Dagblad voor Schiedam en Omstreken. 32ste Jaargang. Donderdag 18 November 1909. No. 9568. ?Ch da Buitenlandsch Nieuws. Verspreide berichten» Staten-Generaal. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden ƒ1.35, per maand 45 cent en per Week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland f 2 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons BureauBoter- Btraat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50. f"3 PRIJS DER ADVERTENTIêN: Van 16 regels 0.92 met inbegrip van bewijsnummer. Elke regel daarboven 15 cent. i Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voor herhaaldelijk adverteeren worden uiterst bil lijke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. DENEMARKEN. De Koning is gisteravond om 8.10 uur over Jedser naar Hamburg vertrokken, vanwaar hij reis naar Weenen voortzet. Aan het station ^aren de geheele koninklijke familie en verschei- et> ministers bjj het afscheid tegenwoordig, i i ENGELAND. In een redevoering te Manchester gehouden, ver- e<Ügde Balfour met klem een tariefhervorming ®et een geprivilegeerde stelling voor de koloniën. Alleen op deze wijze konden, naar meening des sP»kers, de door de begrooting vereischte gelden Afkregen worden. De voorstellen der liberale ïe8eering zouden vernietigend zijn voor de groot- 'ndustrie. Een groot gedeelte van Balfour's toespraak had doel, de vrees weg te nemen, dat de tarief- Brvornaing schade zou toebrengen aan de katoen industrie van Lancashire, daar zjj de levenshe lften der arbeidende klassen duurder zou maken, Balfour zeide, zjjn toespraak sluitend, nooit e nullen medewerken aan een hervorming, die Mogelijker wijze een prjjsverhooging der levens- Middelen ten gevolge kan hebben. In de jaarljjksche vergadering van de con- Servatieve vereenigingen, gisteren te Manchester 8ehouden en meer dan 2000 afgevaardigden tel ®ode, is een besluit geDoroen, waarin levendig ^ordt toegejuicht de motie laatst door lord Lands- °Wne met betaekking tot het budget gesteld, die aa& het Hoogerhuis veroorlooft, zijn vertrouwen in het volk uit te spreken. *- Gister werd er een groot banket in de Guild- a'l te Londen gegeven dat door 800 personen *a» bezocht. Koning Manuel bracht in antwoord op een door eö Lord-Mayor ingestelden toost, in herinnering e toespraak 5 jaar geleden door koning Carlos M Guildhall gehouden, waarin deze sprak over de achtereenvolgende bondgenootschappen der twee °rstenhuizen en de gemeenschappeljjken roem der landen. Z. M. betuigde zjjn dank voor de arte]jjke ontvangsthjj zeide getroffen te zjjn °°r de sympatie aan de nagedachtenis van zjjn >ader betoond, en voegde er aan toe, dat het haast °bmogeljjk zou zjjn uit een politiek oogpunt het MMe bondgenootschap te verbeteren, maar op a&delsgebied bleef nog veel te doen in het be- van de twee landen. De Portugeesche regee- rMg zou geen moeite sparen om dit doel te be kken. H '"1 BELGIS. bister is in de Belgische Kamer de behandeling ®gonnen van de militaire wet. Aangenomen is et eerste gedeelte van het eerste artikel van het ^etsontwerp der regeering, waarbij de militaire leustpücht van een zoon per gezin wordt voor schreven. FRANKRIJK. I"1 verband met de eerstvolgende Kamerverkie- Mgen in Frankrijk is er onder de katholieken een rfld ontstaan over de vraag of men van de katho- ^®ke partq al dan niet een religieuze partij moet ^ïj vinden over deze kwestie de volgende berich- 160 'ermeld: deel der Katholieken en tot hun tolk M»kt zich de »Univers" wil de stichting van zuiver-katholieke en zuiver-religieuze Partq, et leiding der Bisschoppen, dus een partq uit- ke 'w ten (*oe' de godsdienstige en kelqke belangen in het Parlement te behartigen» Een r'öaz ander deel der Katholieken, met Mgr. Tu- aan het hoofd die particulier van 51 J8schoppen betuigingen van instemming kreeg een tegenovergestelden weg uit. Zjj streven de vormina van een niet zuiver-katholieke. Maar ken vorming van een niet zuiver-katholieke, °ok niet echt politieke partq'. Dezen stellen °rdel zaak ongeveer voor als volgtde Katholie- zullen zich aansluiten bjj alle gematigde, 'evende, van het anti-papisme en de Kerk- J*olging afkeerige elementen. Vv it '30nd net dezen zullen zq een partq vormen, Van 6r 'eden Boe verdeeld ook ten opzichte vele politieke en sociale quaesties hierin - heenkomen, dat zq de Katholieken willen her stellen in het bezit van he gemeene, allen burgers gemeenschappelijke recht. De gewone staatkundige en sociale belangen waarover zeer verschillend gedacht wordt door de onderscheiden fracties vallen dus buiten de bemoeiingssfeer dezer hetero gene partq. De correspondent van de »Köln. Volkszeitung" meldt in verband met deze kwestie nog Uit Rome wordt aan verschillende bladen bericht, dat de Bisschop van Nancy, mgr. Turinaz, bq het schrqven dat hem van den Paus gewerd naar aan leiding van zjjne brochure over de verkiezingen, slechts dat deel heeft gepubliceerd, dat lofprijzingen (op zjjn plan) inhield en daarentegen in een hoofd punt de critiek onvermeld liet." Op het Congres van de «Action Libérale Popu laire," te Lyon gehouden, heeft de voorzitter van deze organisatie op een feestbanket instemming betuigd, met de inzichten van mgr. Tu rinaz, wiens positie en invloed door deze verkla ring natuurljjk niet weinig versterkt worden. Ten slotte valt nog melding te maken van een' bericht van de »Temps" uit Rome, waarin dat van de »Köln, Volksz." bevestigd wordt en tevens vermeld, dat van de zjjde van het Vaticaan dan vermoedelijk in den «Clsservatore Romano" de volledige tekst van het schrqven aan mgr. Turinaz zal gepubliceerd worden. ITALIë. De viering van het zilveren bisscbopsjubilé des Pausen heeft te Rome m eenvoud plaats gehad. Zjjne Erminentie kardinaal Respighi, kardinaal vicaris, droeg een pontificale Mis van dankzegging op in de kerk van den H. Apollinaris, dezelfde kerk waar, 25 jaar, de toen geleden benoemde bis schop van Mantua de wijding ontving uit de han den van kardinaal Parocchi. Tal van kardinalen, bisschoppen en prelaten onder welke laatste ook mgr. Parolin, een neef des Pausen woon den de H. Offerande bq. Op het Vaticaan wer den stapels van telegrafische gelukwenschen ont vangen uit alle oorden der wereld, terwjjl kardi naal Merry del Val, staatssecretaris, vergezeld van kardinaal Gasparri en omringd door de leden der pauselqke hofhouding, tot den H. Vader een toe spraak van gelukwensch hield. Zondag a. s. plechtig Te Deum in Sint-Pieter. Zooals men zich wellicht herinnert, werd onder Stolypin's bewind de maatregel ingevoerd, dat Finsche aangelegenheden door den Russischen ministerraad onder de aandacht van den Tsaar gebracht zouden worden. Op een adres van den Finschen Landdag, dat tegen deze beschikking protesteert,is door den Tsaar afwjjzend beschikt. De Chileensche Regeering heeft een crediet- aanvraag van drie millioen pond sterling bjj het Parlement ingediend voor den bouw van een pant serschip, vier torpedojagers en twee onderzee booten. De correspondent van de »N. Y. Hereld" te Madrid heeft een gesprek gehad met Castro. Deze zei, dat hjj tot het eind van het jaar in Malaga zal bljjven en zich dan in de Vereenigde Staten wil vestigen- Daaruit ziet men, welk vertrouwen hjj in den rechtvaardigheidszin en de flinkheid van het Amerikaansche volk heeft, Als de Ame rikanen alles wisten, vervolgde hq, zouden zjj in mjj niet langer een revolutionair zien en erken nen, hoeveel schade hun belangen in Venezuela is toegebracht door president Roosevelt's ver keerde houding. De Amerikaansche regeering heeft een verschrikkelijke verantwoordelijkheid aanvaard door het verraad van Gomez te steunen. Dat bljjkt uit den warboel, die er nu in Venezuela heerschtde regeering bedrjjft er dageljjks moord, roof en diefstal. Menschen van allerlei rang en beroep worden in den kerker geworpen. De Ame rikaansche regeering moge uit den toestand eenig stoffelijk voordeel hebben behaald, veel meer heeft zq verloren uit zedeljjk oogpunt. Aldus Cistro, wiens bevoegdheid om uit zedeljjk oogpunt de dingen te bezien, bekend is 1 Het congres der Fransche drankverkoopers, hotelhouders en restaurateurs heeft gister-middag te Parjjs een groote meeting gehouden, bjj het uiteengaan waarvan een order van den dag is aangenomen, protesteerend tegen de nieuwe belas ting door den minister van Financiën voorgesteld, bijzonder tegen de op alcohol te heffen rechten. Toen de meeting was afgeloopeo, hadden ereenige opstootjes plaats. Volgens officieele telegrammen uit Adana Klein-Azië hebben de stortregens der laatstver- loopen dagen enorme schade te Adana en in de omstreken aangericht. De oogsten vooral hebben geleden. Meer dan 500 huizen der stad zjjn ver woest andere dreigen in te storten. De schade wordt op verscheidene duizenden ponden geschat. Tot heden zjjn geen persoonlijke ongelukken te betreuren. De regeering zendt hulp. De Russische parlementaire commissie voor de nationale verdediging heeft besloten de toela ting van joodsche militaire dokters in het leger te verbieden. Op Sicilië zjjn nieuwe aardschokken waarge nomen. Te Messina is gister-ochtend 7. u. 25 m. een lichte schok gevoeld. Om 1. u. 5 m. in den namiddag werd een sterker schok waargenomen. Eenige muren, nog overeind staande in de oude ruïnen, zjjn ingestort. De verschrikte bevolking verliet de huizen. Ten gevolge van de plotselinge ontploffing van de kanalen eener machine aan boord van het kruiserschip «Marie Adelgisa" zjjn te Brindisi vjjf werklieden gedood. Hunne ljjken zjjn door den storm naar de diepte der zee gevoerd. i' TWEEDE KAMER. j Zitting van Woensdag 17 Nov. In behandeling kwam het wetsontwerp tot wijziging der Landweerwet. De heer Ter Laan was vóór het wetsont; werp omdat, nu de regeering de volle beschikking krjjgt over de Landweer, in de toekomst kan wor den overgegaan tot afschaffing van het bljjvend gedeelte. En voorts was hjj er voor omdat het ontwerp kan leiden tot afschaffing van een der herhalingsoefeningen en van de inspectie. De heer Eland juichte het ontwerp toe, voor nameljjk omdat de Landweer nu hoofdzakelijk zal dienen tot dekking eener mobilisatie, wat haar eigenlijke reden van bestaan is. De heer Duymaer van Twist beriep zich op een uitlating van generaal Sabron, dat er geen verband bestaat tusschen de Landweer en het bljjvend gedeelte. Voorts vroeg hjj of de bepalin gen omtrent het inleveren van wapenen door de Landweermanschappen niet herziening behoeven, waar zich een geval heeft voorgedaan dat een landweerman geweigerd heeft de wapenen in te leveren. De Minister van Oorlog, dankende voor de instemming, die dit ontwerp, afkomstig van Minister Sabron, gevonden heeft, noemde het ontwerp op verschillend gebied een groote verbe tering, vooral omdat thans de regeering de volle vrjjheid krjjgt om de Landweer te bezigen voor de doeleinden, door haar noodig geacht. De Minister zette tegenover den heer Ter Laan uiteen dat opkomst van de viermaanders bjj de depottroepen billjjk is. Verdere inkrimping der herhalingsoefeningen is niet te verwachten. Op komst tweemaal zes dagen in de zeven jaar achtte de Minister werkeljjk niet te zwaar. Faciliteiten zullen gaarne zooveel mogeljjk ver leend worden, maar verder kan de Minister niet gaan. Of inkrimping van het bljjvend gedeelte in de naaste toekomst het gevolg van het ontwerp zal zjjn, kan de Minister op het oogenblik nog niet zoo zeggen. De troepen zjjn op dit oogenblik nog niet voldoende geëncadreerd. Ook de inspectie kan niet gemist, maar ook hier kunnen faciliteiten verleend worden. De Minister zal nauwgezet over wegen of, wat de schadevergoedingen betreft, het maximum zal kunnen worden uitgekeerd. De Minister kondigde een wetsontwerp aan ten aanzien van aanwjjzing van landweerdetachemen ten voor eventueele mobilisatie. Ten slotte slotte deelde de Minister mede, dat zich tot op dat oogenblik slechts één geval van weigeriDg van wapensinlevering heeft voorgedaan. De voorschriften te dier zake worden met tact toegepast. Bjj repliek verklaarde de heer Ter Laan zich door 's Ministers antwoordt teleurgesteld, waarop de Minister nader aanvoerde, dat indien over eenkomstig een spoedig bjj de Kamer in te dienen militiewetherziening de diensttijd van 7 op 5jaren wordt gebracht, met één herhalingsoefening zal kunnen worden volstaan. Bjj de artikelsgewjjze behandeling van het ont werp verdedigde de heer Ter Laan een amen dement, strekkende om éen herhalingsoefening te doen vervallen. De heer Thomson bestreed het amendement, omdat bjj voorstander is van oefeningen in groote verbanden. Spreker vroeg voorts welke compen satie de Minister denkt te stellen tegenover zjjn zooeven aangekondigd voornemen om den alge- meenen dienst te bekorten. Immers als de dienst bekort wordt, vermindert de legersterkte, en dient deze dus verhoogd te worden. Maar om de finan- cieele offers die dat zal eischen te compenseeren, zal de dienst in de kazerne ingekrompen moeten worden. Maar in dat geval zal ook het aantal herhalings oefeningen niet kunnen worden ingekrompen. Ook de heeren Eland, Duymaer van Twist en de Minister, benevens de heer Van Karnebeek namens de commissie van van rapporteurs), bestreden het amendement, dat verworpen werd met 62 tegen 6 stemmen. Vóór de socialisten en de heeren Oosterbaan en De Klerk. Daarna verdedigde de heer Ter Laan een amendement, om te bepalen dat, wanneer de Landweer werd opgeroepen voor het handhaven der openbare orde, twee weken later aan de Staten-Generaal een wetsvoorstel zal worden aan geboden, waarin het onder de wapenen bljjven zal worden bepaald. (Het ontwerp bepaalt voor dezen termjjn 6 we ken). Nadat de Minister vanBinnenland- sche Zaken het bestreden had als onnoodig, trok de voorsteller het amendement in. De heer Ter Laan drong nog aan op milde toepassing van de bepaling dat een landweer- plichtige zich langer dan een jaar buitenslands kan ophouden. fie Minis tervanOorlog zeide dat met de zen wensch rekening zal worden gehouden. Het wetsontwerp werd na eenig verder debat zonder hoofdelqke stemming aangenomen, nadat de heer Ter Laan aanteekening verzocht had dat de S. D. fractie tegen het ontwerp is. Na de pauze werd voortgezet de behandeling der Indische begrooting, waarbjj de heer Bos] aandrong op billjjke kos- tenverdeeling tusschen Indië en Nederland bjj vlag vertoon in de Aziatische havens. De heer Thomson wenschte daarentegen de kosten geheel voor rekening van Nederland te bren gen, maar in eik geval gedeeltelijk. De heer Karnebeek wiide Indië alléén met de kosten belast zien. De Minister van Koloniën zeide dat de kwestie nog in onderzoek is bjj eene commissie in Indië. Bjj deze gelegenheid wees de Minister tegenover de dikwerf bq den heer Thomson waar genomen zucht, om de beteekenis van leger en vloot te verkleinen op den voortreffeljjken indruk door onze vloot bjj vlagvertoon in de Aziatische wateren gemaakt. De rede van den heer Hugen- holz van gister beantwoordende, achtte de Minis ter de tegenwoordige salansregeling der machinist leerlingen bilijjk. Minister Wentholt zal den heer Thomson bjj de Marine-begrooting zoo uitvoerig mogeljjk van antwoord dienen. De heer Bos deelt mede, dat hjj een amende ment zal vorostellen, om de kosten van vlagver toon gedeelteljjk te doen komen ten laste van Nederland. De heer Thomson protesteert tegen den per soonlijken aanval door den minister van Koloniën op hem gericht. De heer Van Karnebeek bestrjjdt het amen dement- Bos. Na verder debat wordt het amendementB o s (de kosten van het afgeloopen vlagvertoon, gedeel teljjk voor Nederland en gedeelteljjk voor Indië) met 47 tegen 19 st. verworpen. Het 1ste wetsontwerp (uitgaven in Indië) wordt aangenomen. Bjj de uitgaven in Nederland spreken de heeren Vander Vlugt, Hubrechten Snoeck Henckemans over de verplaatsing van het koloniaal-etablissement van Amsterdam naar Utrecht. De vergadering wordt verdaagd tot 's avonds 8 uur. Avondzitting. Indische Begrooting. De beraadslaging wordt voortgezet over onder- afdeeling 21 van hoofdstuk I (uitgaven in Neder land.) De heer Helsdingen sluit zich aan bjj hen, die behoud van het koniaal etablissement te Am sterdam hebben bepleit. Nadat over deze aangelegenheid nog verschil lende sprekers het woord hadden gevoerd en de na i n i s t e r het standpunt der regeering had uiteengezet, stelde de heer v. d. Vlugt, mede namens eenige andere leden, een amendement voor tot toevoeging aan de omschrijving van dezen be- grootingspost, van de woorden «Alsmede aankoop van grond tot stichting van een Koloniaal Eta blissement te Amsterdam". Na repliek van den heer Van Karnebeek verklaart de heer De Visser, dat de geheele commissie van rapporteurs adviseert tot aanneming van het amendement. Het amendement wordt aan genomen met 49 tegen 9 stemmen. Tegen: de heeren Van Karnebeek, Van Hoog-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1