Dagblad voor Schiedam en Omstreken. 32ste Jaargang. Donderdag 23 December 1909. No. 9598. A b o i d g e r t D op ie Ondsr valschen naam. Nieuwe ScMedamseiie Couraui set iratis Getal Mapblai prut 10 c. p. weet. 11.45 p. mij, f 1.35 >1ü. Oflicieele bericliten. VOLKSTELLING. üuiteniaiidscii Nieuws. FEUILLETON. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden f 1.35, per maand 45 cent en' per week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland f 2 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Boter- straat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Jnf regels f 0.92 met inbegrip van bewijsnummer Elke regel daarboven 15 cent. s Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. u Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel! voorkrliaaldrip adverteeren worden uiterst bil- 1 q k e overeenkomsten aangegaan. Schippers en Bewoners ran woonwagens die tjjdens het uitreiken der Voikstellingskaarten in het buitenland zjjn en niet vóór 1 Februari 1910 in het land terugkeeren, worden bjj deze herinnerd aan hunne verplichting om vóór dien datum aan de besturen der gemeenten, in welker bevolkingsregister zy zijn ingeschreven, schriftelijk de vereischte opgaven voor de Volkstelling te doen. RUSLAND. De Russische Doema gaat op Kerst-reces» londer van den minister van Buitenlandscne Zaken inlichtingen te hebben ontvangen over den toestand in Oost-Azië. De minister heelt om zoodanige in lichtingen te geven, de toestemming van den Tsaar hoodig, en deze heeft die toestemming beslist geweigerd. Intusschen gaan de bladen voort, telkens weer bieuwe, aiarmeerende berichten uit het Gele Oosten te pnblicecren. De correspondent van de »Russkoje Slowo" meldt uit CbarüinHet optimisme, waar mede de Russche minister den toestond schjjut te beoordeelen, wordt hier door niemand gedeeld Veeleer is men hier zeer pessimitisch gestemd, en daarvoor is alle reden Eiken dag komen meer Japansche officieren naar Mandsjoerge. Aan de Koreaansche grenzen worden aanzienlijke Japansche troepen-coniengenien samengetrokken, onder voor wendsel de Koreanen in bedwang te houden Bovendien hoopt Japan groote hoeveelheden levens middelen op, welke in depóts gebracht worden. Uit Mongolië komen berichten, dat door Japansche officieren verkenningen van de Russische grenzen ondernomen worden. Te Charbin zjjn een aantal hoofdofficieren aanwezig, die incognito allerlei voor Sorgsmaatregelen nemen, üok de Chineezen geloo- Ven algemeen aan oorlogsgevaar, en zelfs gaat het gerucnt, dat het Wai-poe poe een nata zal richten aan de Japansche en Russische regeeringen, waar in verzocht wordt, Mandsjoerge met als terrein Voor den oorlog te kiezen. Ook uit Wladiwostok komen onrustbarende berichten. Het eenige feit, dat tegen een aanstaanden oorlog pleii, is de on gunstige financieele toestand van Japan. Een telegram uit St. Petersburg meldt De chef der geheime politie te St. Peters burg, kolonel Karpof, is gisternacht nagenoeg aan stuk ken gescheurd door de ontplolfiug van een bom of ontplofhare stoffen. Het geval-Karpof is blgkens nadere berichten, nog niet geheel opgehelderd. De toidusver bekende feiten zjjn de volgende. Eenige dagen geleden huurde een jonge man in Wiborgsche wjjk een kamer. Zjjn paspoort stond ten name van Michiei Woskressenski. Gisteren kwamen twee personen Boeiende Roman. (Naar het Duitsch.) 86 Zjj had aan rechter Bernhardt te Berljjn een telegram gezonden om haar spoedig het geld voor de overvaart te zenden, waaaraan hg voldaan had. Zonder ongeval kwamen de reizigers, na een reis Van 6 weken te Hamburg aan, zonder dat zg el kaar op het schip hadden leeren kennen of ont moet hadden. Lucie toch had den ouden molenaar eenmaal gezien op het schip, en om niet door bem herkend te worden, had zij zich zooveel mogelijk aan zgn oog onttrokken. Bjj aankomst te Hamburg, begaven zg zich alle drie zoo spoedig mogelijk naar Berlgn, waar zich Steflen reeds den Volgenden dag bg rechter Bernhardt liet aandienen met wien hg een lang onderhoud had. Hg vernam daar den toestand zijner aangelegenheden betreffende het slot Rheinsburg en dat dit spoedig in zijn bezit tou komen. Ook de plannen van den fabrikant Weller werden hem medegedeeld, en hoe deze trachtte een gedeelte van 't Rheinsburger gebied hdn te koopen, De oude Steffen verzocht den vechter al het mogeljjke te doen om dit te ver hinderen. Na het vertrek van den ouden Hteflen liet zich (naar 't heette, een oom van Michiei en een knecht) om onbekende redenen op Michiel's kamer. Toen zg zich op de trap bevonden, had een hevige ont- ploffiing plaats in de kemer, die geheel vernield werd. De oom werd bjjna onherkenbaar verminkt. De knecht werd erstig gewond, Workreessenski snelde in zgn hemdsmouwen en zonder hoed de straat op. Toen een agent hem wilde tegenhouden, haalde hjj een revolver uit zgn zak maar werd overmeesterd en in hechtenis genomen. Men meen de eerst te doen te hebben met een bende samen zweerders, maar eenige uren later kwam men tot do ontdekking dat die oom de chef der geheime politie was, als hoedanig hjj een klein jaar gele den was aangesteld. De knecht is eveneens in dienst der geheime politie. Zg zouden beiden op de kamer van Michiei gelokt zgn. Op Woskressenski zgn zeven passen gevonden. Naar het sRussische Telegraafagentschap" meldt, is kolonel Karpof het offer geworden van een sluipmoord. De dader Michaël Woskressenski had de politieke politie eerst kort geleden zjjn diensten aangeboden om de misdadige werkzaamheid der revolutionaire organisaties aan het licht te brengen. Woskressenski pleegde den moordaanslag door middel van een bom, die in het huisraad verbor gen en met de leiding van een electrische schel in verbinding gebracht was. In de Ryksdosma werd een interpellatie ge vraagd overde bomontploffing in de Astrakanstraat. De interpellatie is toegestaan en naar een com missie verwezen, die haar binnen drie dagen in de volle vergadering zal hebben in te dienen. BELGIë. Begrafenis van koning Leopold. Aan het »H. v. Antw." ontleenen wjj nog de volgende bijzonderheden aangaande de begrafenis van koning Leopold De stoet zette zich na een lang oponthoud in beweging. De hoeken van het baarkleed werden gehouden door generaals Verstraeten en Dony, ministers Scbolaert en de Lantsheere, MM. Simon'is en Cooreman, voorzitters van Kamer en Senaat. Om ringden verder nog den Ijjkwagen generaal Cou- sebant d'Alkemade, oud-minister van oorlog, de barons Gofftnet en andere dignitarissen van het hof. Achter den lijkwagen schreed de eerste, op uitdrukkelijk verlangen van prins Albert, 's ko- mngs kamerdienaar Bagiard. Daarna volgde prins Albert alleen na hem de vreemde prinsenop den eersten rang aartshertog Leopold Saivator van Oostenrijk, de hertog van Connaught, broeder van den koning van Engeland, prins Heinrich van Pruisen, prins van Bourbon, vertegenwoordiger van den koniDg van Spanje. Daarna volgden de schoonzoons van de gravin van Vlaanderen, de hertog van Vendóme en prins Karl von Hohenzollern, de verdere vreemde dele gaties, een hondeidtal personen, de burgemeester Lucie bjj den rechter aandieneQ, wien zjj al haar wedervaren mededeelde. De rechter ondervroeg haar en wenschte op de hoogte te worden gebracht van alles wat voorgevallen was, van dat zjj de verpleging in den molen had op zich genomen tot op het oogenblik, dat zjj in het krankzinnigenge sticht werd opgesloten. Nadat hg de mededeeling tot zijn groote verbazing vernomen had, deelde hjj haar mede, dat hjj in de onmogelijkheid was, de stukken die zjj hem toevertrouwd had nog ter hand te kunnen stellen, doch in de onaangename verplich ting verkeerde, die aan de politie ter hand te stellen, omdat hjj nu wist, dat ze door diefstal in haar bezit gekomen waren. Hoe Lucie ook bad en smeekte de rechter liet zich niet vermurwen hg deelde haar mede dat ze den volgende dag te rug kon komen en dan verder zou vernemen, hoe het met hare zaak stond. Lucie vertrok en zocht een hotel op, waar zjj den nacht kon doorbrengen. De afmattende reis de ontberingen die zjj in het krankzinnigengesticht had verduurd en de vrees, die zich door de mede deeling des rechters van haar had meester gemaakt, wonden haar zoo op, dat men verplicht was een ge- neesneer te onsbieden. Deze verklaarde, dat zjj door de koorts was aangetast en trachtte haar door kalmeerende middelen tot bedaren te brengeD, het geen hem echter niet mocht gelukken. Zjj verviel in een hevige ziekte, die haar aan het ziekbed kluisterde. De rechter was verbaasd dat hjj Lucie den vol gende dag niet zag verschijnen en schreef dit toe van Brussel, de gevolmachtigde gezanten van België, de gouverneurs der provincie, de hooge ambtenaren van de ministeries in officieel uni form. Ten slotte kwamen de afvaardigingen van maatschappijen van Brussel en de rest van het land. Daarna lieten de heeren Beernaert en Woeste, na eerst op het paleis te zjjn geweest' zich in rjjtuig naar Sinter Goelen brengen. Op heel den weg was de menigte ontelbaar, niet alleen op de straat, maar aan de venster, op de daken; het was overal eene krioelende massa,zoo ver het oog kon reiken. De ljjkstoet is te half 12, dus met een half uur vertraging, aan de kerk aangekomen. 't Is daar dat de ergste incidenten zich voor deden. Op de Koninklijke plaats reeds was een politieagent in het gedrang ernstig gekwetst ge worden. De ingang in de kerk geschiedde te midden eener onbeschrjjfeljjk wanorde. Gendarmen en politieagent werden overrompeld en waren met in staat orde te handhaven. De versiering van Sinter Goelen was inderdaad van indrukwekkende pracht. Gedurende den lijkdienst viel de Chineesche vertegenwoordiger (de gezant van China teParjjs) flauw en men moest hem overbrengen naar de legatie van China. De laatste gebeden werden door de bisschoppen gelezen. Om 1 uur 10 kwam het Ijjk terug buiten en de uitgang had weer plaats in volslagen wanorde. Tot overmaat van ongeluk begon het toen juist geweldig te regenen. Prins Albert had alle moeite van de wereld om in zijn koets te stappen, maar de wanorde steeg tot haar toppunt wanneer de vreemde prinsen hun rjjtuigen moesten zoeken. De ministers zjjn er in gelukt eerst bjj lange tusschenpoozen in hunne rjjtuigen te stappen. De senateurs moesten tot op den Treurenberg gaan, doch waren toen afgesneden van den stoet en reden dan afzonderlijk naar Laeken. Wat de leden der Kamer betreft, die konden niet eens meer hunne rjjtuigen bereiken en kon den den stoet niet volgen, aangezien intusschen de afsluitingen reeds allen waren weggenomen. Men ziet van hier de tooneelen in den steeds toenemenden stortregen. De menigte, tot dan toe eerbiedig en waardig, en die nu geen stoet meer te zien kreeg, waarvoor zjj betaald had, begon te manifesteeren en er werd zelfs gefloten. Dank aan den takt der politie, die heel toege vend was, op bevel van Burgemeester Max, kon men ten slotte de menschen tot bedaren bren gen. De menigte ging langzaam maar met orde uit een." De lijkstoet kwam om 2 uur aan de kerk van Laeken. De kerk was met hooge met zilver door werkte draperiën versierd. De weinig genoodig- den konden binnengaan. De pastoor van Laeken ontving aan de deur de vorsteljjke personen en bisschoppen, die plaats namen op de zitplaatsen rondom het koor. Korten tjjd daarna kwam de aartsbisschop en vervolgens werd het vorsteljjke ljjk door onderofficieren van de grenadiers de deur der kerk binnengedragen. De leerlingen van het seminarium zongen met luide stem het nlibera me". De kardinaal gaf de absolutie en schreed daarna, gevolgd door prins Albert, de buitenlandscbe prin sen, de senatoren en de volkvertegenwoordigers, naar den koninkljjken grafkelder, waar het ljjk' werd bjjgezet in de kleine kapel, waar ook ko ningin Marie Henriette, prinses Josephine en de kleine hertog van Brabant rusten. Baron Goffinet en graaf Oultremont, de burge meester van Laeken, teekenden het proces-verbaal betreffende de begrafenis. De plechtigheid was om half drie geëindigd. ITALIë. Uit Rome wordt aan de ïPale Mall Gazette'' gemeld, dat daar dezer dagen de tegenwoordigheid van een zeer interessant persoon onopgemerkt is voorbijgegaan. Bedoeld wordt Angelo Sarto, de eenige broeder van den Paus, die naar Rome gekomen was om Pius X sedert 1903 voor het eerst te bezoeken. Angelo Sarto is, zoo schrjjft het Engelsche blad, verre van een alledaagsch man. Hjj was reeds gedurende 30 jaar brievenbesteller, toen zjjn broe der tot de hoogste kerkeljjke waardigheid verhe ven werd. Ook nu nog vervult hjj deze betrekking, ofschoon hjj reeds 71 jaar oud is. De Paus had hem een post aangeboden op het Vatikaan, maar de waardige man antwoordde, dat hjj verreweg de voorkeur gaf aan zjjn dorp en zjjn klein maar dier baar huis. PORTUGAL. Ten gevolge van een hevigen storm, welke thans in Portugal woedt is de Taag bjj de stad Santa- rem buiten haar oevers getreden. Het water is reeds zes en een halve meter gestegen. Ook de Mondego is erg gezwollen en heeft de straten van Coïmbra overstroomd. De schade is daar aanzienljjk. aan den angst, waarin zjj verkeerde, omdat zjj zeker meende dat de politie reeds van haar bedrog en diefstal op de hoogte was. De rechter aarzel de daD ook niet langer aan de justitie de mede deelingen te doen, die hjj noodig achtte. Spoedig stelde deze man een ernstig onderzoek in en ver vaardigde een bevel tot aanhouding uit. Hare ont- ontdekking was echter zoo spoedig niet geschied, vooral daar zjj zich onder den naam van Lucie Enders in het vreemdelingenregister had doen in schrijven. Emdeljjk hadden een paar geheime po litieagenten haar verbljjf ontdekt, doch men kon wegens haar zware ziekte niet tot aanhouding overgaan en moest zich tevreden stellen met haar te bewakeD, in afwachting van hare genezing, waarop in den eersten tjjd niet te rekenen viel. Nu men een spoor had, drong de politie verder door. Het bericht der aanhouding las men spoe dig in de couranten. Ook op Rheinsburg bleef de onthulling van den diefstal geen geheim. Een der eerste, die ervan op de hoogte kwam, was de nieuwe schrjjver. Nu men een spoor had, wilde hjj het zjjne er toe bijdragen, om het kluwen van bedrog te helpen ontwarren. Hjj stuurde in 'i geheim, een telegram naar Berljjn en reeds den volgenden dag waren twee geheime politieagenten op Rheinsburg aan gekomen om den bewakingsdienst uit te oefenen. Dienzelfden avond kwamen eenige heeren van het gerecht op den Rothbachmolen aan waar de oude molenaar pas 24 uren aangekomen was en met verbazing het viertal heeren zag aankomen, TURKIJë. Dr. Nazim Bey, een der meest bekende Jong-Turksche leiders, is van Parjjs naar Saloniki teruggekeerd. Hjj had opdracht 150 jongelui in verschillende inrichtingen van onderwjjs te plaat sen en verklaarde zeer tevreden te zjjn over het resultaat zjjoer zending. In hat lyceum »Louis le Grand" is voor 30 Turksche jongelui een aparte klasse gevormd, waar zjj van daartoe aangewezen leeraren onderwjjs zullen krjjgen. Op deze wjjze hoopt de Turksche Regeering in waarbjj zich spoedig een vjjtde voegde n.l. de schrjjver van het slot of, beter rechter Werner die den post van Enders had overgenomen na nogmaals een grondig onderzoek met de hulp'vau den ouden molenaar te hebben ingesteld, werd een aanhoudingsbevel tegen den jongen graaf van Rheinsburg gegeven, dat onder groot opzien nog in den laten avond voltrokken werd. De oude graaf en gravin werden zoo ontsteld en verschrikt door dit voorval, dat de eerste een aan val van beroerte kreeg, waarvan hjj niet meer herstelde en reeds den volgenden dag overleed. De oude gravin trok zich een en ander zoo aan, dat zjj den ouden graaf reeds binnen eenige dagen in het graf gevolgd was. Denzeltden avond dat de jonge graaf was aan gehouden, ging de oude molenaar naar het slot, waar hjj terstond bjj zjjn kleindochter wilde aan gediend worden. Niettegenstaande de bedienden al het mogeljjke deden om hem te doen begrjjpen dat het niet zjjn kleindochter; doch alleen de jonge gravin op het slot verbleef, waarbjj men hem niet zou toelaten, liet hjj zich den weg niet versperren en liet alle vertrekken door, roepende en schreeu wende naar zjjn geliefde kleindochtereindeljjk hoorde deze zjjne stem, jjlde uit het vertrek en in het volgende oogenblik hing zjj aan zjjne borst. (Slot volgt}, j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1