Dagblad voor Schiedam en Omstreken. Advertentiën. A lio b i e e r l ap ie Onder valschen naam. Hienwe ScMeiamscie Courant mei gratis Geïllustreerd Zondagsblad prijs 10 e. p. weet, 0.45 p. ui, fl.35p. 3ii, 32ste Jaargang. Vrijdag 19 November 1909. No. 9569. Officieele berichten. Kennisgeving. Buitenlandsch Nieuws. FEUILLETON. Verspreide berichten» Sta ton-Generaal. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden f 1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland f 2.per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Boter- straat 50 en bjj alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 16 regels ƒ0.92 met inbegrip van bewijsnummer, Elke regel daarboven 15 cent. Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voor herhaaldelijk adverteeren worden uiterst bil- 1ke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Pos tbus no. 39. Wij verzoeken dringend, adver- tentiën voor het nummer, dat Zaterdags avonds verschijnt, zoo vroeg mogelijk ,n te zenden, liefst vóór 12 uur. Inrichtingen welke gevaar, sehade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, Gelet op de bepalingen der Hinderwet Brengen ter algemeene kennis dat op heden Aan de Naamlooze Vennootschap onder de firma jjhederlandsche Branderij, Gistfabriek en Dis- JB'eerderij, voorheen de firma's H. Jansen H. C. Jansen en Herman Jansen" en bare rechtverkrijgenden vergunning is verleeend tot het °Prichten van een glasfabriek op het perceel °Pen grond aan den Noordvestsingel, kadaster ^ctie H no. 638. r Schiedam, 18 November 1909. Burgemeester en "Wethouders voornoemd, *1, M. A. BRANTS. De Secretaris, V. SICKENGA. RUSLAND., Be Franscbe Landdag is bij Keizerlijk besluit 0ntbonden. De nieuwe verkiezingen zullen den ^len Februari (nieuwe stjjl) plaats hebben. De Mieenroeping van den nieuwen Landdag is op 1 ^a»rt vastgesteld. BELGIS. Gmtrent de legerkwestie in de Belgische Kamer ^°rdt nader gemeld: Be Kamer, de behandeling van het eerste arti- der militaire wet voortzettende, begon met de We3tie der vrijstelligen voor de geestelijken, ten a®özien waarvan de linkerzijde beloofd bad vóór te zullen stemmen. Verscheidene sprekers der linkerzijde brachten °Dder de aandacht, dat zjj geenerlei verbintenis *°°r de toekomst aangaan. De rechterzijde gaf Ao°r uitroepen uiting aan haar verontwaardiging. e minister-president zeide te rekenen op de eer- Skheid der linkerzijde. De vrijstellingen werden aarop bq zitten en opstaan aangenomen. Vandervelde (socialist) deelde onder algemeen 8®l®ch me(ie) dat verschillende leden der rechter zijde tegen gestemd hadden. Nadat met groote meerderheid een amendement *erWorpen was om alleen in tjjd van oorlog den Persoonlijken dienstplicht in te stellen, keurde de Anaer met 100 tegen 58 stemmen de afschaffing er plaatsvervanging goed. Drie ministers stem- Boeiende Roman. Naar het Duitsch.) 64) 0J?e^nbardt knikte toezeggend, alhoewel bq een >0o ,aAglqk gevoel niet kon afweren. Hij wist Al» waarover Fred Weller hem wilde spreken, kan» e^n zware last lag het geheim, dat de fabri- hem medegedeeld had, op hem. Bred°°\fiat de molenaar het vertrek verliet om Weina »er. 'n een nevenvertrek te wachten, H z'c^ Pl°tseB&g nogmaals om. den tegen. Er werd langdurig geapplaudiseerd. De vergadering is opgeheven. FRANKRIJK. De bijzondere Romeinsche correspondent van de (katholieke) «Echo de Paris" meldt aan zjjn blad de volgende o. a. door den Univers" zonder kantteekening overgenomen bijzonderheden omtrent het «voorbehoud". dat de Paus op mgr. Turinaz's plan zou gemaakt hebben «Zooals ik u gisteren (15 Nov.) reeds te kennen gaf, is de brief, welken de Paus aan mgr. Turinaz heeft laten zenden, niet in zqn geheel gepubli ceerd door de Fransche bladen die er kennis van hadden gekregen. In dien brief wenschte de Paus den bisschop van Nancy geluk met zqn ontwerp van «een katholieke vereeniging van alle oprechte vrijzinnigen en rechtschapen lieden van alle par tijen". De Paus voegde er intusschen aan toe, dat hij er de voorkeur aan zou hebben gegeven, indien mgr. Turinaz niet gesproken had van «oprechte vrijzinnigen," en de reden, mjj daarvoor opgegeven door iemand die wel in staat is om 's Pausen voorbehoud te begrjjpen, is deze: «Het is nutteloos te spreken van «oprechte vrij zinnigen" wanneer er sprake is van rechtschapen lieden van alle partijen." Immers tweën éen ofwel al die «oprechte vrijzinnigen" zqn katholiek en behooren tot de katholieke partij, ofwel zjj behooren, indien zjj niet katholiek zjjn, tot de groep der «rechtschapen lieden van alle partjjen". Van hen op bijzondere wjjze melding te maken, is hetzelfde als deze vrijzinnigen te maken tot de basis van de toekomstige partjj der orde, hun in deze partjj een overwegende positie geven ten nadeele van de katholieke partjj, zoodat deze haar ware, eigen persoonlijkheid verliest. Ziedaar de redenen welke den Paus hebben geleid tot zqn «voorbehoud". Vandaar dat men hier met een zekere verbazing heeft bemerkt, dat de reserves van den Paus, die zeer zeker van belang waren, niet vermeld werden in de mededeeling door mgr. Turinaz gepubliceerd in de Fransche bladen." ITALIë. De Paus heeft gister 300 Fransche pelgrims van de vereeniging Notre Dame Salut ontvangen. Z. H zeide, gesterkt te zqn door de getuigenissen van toewijding, die aan den dag zqn getreden. Deze getuigenissen bevestigen, dat het geloof in Fran krijk onoverwinlijk bljjft, ondanks vervolging. De Paus voegde er onmiddellijk aan toe, dat het woord «vervolging" niet te ernstig zal kunnen worden gevonden, daar de vjjanden zich openlijk keerden en samen verbonden tegen den Heer. Hun vijandigheid werd helaas bevestigd door een onverzoenljjkén oorlog tegen de bisschoppen, die men beschuldigde getrouwelijk onderworpen te zjjn aan den Heiligen Stoel. De bisschoppen, getui gen van het onmetelijke kwaad aan de zielen door de leekenscholen berokkend, door de jeugd te dwingen goddelooze en onzedelijke boeken te s'ete ?reeP ZÜD jaszak, trok eene oude, ver- ®ene\ ren brieftasch te voorschijn en nam er aj8 A°°ge som uit, die hjj, als salaris en tpgeljjk Bhei°°KSC'10t Voor onvoorïiene proceskosten in de recLt ®r8er zaak, op het schrijfbureau van den Aanw?r- ^e' Varaan voegde hjj nog eene hooge Zt,arn *Z1D8 op een bankhuis toe, en zeide lang- ^fed vu aanwijzing op het bankhuis is voor stel e"er bestemd, in geval hjj op mjjn voor- bachm iaat' in m*>ne afwezigheid in den Roth- ler rAA'ea te vertegenwoordigen. Mqnheer Wel- *eel eene uitvinding gedaan, waarvan ik mij Waar Voor3te1:. heeft op de bank een crediet --_rvan ik mjj veel voorstel. Hjj heeft op de bank een crediet van 50,000 Mark, mocht die som niet toereikend zjjn, om de gedane uitvinding te vol maken, dan zal ik hem nog voor zooveel hjj ook noodig heeft, ondersteuneo. Hq had tot den rechter gesproken, nu wend de hjj zich tot Fred. Overleg tot morgen vroeg, het was echter noodzakelijk, dat gjj spoedig naar den Rothbach- molen toegingt, omdat er wellicht berichten uit Amerika zjjn aangekomen, sedert ik vertrokken ben. Hierbjj vloog een schaduw over zjjn aange zicht; hjj dacht aan de opdracht, die hjj gaf aan het detective-bureau in New-York, om Gerda op te sporen, «opdat iemand ter plaatse is, die de zaak kan behartigen. Fred was het als kwam een nevel voor zjjne oogen. Weder steeg een droombeeld voor hem op, een beeld van toekomstigen rijkdom en geluk. Vijftigduizend Mark, eene som welke voor hem, den armen machinen-ingenieur, die steeds in ar moede en nederigheid verkeerd had, een vermogen was. En dit geld was geheel te zjjner beschikking, zoodra het voorstel van den molenaar aannam. Hjj behoefde slechts zjjne handteekening te zetten onder de overeenkomst en het geld was in zjjn bezit. Het aanbod was zoo schoon, dat er als het ware eene prikkeling door zijn geheel lichaam ging. Het was, als of er eene magnetische aantrekkings kracht in dat geld lag. De oude jurist scheen er veel belang bjj te heb- gebruiken, uitten een alarmkreet om de aandacht der gezinshoofden te vestigen op het hun kinderen dreigende gevaar. Terwjjl nu iedere Fransche burger het recht heeft zjjn woord ter oore van de overheid te brengen, werd de door de bisschoppen verkondigde waarheid een oorzaak van haat van zekere zjjde. Men ontzegt niet alleen aan de bis schoppen het recht de geloovigen te onderrichten, maar men gaat zelfs zoover, dat men hen opzet en steunt, die de bisschoppen voor den rechter dagen. Maar die vervolging doet noch de bisschop pen noch den Paus den moed in dezen strjjd ver liezen. OOSTENRIJK-HONGARUE. Naar aanleiding van de redevoering van generaal Asinari constateert de «Neue Freie Presse", dat anti-Oostenrjjksche gevoelens in Italië werkelijk bestaan en dat Oostenrjjk-Hongarjje onmachtig is er iets aan te veranderen. De indruk door de redevoering in Oostenrjjk-Hongarqe gemaakt, zal moeiljjk weggenomen kunnen worden. Intusschen zal Oostenrjjk-Hongarjje voortgaan het verbond met Italië te wenschen, omdat het een waarborg is voor den vrede en bjjna onmis baar voor het evenwicht in Europa. NICARAGUA. Twee Amerikanen, van wie gebleken was dat zjj dienst deden bq het revolutionnaire leger, zjjn gevangen genomen en door Zelaya ter dood ver oordeeld. Berichten bjj het Amerikaansche dep. van buitenl. zaken ingekomen wjjzen er op, dat die vonnissen reeds ten uitvoer zjjn gelegd. Twee Amerikaansche oorlogsschepen hebben bevel ont vangen met spoed naar Nicaragua te vertrekken. De ontmoeting van president Taft met den nieuwen gezant van Nicaragua is voor onbepaalden tqd uitgesteld. Te New-Orleans aankomende passagiers zeggen, dat er meer dan 500 personen onder verdenking van revolutionnaire neiging te hebben, kortweg doodgeschoten zjjn. De door Zelaya bevolen terecht stellingen houden aan. Eergisteren was het veertig jaar geleden, dat het Suezkanaal geopend werd voor den wereld handel, en de Lesseps zag de onderneming slagen, aan welker totstandkoming eenige van de grootste iagenieurs der wereld hadden getwjjfeld. Het was ook Robert Stevenson's vjjandige critiek op het ontwerp geweest, die de Engelsche kapitalisten op een afstand had gehouden. Begonnen in 1859, moest het kanaal, vjjf jaren later gereed zqn en 72.000.000 gulden kosten, maar tien jaren verliepen er voor de taakAfrika tot een eiland te maken, volbracht was en de uit gaven bedroegen meer dan driemaal de raming. Op 17 November 1869 stoomde keizerin Euge nie van Frankrjjk het Kanaal op en verklaarde den verbindingsweg tusschen de Middellandsche en Roode Zee voor geopend. ben, Fred Weller tot zjjn geluk aan te sporen. Het zou waanzinnig zjjn een z»o vorsteljjk aanbod van de hand te wjjzen, zeide Bernhardt, terwjjl hjj Fred het stuk voorlegde. Reeds had deze de pen in de hand, en de eerste letters van zjjn naam gezet, dan wierp hjj ze plotseling neder, als had hjj een gloeiend jjzer aangeroerd. Neen, neen ik kan het niet aannemen, zeide hjj, zwaar zuchtend. Het was een harde strqd in zjjn binnenste. De molenaar schudde het hoofd en zag Fred aan, als stond hjj voor een raadsel, dat hjj niet oplossen kon. Dan verliet hjj 't vertrek om Fred in het naaste te wachten. Opdringen wilde hjj hem niets; daarvoor was de molenaar te trotsch. Hjj had de aanwjjzing in tusschen weder in zjjne portefeuille geborgen. Het onderhoud tusschen Fred en Berbardt duurde tameljjk lang. De oude jurist had hem gezegd, dat hij zich niet verder met zijoe zaak kon inlaten, omdat hjj geen kans zag alleen op vermoedens ze tot een gewenscht einde te brengen. De fabrikant, zeide hjj ging in de geheele stad voor een man van een eer door en hem dus in 't openbaar te beschuldigen van zulk eene onzekere aanklacht zou ieder voor eene waanzinnige daad houden. Het kan toch iu niemand zjjn gedachte komen, zulk ongehoord bedrog te plegen. Ten laatste zeide hjj Zou intusschen 't bewjjs door u kunnen aan- Reuter's bjjzondere correspondent te Windsor heeft den Portugeeschen minister van buitenland- sche zaken Bocage ondervraagd, die het belang uiteenzette van koning Manuel's bezoek, dat de beste resultaten zal hebben ten aanzien vaa de betrekking der twee bondgenoten. Bocage zeide verder, dat het Engelsch Portugeesche handels verdrag, waarover nu te Windsor onderhandeld wordt, naar hq hoopte, zou aanvullen hetgeen ontbrak aan de betrekkingen der twee landen. De beste gevoelens bestaan tusschen het Engelsche en het Portugeesche bestuur in Zuid-Afrika. De geruchten, dat Portugal een gedeelte van zjjn gebied zou prjjsgeven, zjjn belacheljjk. Generaal Botha is uit Spanje te Bayonne aangekomen, en zal verder Bordeaux en Parjjs bezoeken. Zitting van Donderdag 18 Nov. Na een korte discussie over de suppletoire In: dische begrooting tot aankoop van den spoorweg Batavi a—B u i t e n z o r g, zeide de Minister van Koloniën to zullen berusten in eene verdaging der stemming, die alsnu tot later werd uitgesteld. De suppletoire In d i s c h e b e g r o o t i n g voor uitrustings- en reiskosten Gouverneur-Gene raal Idenburg, op verzoek van den heer Schaper in stemming gebracht, werd aangenomen met 65 tegen 6 stemmen. Daarop zjjn aangevangen de algemeene beschouwingen over de Staatsbegrooting; tevens komt hier- bjj in bespreking het voorstel tot verhooging van den drankaccjjns. De heer Roessingh kwam uitvoerig op tegen de vaagheid van de uitdrukking der regee ring, dat zjj blijft streven naar de toepassing van chnstelqke rechtsbeginselen. Door dergeljjke uit drukkingen te bezigen en het Christendom als uithangbord te gebruiken, brengt men den gods dienst in de politiek, tot schade van de ethische zjjde van het Christendom. Daai om hoopte spreker, dat de regeering zoo weinig mogeljjk dergeljjke uitdrukkingen zal bezigen. De heer Troelstra ging allereerst den uit slag van den stembusstrjjd na, daarbjj met voldoe ning constateerende dat zjjn partjj aanmerkeljjk in stemmental is vooruitgegaan, hetgeen haar den plicht oplegt om met kracht te bljjven werken tot beil van de Nederl. arbeidende klasse en om een prikkel te zjjn op sociaal en politiek gebied. De achteruitgang der Vrjj-Liberalen schreef spreker hieraan toe, dat zjj als bolwerk voor het conser vatisme niets meer beteekenen dat zjj niets meer beteekenen, hebben zjj volkomen aan de sociaal democraten verdiend. Ook de Liberale Unie en Vrjjz.-Democraten hebben weinig reden zich over den uitslag der verkiezingen te verbeugen. De Liberale Unie stichtte verwarring door hanr militair standpunt en door haar program, waarop algemeen kiesrecht en een blanco artikel voorkwam en door haar regeling der verzekeringsplannen, waaromtrent ook de vrjjz.-democraten verdeeld waren. De halfslachtige houding dezer beide par tjjen is van invloed op den uitslag der verkiezin gen geweest. Want ook bjj deze verkiezing heeft het liberalisme zich niet getoond als een kracht, gevoerd worden op zekere gronden berustende, dat uw vader de verdwenen Aflred Weller, de rechtmatige eigenaar der fabriek is, dan kom gerust tot mjj, dan zal ik de zaak met alle kracht aanpakken. Echter zoolang hjj stak Fred in tusschen de band toe, moet u de zaak als on uitvoerbaar op vatten en kan ik er mjj niet mede bemoeien. Bjj Fred kwam thans de gedachte op, dat Bern hardt mogeljjk door den fabrikant was omgekocht. Hjj mat den jurist dan ook met een verachte- ljjken blik. De rechter zag dezen aangeklagenden blik, doch hjj moest zwjjgen. Ik zou gaarne weten, zeide Fred met scherpe stem, welk zekerder bewjjs ik voor mjjne rechten zou kunnen hebben, dan de papieren, die ik bjj het vergaan van het schip op mjj droeg en die mjjn recht als erfgenaam van de Wellersche fa briek bevestigden I De rechter zag thans scherp door zjjne brillen glazen in Freds aangezicht. Gjj spreekt steeds van eene nalatenschap, mjjnheer Weller, zeide hjj, is het zoo zeker, dat uw vader dood is En als hjj vroeg of laat eens levend en gezond terugkeerde en zjjne rechten opvorderde Deze gedachte was nog niet bjj Fred opgekomen. Hjj had er zich te zeer aan gewend, zjjn vader als dood te betreuren, dan dat hjj aan deze moge lijkheid daadzakeljjk gedacht had. (Wordt vervolgdJ -J..J

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1