Dagblad voar Schiedam en Omstreken. 32ste Jaargang. Woensdag 24 November 1909. No. 9573. A li o d n e e r t D k Onder valschen naam. flieme ScMcSaisck Courant met tratif Geïllustreerd ZoMaisblail (Till 10 c. f.ieet, 0.tó j. mi, fl.35p. 3M. Qfficieele berichten. Onderhoud Stadsklokken. Gasfabriek der Gem. Schiedam. Buitenlandsch Nieuws. FEUILLETON. Verspreide berichten* Staten-Gteneraah ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden 1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland f 2.per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Boter- straat 50 en bjj alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 16 regels ƒ0.92 met inbegrip van bewijsnummer, Elke regel daarboven 15 cent, I I Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. Voor herhaaldelijk adverteeren worden uiterst bil- ljjke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. Burgemeester en Wethouders van Schiedam zjjn voornemens op Donderdag 2 December a.s. 8 namiddags 2 uur, ten Raadhuize aldaar in het openbaar aan te besteden Het onderhoud en het opwinden der stads klokken gedurende het jaar 1910. De inschrijvingsbiljetten moeten in gesloten enveloppe, waarop een aanduiding, dat zjj een inschrijvingsbiljet bevat, vrachtvrij worden inge leverd in de ten Raadhuize aanwezige gesloten bus vóór des namiddags 1 uur van den dag van aan- De voorwaarden van aanbesteding liggen op de Gemeente-Secretarie (afdeeling A) ter lezing op 'ederen werkdag van 8£4£ uur. COKESPRIJZEN. Ongeklopt 50 ct. per H.L. Geklopt55 a contant afgehaald van de fabriek. Thuis bezorgen 5 cent per H.L. extra. Geklopte cokes in geplombeerde zakken. ENGELAND. De nieuwe katholieke lord mayor van Lenden, Sir John Knill, woonde op den eersten Zondag van zijn officiëele ambtsaanvaarding dus op 14 November IJ. met zijn echtgtenoote de plechtige Hoogmis bij in de kathedraal van Southwark, waarheen hij zich begaf in een gala- Tfltuig bespannen met vier paarden. De katholieke burgemeester van Osmestry, die op dien dag even- ec'ns voor het eerst in zijn nieuwe waardigheid de H. Mis zou bijwonen, zag er öp> het laatste ©ogen blik van af dit te doen met officiëele staatsie, daar hij zijn begeleiders niet in ongelegenheid wilde brengen. Men had n.l. alle deelnexner's •tan een eventueele'n plechtigen kerkgang des burgemeesters bedreigd met gerechtelijke vervol ging op grond van een wiet uit den tijd van George IV, krachtens welke iedere bekleeder van ®en y.ienbaar ambt, die in pfficiëel gewaad een andere kerk dan de Staatskerk, de Anglikaansche, bezoekt, met ontzetting uit zijn ambt en 100 Pond sterling boete wordt bedreigd. Later, helaas *e laat, bleek dat deze wetsbepaling onder dei peering van koningin Victoria door een andere ls opgeheven. Te Londen en in de provinciën Zljn bij de op 9 Nov. gehouden burgemeesters- verkiezingen in 't geheel 6 Katholieken met die ^aardigheid beikleed. De discussiëu in het Eugelsche Hoogerhuis over bet begrootingsontwerp worden nog steeds onder groote belangstelling voortgezet. id FRANKRIJK. In de Kamer de interpellaties ever Marokko beantwoordende, heeft Pichon gezegd, dat de over- Boeiende Roman. Naar het Duitsch 67) Baar sloeg de knaap wezenljjk de oogen op, als Ontwaakte hjj uit een droom, en ging een uitdruk- *lng van vreugde over zjjn bleek gelaat. De lip- Pen van het kind bewogen zich en men hoorde e naam «Gerda" fluisteren. Als had iemand den fabrikant een slag gegeven, 0 ontzet sprong hjj terug bjj het hooren van s eQ naam I Zelfs in het aangezicht van den dood Hj zÜn 200n ^en naam nog uit van haar, j'e, zÜne zuster was. Gerda zou het zjjn, die hem bet paradjjs invoerde Zelfs daar wilde hij niet 2°nder haar zjjn. ko h fabrikant huiverde en het werd hem jjzig die n ^et was een zware IasI °P bem kwam, hem wilde neerdrukken als het spook der ver sheid. Het stond daar nu voor hem als hu' 6,en *ast °P bppen, toen hjj haar uit zjjn en t. d laten vertrekken. Doch niet dreigend Voll onen(b maar met een uitdruk van lietde- dula- ver8evingsgezindheid in het schoon en ge- ïw aangezicht. Doch daarachter stond de arte schaduw des doods I Hoe bevreesd wendde *an dit beeld het hoofd. eenkomst met Spanje de grondslag van de Marok- kaansche politiek van Frankrijk is. De minister zeide verder besloten te zjjn de narteljjke verstand houding met Spanje te handhaven. Met 460 tegen 72 stemmen is, na een uitvoe rig debat aangenomen, het eenige artikel van het wetsontwerp, waarbjj suppletoire kredieten ten bedrage van 12,000,000 frs. voor de operaties in Marokko werden aangevraagd. OOSTENRIJK-HONGARIJE. De Weener vergiftigingszaak. Thans heeft zich ook een in de provincdej in garnizoen liggende officier Van den gene ral en staf aangemeld, al's ontvanger van het ge heimzinnige briefomslag met de doodelijke cyaan kali-poeders, zoodat bewezen is, dat de moorde naar zijn heillooze zendingen ook paar de pro vincie heeft gestuurd en niet alleen -naar .Wee- non. Verder is ook nog geconstateerd, dat niet alle officieren te Weenen, die de poeders ontvangen hébben, zich hebben aangemeld. Gebleken is, dat de naam .„Charles' Francis'' wlaai'medie de begeleidende circulaires ondertee- kenid zijn, de naam is van een Engelsoh drogist, die eeniigien tijd geleden versterkingspilje'nen. dergelijke geheime geneesmiddelen annonceerde en verzond, waarvoor de gezondheidsautoritei tien trouwens gewaarschuiwid hadden. De aanslagpleger heeft den naam van dezen drogist op zijn circulaires .nagemaakt. Welis waar heeft die ware Francis zich nog niet aan gemeld, maar men is er zeker van, dat er tus schen hem en den dader niet het minste ver band is. Het is nu vastgesteld, dat, de aanslag ge'richt was tegen de officieren, die op 1 November van eërste'n luitenant tot kapitein van den generalen staf waren bevorderd. Het Oostenrijksche publiek helt hoe langer hoe meer over toit de meening, dat men hier te doen heeft met een aanslag van Servische zijde, van een Servischen fana ticus, zooals sommige bladen déze aantijging ver zachten. De fabrikant v,an de onvdoppes, een Oosten rijker, heeft zich reeds bij: de politie aangemeld; en verklaard, dat deze soort briefomslagen al sinds twee jaar niét meer in zijn fabriek worden aangemaakt. In den loop van gisteren zijn bij de Weener recherche nog eenige aangiften ,van apothekers ingekomen, die in de vorige week aan vreemde klanten poederouwels hadden verkocht. Tot dusverre echter ontbreekt ieder spoor. In dje kfijgsschool tc Weenen, waar de schrif telijke arbeid, der scholieren, thans officieren van dén generalen staf, bewaard wordt, worden deze oude cahiers zorgvuldig op het handschrift bestu deerd, om te zien, of de afzonde,r der poeders wellicht een voormalige scholier der inrichting De verpleegster wilde hare plaats aan het ziek bed weder komen innemen, doch de fabrikant wendde zich tot haar en zeide Wjj danken U, zuster, voor uwe zorgvuldige verpleging, en verzoeken U, voor heden uwe plaats hier te verlaten. Mochten wjj U noodig hebben, dan zullen wjj U eene boedschap sturen. Gaat u nu ter ruste. Gjj behoeft die, wegens de groote inspanning, die gjj de laatste nachten gehad hebt. Hij reikte de verpleegster tot afscheid de hand. Ook de geneesheer vertrok, nadat bjj zich over tuigd had, dat het zieke kind zjjne hulp niet meer noodig had, en in den toestand geene merkbare verandering was waar te nemen. in i i Voor en na verstomde alle geluid in de voor name woning van den fabrikant. De diensthoden en bedienden hadden zich op bevel van hun heer te ruste begeven. In geval er spoedige hulp noodig was, had men aan de electrische verbinding het alarmsignaal aangebracht. Zoo trad eene doodsche stilte in het prachtige gebouw van den fabrikant in, en buiten was het of duizenden raadselachtige en geheime geesten langs vensters en muren slopen, die door hun ge ritsel en gefluister die stilte wilden verbreken. Het uur der klok in het ziekenvertrek liet een tonig haar zacht getik hooren en daarneven hoorde men nog een ander, dat van een houtworm, die is. (Do door „Charles Francis" verzonden cir culaires waren, zooals men weet, mot de hand geschreven en met een hoe Ingraaf vermenigvul digd). Volgens latere berichten wordt van de misdaad verdacht een officier die bij de laatste bevor deringen, in deze maand, zou gepasseerd, zijn) Het onderzoek wordt gelijktijdig te Weenen1 en in de provincie gevoerd. i 1 TURKIJë. Men zegt dat het zeker is dat het parlement zijn goedkeuring zal hechten aan de verleening van het scheepvaartmonopolie op de Tigris en de Eufraat aan het Engelsche syndicaat. In vele kringen maakt men zich inmiddels over die zaak ernstig ongerust, daar men er een groote poli tieke beteekenis aan toekent. De Jeni GazotaJ heeft een zeer heftig gestelden open brief tot den grootvizier gericht. Daarin wordt betoogd 'dat het bedoelde scheepvaartmonopolie volstrekt niet een louter ©economische aangelegenheid is, doch integendeel van groot belang is voor Tur- kije's bestaan. Het blad verwijt de Tegeering dat zij Mesopiotamië aan de Engelschen verkoopt en dat dit het gevolg is van de lichtzinnige belof ten van eenige ministers aan Engelsche finan ciers. De open brief in de Jeni Gazeta wekt veel «i,zicn- i „iJ Lil PERZIë. In de Perzische tröonrede komen de volgende woerden voor over de tegenwoordigheid van Rus sische troepen in Perzië: Wij hopen vast, dat dé agitatie en de ont stemming onder het Perzische volk, die zijn ver oorzaakt door de tegenwoordigheid van vreemde troepen op ons grondgebied, spoedig zullen kun nen verdwijnen door de vriendschappelijke on derhandelingen, die zijn begonnen, en door de besliiste toezeggingen, die ons (zijn gedaan. AMERIKA. De „Daily Telegraph" verneemt uit New-Yook, dat volgens raming van den staats-ingenieur, ko lonel Goethals, de kosten van aanleg van het Panama-kanaal 375 millioen dollar zullen bedra gen, d. i. nagenoeg het dubbele van het oor spronkelijk geraamde bedrag. Dit wekt in Amerika groot op-zien. f Toen de man van de „Daily Telegraph" jaren geleden De Lesseps interviewde, zeide deze, dat het hem niet verwonderen zou indien de aan- legkosten van het Panama-kanaal 500 millioen dollar zouden beloopen. De latere raming van senator Teller bevestigde deze meening Van De Lesseps. De opinie van het meerendeel der Amerikaan- sche deskundigen is thans', dat het indertijd ver kozen stelsel van sluizen als een groote flater beschouwd moet worden; dat men alsnog van ergens in een deur zat, Zou men het volkssprookje mogen gelooven, dan kondigde deze het «doodsuur" aan. Ook de echt- genoote van den fabrikant dacht daaraan met huivering, en eene koude rilling ging door haar lichaam. De geheimnisvolle stilte in het vertrek benam haar bjjna den adem. Het was ongeveer middernacht geworden, en nog was geen woord tusschen de echtgenooten ge wisseld geworden. Stjjf en star zat de fabrikant aan het ziekbed van zjjn kind, steeds de koortsachtige bewegingen van den kleine gadeslaande, zyne gloeiende han den in de zjjne gesloten houdende en hem daarbjj voortdurend liefdevolle woorden toefluisterend. Het was of de zieke knaap rustiger werdzjjne oogen bleven echter gesloten hjj ademde bjj na onhoorbaar. Was deze diepe slaap, waarin het kind gezonken was, misschien de voorbode van den dood In onnoemeljjken angst boog de fabrikant zich over het bleeke kinderaangezicht. De knaapsliep vast en diep, en merkte niet, dat zjjn vader de koude lippen met tallooze kussen bedekte. Eindeljjk richtte de fabrikant zich uit zjjne sa mengedrukte houding op en zag zjjne echtgenoote, die achteloos op een ruststoel uitgestrekt lag en met wjjd geopende oogen strak in de ruimte zag, aan en zeide Gij zult zoo goed zjjn, zeer opmerkzaam toe te luisteren naar hetgeen ik u ga mededeelen. Hjj stond op, legde de hand van zjjn kind op het Kanaal een open zee-kanaal moet maken, daar dit de eenige doeltreffende oplossing zal zijn, die bovendien op den duur het goedkoopst zal blijken. L j L- L i i j NICARAGUA. De Amerikaansche vice-consul te Managua seint, dat er in Nicaragua nog meer dau 100 Ameri kanen, die verdacht worden de opstandelingen, gesteund te hebben, gevangen zitten. Men is bang, <lat presiendt Zelaya van plan is, er nog enkelen, te laten terechtstellen. Malcolm, een Amerikaansch handelsreiziger, die uit een Nicaraguaansche gevangenis ontsnapt is, is te Port Limon aangekomen en heeft daar verteld, dat Zelaya verwoed is op de Ameri-' kaansche onderdanen, die hij van samenspanning tegen zijne regeering verdenkt. Er zijn weer twee kanonneerbootén' naar Ni caragua gezonden en Knox, de minister van bui- tenlandsche zaken is vastbesloten, alles in het Werk te stellen, om zijne landgenooten te red den. Men gelooft, dat er reeds ©en Amerikaansch ultimatum naar Managua is gezonden. Volgens een telegram uit Konstantinopal zal de Turksche troonopvolger Joesisoef Issedin in het aanstaande voorjaar verscheiden Euro- peesche hoofdsteden bezoeken. In de Belgische steenkolenmijnen dreigt weer een staking. Op een Z.ondag te Auvölaiis. gehouden congres besloten de afgevaardigden der mijnwer kers ernstig te overwegen, of mén niet tot sta king zou overgaan als het parlement aan de 150.000 in de Belgische steenkolenmijnen werk zame arbeiders niet een achturigen werkdag toe staat. Hierbij zij herinnerd, dat de Belgische Se naat den eisc;h dér arbeiders, om den werk l.ijd te verkorten, heeft verworpen, nadat de Kamejc zich er reeds mee verecnigd had. Hevige sneeuwstormen hebben in de Bal- tische zee en op het Ladoga-meer gewoed. Een groot aantal visscbersbooten zjjn verongelukt. Er zjjn talrjjke dooden. Een mjjuwerkersstaking is in Nieuw-Zeeland uitgebroken. De mjjnwerkers van Greymouth, een kolenmjjn die aan den Staat behoort, zjjn in staking gegaan ter zake van een conflict met de directie der mjjnen over de belading der wagon netjes. i TWEEDE KAMER. j Zitting van Dinsdag 23 Nov. Ingekomen is het overlijdensbericht van het lid der Kamer voor Wjjk bjj Duurstede, mr. N. de Ridder. De Voorzitter wjjdde een hoogst waardee- rend woord aan nar. de Ridder's nagedachtenis. de deken neder en opende de deur om te zien of zich iemand in het neveuvertrek bevond. Hjj draaide het licht uit, dat daar nog brandde en sloot de deur van den gang. Nu was men voor ongewenscht bezoek gevrjj waard. Ada zag met een bang hart deze voorbereidin gen, want zjj vreesde iets onaangenaams te gaan vernemen. De toestand van haar kind seheen haar ondanks de mededeeling van den geneesheer niet zoo zorgwekkend, dat zjjne gedachten, zich uitsluitend daarmede zouden hebben bezig gehou den. Zjj was reeds eenige malen, schjjnbaar be zorgd, aan het ziekbed getreden en had bare koude hand op het koortsachtige voorhoofd van het kind gelegd, doch haar hart scheen niet droe vig gestemd te zjjn. Sedert het kind den naam Gerda had uitge sproken en naar haar verlangd had, was zjj koud en afgunstig geworden. Het beeld van dat meisje, waarvoor zjj een ongekenden haat gevoelde, ver scheen haar als een groote schaduw, zelfs tusschen baar en haar kind. Het was alsof die naam de liefde, die zjj voor den knaap bezat, verkoelde. Zelfs de mogeljjkheid, dat zjj in dezen nacht haar eenig kind voor eeuwig zou gaan verliezen door den dood, scheen haar moederlijke liefde niet te kunnen verwekken. Het was alsof eene stompe onverschilligheid over haar was gekomen. (Wordt vervolgdJ ^oicuing.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1