Dagblad voor Schiedam en Omstreken. 32ste Jaargang. Zaterdag 18 December 1909. No. 9594. EERSTE BLAD. Dit nummer bestaat uit twee Maden en een Geïllustreerd Zon dagsblad. Ofticieele berichten. Kennisgeving. Stadsziekenhuis. Buitenlaudsch iNicuw». De dood van Koning Leopold II, ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden f 1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland f 2 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Boter- straat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50. PRIJS DEJR ADVERTENTIëN: Van 1 6 regels f 0.92 met inbegrip van bewijsnummer hike regel daarboven 15 cent. Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel'. i K oriierhaaldeljjk adverteeren worden uiterst bil- lijke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. Wegens het op Zaterdag invallen van KERSTMIS zal het nummer dat anders in den avond van Zaterdag uitkomt, thans Vr ij dag-avond verschijnen. H. H. Adverteerders gelieven hunne advertentiën voor dat veelgelezen nummer Vrijdag liefst vóór den middag in te zenden. DRANKWET. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, brengen, ingevolge art. 12, le lid der Drankwei, ter openbare kennis dat bjj hen een verzoek is ingekomen van, P. SCHELLEVIS, koifiehuisbou- der albier, om veriot voor uen verkoop van alcobol- bonaenden drank anderen dan sterken drank voor gebruik ler plaatse van verkoop in 2 beneden kamers van het Volkskolfiebuis" aan de Hoofd straat no. 65. en herinneren, dat, ingevolge het 3e lid van ®rt. 12 der Drankwet, binnen 2 weken na deze bekendmaking, tegen bet verleenen van de ver gunning schriftelijk bjj hun College bezwaren kunnen Worden ingebracht. Schiedam, 18 December 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. A. BRANTS. De Secretaris, V. SICKENGA. Aanbesteding. De Commissie van Administratie voor het Stads ziekenhuis te Schiedam, zal op Visdag 24 Decem ber 1999, aanbesteden de levering gedurende het jaar 1910. van Ylee>ich, vet, brood, melk en kruideniers- grutters- en koloniale waren, alles ten dienste van het geslicht. De inschrgving*b)ljeiten, zooveel mogelijk ver gezeld van monsters, moeten op den dag der aan besteding vóór 's middags 12 uren aan het Zie kenhuis bezorgd zijn. De vo rwaarden van aanbesteding liggen aldaar ter lezing alle werkdagen, des morgens van 9 tot 12 uren. De Commissie voornoemd, M. A. BRANTS, voorzitter. W. A. v. DOLDER Dzsecr. penningm. (Het overlijden van koning Leopold hééft in (geheel België diepen indruk gemaakt. Wat ko ling Leopold als vorst voor zijn land heeft ge daan, wordt overal dankbaar herdacht. Men roemt de 'genialiteit en de wijsheid, waarmede hij Bel gië tijdens zijn koningschap heeft bestuurd. Ziehier in welke treffende woorden het katho lieke ,,'Handelsbl. van Antwerpen" zich uitlaat ia 's Konings verscheiden „De koning is dood "t Is eene mare die grooten weerklank zal 'bobben in het gansche land en ook ver buiten de grenzen Van België. 'Want niet alleen was Leopold II een dei- oudste grondwettelijke vorsten van Europa, maar hien mag van hem zeggen dat, koning van ©en klein land, hij niettemin een groot koning is geweest, en een der grootste koningen van zijnen Wellicht is er niemand meer dan hij afgebro ken geweest door zijne tijdgenooten; wellicht zijn, m (den vreemde, nooit meer uitvallen tegen oenen vorst gericht dan tegen den koning der Belgen. Wg meenen dat het te vroeg is nu, om over bet werk van onzen koning een definitief oordeel Uit te spreken. Maar w'jj gelooven dat de geschiedenis, als <bo haar oordeel zal doen kennen, anders zal opreken dan zjjne tijdgenooten en dat de toe komst, onpartijdiger dan wjj, eAenn.cn zal dat wat hij wrochtte en wat hij voor zijn land beeft tot stand gebracht, groot en geniaal work ,was. Indien er vandaag hopgere idealen zijn ont staan, -indien wij droomen van een „grooter Bel gië ©en België dat in den rang der natiën eene groote plaats inneemt, een België dat de afgunst van machtigeren dan wij uitlokt, maar ook een wijs België, dat binnen de palen zijner beteekenis wil blijven en zi'ch door geen onge- pasten grootheidswaanzin laat lijden bot onzin nigheden, dan is het grootendeels aan het voor beeld des konings dat wij zulks verschuldigd) zijn. Daarom zal de figuur van Leopold II in de geschiedenis voortleven. Wij, zijne tijdgenooten, zullen die figuur onuit- wischbaar zien oprijzen voor onzen geest, tot dat ook wij zullen uitgestrekt zijn op de sponde, waarop hij thans ligt. uitgestrekt; Wij, katholieken, zullen ons herinneren wat Zijne Emin. de cardinaal in zijnen brief aan de geloovigen van zijn bisdom zegde over de gevoelens d;es konings in zijne laatste levens dagen, j „Ten volle bewust van zijnen gevaarlijken toe stand, heeft hij zelf bet verlangen uitgedrukt „d,e Laatste HH. Sacramenten zonder vertoeven „te ontvangen. Hij heeft ze vandaag met gods vrucht ontvangen, openlijk betuigend te willen „sterven in t geloof der Katholieke Kerk." 'Ook daarom zullen wij ons de figuur van JLeopold II herinneren en, met de Belgische bis schoppen voor hem aan den Oppersten Rechter vragen hem de .schatten zijner barmhartigheid te willen openen, en hem mild te beloonen voor al het goed dat h,ij tijdens zijne roemrijke regeering gesticht .heeft. Koning Leopold en de Congo. Het „H. v. A," schrijft: Op 12 September 1876 riep Leopold II, door een billijk medelijden voor die ongelukkige volks stammen van Midden-Afrika bewogen, in zijn pa leis, te Brussel, de voornaamste geleerden en ontdekkingsreizigers der wereld in ©ene inter nationale Conferentie te za'men. Onze koning, die het met die uitstekende mannen-wilde eens worden aangaande de middelen die dienden aan gewend om het Afrikaansche vasteland te be reizen en te beschaven, opende zelf de vergade ring. De lange gedachlenwisselingen die op de aard rijkskundige Conferentie .gedurende drie dagen plaats grepen, leidden tot het stichten van het Internationaal Afrikaansch Genootschap voor uit- Worsching en beschaving van Midden-Afrika. Onnoodig de ontdekking van Congo door Stan ley en de stichting van den Congo-Staat breed voerig te beschrijven. Ten gevolge van diplomatische onderhandelin gen die niet zonder bezwaren gevoerd werden, voornamelijk langs de zijde van Portugal, be sloten Frankrijk en Duitschland dc vermaarde Internationale Conferentie van Berlijn in 1884 bijeen te roepen. Bewuste Conferentie, waaraan veertien mogendheden deelnamen, werd voorge zeten door prins von Bismarck, kanselier van het Duitsche Rijk. Zij besloot hare werkzaamhe den met de Algemeen© Akte van Berlijn, vian 26 Februari 1885, waarbij het Internationaal' Con- gogenootschap werd opgeheven en Congo-Vrijstaat officieel erkend onder het gezag van koning Leo pold II. 'Op 28 en 30 April machtigden de Belgische Kamers den koning den titel van souverein van den Congostaat te voeren, doch met dit voor behoud, dat ,„de vereenigin'g van België en den Congostaat slechts persoonlijk zou wezen". Den 29 Juli werd Leopold II te Boma tot souverein van den nieuwen staat uitgeroepen. Het Congowerk was niet slechts de grootste menschlievende onderneming in den modernen tijd op .touw gezet; 't is daarenboven eene merk waardig© daad van vaderlandsliefde, waaruit eens te meer blijkt hoezeer Leopold II bezorgd was voor den voorspoed en de welvaart van zijn land. i j Op 16 Maart 1898 was de eerste Congoleesche spooiweiglijn voltooid. In 1908 eindeljjk werd 3e Congo-Staat voor goed hij België ingelijfd. (Het Congowerk zal den naam van koning Leo pold in de geschiedenis onsterfelijk doen voort leven. 1 j' En zoo in eten land van vrije gedachtenwisse- ling als het onze de stoffelijke voor- en nadoelen van de onderneming met warmte en hartstocht werden gewikt en gewogen, staat er toch iets boven allen vitlust en dwingt algemeen© betwon den ng en eensgezinden lof af, de adel namelijk en de menschlievende zijde van het koninklijk denkbeeld. De monsterachtige praktijken van het menschen- eten en de hatelijke negerhiandel, laatste sporen van barbaarschheid in gindsch© verre wereldstrek ken, zijn heden volkomen verdwenen. De geschiedenis heeft reeds in hare Annalen dit groo'tsche werk geboekt, dat de schitterendste stralenkrans is voor onzen roemrijken en betreur den vorst. De Euro peescha pers. Met groote waardeertng wordt er in de bui- tenlandsche pers over de regeering van koning Leopold geschreven. "Verscheidene Parijsche. bladen lieten bijzonde re uitgaven verschijnen, waarin het nieujws van den dood van koning Leopold werd bekend ge maakt. De „Gaulois" schrijft: „Wij zenden aan onze buren onze 'hartelijkste deelneming in hun rouw. Wij wenschen dat hun derde koning eene even roemrijke regeering hehbe als de twee eersten, en wij hebben volle vertrouwen in den nieuwen monarch". De .„Matin" bevat, een lang artikel, dat, na de geschiedenis der regeering van "Leopold II te hebben verhaald, aldus eindigt: Niettegenstaande zijn absolutisme, niettegenstaande zijne geschil len met zijne kinderen, wat steeds onaangenaam was vojr onze buren, bij. wie de familiegeest een der voornaamste karaktertrekken is, waren zij toch fier op hun koning, fier op zijne krachtda digheid, op zijn onver ze tie! ijken wil en zijn han delsgeest. Hij zal voor hen evenals voor al de volkeren, het voorbeeld zijn van wat een man, die weet wat hij wil, voor bet goede doen kan. De „Times" bevat ©en rouwiartikel van meer dan vijf kolommen, beginnende met deze woor den: „Door den dood van Leopold II verliest de wereld ©en buitengewoon man." Daarna geeft Ih-et blad heel de levensbeschrijving en eindigt) met een woord van lof over den troonopvolger, prins Albert. Be „Pall Mali Gazette" noemt koning Leopold een raadsel; zijn schranderheid en talent voor zakendoen even duidelijk als zijin ethische onge voeligheid. Leopold verloochende niet de leer der dieugd, Ih'ij was immers eenvoudig niet in staat de zedelijke krachten die in de wereld een rol spelen te beseffen. (Hetgeen de „Globe" zegt is het zachtzinnigste. Dit blad merkt op dat koning Leopold in elk geval eerlijk er naar gestreefd heeft zijn grond wettelijke plichten als koning der Belgen te ver vullen. De „Globe" hoopt, dat de hiervoor dank bare Belgen de onvorstfelijke zijde v;an Leopold's karakter zullen kunnen vergeten. De nieuwe koning. Prins Albert zal de regeering voeren onder den naam van Albert I, en op Donderdag a.s. den dag na de begrafenis-plechtigheid, voor de beide Ka mers den inhuldigingseed afleggen. De proclamatie. De volgende proclamatie, geteekend door de ministers, is gister gepubliceerd De Belgische natie komt haren koning te ver liezen, den zoon van een doorluchtigen vorst, waarvan het aandenken voortdurend als een ver eerd symbool van het grondwettelijk koningschap zal blijven. Heden bezweek Leopold II, na eene regeering van vier-en-veertig jaar, in zjjn volle werkzaamheid, terwjjl hjj tot zjjn laatste uur het beste van zjjn leven en van zjjne krachten gewjjd heeft aan de grootheid en den voorspoed van het vaderland. Op 17 December 1865 sprak de koning voor de vereenigde Kamers deze merkwaardige woorden, waaraan sindsdien herhaaldelijk met voldoening herinnerd werd ïlndien ik aan België geen schitterende regee ring beloof, geljjk deze, welke zjjne onafhankelijk heid heeft gegrondvest, noch een grooten koning, j geljjk hjj, dien wjj beweenen zoo geloof ik ten minste toch een Belgische koning te wezen met hart en ziel, wiens gansche leven den lande toe behoort." Wjj weten, met welke machtige wilskracht de ze heilige belofte gehouden en overtroflen werd. Het vestigen van den Atrikaaoschen staat, wel ke heden de Belgische kolonie van den Congo uitmaakt en welke het persoonijjk werk des ko nings was, is een feu, eenig in de jaar boeken der geschiedenis. Het nageslacht zal zeggen, dat het een groote regeering en een groot koning was. Het in rouw geuompeid vader land moet waardig nem vereeien, die bij zjjn ver dwenen zulk een werk acnteriaat. Het stelt al zqne hoop m de trouwe en reeds zoo dtkwjjls be komen medewerkmg van den prins, die geroepen ts om voortaan de lotsbestemmingen in België in handen te nemen. Hg zal zich weten te richten naar de uitstekende voorbeelden van hen, die met de hulp der Voorzienigheid de weldoeners waren van bet Belgisch volk. Het testament. De »boir bevestigt, dat de Koning bjj het aan brengen der zegels op het testament zeide»Ik sterf in den Katholieken godsdienst en vraag ver giffenis voor de fouten, die ik heb begaan of zou kunnen hebben begaan." »Ik vermaak de 15 millioen, die ik van mjjn vader geërfd heb aan mgn kinderen en verzoek, dat de begralenis eenvoudig zal zjjn, 's morgens om 7 u. zal plaats hebben en, dat het personeel van het kasteel den stoet zal volgen. De »Monneur". publiceert de oprichtingsakte vanLa Compagnie foncière, industnelle et com- merctale pour Conservation et Embeliissements de sites. De oprichters, waarvan de Koning de eerste is, verklaren een maatschappij te gronden met een kapitaal van '12.400.000 tres. Volgt de opsomming van de bedragen des Konings. Niettegenstaande het industrieeie doel, dat uit de benaming der maatschappij zou moeten volgen, zou het doel van den Koning zijn geweest er een gedeelte van zjjn fortuin in te plaatsen, ten einde zjjn dochters te onterven. 1 i Baronnes V a u g h a n. Zeoals te. begrijpen, wordt er in België nog druk gesproken over Baronnes Vaughan. Deze dame zou de Koning pngeveer 8 jaar geleden hebben leeren kennen, volgens sommigen te Ostende, volgens anderen te Dover. Zij heette toen Blanche Lacroix en was de wettelijke .dochter van den congierge der Fransche legatie te Boe dapest. Haar 0utters zijn Parijzenaars uit de Ba- tignollebuurt. Als souverein van 'den 'Congo verhief Leopold haar tot baronnes 3e Vaughan. Koning Leopold is met haar kerkelijk gehuwd en uit dezen echt zijn twee kinderen, Lucien en Philippe, die den titel van graaf van Tervueren hebben gekregen. t De correspondent van het „Hbl. v. Antw." van Brussel, schrijvend vóór het afsterven des konings, zegt: i „In de wandelgangen der Kamer hield men zich met niets anders bezig d,an met de ver klaringen van den eerw. heer deken van Laeken. „Men vraagt zich af tot waar de gevolgen' van een huwelijk kunnen gaan, pi is het enkel voor de Kerk gesloten? „Men vraagt zich af welk het geheimzinnig testament van den koning is „Zoo vervullen zich de sotnbere voorgevoe lens, volgens dewelke bij den dood des konings' misschien groote moeilijkheden zouden oprijzen voor het land". In de Belgische bladen vinden wij nog het volgende gemeldi Barones de Vaughan heeft bijna den geheelen dag doorgebracht met bidden en weenen in de sterfkamer. Zij heeft een krans viooltjes op het voeteneind van 's konings bed doen neerleggen. ,Le Soir" meldt, dat de Paus aan den nun tius te Brussel heeft, doen weten, dat het hujwe- lijk van koning Leopold met barones de Vaug han te San Remo voltrokken is. Het is dus uit nemend geldig, in de oogen der kerk. De Paus zou hieraan hebben toegevoegd, dat de nuntius dus de barones te hulp moet komen,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1