Dagblad voor Schiedam en Omstreken. 32ste Jaargang. Zaterdag 4 December 1909. No. 9582. EERSTE BLAD. Dit nummer bestaat uit twee "laden en een Geïllustreerd Zon dagsblad. Officieele berichten. Buitenlandsch Nieuws. ABONNEMENTSPRIJS; Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden f 1.35, per maand 45 cent en per Week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland f 2.per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons BureauBoter- straat 50 en bjj alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 16 regels ƒ0.92 met inbegrip van bewijsnummer, Elke regel daarboven 15 cent, Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel! Voor herhaaldelijk adverteeren worden uiterst bil lijke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, hengen ter openbare kennis, dat de Ooievaars- steeg weder voor het verkeer met rij- en voertui- 8en is opengesteld. Schiedam, den 4 December 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. A. BRANTS. De Secretaris, V. SICKENGA. RUSLAND. Gedurende de debatten over het wetsont)wierp betreffende de persoonlijke onaantastbaarheid in Rijksdoema, begon de afgevaardigde Markow (uiterste rechterzijde), heftige smaadredenen a,an bet adres der kadetten te houden. De niet-Rus- Kei1 en de kadetten verlieten ten slotte, onder beftig protest de zaal. 'Be president ontnam den spreker, na hem, 2even keer tot de orde te hebben geroepen, het ivoord. Het wetsontwerp werd met 204 stemmen (op- Itesitie en Octrojbriston) tegen 113 rechterzijde) (Uuir een nieuwe commissie verwezen, die het ees maand zul hebben te onderzoeken. C.. ENGELAND. (Bet Engelsche parlement is voor den yorm. gesloten. 1 tn de daarbij, uitgesproken troonrede weid: ge- 2egd: Het officieele bezoek van den Koning yan Portugal deed ons groot genoegen; bet heeft de banden van "vriendschap, welke, zoo lang op ge lukkige wijze de twee verbonden naties vereen ülgden, bevestigd en steviger gemaakt. De betrek kingen met de buitenlandsche mogendheden blij- i*°n van vriendschappelijken aard. De moeielijk- böden die ongelukkigerwijze in den herfst van bet vorige jaar zijn gerezen, hebben een vTeed- 2ame oplossing gevonden, zoodat de vrede be nard bleef, en het grondiwlettelijk regeerstelsel het Turksche rijk blijft bevredigende vorde ringen maken. 1 De Koning maakte voorts melding van de be krachtiging van ©enige punten van op; de Haag- Sche vredesconferentie van 1907 gesloten con- ïbnties, waaromtrent voorbehoud gemaakt w|as 0ri die niet een bijzondere wetgeving ia Groot- Britannië yereischen. herder sprak Z. M. pver de vernieuwing der arbitrugeoyereenkomsten met Duitschalnd, Zwe- bon, Noorwegen, Zwitserland, en Portugal; terwijl bo vernieuwing van andere yeijwjacht wordt en "ver de uitbreiding van «te Indische wetgevendej ïaden. Z. M. wjees pp de stichting der Unie van Zuid-Afrika en zeid,eDeze vrucht van het succes bat gefpaard, ging met de schenking van vrije ^stellingen aan de nieuwe koloniën, geeft aan leiding tot hartelijke gelukwenschen. Z. M. zeide er niet aan te twijfelen of de Unie zou bijdragen de kracht van Zuid-Afrika. Hij: maakte met Nadruk gewag van het groote wiederzijdsche voor boel yan de met de koloniale regeeringen iri JuH j.l. gehouden conferentie ,voor de verde- b^ing ter zee en te land. 2. M. betuigde zijn dank aan het Lagerhuis Voor de vrijgevigheid en de zerg waarmede het ^maatregelen getroffen heeft om te voorzien in be gropte vermeerdering der nationale uitgaven, 3ls gevolg van de èischen, die de rijksverdedighig de sociale hervorming stellen. De Koning betreurde het dat deze maatregelen nutteloos êonoineti bleken te zijn. De troonrede eindigde ttmet ee,n opsomming van de wetsontwerpen, die lu deze zitfciug ziju aangenomen, i">: 1 i BELGlë. :i. 1 Be eigendommen van koning Leopold, die in België en Frankrijk gelegen zijn, werden op ver bek des konings overgeschreven op naam van twee naamlooze vennootschappen. Het „H. v. A-" deelt over deze transactie hel yolgoiulq mede; Over eenigen tijd werden tlvvieo maatschappij en samengesteld, in Frankrijk en Duitschland, aan welke Leopold II zijne bezittingen in die landen als apport bracht. Op 27 November werd te Brussel voor mr. Duhost, notaris, eene naamlooze maatschappij ge vormd, onder den naam „Compagnie foncière, fndustrielle et commerciale pour Ia, conservation et l'embelMssement des sites". Stichtende leden zijn Leopold II, koning der Belgen, M. M. baron August Goffinet, baron Leon Janssen, baron Baeyens, Edw, Buiige, Ed|w|ard Parmentier, baron M. de Fierland en Jan Jadot. Het kapitaal is fr. 12.400.000. 'Als apport brengt de koning zijne eigendommen te Brussel, zijne onroerende goederen te Laeken, zijne schilderijlen, boekerij, enz. 'De aandeelen zijn niet op naam en de aan deelhouders kunnen ze afstaan zonder eenigen pleegvorm. Het „H. v. A."- giet verband tussohen deztej transactie des konings en het feit, dat een; schuld- eischer van prinses Louise yan België de fail lietverklaring der prinses heeft aangevraagd. FRANKRIJK. PARIJSCHE. KRONIEK. Van onzen Parijschen correspondent Parjjs, 3 December 1909. De schandelijke scheidingswet, zoo in haar grond onrechtvaardig en met het eenig doel om de kerk van Frankrjjk te scheiden en te berooven gemaakt, bezorgt aan hare makers echter ook enkele on aangename verrassingen. Zjj zien tot hunne ver bazing en verwarring dat het doodend wapen wat zg dachten in handen te hebben een werktuig van leven voor de onderdrukten worden kan. Alle dwingelandijen gelijken zich en de Jacobjjnsche maakt daarop geen uitzondering. Zij kennen de macht der vrijheid niet. De Fransche geestelijk heid heeft veel geleden, lijdt nog en zal nog meer moeten ljjden doch zjj heeft daartegen in ruil een onschatbaar voordeel verworven waarvoor zij nie mand dank schuldig is, namelijk de apostolische onafhankelijkheid, het recht om haar leven en onderrichtingen naar de waarachtige christelijke leer in te richten. Dit is zal men zeggen eene uitsluitend geeste lijke overwinning doch van groote waarde, omdat de stoffelijke gevolgen er van niet kunnen uitblij ven. Onder de gelukkige veranderingen waarvan het belang dagelijks beter zal gaan uitkomen, zjjn het nieuwe karakter en de gróotere invloed der katholieke herders welke niet anders dan voordeel voor de Kerk kunnen aanbrengen. Vóór den strjjd waren de bisschoppen nog te veel officieele per sonen die onder de perfide bewaking van een directeur der eerediensten stonden, van waar de naam van «Prefets Violets" welke men hun ge geven had en waaraan velen onder hen zich niet meer konden schikken, wat echter niet belette zij wel gedwongen waren teneinde conflicten te voor komen in menig geval wat al te voorzichtig voor vurig en trouwe herders te moeten zijn. De thans vrjj geworden bisschoppen staan tegenover hun plichten alleen aan het hoofd hunner kudden. Zjj moeten hun niet alleen het woord Gods onder wijzen en het heil hunner zielen verzorgen, doch zjjn daarbij nog met eene zeer ernstiger zending belast die #an de katholieke in al de maatschap pelijke en staatkundige bewegingen van raad te dienen. De bisschoppen die alleen door Rome hun macht verkrijgen, mogen nooit den engen band vergeten welke hun aan de hoogste macht op aarde ver bindt, want zonder die vaste hiërarchie in alle moeieljjkheden en crisissen gehandhaafd, zonder absolute onderwerping aan den wil en in overeen stemming met Hem die tegelijk in alle landen de belangen en rechten der Katolieke Kerk leidt, kan er slechts wanorde, verwarring, schisma, verwoes ting en dood zijn. Dit was het doel der scbei- dingsmannen door slimheid of eenige geschenken het vertrouwen der eenvoudige goede zielen te winnen en ze zoodoende op sluwe wjjze van Rome los te maken. Zij zochten aldus die mach tige onoverwinbare eenheid, waartegen de vrij metselarij en de vrijdenkers vereenigingen tot op heden hare woeste aanvallen vruchteloos richtten, te verbreken. Kunnen de bisschoppen dus niet genoeg godsdienstig trouw aan den Heiligen Stoel zjjn, wederkeerig moeten zjj voor Rome de ver trouwde tusschenpersoon blijven om nauwgezet de behoeften, gevoelens en wenschen hunner diocesen te doen kennen. Deze dubbele rol waren de Fran sche bisschoppen wel verplicht te leeren, toen de scheiding hun in den hevigen strijd tegen de val strikken en vervolgingen der aanvallers, die nooit vergeven, wierp. Het zijn deze talrijke verplich tingen, soms zoo moeieljjk, altijd gewaagd, welke die aanvoerders der toekomst met vaste hand moeten aanvatten en in praktijk brengen. Het zoo juist intijds optreden van den dap. peren, loyalen en weisprekenden bisschop van Nan cy en Toul, mgr. Turinaz, behoort onder de besliste en zal hem niet alleen den eerbied en de genegenheid van alle geloovigen doen winnen, maar te gelijk den weg aanwijzen welke in dezen benarden en gevaarlijken tijd gevolgd moet worden. Zjjn «Appèl l'Union." Oproeping tot eendracht en vereeni- ging, der Katholieken, der oprechte liberalen en alle eerljjke lieden van alle partjjen, wat hjj de oplossing van 't gezond verstand noemt, verdient de staatkundige crisis bjj de aanstaande ver- kiazingen te beheerschen en aan de van vooroor- deelen bevrijden geesten tevens vijanden van moei lijkheden en onedele manoeuvres, het licht te schenken, wat de harten verheft om de vereischte daden van het staatkundig leven te kunnen leideD. Om tot dit doel te geraken heeft mgr. Turinaz de twee volgende regels opgemaakt: »lo. De mannen van alle partijen moeten zich «vereenigen tot het verkrijgen en de verdediging «der burgerlijke en godsdienstige vrijheden »2o. Allen moeten boven elk persoonlijk of par ut jj belang de belangen van den godsdienst, der «maatschappjj en van Frankrijk stellen en dus bij «de verkiezingen die candidaten kiezen welke zich «aan den eersten regel zullen beloven te houden, «wat diegenen zullen zijn, die in elk distrikt de «meeste kans hebben te slagen, en allen moeten «zonder voorbehoud al hun invloed, al hunne mid- «delen en daden ten dienste dezer candidaten «stellen." Vooral moet verdeeldheid voorkomen worden, teneinde weder niet betreurenswaardige nederlagen te ondervinden. Er is op dit oogenblik inderdaad geen ernstiger kwestie, welke met het oog op de aanstaande verkiezingen eene spoedige oplossing eischt dan die der katholieke actie. De uitmuntende ge dachte van mgr. Turinaz, -waaraan vjjf en-vjjftig Fransche aartsbisschoppen en bisschoppen hunne instemming schonken en waarbij hjj vraagt de vereen iging der Katholieken voor hunne geeste lijke belangen onder de leiding hunner bisschop pen te laten doch die der politieke belangen en inzonderheid die der verkiezingen en de daaraan ODafscheidbaren strijd, aan leeken toe te vertrou wen, heeft overal een gunstig onthaal ondervonden. Alleen mr. Germain, aartsbisschop van Toulouse, die de geestelijkheid wel bjj de verkiezingen zou den willen zien optreden, maakt mèt de «Univers" daarop een uitzondering. In den tegenwoordigen toestand zoude deze polemiek voor de Katholieken eerder nadeel dan voordeel aanbrengen en het is daarom te hopen dit verschil van opinie tusschen Katholieken, die allen toch hetzelfde goede en hooge doel beoogen, geen verdere gevolgen zal hebben. De katholieke stemmers hebben in Frank rjjk geen krachten genoeg om ze door nutteloos gekibbel te verspillen en de bisschop van Nancy kan met recht schrijven dat zjj die verdeeldheid willen zaaien en de voorgestelde eenheid bevech ten tegenover God en de menschen eene verschrik kelijke verantwoordelijkheid zullen dragen. Wjj zien toch in ons land tot welke heerljjke overwin ningen de vereeniging en overeenstemming der geloovige christenen van alle partjjen geleid heeft en dat, al moge de kracht in het isolement liggeD, de macht alleen door samengaan kan verkregen worden. Bjj de begrootingsdebatten van 2ö dezer heeft de abbé Gayraud, die een groot redenaarstalent bezit, bjj het hoofdstuk eeredienst, de rechten der Katholieken met takt en vuur verdedigd. Hjj betreurde den abnormalen toestand door de Schei dingswet uit leven geroepen en waarvan het eenigst practisch gevolg is, millioenen burgers die aan hun geloof getrouw willen blijven «buiten de wet" te plaatsen, omdat zjj aan hun geesteljjk opperhoofd gehoorzamen en daardoor hun gods dienstplicht niet met de aanmatigende en onaan neembare reglementatiën van den eeredienst hun door den Staat opgelegd, kunnen verzoenen. Deze tegenstrijdigheid tot heden Diet opgeheven, is eigen lijk anarchistisch en stelt een voortdurende ver volging daar waarvan de hevigheid niet is ver minderd. De abbé protestert opnieuw tegen de wet van 1904 op de congregatiën, waardoor een zeker aantal burgers om de eenige rede van katho liek te zjjn, van het recht om onderwjjs te mogen geven, niet tegenstaande zjj aan al de condiën daarvoor vereischt voldoen, beroofd worden. Ein- deljjk bespreekt hjj de ernstige kwestie welke de scheiding vooraf ging. De katholieke kerk is een internationale vereeniging. Men roept hierop links Ah! Ah 1 Ja zeker dat is niets nieuws; het ligt in de zin van het woord katholiek zelf." Ik zeg dus godsdienstige internationale vereeniging bestuurd door den Paus en ten alle tjjden zjjn de vraagpunten van algemeene discipline en de hooge belangen der Kerk in overleg met dit opperhoofd geregeld geworden. Het is altjjd aldus geweest, zoowel in protestantsche of heidensche als in katholieke landen. De Scheidingswet, associations cultuelles invoe rende, welke strjjdig zjjn met de constitutieve rechten der katholieke Kerk, stelde zich bloot dat zij zoude weigeren aan te nemen en de Katholie ken konden niet anders dan de Paus volgen. Gjj had toen evenals andere gouvernementen U met de Kerk moeten verstaao. Wat deden vanaf Napo leon I tot president Rooseveld anders van dit Toen de eerste het concordaat onderteekende en de tweede de kwestie der Philippjjnen regelde dan de souvereiniteit van den Paus iu de Kerk erkennen, en toen, zonder dat ons Katholieken van Frankrjjk, iets te verwijten viel, beeft men ons van onze bezittingen beroofd. Waarvoor zjjn wjj gestraft geworden De bisschoppen deden hun plicht niet alleen als christenen doch als welgeaarde Franschen, door de vrjjheid te handhaven die aan allen behoort. Ik wil hopen, zoo besloot hjj, dat in een niet te ver verwijderde toekomst de regeering de moeilijkheden zal gaan inzien welke voor een ka tholiek geweten in de Scheidingswet gelegen zjjn. Ik zal daardoor als Katholiek en als Franschman gelukkig zjjnwant ik scheid in mjjn hart de dubbele liefde niet welke ik voor de Kerk en voor Frankrjjk koester De meerderheid had deze zoo snjjdende critiek niet zonder ongeduld aangehoord doch zjj rekende op Briand om den abbé te woord te staan en waartoe zjj hem dan ook door de kreten van Naar de tribune! Naar de tribune! dwongen. «Ik «ondervind, zoo ving hjj aan, voor abbé Gaurand «en de katholieken een zeker medeljjden. Abbé «GayrandDat is een woord wat ik niet aanneem. «Briand. Het bevat niets onwelwillends voor U «weest daarvan verzekerd. Ik spreek zonder ironie «en buitendien zjjt gjj vrjj het aan te nemen. Ik «gevoel dit medelijden voor U en de Katholieken «die, evenals gjj, gelooven zich te moeten buigen «voor de bevelen van hun chel en bjj wien het «vaderlandsch gevoel er toe zouden neigen zich «aan de wetten van hun land te onderwerpen. «Abbé Gayrand: Gy waagt U wat al te ver. «Bnand, doen men zegt ons dat er aan onze door «de Kamer en aen Senaat aaDgenome wet eene «sanctie ontbreekt. Mr. de Hamel. Uw wet ver ski acni hei grondbeginsel van macht waarop de «katholieke Kerk rusi.Briand gaat hierop door «met zjjne ouvare bewering dat vele Katholieken, «zoowel priesters als bisschoppen, een oogenblik «geioofd hebben zich naar de wet te kunnen «schikken, doch dat op 't laatst van hier de «bestrijding is uitgegaan. Op deze wjjze gaat de «president van den ministerraad voort de zaken geheel verkeerd voor te stellen om zjjne onjuiste beweringen te staven. Even zoo zet hjj de ophef fing van het gezantschap bjj het Vaticaan op reke ning van den Pauselyken Stoel en stelt de Kerk vooral met een geest van vjjanschap en strjjd tegen de Fransche regeering bezield. Eindigend, dacht hjj al heel handig te zjjn met op het vaderlandsch gevoel der Katholieken te speculeeren met den dag in 't verschiet te stellen waarop zjj tusschen hun liefde voor Frankrjjk en de gehoorzaamheid aan den Paus te kiezen zullen hebben. Misdadige woorden, welke indeoorenvan honderdduizenden brave burgers als eene beleedi- gende bedreiging moeten klinken! En alsof nu al de aanteigingen van den abbé Gayraud wederlegd waren, zeide hjj zonder blozen«Op dit oogen- «blik genieten wjj den godsdienst vrede Abbé «Gayraud: Niet wjj. Briand: Gjj zult trachten,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1