Dagblad voor Schiedam en Omstreken. Ofticieele berichten. Stadsziekenhuis. Buiteniandsch iNieuws. ï*e dood van koning Leopold II. PARIJSCHE KRONIEK. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen en kost voor Schiedam per 3 maanden ƒ1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland 2 per kwartaal Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons BureauBoter- atraat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN: rmf 6 regels 0.92 met inbegrip van bewijsnummer Elke regel daarboven 15 cent. Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend Ingezonden mededeelingen 25 cent per recel' vooiherhaaldeijjt adverteeren worden uiterst bil lijke overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39 Aanbesteding. De Commissie van Administratie voor het Stads ziekenhuis te Schiedam, zal op Vrjjdag 24 Decem ber 1999, aanbesteden de levering gedureude het Jaar 1910, van Vleesch, vet, brood, melk en kruideniers- grutters- en koloniale waren, alles ten dienste van het gesticht. De inschrgvingsbiljeiten, zooveel mogeljjk ver gezeld van monsters, moeten op den dag der aan besteding vóór 's middags 12 uren aan het Zie kenhuis bezorgd zjjn. De vo'rwaarden van aanbesteding liggen aldaar ®r lezing alle werkdagen, des morgens van 9 tot Uren. De Commissie voornoemd, M. A. BRANTS, voorzitter. W. A. v. BOLDER Dzsecr. penningm. De overbrenging van het lijk. Zaterdagsavond werd aangaande de plechtige wwerbrenging van het lijk van koning Leopold kn Laeken naar Brussel het volgende uit Brussel Deseindj (Hedenavond had de overbrenging van het lijlk konings plaats. Geheel Brussel is op de been de straten, waardoor de lijkstoet zal trekken, zijn overvol, temeer daar het weder gunstig is. e lantaarns zijn met een dun rouwfloers om hangen en men verdringt zich voor de vensters. /Tegien half acht worden de regimenten van de ULvacht en de cavalerie van den burgeilwacht v°nr het paleis van Laeken opgesteld. Om acht a'Jr precies verlaat het lijk, gedragen door on- ^officieren, het Pavilion des pal miers. De troe- ^e'1 presenteeren het geweer en de kist wordt den lijkwagen geplaatst, die getrokken wordt oor zes paarden, met zwarte dekkleeden. In e verte branden de kanonnen los. De menigte Ofttblioo.t zeer eerbiedig het hoofd, terwijl de stoet, 'ri'"t indrukwekkend décor, door de duisternis van J'1 park gaat. ^tet getrokken sabel trekken eerst de gendar- voorbij, dan volgen drie escadrons van de 'Jfwacht. De lijkwagen wordt voorafgegaan door Vl«r voorrijders in grijze livrei, die hoeden dra aft met crêpe afgezet. Sommige ruiters dragen akkels in de hand, die een trillend licht werpen °P den lijkstoet. De lijkkist is bedekt door een groote, zwarte ïkwade, waarop een met rouwfloers omhulde rnngskroon is geplaatst. Dan volgen de rij- 'gien van de hofhouding, waarin plaats ge iteen hebben prins Albert, en alle waaidig- *®idsbekleeders van het koninklijk huis. De ;Wordt gesloten door een regiment van de "J'wacht. Om negen uur is men het koninklijk paleis Haderd, en de {roepen presenteeren wederom et geweer. In de vestibule van het koninklijk aleis wordt het lijk ontvangen door do voor- flttters Her beide Kamers, de ministers, alle ^ere dignitarissen en door hen, die de acte an overlijden omderteekenden. Op een groote atafalk wordt de kist neergezet. Net lijk zal tot den dag der begrafenis be- ^^t worden door de kolonels van het Brus- ^kche garnizoen. Nauwelijks was de lijkstoet gepasseerd of de ''atitenventers begonnen met luid geschreeuw het ■Hret van barones Vaughan te verkoopen. bister (Zondag) was er van 14—3 uur gelegen- ^e'd voor het publiek om bet stoffeljjk overschot van ^öuing Leopold, dat op een praalbed in de Salie P Penseur van het koninkljjk paleis lag uitge lekt te zien. Een enorme menschenmassa defileerde gedurende e*en tjjd voor koning Leopold's Ijjk. De begrafenisplechtigheid. e «Moniteur" publiceert het programma van cermonieel bjj de begrafenis van koning °pold. ^e uitvaart zal plaats hebben Woensdag 22 ecember in de kerk van St. Michel et Gednle, *es v.m. li uur. Men zegt, dat kardinaal Mercier de lijkrede zal houden. Het Ijjk zal onmiddellijk na de uitvaart worden overgebracht naar Laeken. teneinde het daar bjj te zetten in den koninklijken grafkelder. De inhuldiging van koning Albert I. De nieuwe konitg en koningin zullen door een delegatie van 12 senatoren en 12 deputes worden ontvangen bij het binnentreden van het gebouw der volksvertegenwoordiging. Er zullen in de Kamer talrijke voorname per sonen, delegaties van buitenlandsche hoven, de bisschoppen, officieren en diplomaten bij dé in huldiging tegenwoordig zjjn. Ongeveer 500 invitaties zijn er rondgezonden. t 'Prinses I^ouise. De correspondent van de „Matin" te Boeda- Rest seinde gisteren, dat prinses Louise, oud ste dochter van den koning van België, en ge scheiden gemalin van den kroonprins van Sak- sen-Coburg-Gotha, op het telegrafisch bericht van den dood haars vaders, een telegram zond aan ïaar jongste zuster, prinses Clémentine en aan haar neef, den troonopvolger, prins, weldra ko ning Albert. Den laatste seinde zij, dat zij als hoofd van' de^ familie te Brussel zou komen. „Ik reken er op zeide zij in haar telegram, „in u een steun te vinden, in den naam van harm dien wij be mind en verloren hebben, en in naam van den. gene, dien wij beiweenen." Zaterdagochtend om 1 uur heeft de prinses Boeda-Pest verlaten, om naar Brussel te rei zen. In ©en telegram uit Brussel aan de „Beri. Lokal Anzeiger", vinden wij een mededeeling over de schulden van prinses Louise. Te Brus sel bevindt zich volgens dit bericht thans een deputatie van een consortium van schuld eischers, hetwelk nog een aanzienlijke vorde ring op de prinses heeft, waarvan de vervaltijd wierd bepaald op het oogenblik, dat zij door overlijden of schenking in het bezit van een groot© som golds zou komen. De vorderingen van deze zoogenaamde „oudere schuldeischers", bedragen gezamenlijk anderhalf millioen» francs' wijl het grootste deel der schuld reeds betaald werd door den kroonprins van Saksen-Coburg, O" bestreden werd uit de opbrengst van de juwieelen der prinses. De prinses heeft later evenwel weer nieuwe groote schulden gemaakt. Do zich te Brussel bevindende schuldeischers! hebben reeds de eerste stappen gedaan, omj zic-h bet hun toekomende deel der erfenis te verzekeren. Volgens de „Gazette" heeft de -advocaat van prinses Louise bij de bestuurders der banken beslag doen leggen op alle depóts, die zich er ten name van haar vader of v(an barones Vaughan mochten bevinden. Hij heeft verder den execu teurs-testamentair kennis gegeven van het ver bod -om eiemg papfer te vernietigen. Uit Brussel wordt geseind Zondag-ochtend verdrong zich voor de gare du Nord alhier een groote menigte, die met spanning de aankomst van prinses Louise afwachtte De menschen zjjn echter teleurgesteld huiéwaarts moeten gaan. Met den trein uit Keulen was wel graaf Lonyay, de gemaal van prinses Stefanie, meegekomen, maar prinses Louise niet. Graaf Lonyay stapte in een gereedstaand bof- rjjtuig, waarmede bij in snellen draf naar het paleis van de gravin van Vlaanderen reed, waar prinses Stefanie gelogeerd is. Inlichtingen, aan de Brusselsche bladen verstrekt aangaande prinses Louise, melden, dat de prinses die met een gevolg van 13 personen Weenen had verlaten, naar Brussel heeft geseind, dat zjj te Keulen eenig oponthoud zou hebben en niet eerder dan heden- (Maandag)morgen te Brussel zou arriveeren. Madame Jaspar, advocaat van prinses Louise, is naar Keulen vertrokken, waar zjj een bespreking zal hebben met twee advocaten, die uit Weenen zjjn meegekomen. Barones Vaughan. Het bericht, dat barones Vaughan uit België zou worden gezet, wordt thans met beslistheid tegenspreken, De baronnes is gistermorgen per auto van haar villa van den Borght naar het kasteel Siuyvenberg Vertrokken, waar zjj een langdurig onderhoud moet hebben gehad met baron Golfinet, secretaris van den overleden koning. Het 'groote publiek vraagt zich af, in hoeverre zij in des Konings testament bedacht is? Het behoeft wel geen betoog, dat de ongeloofelijkste verhalen de ronde doen. .Wij zullen de alleron- geloof-elijkste, wat beteekent honderd millioen waarover in café s, op visites, op- vergaderingen gepraat wordt stilzwijgend voorbijgaan. De Brusselsche correspondent van de „Matin" noemt hooge cijfers, maar zijn verhaal heeft iets waarschijnlijks door den samenhang der feiten, die hij weergeeft. Niettemin laten iwjjji het geheel voor zijn rekening ,en .geven het a titre de curio- sité. „Ik meen me -niet te vergissen", al'dus de cor respondent, „wanneer ik ,zeg, dat de Koning in zijn testament niets bijzonders ten haren gunste be paald heeft. Dit zou zonderling kunnen schijnen, wanneer men niet reecis lang, minstens tjwee jaar, wist dat de Koning voor Mme. de Vaughan en haar kinderen gezorgd heeft. Men herinnert zich, hoe bij de onderhandelingen naar aanleiding van de overname van den. Congo-, de Koning beschuldigd werd, 30 millioen francs ten haren gunste uitgetrokken te hebben. De heer Jansen, de leider der radicalen in de Kamer, gaf zulks daar en in de pers openlijk te kennen. De wijze waarop Z. M. deze millioenen uittrok zou om een gematigd woord te bezigen, z.eer handig zijn .geweest. Behalve deze 30 millioen zou Mme. de Vaughan het kasteel van Balinc-ourt en verschillende be zittingen in België zoowel als in Frankrijk, die de Koning op haar naam kocht, haar eigendom kunnen noemen. In 't k-ort, men kan er zeker van zijn1, dat de Koning la baronne de Vaughan en haar kin deren niet onverzorgd achter heeft ge-laten." Een journalist van een Parjjsch blad is eeD zuster van baronnes Vaughan, die op de markt te Parjjs groenten verkoopt, gaan interviewen. Zjj heet Marie De la Croix en vertelde, dat zjj thuis met z'n zestienen waren. Zeven kinderen zjjn er dood. Baronnes Vaughan is de jongste zuster van haar. Het laatst heeft zjj baar 9 jaren geleden gezien bjj de begrafenis van haar vader. Met de baronnes heeft zij verder niet de minste relaties meer gehad. Haar andere zusters echter wel. RUSLAND. Is'wolski is tot lid van den Rijksraad benoemd met behoud van zijn post als minister van bui- tenlandsche zaken. FRANKRIJK. (Van onzen Parijschen correspo7ident.) Parjjs, 17 December 1909. Terwjjl in de Kamer de begrootingsdebatten voortduren en men het contract tot overname der Westerspoorwegmaatscbappjj door den Staat heeft goedgekeurd, behandelde de senatoren de arbeiders pensioenenwet, waarvan het een ongeluk moet genoemd worden, dat zjj, noch de Staat, noch de patroons en evenmin de arbeiders, die alle drie daaraan hun aandeel zullen betalen, tevreden stelt en aun het land jaarljjks enorme sommen zal gaan kosten. En alsof het toeval dienen moest, heeft de enquê;e commissie van den Senaat belast met de liquidatie der congregatiën na te gaan nu juis1 een bres in de muur geschoten waarachter het beruchte milliard dier congregatiën wat in de pensioenskas der arbeiders zoude vloeien en nu blijkt zoo goed als weg gemoffeld te zjjn, daar volgens het laatste rapport dat milliard tot vjjf milloen vierhonderd veertienduizend zevenhonderd een en negentig francs is ingesmolten. Hoe zjjn deze verschrikkeljjke verliezen, dit monsterfallict, deze reusachtige roof te verklaren Om goed de mysriflcatia, het schandaal en zjjne oorzaken, de medeplichtigheden en de misdaden welke deze groote onderneming van politieke plun deringen en gerechtelijke goochelkunst verbergen, te begrjjpen, moet men eerst weten hoe de liqui- dateurs gewerkt hebben en, vervolgens de afge vaardigden nagaan, die het plan ontwierpen en den slag leidden. Het was om den gang van de enquête, welke noodig geworden was te bespoedi gen, dat de heer Provost de Launay den 29 December 1907 aan den Senaat vroeg, teneinde geheel het licht te doen .schjjnen, de gerechteljjk gevolmachtigden met de liquidatie der congrega tiën belast te doen samenwerken met de ambtenaren die de publieke ontvangsten beheeren. Denspreker kostte het weinig moeite te bewjjzen dat de liqui- dateurs niet als de curators in een gewoon failliet kunnen behandeld worden. Nooit, zeide bjj, is een curator in den speciaien toestand geplaatst geweest, goederen van die waarden, door een uitzonderings wet, voor zulk een doel speciaal gemaakt, te liquideeren. Hjj voegde er met niet minder grond bjj dat, in de gewone failliten de gefailleerden rekening kunnen vragen aan de rechtbanken welke al de schuldeischers en belanghebbenden kunnen hooreneene ontbonden congregatie heeft geen bestaan meer. Wie kan hier nu komen zeggen Gjj hebt mjj ontroofd, gjj hebt mjj kosten in rekening gebracht, zooals niet uitgesproken pleidooien enz., welke in werkelijkheid niet bestaan en dezen moet gjj recht vaardigen of vergoeden. De congregatiën hebt gjj ontbonden zjj hebben geen vertegenwoordigers meer en omdat zjj, daar als lijken ter aarde liggen, stroomen wolken kraaien er op af om ze te verslinden zonder dat iemand ze verdedigen kan. Welnu bjj een uitzonderings wet een bizonderen toestand door u in 't leven geroepeL,behoort eenespeciale verantwoordelijkheid Daarom zeg ik ook zjjn zy zwaarder verantwoor- deljjk en schuldiger indien zjj hun plicht niet deden dan een gewone schuldige die wat ont vreemde, omdat de gewone ambtenaar iemand voor zich kan vinden, die het ontstolene kan terug- di-chen, terwjjl hier niemand kan opstaan om rekening en verantwoording te vragen, dan wij en daarvoor sta ik hier op de tribune. Nmnegen- staande den weisprekenden aandrang van den senator Le Provost de Launay en het benoemen eener commissie van enquête wisten de ware verantwoordelijken zich faaodig te verbergen. Alles werd aangewend om een ernstig en compleet onderzoek, vooral vóór de verkiezingen, te doen mislukken. En daarom zjjn de besluiten den 8sten dezer door de enquête-commissie van den Senaat genomen eene geoeurtenis en voor vden verre van aangenaam. Er werd eerstens besloten stappen bjj de regeering te doen om den afto-p der liquida ties, welke op een lamentabele wyze Jang duren, te bespoedigen, doch wat een belangrijker resul- taat mag genoemd wordeD, is het volgende Na een lang debat over de propositie van den heer Le Provost de Launay door den heer R10n onder steund, werd overeengekomen, dal al de tot hier toe aangenome versiageD, evenals allen welke bjj de commissie nog zullen inkomen, openbaar ge maakt moeien worden. Verschillende ambtenaren met liquidaties belast, zjjn reeds ernstig berispt geworden en het is niet van belang ontbioot hier eens aan te halen wat door den president der enquête-commissie Combes, bjj een interview, dienaangaande werd medegedeeld. «Ziedaar I wat zjj van mjjn werk gemaakt heb- «ben, eene bandietenonderneming. De moderne «maatschappij had zeker het recht de congregatiën «te ontbinden en hunne nuttelooze reserve van «menschen en rykdommen terug te nemen, doch «niet om ze zonder contrêle aan de ^wraakzucht dervampyren ove'rte «leveren. Een liquidateur is vertrokken, en «anderen zullen hem wellicht volgen, om zooge- «naamde gezondheidsredenen, welke veel op mis- «dadige uitvluchten geleken. De eer der Republiek «eischt dat men verder tot in den grond onder zoekt, het licht doet schjjnen en de schuldigen straft." Hierop werd Petit Père aandoenlijk. Het had hem, als zoovele anderen, geen moeite gekost zich te verrjjken, kasteelen en paarden te bezitten J doch hjj bleef liever in zjjn eenvoudige woning om evenals zjjn voorvaderen met het hoofd om hoog voor zjjn deur te kunnen staan en de voor- bjjgangers in de oogen te kunnen zienDaaronder zullen er zjjn die zeggen, «Het is een apostel" en weer anderenHet is een sectaris." Doch de «trots mjjns levens is, dat er onder die tegenstrjj- «dige beoordeelaars er geenen kunnen zjjn die zeggen«Het is eenschurk!" Er zjjn hier dus schurken in 't spell Wie zjjn 't Dit interview van Combes belooft dus belang- rjjke onthullingen, welke aan het land de juiste

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1