdowne heeft deze ernstige medeeling in het Hoogerhuis gedaan aan een betrekkelijk klein aantal ter vergadering aanwezig zjjnde pairs. Zjjn aanhangers juichten hem zwakjes toe, toen hg op duideljjken toon de motie geheel had voor gelezen. De liberale pairs luisterden echter in vol komen stilte. Daar het Lagerhuis niet bjjeen is, heeft de mededeeling betrekkelijk weinig l^eroering in het parlement verwekt, maar men houdt zich wel druk bezig met de financieele gevolgen, die uit de verzekerd zjjnde aanneming der motie zullen voort vloeien. In zekere kringen is men de meening toegedaan dat de motie, hoewel inderdaad gelijkstaande met een verwerping van de begrooting van inkomsten, deze technisch plaatst in een toestand van opschor ting en dat dientengevolge de daarbjj voorgeschre ven belastingen van kracht bljjven tot het einde der zitting. Daar echter deze wjjze van optreden ten aanzien van een begrooting van inkomsten zonder precedent is, kan er geen betrouwbare schatting van de financieele gevolgen gemaakt worden, voordat een gezaghebbende mededeeling door de regeering is gedaan, wanneer het Lager- op 23 dezer weder bjjeenkomt. De behandeling van de begrooting van inkom sten in het Hoogerhuis begint 22 dezer. Een Reuter-telegram meldt nog Er is reden te gelooven, dat, nadat het votum van het Hoogerhuis over de begrooting zal zjjn gevallen, Asquith een motie zal indienen om het optreden van het Hoogerhuis te wraken, onder mededeeling dat het Lagerhuis alleen het recht heeft de belastingen te bepalen, en dat de eisch van het Hoogerhuis om tot ontbinding te dwingen ongrondwettig is. Daarna zal het Lagerhuis voor een week worden verdaagd dan zullen er waar schijnlijk conferenties der partijleiders worden gehouden om de minst betwiste belastingen te wettigen. Koning Emanuel van Portugal is gister met groote plechtigheid als ridder der orde van den Kouseband te Windsor ingehuldigd. Aan het gala diner werd druk getoost. De gezondheid van koning Manuel instellende, verwelkomde koning Eduard hem als de souverein van een der oudste bondgenooten, daar Portugal en Engeland gedurende eeuwen de beste en innigste vrienden zgn geweest. Zjj zjjn met elkaar verbonden geweest in vrede en oorlog. Hg vertrouwde, dat het in de toekomst altjjd vrede zou zijn. Het zou koning Manuel belang inboezemen te weten, dat het arbitrage verdrag, geteekend door Lord Lansdowne en den Portugeeschen minister van buitenlandsche zaken, dat gister eindigde, doon^Sir Edward Grey en den Portugeeschen minister van buitenlandsche zaken vernieuwd is. ger in de gelegenheid uwe bjjzondere eigenschap pen te leeren kennen. Gij bezit kennis en werk kracht, een goed doorzicht om de zaken op te vatten. Gjj hebt den heer Steffen vroeger menigen goeden raad gegeven en hjj wil u derhalve het volgende voorstellen dat hier op deze akte is voor gesteld. Het was Fred als droomde hjj. De hoop kwam in hem op, dat hjj zjjne vernietigde toekomst weder hoopvol kon tegemoet zien. Het was alsof zgn bloed vlugger door de aderen liep, wilskracht en energie ontwaakte opnieuw in hem. Hjj was eerzuchtig en wilde vooruit tot eiken prjjs. Zjjn blik hing aan den rechter als wilde hjj reeds vooraf op zjjn aangezicht lezen, wat hjj zeggen ging. Geljjk een droom was het, wat Fred's ooren uit het opgestelde stuk vernamen. Wat de molenaar Stefien hem aanbood, was een klein koninkrjjk, de plaats van ten vorst. Hjj zou de betrekking op de bezittingen als heer en meester in plaats van den molenaar innemen en vervullen. Hij vernam met verbazing den rijk dom van den ouden man en daarbjj zouden ook nog binnenkort de groote eigendommen en het slot Rheinsburg komen. De rechter toch deelde mede, dat het stuk in 't bezit van den molenaar onbetwistbaar echt was, en bij geen vrees had, dat die zaak niet ten gun ste van hem zou uitvallen. Hjj zou een notarieele volmacht krjjgen om ge durende de afwezigheid van den molenaar, al het mogeljjke te doen tegen de Rbeinsburgers, om zjjn In antwoord op de toost van koning Edward zeide de koning van Portugal, dat hjj diep geroerd was door de woorden van Z. M., die een plechtige en nieuwe bevestiging vormden van de innige vriendschap tusschen Groot Britannië en Portugal gedurende bjjna 6 eeuwen, een van de langst durende bondgenootschappen der wereld. De schitterende ontvangst had hem diep getroffen. BELGIS. De correspondent van de »Neue Frei Presse" te Londen, verneemt uit den mond van een hoog geplaatst diplomatiek persoon, dat Duitschland in zake de thans hangende onderhandelingen, die ten doel hebben het verkrjjgen eener overeenkomst tusschen Engeland en Duitschland, in verband met hun gemeenschappelijke grens in den Kongo, aan Engeland groote landconcessies heeft verzekerd. De beide staten zouden in het bjjzonder overeen gekomen zjjn, dat zjj niet afzonderlijk in hun on derhandelingen met België te werk zouden gaanj en dat geen hunner zonder den andere met dit laatste land een overeenkomst zal sluiten. De Belgische diplomatie zou getracht hebben dit Engelsch-Duitsche samengaan te ontwrichten door Duitschland aan te bieden, het zekere voor- deelen toe te staan, ingeval het geneigd zou zjjn> een afzonderlijke overeenkomst met België te sluiten. De Duitsche regeering zou dit voorstel van de Belgische regeering echter verworpen hebben, en doen weten, dat zjj zich gebonden achtte door haar overeenkomst met Engeland, zonder welk rjjk zjj niets in de Kongo aangelegenheid wenschte te ondernemen. ITALIë. f De Pruisische gezant bjj den H. Stoel, Dr. Von Müblberg, stelde, naar aan de »Köln. Volkszei- tung" uit Rome gemeld wordt, eergisteren op den vooravond van 's Pausen zilveren bisschopsjubilé, aan den H. Vader een eigenhandig schrjjven ter hand van keizer Wilhelm. In dezen brief, die door den doorluchtigen jubilaris met voldoening werd aanvaard, wenscht de Duitsche souverein den Paus in de meest warme bewoordingen ge luk met het voorrecht der viering van dezen ge denkdag. Op het departement van buitenlandsche zaken te Londen zjjn gister vertegenwoordigers der buiten landsche mogendheden en koloniale regeeringen samengekomen met de vertegenwoordigers der Engelsche regeering om de mogelijkheid te over wegen van de samenstelling van een atlas der wereld volgens een gemeenschappelijk stelsel. Deze conferentie is het gevolg van het Aard rijkskundig Congres in 1908 te Genève gehouden. Voor den dichter Franjois Coppeé zal eerlang te Parjjs een standbeeld worden opgericht in de rue Oudinot, waar hg vele jaren woonde, op een stukje grond van het Kamerlid Denys Cochin, recht te verkrjjgen, desgewenscht ook hieromtrent met hen te onderhandelen. Thans mengde Steffen zich zelf tusschen de zaak. Duister was zgn uitdrukking, als hjj tegen Fred zeide: Geene verschooning voor de Rheinsburgers Dat is mjjne uitdrukkelijke wil. Met ïlle gestreng heid wil ik, dat tegen dat adelljjk geslacht, dat mjj steeds en altjjd vernederd heeft, wordt opgetreden. Zjj moeten het slot verlaten ik wil bjj mjjn terugkeer niemand van de grafelijke familie meer op mjjn grond dulden. Aan mg komt de heerlijk heid Rheinsburg toe, en ik wil dat men mjjn recht eerbiedigt. Voor Fred steeg, geljjk een droom een beeld voor zjjn verder leven op, geljjk hjj het zich nu als vertegenwoordiger van den molenaar Steffen toedacht. Hjj zag zich als leider van het groote bedrjjf aan gesteld, dacht vooral de Bensdorfer kolenmjjn nog veel te kunnen uitbreiden. Toen hjj zjjne gedachten weder verzameld had en hoorde welk een vorsteljjk jaargeld de mole naar hem toezegde, meende hjj dat niet te mogen aannemen, en bjj nogmaals goed nadenken de be trekking van de hand te wjjzen. Zwaar ademend streek bjj over zjjn voorhoofd, een smartelijke zucht kwam over zjjne lippen. Sltchts met geweld kon hjj de schoone toekomst, die hem geboden werd, afzeggen. De molenaar schudde het hoofd. Doch hjj zei de tot Bernhardt met de hem eigen kalmte, die dicht bjj de kerk van den H. Franciscus Xaverius. Naar de Madridsche berichtgever van de vDaily Telegr." meldt, zal Castro, de ex-president van Venezuela, zich dezen winter met zjjn gezin te Malaga vestigen. Zaterdag passeerde hjj Madrid. De correspondent meent te kunnen verzekeren, dat de reis vpolitieke beteekenis" heeft. i TWEEDE KAMER. j Zitting van Dinsdag 16 Nov. Wegens onvoltalligheid moest de ten 10'/4 beleg de vergadering tot ÏO8^ worden geschorst. Bjj de voortzetting van de behandeling der Indische Begrooting (onderafdeeling Landbouw) drong de heer J a n- n i n k aan op krachtige bevordering van de katoen cultuur in de Zuiderafdeeling van Borneo. De heer Van Idsinga, toejuichende dat de heer Lovink aan het hoofd is gesteld van het Indische departement van Landbouw, wenschte dat de Regeering van diens groote kennis gebruikt maakte om ten opzichte van verschillende punten van beleid, betrekkelijk de suikerindustrie, waar omtrent de Minister bljjkb&ar nog geen gevestigde overtuiging bezit, door den beer Lovink een onder zoek te doen instellen en een rapport te doen uit brengen. De minister van Koloniën deelde mede, dat proeven op kleine schaal in zake de katoen cultuur alleen mogeljjk zullen zjjn in het verdere Oosteljjke deel van den archipel, maar juist niet in de Zuiderafdeeling van Borneo. Onder opmer king, dat de suiker-indusirie behoort onder het Binnenlandsch Bestuur in Indië, zal de Minister evenwel den wenk van den heer Van Idsinga onder de aandacht der Indische Reg. brengen. De Minister zal ook onder de aandacht dier Re geering brengen eenige wenken, door den heer van Vljjmen gegeven in het belang van ont ginning in de Buitenbezittingen, evenals de door den heer Schaper ter sprake gebrachte quaes- tie van vergiftiging van visschen door vergiftigd hout dat bjj het drogen dier visschen gebezigd wordt. Onder de aandacht van den Gouverneur- Generaal zal de Minister brengen den aandrang van den heer De Visser om de irrigatie in het Noordelijk deel der Minehassa krachtig te bevorderen. De heer Thomson, de haventoestanden te Soerabaja besprekende, meende, dat in zake ver betering dier haventoestanden niet voldoende de aandacht wordt gewjjd aan de belangen van han del en scheepvaart. Spreker drong aan op uitbreiding van de com missie, welke zich op dit oogenblik bezig houdt met de kwestie der haventoestanden. De Minister vreesde, dat daardoor groote vertraging in de werkzaamheden dier commissie zal ontstaan. Als de commissie zelve uitbreiding vraagt en dus blijkbaar die vrees niet koestert, zal de Minister ongetwjjfeld aan haar wensch tege moet komen. De heer Hubrecht klaagde over het lange dralen met de exploitatie eener draadlooze tele grafie in Indië. De heer Bogaardt critiseerde de reorganisa tie van den Post- en Telegraafdienst in Indië. De Minister deelde mede, dat de commissie voor de radiotelegrafie bjjna met haar arbeid gereed is. Ware het niet, dat de Kamer weinig ingeno men is met suppletoire begrootingen, dan zou de hjj steeds bezat Laat de overeenkomst hier bjj u liggen, mjjn- heer Bernhardt. Ik heb in elk geval het stuk ge teekend, mjjnheer Weller zal zich nog wel eens bedenken. Ik bljjf bjj mjjn besluit, en mjjnheer Weller kan ieder oogenblik naar den Rothbach molen toereizen. Daar wonen hoeft hjj niet, om dat ze te eenvoudig is ingericht voor de moderne begrippen. Ik heb voor eenige dagen nog een ge deelte bosch van Rheinsburg voor mjj laten aan- koopen. De grafeljjke familie was weder zeer in geldverlegenheid, alhoewel de jonge heer graat de wereld om reist en het geld met volle handen rondstrooit. Op dat terrein staat een klein mooi landhuis, daar zou mjjnheer Weller zeer goed wonen. Thans woont er de scbrjjver van den graaf, zekere En- ders, doch naar ik vernomen heb, had hjj het plan zich hier in de hoofdstad te komen vestigen. Als u soms een schrjjver noodig hebt, kan ik u hem aanbevelen. De rechter schreef het adres op. De indruk dien de rjjke molenaar op hem maakte, bewoog hem, in zjjn eigen belang, den aanbevolene zoo mogeljjk aan te nemen. Kan ik u nog een oogenblik alleen spreken, mijnheer rechter? zei Fred, die beslist weigerde de overeenkomst te teekenen. Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1