Dagblad voor Schiedam en Omstreken. 32ste Jaargang. No. 9593. Aioidoert op do Onder valschen. naam. Nieuwe ScMedainsclie Conrani net tratis Gelltatraril ZoniaisSlai CT10 c. j. weet, 0.15 p. mi, 11.35 p. 3bI Vriidas 17 Deeemher 190Q Buitenlandsch Nieuws. FEUILLETON. Sta ten-Generaal. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen en kost voor Schiedam per 3 maanden f 1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland f 2 per kwartaal Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons BureauBoter- straat 50 en bg alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders Bureau BOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN: üu? 6 regels ƒ0.92 met inbegrip van bewijsnummer Elke regel daarboven 15 cent. 1 i - Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. 1 J Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. herhaaldelijk adverteeren worden uiterst bil- lijko overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no/ 39. BELGIë. Koning Leopold, f Een Reuter-telegram uit Brussel meldt, dat ko ning Leopold heden-nacht om 2.35 uur is over leden. Baron Goffinet zelf kondigde den dood des ko- bings aan. Hg zeide«gisteren nog hadden wjj Boeden moed." De koning overleed ten gevolge *an embolie (verstopping door geronnen bloed). Baron Goffinet vertrok onmiddellijk naar Brussel °m daar de leden der koninklijke familie detreu- r'ge tgding mede te deelen. Het wordt bevestigd, dat de koning tot dusver gister geen enkel lid van zjjn familie, behalve Pnnses Clémentine, gedurende eenige minuten ontvangen bad. Men denkt, dat de andere leden van de koninklijke familie de baronnesse Vaughan ®iet wilden ontmoeten. Het morganatisch huwelijk van koning Leopold ®iet barones Vaughan, hetwelk voor den bisschop Van Monaco zou zg'n voltrokken, wordt weer ter 'prake gebracht in de Belgische pers. Een redacteur van het dagblad «Le Soir" heeft aan den pastoor-deken van Laeken gevraagd, hoe hij de laatste H. H. Sacramenten aan den koning heeft kunnen toedienen, wetende, dat deze aan ziekbed de baronnesse Vaughan toeliet. De pastoor heeft geantwoord, dat er slechts één zedeleer ishet is die, welke de Kerk altjjd on derwezen heeft en die zedeleer is dezelfde voor den koning en voor hetjolk. Gelooft gij wel, zeide hg, dat ik, voor ik het H. Oliesel toediende, vol komen gemoedsrust had En toen hg hem vroeg waar en wanneer de koning was gehuwd, herhaalde de pastoor-deken Ik heb u niets meer te zeggen. Ik ben priester ik heb me slechts af te vragen een ding ten °pzichte der Kerk Is de toestand, waarin de ko- aing verkeert regelmatig? En ik ben volkomen Berust hierover. Koning Leopold II volgde zg'n vader, koning eopold I, op, die den lOn December 1865 over leed, en regeerde dus circa 44 jaren. Daar de Koning geen zoon meer heelt zg'n eenigen zoon, de hertog van Brabant, overleed °P 10 jarigen leeftgd is troonopvolger de tweede *oon van wjjlen 's konings broeder, den graaf v*0 Vlaanderen, prins Albert, die in de rechten trad van zjjn vooroverleden ouderen broeder, prins Boudewjjn. Ij!1 De koning, zoo meldden de telegrammen van eergisteravond, wilde geen enkel bezoek ontvangen. Doch wel heeft Z. M. het nieuwe legerwetsontwerp Beteekend. Daarover verhaalt de «Etoile Beige" het vol gende »Onmiddellgk na de zitting van den Senaat zg'n burggraaf Simonis, voorzitter van den Senaat en Boeiende Roman. (Naar het Duitsch.) 83 De datum van dit telegram kwam geenszins °Vereen met de aankomst der gravin in Duitsch- ahd. Het was eene onmogelijkheid dat zij an hare ontvluchting ook reeds in den molen uu kunnen aangekomen zijn. Ook was de mcht uit het krankzinnigengesticht te Buffalo ®i'st geschied, nadat deze jonge gravin van heinsburg reeds op het slot was aangekomen. De onderzoeksrechter meende den draad van tet gepleegde bedrog reeds in de hand te heb- 611alleen kon hij aan een zaak geene oplos- geven. Wie was de eigenlijke gravin van /heinsburg en wie was hare dubbelgangster s7'e was in het krankzinnigengesticht opge- °ten geweest en wie was degene, die thans °P het slot verbleef? ■I'ot heden was hij niet in de gelegenheid pweest haar te zien zij hield zich steeds in ure vertrekken en aan de blikken der bedien- uU1 onttrokken, en alleen haar kamermeisje wam bij haar. De beschrijving, die men hem J}1 haar gaf was onduideiijk en hij kon daar- vu niets opmaken. Vooral kwam die niet de heer Schollaert per automobiel naar het paleis van Laeken gereden om den koning de stemming van den Senaat mee te deelen en aan de konink lijke handteekening te onderwerpen, de nieuwe militiewet en het wetsontwerp dat het legercon- tingent voor het jaar 1910 vaststelt. Bjj hunne aankomst op de «villa der palmboo- men werden zg' ontvangen door graaf John d' Oullremont en baron Goffinet. Juist was het tweede consult afgeloopeu. Noch de heer Simonis, noch de heer Schollaert werden bjj den vorst toegelaten en het kabinetshoofd ver zocht baron Goffinet aan den koning het nieuws mee te deelenhjj overhandigde hem den origi- neelen tekst van de legerwet en van het wetsont werp op het contingent. Baron Goffinet verklaarde, dat hjj deze zending zou vervullen, zoodra de geneesheeren hem daartoe verlof verleenden. Waarop de voorzitter van den Senaat en de minister-voorzitter het paviljoen verlieten. Kort daarna begaf baron Goffinet zich in- het vertrek des Konings, vergezeld van Dr. Thiriaren zeide Ik heb bet genoegen aan Uwe Majesteit mede te deelen dat de Senaat dezen namiddag de leger wet heeft gestemd. «Wanneer zal het Uwe Maje steit behagen de nieuwe wet te onderteekenen?" De koning, die toen uitgestrekt lag, richtte zich iets op en zeide Ik wil deze wet onmiddelljjk teekenen, onmid dellijk; dat men mjj de documenten brenge. Baron Goffinet legde ze voor den koning op tafel. Dr. Thiriar machtigde den zieke te teekenen; men richtte hem op en, om 6 uur 40, teekende de koning met vaste hand de wet. Daarna wilde de koning allerlei inlichtingen weten over de bespreking, over de stemming het aantal voor- en tegenstemmers enz. Maar Dr. Thiriar kwam er tusschen en herinnerde den vorst, dat hjj zich onder geen oogpunt vermoeien mocht. Het was de burgemeester van Brussel, die in het kabinet om nieuws stond te wachten over des konings gezondheid, die het nog niet opgedroogde handteeken des konings het eerst te zien kreeg. De heer Schollaert werd per telefoon verwittigd over de onderteekening en een koerier bracht des avonds de stukken terug naar het ministerie. De afkondiging der legerwet heeft gister (Donder dagavond) in de «Moniteur" gestaan. FRANKRIJK. De president der Fransche republiek heeft gis terenmiddag het gedenkteeken onthuld van den heelkundige Peau. Toen de president hen voorbjjging wierpen eenige koningsgezinden een papier, waarop een protest geschreven stond tegen de veroordeeling van den aanvaller van president Fallières. Er zjjn twintig personen gearresteerd. Generaal Brun, de Fransche Minister van Oorlog, deelde der militaire Senaats-commissie mede, dat de bestuurbare ballons geen de minste reden tot bezorgheid opleverden. Binnenkort zal het Fransche leger weer over verschillende lucht schepen worden wjjzigingen aangebracht, maar deze kunnen zoo noodig onmiddelljjk in dienst ge steld worden. Een^iantal andere zjjn in aanbouw en zullen in 1910 in gebruik genomen worden, zoodat de militaire luchtscheepvaart er dan schit terend voor staat. Genie en artillerie krjjgen aeroplanes zooveel roogeljjk met twee zitplaatsen. Een Havas-telegram meldt, dat de Marok- kaansche afgezanten gister-avond door den minis ter van buitenlandsche zaken ontvangen ontvan gen zjjn. Het antwoord van den Sultan wordt in zjjn geheel gunstig geacht en aanvaardt in begin sel de in de Fransche nota gestelde punten. TURKIJë. Uit Konstantinopel wordt gemeld, dat Ahmed Riza, de Turksche kamerpresident, of ficieus beves tigd heeft, dat hjj voornemens is, naar Athene te vertrekken om een Turksch-Grieksche overeenkomst tot stand te brengen. Hjj hoopt stellig een hecht verdrag mee naar huis te brengen. Een bewjjs voor de vredelievende voornemens van het comité «Eenheid en Vooruitgang", noemde Riza het wei geren der gevraagde 4 millioen vlootcredieten. De vloot en het leger van Turkjje en Griekenland zjjn, volgens hem, in staat om vereenigd de gemeen schappelijke belangen op het Balkanschier-eiland te beschermen. De Kretenserkwestie zal langs vriendschappeljjken weg worden opgelost. Een delegatie van Turksche en Grieksche kamerleden zal Ahmed Riza naar Athene vergezellen. OOSTENRIJK-HONGARIJE. De Oostenrjjksehe Kamer heeft gisteravond half negen verworpen de motie om het ontwerp van den radicalen Tsjech Lisy spoedeischend te ver klaren. Daar er van de verschillende tribunes kreten opgingen, deed de voorzitter de tribunes ontrui men. De Kamer is daarop begonnen met de behan deling van de dringende motie der Tsjechische agrariërs. overeen met het beeld van Lucie -"didïiï eens te paard begeleidde - en dat hem noe levendig voor den geest stond. Was het nu de ware kleindochter van den molenaar, die hier als gravin van Rheinsburo- op het slot verbleef. Hierover brak hij zich dag en nacht het hoofd en zag in, dat hij no°- geen zeker bewijs had, ten minste geen, dat voor de rechtbank als bewijs zou kunnen dienen. Hij zou dus geduld moeten hebben. De eenige, die met zekerheid dit raadsel kon op lossen, als hij in tegenwoordigheid der jonge gravin gebracht werd, dat was de molenaar Steffen. Die alleen zou kunnen zeggen ja dat is mijne kleindochter!" of: „neen, dat is zij niet 1" Doch hij was op weg of reeds in Amerika. Zijn terugkeer moest von Hellern afwachten, eer hij eenigen stap doen kon. Intus- schen verrichtte hij in het slot alle aangele genheden, die hij als bediende en schrijver te vei vullen had. Zijn uiterlijk had hij op mees terlijke wijze door middel van een pruik en een valschen baard, onkenbaar gemaakt. Nooit zou de jonge graaf hebben kunnen vermoeden, wien hij de gewichtige betrekking had toever trouwd. Nog minder kon hij denken, dat die zelfde persoon hem eenmaal zou ontmaskeren. Na het ongehoorde voorval in den molen was Gerda in een staat van vertwijfeling °-e- laakt. Zij was gebioken naar ziel en lichaam en liet alles willoos met haar geschieden. Nooit zou zij zich gewennen in dit nieuwe huis, - ZWITSERLAND, De Bondsvergadering heeft Robert Comtessetot president van den Zwitserschen Bond gekozen, met 148 van de 160 stemmen. Ruchel is gekozen tot vice-president. Comtesse behoort tot de radicale democraten. Hg' neemt de leiding van de buitenlandsche zaken op zich. 1 NICARAGUA. Een telegram uit Managua meldt, dat president Zelaya aan het Congres officieel heeft medege deeld, dat hg zg'n ontslag neemt. want als zoodanig moest zij het slot Rheinsburg thans beschouwen. Gelijk een gevangenbewaarder, die eene ge vangene bezoekt, was de jonge graaf aan Gerda verschenen. Hij bedreigde haar met opsluiting m een gesticht als zij niet bewerkte bij den ouden molenaar, dat deze zijn plan om de gra felijk familie van Rheinsburg te doen vertrek ken, introk. Gerda dacht met medelijden aan haren groot vader en vermoedde niet welk groot gevaar haar zelf bedreigde. aasd» Doch zoo lang haar grootvader leefde, had zij tijd en hoopte zij op een wending van haar treurig lot. Was hij eenmaal uit Amerika te ruggekeerd, dan moest zij een middel vinden, om zich met hem in verbinding te stellen. Door het binnentreden van de jongen graaf werd zij in hare droevige mijmering gestoord. - Gerda, zeide hij, wilt gij de goedheid heb ben mij aandachtig aan te hooren - Ik zou niet weten wat wij elkaar nog te zeggen hebben, zeide zij toonloos. - GerdaI zeide graaf, «spreek niet op dezen toon. Ik geef u mijn eerewoord, dat geen haar op uw dierbaar hoofd zal gekrenkt worden, zoo lang gij onder dit dak verblijft. Doch wees inschrikkelijk en zorg dat gij ons voorstel, om uwen grootvader te vermurwen, ingewilligd krijgt, dit zal u zeker gelukken, omdat wij we ten, dat hij elke opoffering voor u brengt." „Nooit of nimmer zal ik mijn grootvader I TWEEDE KAMER. Zitting van Donderdag 16 Dec. De behandeling der Bogrooting van Bmnen- landsche Zaken wordt hervat. De heer Schaper drong aan op betere arbei derswoningen en betere organisatie van den gezond heidsraad. In zake de volksgezondheid voerde de Regeering - meende spreker een beheer aan den smal- len kant. Spr. bracht het geval van de Sophia-stichting te Scheveningen ter sprake. Hg wees er op dat bg het volk toch reeds een vooroordeel tegen ziekenhuizen bestaat, zoodat er voor gewaakt moet worden dat de uitgebreidste hygiënische waarbor gen bg de behandeling van patiënten worden gegeven opdat het niet kan voorkomen, dat patiën ten besmet worden door een ziekte als in de Sophia-Stichting. Spreker bestree! de door de Regeenng in de memorie van Antwoord uitge sproken meening, dat de kwestie met de Sophia- stichting ten op zich ztlf staand geval is. Door voorbeelden te Leiden en elders eenige jaren geleden toonde spreker aan dat meerdere gevallen van besmetting in ziekenhuizen waren voorgeko men door onhygiënische handelingen. Wgzende op het juist gister ingekomen rapport van de commissie uit den Haagschen Raad in zake het geval der Sophia-stichting, waarop spr. thans niet diep zou ingaan daar het eerlang in dien Raad ter sprake zal komen, merkte spreker echter op dat in dat rapport toegegeven wordt dat er geen behoorlgke isoleering van de patiëntjes heeft plaats gehad. Rgkstoezicht op de gestichten van barmhartigheid achtte spreker, in het licht van bet gebeurde, en met het oog op het feit, dat het hier geen op zich zelf staand voorval betreft, een onaiwgsbaren eisch. Een dergelgke controle zou ook ten goede komen aan het verplegend perso neel in de Ziekenhuizen enz. dat vaak afgebeuld wordt. Spreker gaf eenige wenken betreffende de exa mens voor verplegend personeel. Verder wjjzend op het leit dat zich tegenwoor dig veelvuldig voordoet, dat personen die een plot seling ongeluk krggen tgdens het vervoer naar een ziekenhuis, in een raderbaar, sterven, betwgfelde spreker, of de tegenwoordige wgze van zieken transport wel de juiste is en of niet moet worden teruggekeerd tot de oude paden, nl. het dragen. De heer Ketelaar drong opnieuw krachtig aan op steun van Rgkswege aan kinder-herstel- nngsoorden en vacantiekolonies. De heer Ankerman vroeg krachtige bestrij ding van de onbevoegde uitoefening van de genees kunst en de kwakzalverg, door weJke vooral ten plattelande, een misdadige concurrentie aan onze hoogstaande en onomkoopbare geneeskundigen wordt aangedaan. Spreker drong in dit verband aan lo. op krachtige handhaving van onze genees kundige wetten; 2o. handhaving en cq. herzie ning van de wet op de artseng bereidkunst. Ook de pers kan hier medewerken om het kwaad den kop in te drukken, door voorzichtig te zjjn met het opnemen van kwakzalvers-advertenties, waarin aan het volk tastbare leugens worden opgedischt. De heer Lobman wees op het gevaarlijke van strafbepalingen tegen bet aanbevelen van geneesmiddelen. Op dit terrein moet de Regee ring zich niet bewegen. Het andere is het straffen van bedrog, bjjv. het aankondigen van genezingen door zekere middelen, van personen die nooit bestaan hebben trachten te bewegen, iets ten uwe gunste of of die uwer familie te doen, er gebeure wat wil. „Ikj klonk het vast van Gerda's lippen, „zal de wereld openbaren, welk ongehoord bedro» er gepleegd is." „Dat zal iku verhinderen, door u de vrijheid te benemen en u in zekerheid te brengen." De jonge graaf had deze woorden op ijskou- den toon gesproken en nam nu een dreigende houding aan. „Gij zult nu niet vergeten," zei hij op spot- tenden toon, „dat de gravin van Rheinsburg door twee geloofwaardige geneesheeren uit Bellijn krankzinnig verklaard is en in een ge sticht zal opgesloten worden, op den dag dat mijne familie zulks verkiest. Uw verblijf in dit slot zal geen minuut langer meer duren, indien wij dat goedvinden. De graaf had, terwijl hij deze woorden uit- spiak, Gerda steeds in het oog gehouden en den indruk bespied, dien zij op haar maakte. Deze schrikkelijke bedreiging maakte be grijpelijk een vreeselijk angstigen indruk op Gerda, die verder geen woord meer spieken kon, want het was of haar keel dichtgeknepen was. Dan verliet de graaf het vertrek, zijn lichte schreden verloren zich spoedig in het naastbij- gelegen vertrek. Wordt vervolgd,J

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1