Dagblad voor Schiedam en Omstreken. 32ste Jaargang. Dinsdag 23 November 1909. No. 9572. Officieele berichten. Kennisgeving. Roggebrood en Haver. Kennisgeving. Gasfabriek der Gem. Schiedam. Buitenlandsch Nieuws. Verspreid© berichten» Staten-Generaal. Binnenland. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden f 1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland f 2.per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Boter- straat 50 en bjj alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 16 regels f 0.92 met inbegrip van bewijsnummer. Elke regel daarboven 15 cent. Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voor herhaaldelgk adverteeren worden uiterst bil- ljjk e overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. P_e Commissie voor de Gemeente-Reiniging te Schiedam, is voornemens aan te besteden de leve- r'n8 gedurende het jaar 1910 van De inschrjjvingsbiljetten moeten in gesloten en- veloppe waarop een aanduiding dat zjj een in- 8chrjjvingsbiljet bevat, vrachtvrij worden ingele- Verd in de ten Raadhuize aanwezige gesloten bus, ?P Dinsdag 30 November a.s., vóór des namiddags 1 uur. De voorwaarden van aanbesteding liggen aan 5et. kantoor van de Gemeente-Reiniging aan den "uitenhavenweg no. 159 ter lezing op iederen ""kdag des voormiddags tusschen 11 en 12 uur. Schiedam, 23 November 1909. De Commissie voornoemd. De commissie voor de Gemeente-Reiniging te Schiedam, is voornemens aan te besteden het weghalen van lompen, papier enz., aan wezig op het terrein aan den Buitenhaven weg no. 158, over het tijdperk 1910. De inschrijvingsbiljetten moeten in gesloten en- Moppe waarop een aanduiding dat zjj een inschrjj- 'lngsbiljet bevat, vrachtvrij worden ingeleverd in ten Raadhuize aanwezige gesloten bus, op Dins- 30 November a.s., vóór des namiddags 1 uar. De voorwaarden van aanbesteding liggen aan het kantoor van de Gemeente Reiniging aan den "Uitenhavenweg no. 158 ter lezing op iederen ^erkddag des voormiddags tusschen 11 en 12 uur. Schiedam, 23 November 1909. De Commissie voornoemd. COKESPRIJZEN. Ongeklopt 50 ct. per H.L. Geklopt55 a ?ontant afgehaald van de fabriek. Thuis bezorgen 5 cent per H.L. extra. Geklopte cokes in geplombeerde zakken. RUSLAND, Uit de beste bron wordt gemeld, dat de regee- r'ög den gouverneur-generaal van Finland heelt aaDgezegd om strikt de staatkunde der Russische peering te volgen of zjjn ontslag te nemen. De hoer Beckmann heeft daarop het laatste gekozen. zal vervangen worden door generaal Sein. Tan den anderen kant verbiedt een keizerlijke hkase aan den Finschen Senaat om voortaan bijzondere Finsche afgevaardigden op de interna- ^uuale congressen te zenden. Die afgevaardigden gullen voortaan deel uitmaken van de Russische legaties. FRANKRIJK. J De Kamer begon gister met de bespreking der 'oterpellaties betreffende den toestand in Marokko iu den loop der debatten verklaarde de minis- *er van Buitenlandsche Zaken, dat er tusschen rankrgk en SpaDje geen ander verdrag betreffen- e Marokko bestaat, dan dat in het Geeiboek is ppubliceerd, en berust op handhaven der onschen- ^arheid van Marokko en de souvereiniteit van eu sultan, maar desalniettemin is het den diplo- h*aten der beide landen niet ontzegd, sommige ^gelijkheden nader te beschouwen, die, wanneer zich tegen hun wil mochten voordoen, zouden '"■oorloven, de door beide landen in acht te ne- ®°en houding vast te stellen. ^Echter zal het parlement hierover steeds als échter optreden, want wjj hebben noch met Spanje, met eenige andere mogendheid een geheim '"drag", aldus besloot Pichon zjjn rede. Deden voortzetting der debatten. QOSTENRIJK-HONGARIJE. De Hongaarsche minister van Koophandel, de ®r Kossuth ontvaDgt van alle kanten van Hon- s u k"even en telegrammen hem gelukwen- bend van zich van de groep-Justh te hebben af- Scheiden en hem een groot vertrouwen toe- e8gend. Gister-ochtend zjjn 500 kiezers van Czegled, het !esdistrict van minister Kossuth, hem de belui- 8 van hun sympathie en hun vertrouwen ko- ®u overbrengen. In een groote redevoering, die hg voorlas, om dat hg, naar hg zeide, zeker wilde gaan van zjjn zaak, heeft de heer Kossut verklaard dat hjj nooit zgne beginselen heeft prjjsgegeven en dat hjj er nooit aan heeft willen verzaken. Hjj heeft slechts van tactiek verwisseld, om des te zekerder zjjn doel te bereiken. Hjj jaagt geen onmogelijkheden na, heeft hjj gezegd maar bljjft binnen de grenzen door het patriotisme gesteld en is overtuigd langs dezen weg te zullen slagen want met de tegen woordige Hongaarsche constitutie heeft de Koning altjjd het recht van veto. Dat doet 't de voor keur geven den wil van den souverein te eerbie digen, in plaats van zich daartegen te verzetten. De familie Kossuth bljjkt dus zich naar de omstandigheden te kunnen schikken en't geraden te achten, de oude revolutionairen tendenzen voor eene meer practische gelegenheidspolitiek te doen wjjken. De Weener vergiftigingszaak. In de aangelegenheid der poging tot het ver giftigen van etteljjke officieren te Weenen, waar omtrent wjj in ons blad van gisteren melding maakten, is nog weinig of geen licht ontstoken, ofschoon de'j politie, met buitengewone» jjver aan het opsporen van den schuldige is getogen. Hare bemoeiingen zjjn vertraagd geworden door het met veel moeite volgen van een spoor, dat thans is gebleken valsch te zjjn. Men deed nl, onderzoek naar een jongmensch, die in een apo theek van het 17de district, dus in de buurt van de plaats van aangifte der heillooze brieven, ouwels had gekocht. De betrokken apotheker deed hiervan mededeeling aan de politie, maar toen hem eenige monsters van de aan de officieren gezonden ouwels werden voorgelegd, bleek, dat deze niet geleken op die, welke hjj verkocht. Keizer Frans Jozef heeft zich op de hoogte laten brengen van alle bijzonderheden betreffende deze duistere zaak, en bevel gegeven, hem geregeld van den stand van het onderzoek mededeeling te doen. De Weener recherche ondervindt er veel last van, dat haar het feit der vergiftigingsaanslagen veel te laat door het ministerie van Oorlog werd bericht. De briefomslagen, waarin de giftpoeders het waren, naar 'tschjjnt, geen pillen ver zonden werden, kwamen reeds op 14 November 11. aan. Dat was op een feestdag, ter nagedachtenis van Leopoldi, en het ministerie van Oorlog stelde den officieren wegens gebrekkige adresseering, pas twee dagen later de brieven ter hand. De militaire overheid is thans teruggekomen van de meening, dat de aanslagplegers tot het leger behooren, en gevoelt zich niet in staat, de aangelegenheid ter hand te nemen, weshalve het onderzoek is opgedragen aan het kantongerecht. Vaklieden beweren, dat de poeders hoogstwaar- scbjjnljjk door niet-deskundigen zjjn verzonden, in geen geval door apothekers of zelfs maar door leerlingen van dezen. Over het in bezit hebben van groote hoeveel heden cyankali behoeft men zich niet te verwon deren. Ofschoon in Oostenrijk geen blauwzuur is te krjjgen zonder permissie kan iedere amateur- fotograaf zich met een vergiftbiljet iedere hoeveel heid cyankali verschaffen. Het ljjk van den zoo rampzalig om het leven gekomen kapitein, is nogmaals geschouwd, boewei het vaststaat, dat bjj de eerste schouwing, verricht door den militairen dokter Brosch, blauwzuur is gevonden, zooals cyankali dat afscheidt. MAROKKO. Uit Tanger wordt aan de »Times" gemeld, dat de Sultan dezer dagen gevraagd zal worden definitief te verklaren of hjj de voorwaarden van Frankrijk ter sprake der leening al of niet aanneemt. In geval van weigering zou de Fransche regeering maatregelen nemen om de betaling van de diplo maten van het Maghzen te verzekeren. Het Ma- rokkaansche gezantschap te Parjjs zou dan uitge- noodigd worden uaar Marokko terug te keeren- De Italiaanscbe en Hollandsche gezant vragen op hunne beurt aan het Maghzen de regeling van de aanspraken der Italianen en Hollanders. Turkjje geen deel moet nemen, moet tegenwerken. Het beste middel om dat te beletten, zou voor de Porte zjjn, zich te verzekeren van den steun van Oostenrjjk-Hongarjje, dat eveneens door een derge lijke alliantie wordt bedreigd. Griekenland zou, mits 't zjjne illusies betreffende Kreta zou opgeven, zich bjj de OostenrjjkschTurksche entente kun nen aansluiten, wjjl de buitensporigheden van het panslavisme evenzeer Griekenland bedreigen. KRETA. Volgtens het Wiener Korrespondenz Bureau zou de Porte van de Engelsche rtegeiering de mede deeling hebben igekTegeta dat het uitstellen voer gleruimen tijd van de definitieve regeling ded Kretehzer-kw.es tie gewichtige voordeelen voor Turkije zou meebrengen. De Porte zou er daarom haar streven) debatten in de Kamer over het Kretelnzer vraagstuk te vermijden. 'In diplomatieke kringen verluidt dat een en ander in verband staat met de voor Engeland gunstige beslissing der Porte in zake de scheep vaart op de Tigris en de Eufraat. ZUID-AFRIKA. Uit gezaghebbende bron, naar 't heet, vet- heetat Central -News, dat geen behoeining van den gouverneur-generaal zal of kan geschieden vpor het eerste ministerie van de vereenigde koloniën is gevormd, hetgeen, naar men mag verwachten, in het begin van 1910 zal wezen. TURKIJg. Ter zake van het beweerde drievoudig verbond van Servië, Bulgarjje en Montenegro, zegt de «Ikdam" dat de Porte uit al hare macht de verwezenlijking van elke Balkan-alliantie, waaraan De luchtschipmanoeuvres boven Keulen zijn Zaterdag geëindigd met een tocht van de M II en P I naar Metz. De twee luchtschepen versche nen Zaterdagmiddag om kwart over drieën, vroe ger dan men ze verwacht had, te Frescaty bij Metz. Luchtschippers en' infanteristen hielpen bij de landing. De twee schepen blijven met een Zeppelin, die daar al vroeger is aangekomen, bij Metz gestationeerd, om in tijd van oorlog da delijk biji hand te zijn. 1 Correspondenten van verscheidene Engelsche bladen op Teneriffe seinen' over de uitbarsting van den Piek. Zoo ook de correspondent van de „Daily Telegraph" te Santa Cruz, die Zon dag met vele Engelsche toeristen het gebied van den Piek bezocht heeft. Hij bevestigt niet het bericht, dat de uitbarsting al geëindigd zou zijn; er zijn integendeel drie nieuw© kraters gevormd, die heriig werken en onder donderend geknal een gloeiende lava-massa meters hoog uitwer pen. Een naar schatting vijfhonderd meter breed© lava-stpoom loopt langs den berg omlaag en komt tot dusverre gelukkig in een woest, onbewoond ravijn terecht. Maar de richting van den lava stroom kan elk ©ogenblik Veranderen', waarom de bewoners van de in den omtrek liggende! dorpten hun huizen ontruimd bobben en aan het zeestrand kampeeren. j i TWEEDE KAMER. j j Zitting van Maandag 22 Nov. Het algemeen debat over de Staatsbegrootiug wordt voortgezet. De heer Van de Velde deelt mede, dat voor hem en zjjn autirev. vrienden geen aanleiding bestaat geloof te schenken aan de betichting tegen dr. Kuyper uitgebracht. Zjj deden zulks nimmer, omdat de betichting Diet bewezen was en reeds in Juli werd ontkend en doen het thans na dr. Kuypers verklaring, waarin de erkentenis van onvoorzichtigheid hem tot eer strekt, minder dan ooit. Dr. Kuiper, de verschillende onderwerpen besprekende, vroeg in zake vaccinedwang niet tegemoetkoming is te geven, dat kinderen, van wie deskundigen verklaren dat inenting voor hen levensgevaarljjk zou zjjn, niet gevaccineerd behoe ven te worden. Hjj bepleitte voorts bevordering van vestiging van internationale bureaux rondom het Vredespaleis. De jongste verkiezingen bespre kende, betoogde spreker uitvoerig aan de hand der verkiezingen van de tien laatste jaren, dat de meerderheid van rechts op links steeds is geklom men, en dat bjj de uitbreiding van het kiesrecht de meerderheid niet slonk, doch won. De meer derheid mag echter geen minderheden verdrukken, waartegen spreker steeds heeft gewaarschuwd. Daarom wil spreker ook door evenredige vertegen woordiging de minderheden tot hun recht doen komende neutrale zone kan zelfs worden voor opgesteld geljjk uit de anti-revolutionaire be ginselen volgt. In den breede zette spreker het anti-revolu- tionnaire beginsel, steunende op Gods souvereini teit, uiteenverder zette hjj uiteen dat de vorm, waarin deze regeering Grondwetsherziening heeft aangekondigd, door hem niet met onverdeeld ge noegen gezien is. Hjj heeft bedenking tegen alge- meene Grondwetsherziening, omdat de herziening van het kiesrecht daardoor op de lange baan kan geschroven worden en in het gedrang kan komen. Spreker bestreed breedvoerig dat Groen vanPrin- sterer ingenomen zoh zjjn geweest met de begin selen der Grondwet van 1848 en zelfs van 1815. Spr. behandelt voorts de verhouding van hem en de zjjnen tot het kabinet, allereerst het finan cieel program. De anti-revolutionnaire fractie begroet het kabi net met groote vriendschap en zal het met warmte steunen, doch critiek niet sparen. Met name vraagt hjj ot aan de zaak van de invaliditeit en aan de definitieve tariefsverhooging niet te langzaam wordt gearbeid. Maar afgezien hiervan zullen spreker en de zjjnen het kabinet gaarne steunen. De heer Kooien zet opverschillende gronden uiteen waarvan hjj vóór de verhooging van den drankaccjjns zal stemmen. De heer Hugenholtz vraagt om steun voor de arbeiders kleine boeren in Groningin en Friesland, die groote schade geleden hebben De heer Van Idsingazet uitvoerig zjjn mee ning uiteen inzake de decoratie-kwestie. Hjj wil gelooven, dat dr. Kuyper geen schuld heeft en de decoratie geheel uit gunstbetoon is verleend, maar wil hier uitdrukkeljjk verklaren, dat hjj de reden waarom de decoratie is verleend, absoluut onvol doende vindthet geven van het geld, het schrjj- ven van een cheque is volgens mij niet voldoende, en ik kan mjj niet voorstellen, dat een beschaafd man daaraan zooveel waarde toekent. (Beweging en gelach). Ik begrjjp bovendien niet, welk landsbelang gemoeid was bjj het geld dat de heer Lehman gaf. Was er wel een landsbelang bjj be trokken, dan had de regeering zelf het geld moe ten geven. (I n s t e m m i n g 1 i n k s). De deco ratie zelve is op regelmatige wjjze verleend, maar er was geen nationaal belang bg betrokken. Ik keur de raadgevingen, op welke wjjze men een ridderorde kan verwerven, onvoorwaardelijk af, en daarom zou ik mjj willen vereenigen met hen, die ze wllen afschaffen." (Beweging). De vergadering wordt verdaagd tot Dinsdag. Het huldeblijk van Indische dames aan de Koningin. Het centraal damescomité te Batavia voor het aanbieden van een huldebljjk aan H. M. de Koningin en Z. K. H. Prins Hendrik ter gelegen heid der geboorte van Prinses Juliana, heeft aan de hoofden van gewestelijk bestuur medegedeeld, dat het der KoniDgin behaagd heeft eene bestem ming te geven aan de gelden in Nederl.-Indië bjjeengezameld. Uit de verschillende in NederJ.- Indië ter bestrjjding van de lepra optredende per" sonen en vereenigingen, waarvan aan H. M. een zoo volledig mogeljjk overzicht is verschaft, heeft de Koningin hare keuze gevestigd op de inrichting, welke door dr. Bervoets in Japara zal worden gesticht en beheerd. Volgens deze mededeeling, zou dus de Koningin) nadat Haar een overzicht was verschaft, van de vereenigingen en inrichtingen, zelve de door den zendingsarts te stichten leprakolonie hebben uitge kozen. Uit den brief van den particulieren secre taris der Koningin echter bljjkt - zoo schrjjft de «Locomotief" dat Hare Majesteit zich gaarne vereenigde met hst voorstel om het geld te bestemmen voor de stichting van dr. Bervoets. Er is dus door het centraal-comité te Batavia een voorstel, daartoe strekkende, gedaan en niet de Koningin, doch degene, die dat voorstel deed, draagt de verantwoordelijkheid voor de keuze. Niet dat het blad iets op die keuze heeft af te dingen, maar het kan 't niet velen, dat dezen en genen zich achter de Koningin verschuilen als de een of an dere daad aan het publiek bekend moet worden gemaakt. Tegen deze wjjze van doen komt het blad opde Koningin beschikt niet over de mid delen om dergeljjke «minder juiste mededeelingen" te rectificeeren. De lepra-kolonie, door den zendingsarts, dr. Bervoets, te stichten, zal, zoo meldt de «Loc." nog, «Blenderan" worden geheeten en aangelegd worden op de Noordkust van Japara bjj Oedjoeng Watoe, waar de overblijfselen van een fort der Oost-Indische Compagnie worden aangetroffen. Het begrootingsdebat. De Haagsche correspondent van de «Tel," meldt ons:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1