Dagblad voor Schiedam en Omstreken. A b a a n e e f t D op do taie Scüieüamscne Conram n gratis Mimmrt Zandajsmad pj 101.11.rat, o.4Jp. vil fi.35p. 3vl 32ste Jaargang. Dinsdag 21 Deeemher 190*) No. 9596. ^feuilleton. Oadar valschen naam. Ofücieele berichten. POLITIE. Kiiitenlaiidsch Nieuws. De dood van koning Leopold. Stateu-Geueraal. Verspreide berichten. ABONNEMENTSPRIJS: Dit Wad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden ƒ1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland 2.— per kwartaal Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Boter- straat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 1-6 regels ƒ0.92 met inbegrip van bewijsnummer Elke regel daarboven 15 cent Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel' 18*e"mslV/faT;"e*"»6n° °iterSl De politie brengt aan de ingezetenen in herin nering le. dat bet schrobben der straat alleen ge oorloofd is op de 4 eerste werkdagen der week des voonmddags tu scüeu 8 eu 11 uur. 2. dat het by vriezend weder verboden is de straten of stoepen te schrobben, ie dweilen °t te boenen, uaarover water te doen uitloopen °f te gieten, en aan de straat glazen te was- Schen. Alle toebereidselen hebben plaats voor de hitvaart van Koning Leopold en de troonsbestjj- 8'bg van koniDg Albert I. Terwgi een groep werk bieden arbeidt aan de inricbting van het gebouw der Kamers voor de inhuldiging van Albert I, bobben andere werklieden zich aan 't werk gezet In de St. Gudula kerk, die voor de ijjkplechtig- teden in een onmetelgken rouwkamer /al veren gd worden. De groote kerk zal, geheel gehuld •h rouw met zilveren franje afgezet, een werkelgk Wdrukwekkenden aanblik bieden. Prinses Louise. Het „Ilandelsbl. yan Antw."', gister-ftvtoamd spre- «■ude over de dien dag vervyacht iwioralende prinses Eauise, schreef: "Wij vernemen nu officieel dat zij; eerst heden avond hier zal komen. E- K. H. zal vergezeld zijn van Mtenant-gtena- raal Donny, door prins Albert haar tegemoet Sozonden. De prinses zal afstappen te Schaerbeefc, waar Monies de Fierlant,, haar als eeredame toege- ^W&en, haar aifwachten zal. Een hofrijtuig zal haar rechtstreeks brengen haar het paviljoen, gezegd de Belvedère, door Erins Albert tot hare beschikking gesteld. Het Betvedère-paviljoen is het oud' verblijf van Eposes Clementine. rinses Louise zal enkel vergezeld zijn van kamermeid. Det was stellig dat de hartelijkheid en dei ^•"zoeningsgezindheid van koning Albert niet pochten, noch konden gaan, tot het toelaten,, at zij in ons land zou komen, m:et een sleep ^a'1 rastas en afhaalders, die de ongelukkige, cQtgeloovige vrouw overal vergezellen. Eij heeft dien sleep te 'Keulen moeten achter Ufcen. Eij zaj hier aan het hof troost en liefde vin- 1 Waarop zij recht beeft, pp voorwjaarde van ingetogen leven te leiden en definitief af té A-*1 van die levenswijze, die een voorwierp van fheid waren voor allen die de koninklijke "Uke liefhebben. iW iat er van zij, het gehaar van prins Albert, die zijne familieleden met open urmen ontvangt, zal in het land algemeene goedkeuring vinden,". Uit Brussel worüt nauer geseind Prinses Louise is gisteren-avond aan het station Scüaerbeek aangekomen. Zjj werd ontvangen door generaal Bricoux en een hofdame. De memgie juichte de prinses, die zich naar het paviljoen Bel vedère ie Laken heeft begeven, hartelgk toe. De prinses is zeer verouderd. Haar gelaatsuitdrukking wjjst op vermoeidheid naar geest en naar lichaam. Met haar fioancieele positie is het zeer slecht gesteld. Onder de vertegenwoordigers van Hoven en Re geeringen, die de begrafenis van Koning Leopold zullen bgwonen, kunnen nog genoemd worden, de Duitscne kroonprins, de broeder van den koning van Engeland, de hertog van Connaught, aartshertog Leopold Salvator, prins Ruprechi van Beieren en minister Viviam, den Framchen mi nister van Arbeid, Dujardin-Beaumetz, den onder staatssecretaris van Scnoone Kunsten, en senator Dechais. Deneer Viviam, die, naar men weet, socia hst is, zal van zjjn leven wel nooit gedroomd heb ben, dat hem een dergelijke opdracUt ten deel zou vallen. Barones Vaughan Barones Vaughan is om één uur gister middag naar Parjjs vertrokken. Haar vertrek had onopge merkt plaats aan het ZuiderstauoD. Zn droeg zwaren rouw. - Men seint uit Parjjs Barones Vaugdan is gister-avond om 5.20 hier aangekomen. Zjj- weigerde ieder interview. Telefoonnummer 85 Postbus no. 39. der voorgestelde candidaten vond steun bij beide partijen "Het is zeer goed mogelijk, dat aan de crisis ©en spoedig einde gemaakt wordt door een re constructie van het tegenwoordig kabinet. Wen- ceslao de Lima zou minister-president blijven, terwijl de ministeries van Financiën, Publieke Werken en Justitie in andere handen zouden komen. j 85 Boeiende Roman. Naar het Duitsch PORTUGAL. Het Portugeesche ministerie-Wenceslao de Lima heeft, naar telegrammen reedis meldden aan ko ning Manuel ontslag aangevraagd, hetgeen onmid dellijk door den koning werd toegestaan. De redenen, die den kabinetsraad van Zater dag deden besluiten, niet langer het verantwoor delijk gezag in handen to houden, liggen niet al te zeer voor de hand. De onmiddellijke aan leiding (Schijnt een conflict te zijn tussehen het ministerie -en den bisschop van Beza. Einde Oc tober (Stelde de minister van Justitie, Medeiros, aan den bisschop den eisch, twee door hem ont slagen leeraren aan het -bisschoppelijk seminarie opnieuw te benoemen. Heelwel de bisschop wei gerde aan dezen eisch van minister Medeiros gevolg te geven, wilde de ministerraad niet tot ©en (vervolging van den prelaat besluiten. Dien tengevolge vroeg minister Medeiros ontslag aan en zijn portefeuille kwam „ad interim" in han den van den premier. Alle pogingen, door De Lima sinds dien ge daan, om voor het ministerie van Justitie een nieuwen titularis te vinden, mislukten. In het kabinet-'zelf was een dubbele strooming ontstaan ITALIë. In dé Kamer is gister beraadslaagd over dq ministerieel© verklaring. Sonnino zeide, dat hij om een kabinet te vor men ©en beroep heeft gedaan op. de eminenste mannen der verschillende groepen. De constitutio neel© liberale partij zal nimmer de bestudeering der hervormingen uit het oog verliezen. De be grooting toont de noodzakelijkheid van uitbreiding der nationale voortbrenging aan. De minister hield staande, dat het dringend noodzakelijk is de ma ritieme diensten te vereenigen. Hij zeide voorts vertrouwen, te stelien in de vaderlandlievende wijsheid der Kamer, die beooirdeelen zal of de door hem op dit gebied in te dienen wetsont werpen nuttig voor het land zijn. Voor het oogen blik vraagt de regeering slechts een korte wel willende afwachtende houding. De Kamer heeft ten slotte met 224 tegen 65 stemmen de voorloojrig© begroeting aangenomen. SERVIë. Ju ide Kamer hóeft een nationalistische afge vaardigde een motie ingediend, waarin verklaard werd dat de Koning, als zijnde niet ontvangen door buitenlandsche Hoven, diende af te treden. Er ontstond een onbeschrijflijk leven en de voor zitter weigerde de motie te laten behandelen. De bladen, die van de zaak melding hebben; gemaakt, zijn in beslag genomen. JAPAN. De Duitsche Kabelmaatschappij meldt uit Tokio, dal de Ja.pansche begrooting, die Zaterdag inge diend is, in inkomsten ©n uitgaven met 534 mil- lioen jen sluit, d. i. 15 millioen meer dan ten vorigen jare. Ue inkomsten uit belastingen zijn ten gevolge van een plan tot belastinghervorming op 9 millioen minder geraamd. De civiele lijst is van 3 op 41/2 millioen jen, de bezoldigingen van ambtenaren en militairen met 30 pet. wat 9 millioen maakt verhoogd. Verder is het fonds voor schulddelging met 71/2 millioen jen verhoogd. De uitgaven voor het leger zijn met 4 en die van het ministerie van verkeerswezen met U/2 millioen verminderd. teten om er beurzen van ten hoogste 200 in het jaar voor twee jaar van te verleenen; aan docenten of studenten die zich aan eenig geneeskundig onderzoek wijden. Uit Rome wordt aan de xKölnische Zeitung" gemeld, dat kardinaal Satolli dezer dageD weel een aanval heeft gehad van een nierziekte, die in Juni zjjn leven bedreigde. Genezing schjjnt bui tengesloten te zjjn. De pest blijkt aan den Equator nog hevig te woeden. Volgens een draadbencht uit Guya- quil hebben zich in de eerste helft van December 64 gevallen van builenpest voorgedaan, waarvan 22 met doodeljjken afloop. Da verwachting dat de Australische stad Sydney tengevolge van de werkstakingen in duis ternis zou gehuld worden, is maar al te zeer be waarheid. De spoorwegmaatschappijen hebben geen steenkolen voor de gasmeatschappg kunnen aan voeren 70.000 personen waren aldus eergister- Vond van licht beroofd. - Ingevolge h©t beroep ingesteld door de tol- wachtster Mayer heeft het Hof van Beroep te losen, in tegenstelling met de rechtbank in eerste instantie, geconstateerd, dat het kind bij deif burgerlijken stand te Berlijn ingeschreven als graaf Joseph Kwilecki, niet is de zoon van den graaf en de gravin Kwilecki. Dientengevolge heeft ge noemd Hof graai Kwilecki veroordeeld om het kind aan de 'tolwachtster terug te geven. De Russische Doema heeft gisteren, ondanks de oppositie van de nationalisten en de uiterste rechterzijde terzake van de hervorming der rech terlijke procedure een amendement aangenomen, waarbij het gebruik der plaatselijke'dialecten w>ordt toegestaan daar waar de Russisch sprekende be volking niet de meerderheid vormt. Een draadbericht uit Managua meldt, dat de heer Madriz, die waarschijnlijk den heer Ze- laya in het presidentschap zal opvolgen, gisteren aldaar met geestdrift is ontvangen. Dr. Charles Graham, vroeger hoogleeraar in de scheikunde aan University College te Londen, in November overleden, heeft 35,000 nage- TWEEDE KAMER. Zitting van Maandag 20 Dec. In de hedei middag gehouden ziuing der Tweede Kamer werd het algemeen debat over de Oorlogsbegrooting. voortgezet. De heer Ter Laan bestreed de voorgenomen uitbreidmg van het contingent tot 23.000 man. Van de belofte, dat de uitbreiding van het con tingent tot verkorting van den diensttijd zou lei den, is niets gekomen. Spreker noemde den te- genwoordigeu Min. van Ooriog militairistiscber dan eenig ander minister en criu-eerde de diensiricb- ting als verderfelijk. De socialisten zjjn van plan een motie tot onderzoek naar de besteding der militaire uitgaven voor te stellen. Spreker keurt ten zeerste het duel af tussehen de heeren Roemer en Capellen en de decoratie van kolonel Roest van Limburg, die door het hoog gerechtshof schul dig was verklaard aan machtsmisbruik. 8ta e échter Bernhardt was van zijn stoel opge- 1 en stond tegenover den fabrikant Weller. 'erb' a6 gestalte van den ouden jurist was iets 4°or(] ekkeDds' en z^n blik, dien hg vast en töo riDRend op den fabrikaat gevestigd had, was *Üh9 eng dat bÜ bem niet kon wederstaan en q °°f?en naar den grond richtte. br dlt oogenbiik maakte Bernhardt geen mis acht Va° Z^Q recbt' blJ herinnerde den fabrikant be8ing aan bet onrecbt» dat bg aan Fred Weller •bede eene onderneming beginnen, waar- *erhefrttl"ioenen 8emoeid zÜa, gmg Bernhardt met l®h ee VaD •Stena voort' met vreemde kapitalis- Ven0r De zaak in het leven roepen, die vooruit als «brr eu te beschouwen isl Nooit zult gedecon- b'eden 'eiWan den °uden Stefïan het hoofd kunnen d»ar n Vs beb Bn' grondig van de verhoudingen ®erste k r °P de bo°Ste gesteld, zoodra ik het die gij .ncbt ln de couranten las, van de plannen, *h het 1 door die bergwerken en ijzergieterij leven te roepen. - Weet, dat gij voor het terrein dat op Rheins- burger gebied hgi, aan de in diepe schulden ver- keerende familie, die zich nog met de grootste moeite kan staande houdeD, een hoogen prgs wilt betalen. Doch de familie Rheinsburg heeft niet het minste recht iets van haren groQd te verkno pen, daar een proces door den molenaar Steffen die zgne rechten op die eigendommen laat gelden' aanhangig gemaakt is. Ik heb de zaak voor den molenaar Steffen ter hand genomen; hjj zelf be vindt zich thans op eene reis naar Amerika, en ik zal als zjjq zaakwaarnemer, tegen eiken ver koop van eenig terrein opkomen. Dat zal ik afwachten, zei de fabrikant op kou den toon. Thans was zjjn trots ontwaakt en hg wilde tot el en prgs zgn voorgenomen plao verwezenlijkt vi?a,*, A°l blertoe was hem - alvorens hg Fred Weller had leeren kennen alles gelukt. Hg zou thans het geluk, dat hem in deze on derneming toelachte, den rugkeeren. Dat nooit 1 Hg was nog in de kracht van zgn leven. Hij ge voelde nog reuzenkracht, als het er voor ging een eenmaal vastgesteld plan te verwezenlijken. Dan wierp hjj als het ware een smeekenden blik op den rechter. Deze jurist, die geen begrip meer scheen te heb ben van het leven, anders zou hjj met het leven van zjjn evenmensch niet spelen, het niet als prijs stellen, om zjjn geweten Je stiffen, die zou hem willen dwingen? Dat vond hjj belachelijk. Ik heb u mijne waarschuwing gedaan, mijn heer, zei de rechter Bernhardt, zonder den fabri- kant nog bjj zjjn naam te noemen. Hij ademde zwaar en ging dan voort»Indien ik die waarschuwing deed en aan uw plicht tegen de erfgenamen der firma Weller herinnerde, was dit om u te herinnereo den termjjn niet te ver geten, die gesteld is waarop gjj de fabriek met hare verdere eigendommen zult moeten overge ven. Juist denk ik daar dagelijks aan zei de fa brikant op gedrukten toon. »Ik wil mjj en mjjne familie eene nieuwe toekomst gronden en vandaar mjjne nieuwe industrieele plannen! Gjj kunt nie mand kwaljjk nemen, dat hg, wiens zaken slecht staan, naar een nieuw middel tot redding zoekt. Niemand in de wereld zal ook in staat zjjn mjj in mg'ne gemaakte plannen te hinderen Rechter Bernhardt neeg in gedachten verzonken met het hoofd. Een bittere spotlach speelde op zjjne lippen. Hierna keerde hjj zich om en vertrok. De fabrikant zag de gestalte van den rechter met donkere blikken na. Hjj maakte op hem den indruk of het een schaduwbeeld was, dat langzaam in de verte verdween. Het geheele voorval had een onuitwischbaren indruk op hem gemaakt en vervulde hem met een vreeseljjkea angst, watft dat de rechter hem in zjjne plannen zou dwarsboomen stond bn hem vast. In bange afwachting ging hg dan ook de toe komst tegemoet. Na een lange reis, die met vele wederwaardig heden gepaard ging, kwam de oude Steffen in Amerika aan. Da eerste weg, dien hjj aflegde was naar het detectieve-bureau der firma Pinker- ton, waar hjj met de grootste voorkomendheid, dank aan de groote geldmiddelen, waarover hii beschikte, werd ontvangen. De meest mogelgke inlichtingen werden hem verschaft over het ver blijf van den graaf en de gravin van Rneinsburg ook de jonge bediende, die in het hotel waar' zjj verbleven hadden den bespiedingsdienst had waargenomen, werd ontboden en deze was niet weinig verbaasd doch ook verheugd over het zien van zjjn ouden meester. Jammer kon mea hem weinig inlichtingen geven over bet verbljjf zjjner kleindochter; alleen kon men hem na vele moei tevolle opsporingen mededeelen, dat zjj tjjdens zg'ne overvaart weder naar Duitschland was terug gekeerd. Dat hg zjjne vergeefsche reis betreurde, laat zich denken. Hjj maakte zjjn oponthoud te New-York nu zoo kort mogelgk. Na eene vorste lijke belooning aan de firma Pinkerton, vertrok hjj met zjjn jongen dienstknecht per eerstvolgen de gelegenheid naar Duitschland. Bij de afvaart van het schip, toen dit bjjna het anker lichtte, kwam nog eene reizigster aan, die evereens de overvaart wilde medemaken. In deze herkende men Lucie, die uit het krankzinnigen gesticht was gevlucht. Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1