Dagblad voor Schiedam en Omstreken. 32ste Jaargang. No. 9590. NATIONALE MILITIE. Dinsdag 14 Df!P,f*mhf>r iQftQ Officieele berichten. Kennisgeving. POLITIE. Buitenlandsch Nieuws. Verspreide berichten. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen en kost voor Schiedam per 3 maanden f 1.35, per maand 45 cent en' per week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland f 2 per kwartaal Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Boter- straat 50 en by alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN: I?1 6 regels 0.92 met inbegrip van bewijsnummer Elke regel daarboven 15 cent. Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. L~ Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel! j..;00* herhaaldelijk a^eït9eren worden uiterst bil- Iqke overeenkomsten aangegaan. 1 i.J Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. Inschrijving voor de Burgemeester en Wethouders van Schiedam, Winneren bij deze belanghebbenden inzon derheid de in het jaar 1891 geboren mannelijke Personen, hun vader, moeder, voogd of cura tor - aan hunne verplichting tot het doen aangifte ter inschrijving voor de nationale militie, in de maand Januari 1910. I 'De bepalingen der Militiewet 1901, die be dekking hebben op de inschrijving, luiden als yolgt: I Art. 13. Voor de mjlitie wordt ingeschreven: lo. ieder minderjarig mannelijk Nederlander, die binnen het Rijk, in het Duitsche Rijk of in bet Koninkrijk België verblijf houdt; 2o. ieder minderjarig mannelijk Nederlander, wiens vader, moeder of voogd binnen het Rijk, !n bet Duitsche Rijk of in het Koninkrijk Bel- êië woonplaats heeft; 3o. ieder meerderjarig mannelijk Nederlander, bie binnen het Rijk, in het Duitsche Rijlk of in bet Koninklijk België woonplaats heeft; do. ieder mannelijk ingezetene niet-Nederlan der, zoo hij op den lsten Januari van het jaar bet 19de levensjaar was ingetreden en niet Verkeert in een der bij art. 15 omschreven Vallen. Ingezetene is, voor de toepassing van het bepaalde hierboven onder 4o. A. de binnen het Rijk verblijf houdende min derjarige niet-Nederlander a. wiens vader, moeder of voogd binnen het. Rijk woonplaats heeft en haar gedurende de Voorafgaande achttien maanden in het Rijk of de koloniën of bezittingen des Rijks in andere ^erelddoelen gehad heeft van Wiens ouders de langstlevende bij Zljd of haar overlijden in bet hierboven onder a omschreven geval verkeerde, al verkeert zijn Voogd niet in dat geval of al is deze huiten 8 lands gevestigd; c. die door zijn vader, moeder of voogd ver dien is, of die ouderloos is of in wettelijken Zltl geen vader of moeder heeft en van wien biet bekend is dat hij een voogd heeft, indienj bij gedurende de voorafgaande achttien maan' üen in het Rijk verblijf gehouden heeft; B. de meerderjarige niet Nederlander, die bin den het Rijk woonplaats heeft en haar gedurende! ^e voorafgaande achttien maanden in het Rijk °1 de koloniën of bezittingen des Rijks in andere ■V'erelddeelen gehad heeft. .Voor minderjarig wordt voor de toepassing, v&n het bepaalde hierboven onder A gehouden brj, die minderjarig is in den zin der Nederlands sche wet. Voor meerderjarig wordt voor de ^passing van het bepaalde hierboven onder gehouden hij, die meerderjarig is in den zin Van voormelde wet. p 1 Art. 14 0 inschrijving geschiedt: lo. van hem bedoeld in art. 13, eerste zin lede lo: t Zoo hij binnen het rijk verblijf houdt en zijn ader, moeder of voogd aldaar woonplaats heeft, *b de gemeente der woonplaats van vader, moe of voogd; Zoo hij binnen het Rijk verblijf fioudt en zijn lr-i r' m°e<Ier of voogd elders dan binnen het fMff woonplaats heeft, in de gemeente, waar hij Verblijf houdt; - 2oo hij door zijn vader, moeder of voogd verlaten is, ouderloos is of in wettelijken zin ?een vader of moeder heeft en het niet bekend Js..dat hij een voogd heeft in de gemeente; waar 9 verblijf houdt; j Zoo hij in het Duitsche Rijk verblijf houdt, in 06 gemeente Amsterdam'; Zoo hij in het Koninkrijk België verblijf houdt, ri de gemeente Rotterdam; ®o. van hem, bedoeld in art. 13, eerste zin lede 2o. jj Zoo zijn vader, moeder of voogd woonplaats ^eft binnen het Rijk, in de gemeente der 0 on plaats van vader, moeder of voogd; 18 de woonplaats van vader, moeder of voogd Jut duitsche Rijk, in de gemeente Amster- r,18 zij in het Koninkrijk België, in de gemeente otterdam; i 3o. van hem, bedoeld in art, 13, eerste zin- Sriede 3o. Zoo hij woonplaats heeft binnen het Rijk, in e gemeente zijner woonplaats; i Zoo hij woonplaats heeft in het Duitsche Rijk, de gemeente Amsterdam; p(Zoo hij woonplaats heeft in het Koninkrijk e'gië, in de gemeente Rotterdam; üin A' van hem' bedoeld in art. 13, eerste JSnede 4o., indien hij minderjarig is: 2inT° verkeert in geval, in de tweede ■«Jgftede van dat artikel pnder ka omschreven, in de gemeente waar zijn vader, moeder of voogd woonplaats heeft; Zoo hij verkeert in het geval, in die zinsnede onder Ab omschreven, in ,de gemeente, waar zijn voogd woonplaats heeft; js de. woonplaats van dezen buiten 'stands, dan geschiedt 'de inschrijving in de gemeente .waar 'de minder jarige verblijf houdt; Zoo hij verkeert in een der gevallen, in even- bedoelde zinsnede onder Ac omschreven, in de gemeente, waar hij verblijf houdt; B. van Ihem, bedoeld in art. 13, eerste zinsnede 4o., indien hij meerderjarig is; in de gemeente, waar hij woonplaats heeft. ,.tn. '-1° vorige zins'nede als plaats van; inschrijving aangewezen gemeente is die, (waar het verblijf of de woonplaats gevestigd is of was op den lsten Januari van het jaar, volgende op dat, waarin de in te schrijven persoon het 18de levensjaar volbracht, tenzij: het iemand' gëldt, wiens inschrijving te Amsterdam of te Rotterdam moet geschieden wegens verblijf of woonplaats onderscheidenlijk in het Duitsche Rijk of in het Koninkrijk België. Art. 15. Voor de militie wordt niet ingeschreven: lo. de ingezetene niet-Nederlander, die be wijst, te belmoren tot een Staat, (waar de Ne- deilanders niet aan den verplichten krijgsdienst zijn onderworpen of waar ten aanzien van den dienstplicht het beginsel' van we'derkeerigheid is aangenomen 2p. hij, die bewijst in de koloniën of bezit tingen des Rijks in andere werelddcelen verblijf te houden of woonplaats te hebben, al heeft zijn vader, moeder, voogd of curator woonplaats binnen het Rijk. 1 1 Art. y16. 'Hij, die volgens art. 13 behoort te worden ingeschreven, is verplicht zich daartoe bij Bur gemeester en Wethouders der gemeente, waar volgens aft. 14 de inschrijving moet geschieden, aan te geven tusschen den lsten en den Sisten Januari van het jaar, volgende oip dat, waarin hij het 18de levensjaar volbracht. Bij ongesteldheid of afwezigheid van hem, die zich ter inschrijving moet aangeven alsmede m een der gevallen, hierna in de vierde zin snede omschreven, rust de verplichting tot het doen der aangifte; 'indien het een minder jarige betreft, op zijn vader, moeider of voogd; indien het een meerderjarige betreft, die onder curateele gesteld is, op zijn curator. De verplichting van v,ader, moeder of voogd geldt evenwel slechts zoo hij of zij binnen het Rijk, in het Duitsche Rijk of in het Koninkrijk Bel gië woonplaats heeft. Behoudens de uitzonderingen bij de volgende zinsnede gemaakt', rust de zorg Voor het doen der aangifte uitsluitend op den in te schrijven minderjarige; Indien zijn vader, moeder of voogd niet bin nen het Rijk, in het Duitsche Rijk of in het Koninkrijk België woonplaats heeft; indien zijn vader of moeder of beiden de ouderlijke macht missen; indien hij door zijn vader, moeder of voogd verlaten is; of 'indien hg ouderloos is of in wettelijken zin geen vader of moeder heeft en het niet bekend is dat hij een voogd beeft. Hij, die door de bestuurders, in art. 22 ver meld, ,ter inschrijving moet wprden opgegeven; of die in dienst is bij de zeemacht, de marine- reserve en het korps mariniers hieronder begre pen, hg het leger hier te lande óf bij de kolo niale troepen, is tot het doen van aangifte niet verplicht. Voor hem of haar, die tot het doen der aan gifte verplicht is, kan de aangifte geschieden door een ander daartoe schriftelijk' gemachtigd. De volmacht blijft onder Burgemeester en Wet houders berusten. De wijze Waarop van de gedane aangifte, moet blijken, wordt door Ons bepaald. 'Art. 18. Voor de militie wordt ook ingeschreven pf wordt opnieuw ingeschreven: lo. ieder minderjarig mannelijk Nederlander, die na den len Januari van het jaar, volgende op dat, waarin hij het. 18de levensjaar volbracht, en vóór het intreden van het 21ste levensjaar zijn verblijf binnen het Rijk, in het Duitsche vijk of in het Koninkrijk België gevestigd heeft; -o. ieder minderjarig mannelijk Nederlander wiens vader, moeder of voogd na den lsten Januari van het jaar, volgende op dat, waarin de minderjarige het 18 levensjaar volbracht, en voor het intreden van diens 21 levensjaar zijne of hare woonplaats binnen het Rijk, in het Duitsche Rijk of in fiet •Koninkrijk België ge vestigd heeft; 3o. ieder mannelijk fninderjarige, die na den lsten Januari van het jaar, volgende op dat waarin hij het 18de levensjaar volbracht, en vóór het intreden van het 21 levensjaar Neder lander of op nieuw Nederlander .is geworden, zoo hij in een der hierboven onder lo. omschre ven gevallen verkeert, of wiens vader, moeder of voogd verkeert in een der gevallen, hierboven, onder 2o. omschreven; 4o. ieder meerderjarig mannelijk Nederlander, die na den lsten Januari van het jaar, volgende op dat, waarin hij het 18de levensjaar volbracht, en vóór het intreden van het 21ste levensjaar zijne woonplaats binnen het Rijk, in het Duit sche Rijk, of in het Koninkrijk België gevestigd of er woonplaats verkregen heeft; 5o. ieder mannelijk meerderjarige, die na den lsten Januari van het jaar, volgende op dat, waarin hij het 18de levensjaar volbracht, en vóór het intreden van het 21ste levensjaar Nederlander of op nieuw Nederlander is gewor den, zoo hij. in een der hierboven onder 4o., omschreven gevallen verkeert; 6o. ieder mannelijk niet-Nederlander, die na den lsten Januari van het jaar, volgende opj dat, waarin hij liet 18de levensjaar volbracht, en vóór het intreden van het 21ste levensjaar ingezetene of op nieuw ingezetene is geWorden in den zin der tweede zinsnede van, art. 13. Hierbij gelden de laatste zinsnede van dat artikel en art. 15. Ten aanzien van de gemeente, waar de inschrijving of de inschrijving op nieuw moet geschieden en van de verplichting tot het doen Van aangifte ter inschrijving of ter inschrijving opnieuw gelden de eerste zinsnede van art. 14 en d,e laatste vijf zinsneden van art. 16. De aangifte ter inschrijving of ter inschrij ving op nieuw van hem, diie volgens de eerste zinsnede van dit artikel moet worden inge schreven, geschiedt binnen dertig dagen na het verkrijgen of, werd hij reeds vroeger ingeschre ven doch van het register afgevoerd, na het tertig erlangen van het Nederlanderschap of van het ingezetenschap, of na de vestiging van verblijf of de vestiging of het verkrijgen van' woonplaats binnen het Rijk, in het Duitsche! Rijk of in het Koninkrijk België. I De inschrijving geschiedt in het register be treffende de lichting van het jaar, waartoe de in de eerste zinsnede van dit artikel bedoelde persoon volgens zijnen leeftijd behoort. Art. 166. Met boete van ten minste vijftig cents en ten hoogste f 100.— wordt gestraft de overtreding van de artt. 16, 18 en 22. Zij, die geboren zijn in het jaar 1891 en ingevolge bovenstaande wetsbepalingen, in deze gemeente voor de militie moeten worden ingeschreven, moeten mitsdien hiertoe bij hen, Burgemeester en 'Wethouders, ter Gemeente-Secretarie (af dee ling Militie) tusschen den lsten en den 31st)en Januari 1910 worden aangegeven. 'Voor het doen van de aangifte ter inschrij ving zal meer bepaald gelegenheid, worden ge geven in het gebouw de St. JORIS DOELE, aan het Doeleplein alhier, op VRIJDAG 7 Januari 1910 en ZATERDAG 8 Januari 1910, i telkens van d,es voormiddags 9 tot ,des middags 12 uur en van des namiddags 2 tot 4 uur. Voorts wordt nog medegedeeld dat voor hen die verzuimd hebben of verhinderd waren, zich, op een der laatstgenoemde twee dagen ter in schrijving aan te geven, daartoe aan de al'dco- lifflg Militie (Schoolstraat 12) alsnog gelegen heid zal bestaan op icdehen werkdag der maand Janu,ari a.'s. op de uren, hierboven vermeld. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den 14den December 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd M. A. BRANTS. De Secretaris, V. SICKENGA. Russische regeering gevraagde militaire kredieten van 20 millioen heeft geweigerd, Nu zjjn er in- tusschen eenige Russische nieuwe Senaatsleden benoemd en dezen hebben tot het Finsche depar- ment van financiën het verzoek gericht de gevraag de gelden uit te betalen* Daarop is echter een afwjjzend bescheid gegeven. Genoemd departement weigert alle uitgaven die niet door den Landdag zyn goedgekeurd. De senatoren in kwestie hebben zich nu tot St. Petersburg om nieuwe instructies gewend. ijfi De politie brengt aan de ingezetenen in herin nering le. dat het sehrobben der straat alleen ge oorloofd is op de 4 eerste werkdagen der week des voormiddags tusschen 8 en 11 uur. 2. dat het by vriezend weder verboden is de straten of stoepen te schrobben, te dweilen of te boenen, daarover water te doen uitloopen of te gieten, en aan de straat glazen te was- schen. I BELGlë. Koning Leopold. Reeds kortelyk werd gemeld, dat de toestand van koning Leopold zoo zeer verergerd is, dat den hoogbejaarden vorst gister-namiddag 3 ure de laatste H.H. Sacramenten zjjn toegediend. 't Geschiedde op 's Konings eigen verlangen. De pastoor-deken van Laeken, de hoogeerw. heer Cooreman, heeft den Koning gisteren bediend in tegenwoordigheid van de leden der koninljjke fa milie, den grootmaarschalk van het Hot, de barons Auguste en Golllnet, baron Carton de Wiart secretaris des Konings en de officieren van dienst! De zieke was volkomen by kennis. Deken Cooremaojtrok zich tegen 4 uur terug gevolgd door de leden der koninkiyke familie, die,' alvorens heen te gaan, den vorst omhelsden. De gravin van Vlaanderen ondersteunde 's Konings nog ongehuwde dochter, prinses Clementine, die hevig bewogen was. Prinses Stephanie, gravin Lonyay, eertyds we duwe van den Oostenrykschen kroonprins Rudolf, heeft by de gravin-weduwe van Vlaanderen in! lichtingen omtrent den toestand haars vaders doen inwinnen. Namens de welbekende prinses Louise van Co- burg, 's Konings tweede dochter, heeft mej. Jas- par, advocate der prinses, zich gisteren naar het kasteel van Laeken begeven, vragende den Koning te willen overbrengen het verzoek harer cliente om aan de lydensponde van haar vader te worden toegelaten. Baron Goffinet verklaarde dat hy den wensch der prinses aan Zyne Majesteit zou over brengen en diens antwoord mededeelen. De Pauselyke nuntius, die den Koning den apostolischen zegen kwam overbrengen, werd by den zieke toegelaten, maar de nieuwe burgemeester van Brussel, de heer Adolf Max, die de gevoelens van de ingezetenen der hoofdstad wilde vertolken, kon niet worden ontvangen. RUSLAND, Het ziet er niet naar uit, dat er spoedig verbe- tering zal komen in de gespannen verhouding tusschen Finland en de Russische regeering. De nieuwbenoemde gouverneur generaal, generaal Seyn, i® een gewillig werktuig in handen der Russische regeeriDg en hij heeft dan ook reeds herhaaidelyk eey beroep gedaan op de medewerking der Finsche overheden en volksvertegenwoordigers om. hem te steunen by de tenuitvoerlegging van den wil des Tsaren. Maar veel kans, dat men hem in dat stre ven de behulpzame hand zal bieden, is er niet. Men weet dat de Landdag onlangs de door de DOITSCHLAND, j De Ryksdag heeft de eerste lezing van de be grooting ten einde gebracht en haar naar de begrotingscommissie verwezen. De toestanden in Elzas-Lotharingen besprekende, zeide de rijkskanselier betreffende de chauvinis tische betoogingen, waartoe de herdenking dei- gevallenen te Weissenburg aanleiding heeft ge geven, dat niemand in Duitschland er aan denkt het den Eizas-Lotharingers kwalyk te nemen, dat zy in eerbied ten volle het verledene gedenken. Het komt maar aan op de wyze waarop die gevoelens kenbaar worden gemaakt. Het gaat niet aan de onder Duitsche overheersching geboren generatie tot de dragers van hun vreemde her inneringen uit een tyd, die voorby is, te maken. Die geestdry'very, welke de in den kern Duitsche elementen van het volkskarakter verzwakt, met het doel tot de noch geografisch noch geschied kundig gerechtvaardigde verfransching van het land te gerakeD, bemoeilykt de vervulling der wenschen niar een grondwet der bewoners van Elzas-Lotha ringen (bijvalsbetuigingen). MAROKKO.. -%f De Spaansche regeering heeft van generaal Ma rina te Melila vernomen, dat, volgens vertrouwbare inlichtingen van inboorlingen, de Franschen, van Oedzjda uit Alcazaba Ajoen Sidi Mellock hebben bezet, en vandaar weer 7 K.M. verder zyn getrok: ken. De regeering heeft gen, Marina opgedragen, naar reden en doel van dien tocht der Franschen onderzoek te doen. Vorst en vorstin Biilow zyn Zaterdag door den Paus in plechtige audiëntie ontvangen. Na zich een half uur met den Paus onderkou- -i. - KMBaff&Qnca auk

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1