Dagblad voor Schiedam en Omstreken. A to i n 11 r l B o; is Onder valschen naam. Nienve ScMedamsclie Courant net iratis GeiMiwi ZoaiMlai prut lö c. j.tó, 0.45 p. attG, 1.35 p. 3ii. 32ste Jaargang. Woensdag 15 December ^1909. Officieelo berichten. Verkoop mandenmakersteen. levering van materialen, gereed- schappen, enz. ten behoeye yan tten dienst der gemeentewerken. Buitenlaudsch Nieuws. FEUILLETON. Verspreide berichten. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden f 1.35, per maand 45 cent en' per week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland f 2.per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Boter- Btraat 50 en bjj alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. Bureau BOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTISN: Van 1—6 regels 0.92 met inbegrip van bewijsnummer s Elke regel daarboven 15 cent. i j -s Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend/- "1 ~Ti Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. i Jdorherhaaldelqk adverteeren worden uiterst bib Igke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. Burgemeestee en Wethouders van Schiedam, ?RÖ voornemens bjj openbare inschrijving te ver- koopen een partjj mandenmakersteen groot 1400 bos grauwe teen voor 't mes, i 800 roode i 600 grauwe stekieen. De voorwaarden liggen ter lezing ter Gemeente secretarie (afdeeling A.) De inschrjjvingsbiljetten moeten in gesloten en- veloppe, waarop een aanduiding, dat zjj een in- Schrqvingsbiljet bevat, vrachtvrij worden ingele- Verd in de ten Raadhuize aanwezige gesloten bus Vc>or of op 21 December a.s. des voormiddags 11 uur. De Commissie voor Gemeentewerken te Schie dam is voornemens op Maandag 20 December a.s. middags 12 uur, namens Burgemeester en Wethouders ten raadhuize aan te besteden de fevering van ijzerwaren, gereedschappen, horstels, doeken, drogistartikelen en verdere materialen ten behoeve van den dienst der gemeente werken. Het bestek ligt ter inzage op het bureau van Gemeentewerken en is ter Gemeente-Secretarie ^deeling A) tegen betaling van 25 cents verkrjjg- De inschrjjvingsbiljetten moeten in gesloten ?öVeloppe, waarop een aanduiding, dat zjj een 'öschrqvingsbiljet bevat, vrachtvrjj worden inge leverd in de ten Raadhuize aanwezige gesloten "Us vóór des voormiddags 41 uur van den dag 'an aanbesteding. voor haar weerbaarheid houdt, bij gymnastiek- wpdstrijiden en vacLerlandsche feestén aanmoe digen door er zich bij te vertoonen, enz. DUITSCHLAND. 'bTa,a,r de „Vossische Zeitung" mededeelt heeft Pruisische ministerie van oorlog de opjpér- °fficieren aangeschreven, hoe het leger kan hei- Pen de liefde voor den krijgsdienst, die, naar keizer Wilhelm onlangs zeide, hij. het Duitsche yolk toch al levendig is, bij de jeugd aan te Vvakkeren. Het genoegen in het soldatenleven moet Onderhouden en bevorderd worden. Zoo konden 'dikwijls, zonder dat de dienst eaf onder lijdt, kolen, of enkele klassen, uitgenoodigd worden °m een parade, manoeuvres of belangwekkende °efeningen van het leger bij te wonen. Ze moeten daarbij een goede plaats krijgen en door geschikte Personen opmerkzaam worden gemaakt op wat er te zien is. Voorts moete|n ter bevordering de lichaamsontwikkeling van de jeugd zóo- 'V'°el mogelijk exerceer- en gynüiastiékvelden en gebouwen voor volksspelen, sport en gymnastiek kasteloos ter beschikking worden gesteld. Zoo ïriogelijk late men schoolkinderen ook toe tot de militaire zwemscholen. Officieren en onder- efiicieren kunnen de oefeningen die de jeugd Boeiende Roman. (Naar het Duitsch.) 81 Zjj wees met den uitgestrekte arm op den den PjUgen graaf, en wierp tevens een verachte!ijken uk op hem. «Nooit ook heeft tot heden de min- betrekking tusschen ons bestaan, en niets bindt rï aan de familie Rheinsburg. Het huweljjk, deze jonge graaf gesloten heeft op het slot Gbeinsburg, is niets geweest dan eene belachelijke /ftedie, zjj hebben het doen doorgaan als zonde U met mjj gehuwd zjjn, om de wereld te bedrie- Pen: tqdens dat ik afwezig was Doch zjj wilden et doen doorgaan, dat hjj met de kleindochter den molenaar, die ik ben, gehuwd was, om teuw crediet te krjjgen. Eene vreemde, een vroe- °ere beminde van den graaf, heeft met hun me- eWeten hier alles geroofd, en is daarna zijne vrouw seworden zij is in mjjne plaats opgetreden en kon geschieden zonder ontdekt te worden in afwezigheid- Zjj heeft de rol van gravin ,an Rheinsburg tot voor korten tijd gespeeld en ^armede de geheele wereld bedrogen 1 Ik zelf zag >e persoon in Amerika in het hotel, waar de graaf gravin van Rheinsburg verbleven. Zq droeg mqne kleederen en sieraden, die zq hier in BELGIë. Koning Leopold. De latere berichten omtrent den toestand van den Koning luiden gunstiger. De oude vorst heeft de operatie die bestond in het openen van Üen, darm ter hoogte v,an den onderbuik, goed door staan en gevoelde zich merkbaar verlicht. Wan neer hier slechts van een gewone versttoppinjg sprake is en niet van de zoogenaamde „miserere" of darmjicht, zopdat eene herhaling der verstop ping te vreezen is, dan hoopt men de Koning1 weder geheel zal genezen. Prins Albert, de gravin van Vlaanderen en prinses Clementine kwamen gisteren nog ten pa- leize te Laeken, maar konden niet dopr den; Koning wprden ontvangen, wjen de meest vol strekte rust was voorgeschreven. 'Om vijf ure ontving de minister-president, de heer Schollaart, in den. Senaat eene mededeeiing van s Konings particulieren secretaris, den heer Carton de Wiart, inhoudende dat de toestand van den 'zieke hij voortduring zieer gunstig bleef en dat de geneesheeren den Koning, die zich met verschillende personen over de resultaten der operatie Vilde onderhouden, de meest volstrekte rust hadden voorgeschreven. Door 'den parlementairen berichtgever van het „Handelsblad van Antwerpen" wordt nog liet volgende gameid: „De operatie is wel geltxkt, maar de genees heeren hebben de oorzaak der verstopping niet gevonden. Men heeft nu een kunstmatig afvoer kanaal gemaakt. „Er zijn twee stroomingende eene pessimist, omdat men de oorzaak niet gevonden heeft, en die vreest dat de noodlottige afloop onvermijde lijk is. f „En de meer hoopvolle, die op het bulletijn i-an dezen xnorgetid bouwt en wél niet eene ge nezing, doch eene verlenging van leven tegemoet ziet". Naar aanleiding van des konings wenisch, oon zoo spoedig mogelijk het ontwprp van de mili taire wetten te mogen teekenen, heeft de senaat gister besloten de algeméene discus'siën te slui ten. Prins Albert wponde de zitting bij. 'De Senaat heeft vervolgens de militaire wet (waarhij de plaatsvervanging is afgeschaft) met 71 tegen 22 stemmen goedgekeurd. De linkerzijde apjplaudiseerde. 1 krqgsraden zich onbevoegd. In 24 gevallen volgde vrqspraak, terwijl 100 gevangenen reeds onmiddel lijk na het vooronderzoek werden in vrjjheid gesteld. Vijftig gevallen zijn nog in behandeling, waar van 17 waarschqnlqk met vrijspraak zullen eindigen. TURKIJë. Volgens de „Ikdam" heeft de minister van oorlog besloten van elke divisie een bataljon naar Jemen te zenden. SPANJE. Volgens een statistiek over de werkzaamheid der krijgsraden ten gevolge van de bloedige Juli- week te Barcelona werden in het geheel 155 straf processen gevoerd, waarvan bjj 58 het vonnis ver anderd werd. In 49 gevallen verklaarden de NICARAGUA. De opstand in Nicaragua heeft niet het ver loop, dat tic Vereernig.de Staten wél zouden wen- schen. Te Washington had men venvacht, dat géne raal Estrada, de aanvoerder van het leger der rebellen, zonder veel moeite het leger van pre sident Zelaya verslagen zou hebben. De in de Nicaraguaansche havens liggende Amerikaansche oorlogsschepen wachtten slechts op 't eerste suc ces van Estrada, om hem als president te er kennen. Het blijfct thans echter, dat Estrada geens zins tegen president Zelaya opgewassen is. In het gevecht bij Rarna, waarvan in een dezer dagen gepubliceerd Reuter telegram, sprake is, Werd aan Estrada een beslissende nederlaag toe gebracht. Thans rukt Zelaya op tegen Bluefields, 'het hoofdkwartier der opstandelingen. i De kwestie, iwjelke houding de Vereenigüe Sta ten zullen aannemen, nu de revolutie in Nica ragua een zoo onverwacht verloop heeft, geeft to:t de méést verschillende gissingen aanleiding. (Het „Berliner TageMatt" ontvangt uit Neiw-York de mededeeiing, dat de troepen der Vereenigde Staten alleen wanneer het leven of de bezit tingen van Amerikaansche burgers in gevaar ge bracht worden, aan wal zullen gaan'. De „Daily Chronicle" daarentegen beweert) dat de Veree nigde Staten in ieder geval een vernietiging der opstandelingen zullen voorkomen. (Op het oogenblik zijn door de Unie niet min der dan negen groote oorlogschepen naaf Cen- traal-Amerika gedirigeerd. De legermacht, dié zich aan boord dezer schepen bevindt, bedraagt ongeveer drie duizend man. Uit Managua wordt gemeld, dat gisteravond in de straten der hoofdstad de opstand is uitgebro ken. De menigte hield betoogingen in de straten< wjjl de regeering poogde, een wetsontwerp te doen aannemen, waarbjj mjjnrechten worden toe gestaan, zonder te letten op particuliere eigen dommen. Het congres werd haastig verdaagd, zon der dat het wetsontwerp aangenomen is. Het op roer was te middernacht gedempt. tweehonderd, afgevaardigden, die de bestuursraden van verschillende hij den hond aangesloten ver- eenigingén vertegenwoordigden. De bijeenkomst was belegd met het doel een vakbond te vormen onder hen, die arbeiden in bij de staal trijst aan gesloten ondernemingen, teneinde strijd te Voe ren tegen de bestuurders der trust, die tot dus verre nimmer wilden gedongen dat zulk een bond Werd opgericht of dat de werklieden zich bij een of anderen werkliedenbond aansloten. Volgens den correspondent van de „Daily Chro nicle" moet er goede kans 'bestaan, dat het Gom- pers gelukken zal een vakbond te vormen van werklieden in dienst van de staaitrust, omdat] velen hunner, hiertoe geprest, zich bereid ver klaarden den strijd tegen de bestuurders van de trust aan te binden, die voeren kan tot een, algemeene werkstaking, die twee miïiioen arbei ders 'zou omvatten. Andere 'berichten gtemmen hiermede echter vol strekt niet overeen. Volgens den correspondent te 'New-York van dé „Daily Telegraph" bijv. heeft dé Newyorksche beurs weinig acht geslagen op de Vergadering te Pittsburg, omdat men overtuigd is, 'dat het bestuur van de staaltrust zoo sterk is, dat de ar benders er njets belangrijks tegen kunnen uitrichten. - - - de» molen gestolen en geroofd had, tijdens mijn grootvader op het ziekbed lag, en hier dienst deed als ziekenverpleegster, haar naam was Lucie En- ders, de dochter van den schrijver Enders. Zn is het, die voor gravin van Rheinsburg gespeeld heeft en die door den graaf gehuwd werd Gerda had dit alles zoo luid gesproken, dat men het ook in het nevenvertrek hooren*\on. Nad dit gezegde wendde zq zich tot den joDgen graaf, op wiens wezen een vale ljjkkleur geko men was. Zjjne keel was als het wars dichtge schroefd, door den angst dezer mededeeiing. Hq had de grootste moeite zqne rust en kalmte te bewaren. Doe het liegen, als gjj kunt 1 zei Gerda, trotsch het hoofd ophefïend en haar blik verachtelijk op zqne gestalte werpend. Gq zjjt in opgewonden en zenuwachtigen toestand, zei de graaf, zqne kalmte met moeite kunnende bewaren. Hjj wist, wat van dit oogen blik ging afhangen. Alleen zqne koelbloedigheid kon hem redden uit deze netelige positie. 7 De graaf wilde het doen doorgaaD, dat niet Lucie Enders doch Gerda zqne echtgenoote was. Hq had dit schurkachtig besluit genomen om Gerda te dwingen naar het slot terug te keeren en zicb, zooals hjj meende, van de geheele fortuin van den molenaar meester te kunnen maken met dit plan ook had hjj, om zich van Lucie te ont doen, deze in het krankzinnigengesticht in Ame rika laten opsluiten, opdat zq hem niet meer in den weg zou kunnen treden en eens als getuige AMERIKA. 'De Now-York&che correspondent van die „Daily Chronicle" deelt bijzonderheden mede over de belangrijk© vergadering van den Amerikaanschen arbeidersbond, die te Pittsburg onder voorzit terschap van Gompers gehouden is. Er wafen zjjn duivelsch plan zou kunnen helpen ontsluie ren. Gjj hebt deze avontuurljjke gedachten se dert ons huweljjk reeds dikwjjls geuit, doch ik schrjjf die alleen toe aan uwe verwarde zinnen en gespannen zenuwen. De jjverzuebt heeft uwe zin nen verward, mjjn lieveling! «Hjj zeide deze woor den op deelnemenden toon en toonde een groot madeljjden met Gerda. De oude geneesheer had de hand van Gerda losgelaten en trad op den jongeren arts toe, uit wiens blik groote verbazing over dit voorval, dat zich hier afspeelde, sprak. Geliefde Gerda, sprak de graaf, nogmaals een poging willende doen haar te naderen. Wees verstandig Doch schuw als een opgeschrikt stuk wild, week zjj van hem af in dit voor haar gewichtig en ge- vaarljjk oogenblik. Ik ken u niet en wil niets met de Rheins- burgers te maken hebben, zei zjj afwerend. «Ver trek van hier en laat mjj gerust I" Zjj wilde zich omwenden, om in hius te gaan. Doch de graaf vatte haar met de hand, die hjj vast omsloten hield. Hjj zag haar aan met een blik, waarvoor Gerda gruwde. Het was een on heilspellende blik, eene bedreiging, die uit zjjne oogen sprak en die geen twjjfel over de plannen, die hjj dacht uit te voeren, liet. Hjj hield haar stevig vast en zeide, dat zjj mee naar het slot moest. «Het rjjtuig", zei hjj. en wees in de richting van het bosch, «staat gereed De Berljjnsche «National Zeitung" beweett, dat vrjj zeker keizer Wilhelm en president Fal- lières elkaar zullen ontmoeten bjj de opening van het oceanografische museum te Monaco. De schade, die de Ilamburgsche sta,at van den brand op de gasfabriek rechtstreeks te lijden krijgt, valt erg mee. De Senaat vraagt een cre diet van 200,000 mk. om alles weer in orde te brengen. j Uit Serajewo wordt gemeld, dat de krijgs raad te Möstar 31 Serven, die tijdens de annexa tiecrisis naar Montenegro gevlucht zijn, om te gen Oostenrijk te vechten, wegens hoogverraad tot gevangenisstraffen van 51/2 tot 7 jaar heeft veroordeeld, t 1 1 Bij de arrestaties, eergisteren door de po litie 'tq St. Petersburg in grooten getale uitge voerd, is een wijdvertakte samenziwiering tegen het leven van de Tsaar ondekt. Onder de ge arresteerden 'bevinden zich een professor aan, de universiteit, een hoofdredacteur, twee advo caten, twee vrouwen en een twintigtal hospitan- ten van den bewusten professor. j In een redevoering gister te Bristol gehouden, heeft de heer Hobehouse aan zjjne kiezers ver klaard, dat na de aanstaande verkiezingen een verkozen Eerste Kamer de tegenwoordige Kamer der Lords zal vervangen en dat deze nieuwe Kamer de autoriteit waarover zjj beschikt, zal gebruiken voor het welzjjn van alle klassen der bevolking en niet ten bate van eene enkele be voorrechte klasse, zooals tot heden de Kamer der Lords heeft gedaan. daar ginder". Onder den invloed van afschuw en angst ver dubbelden zich de krachten van Gerda. Met een krachtigen ruk bevrjjdde zjj hare hand uit de vingeren van den graat en vloog meer dan zjj liep het huis binnen. Op haar angstgeschreeuw kwa men de dienstboden uit den molen toegesneld, omdat zjj meenden, dat de kleindochter van den molenaar een ongeluk wa8 overkomen. Wat wilt gjj hier? riep een stalknecht den graaf tee, die meende dat Gerda eenig leed aan gedaan werd. Onbeschaamde, zei de graaf, «meng u niet in onze familieaangelegenheden. De jonge gravin is verplicht ons naar het slot te vergezellen, waar zjj in het vervolg moet verbljjven". Op deze woorden verwjjderde zich de knecht en ging weder aan den arbeid, doch wierp een haai- dragenden blik op den graaf. «Wee", zei hjj, «als de grafeljjke familie Gerda slecht behandelt, vrees dan mjjn wraak I" Ook de oude dienstmeid was op het geschreeuw van Gerda toegesneld en hoorde met ontzetting wat men met het jonge meisje, waaraan zjj zoo innig gehecht was, voor had. De beide genees heeren waren binnengetreden en zochten de dienst boden te doen begrjjpen, dat het voor haar het beste was, als zjj den wil van de grafeljjke familie op volgde en mee naar het slot toeging, omdat zjj toch verplicht was, zoolang haar grootvader afwe zig was onder de hoede en 't opzicht der grafeljj ke familie te leven. {Wordt vervolgd^ I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1