Dagblad voor Schiedam en Omstreken. i li o i n e e r t D op Po Nieuwe Sduejaiscie Courant misdaad vergelding. met iritis Histreerl Zoidaisbi pru! 10 c. D.rt, 0.45 d. nol fl.35p. 3ad. 32ste Jaargang. Woensiiag 29 December 1909. No. 9602. Ofücieele berichten. Kennisgeving. Kennisgeving. Buiteniandscii Nieuws. FEUILLETON. Yerspreide berichten. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden f 1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland f 2.— per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: Boter- straat 50 en bjj alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTIëN: Van 1 6 regels f 0.92 met inbegrip van bewijsnummer Elke regel daarboven 15 cent. j Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel! 4 Voorherhaaldelqkadverteeren worden uiterst bi 1- i g k e overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. 1 Burgemeester en Wethouders van Schiedam, Uelei op de bepalingen der Hinderwet, Brengen ter algemeene kennis, dat bg besluit ab 28 dezer aan de vergunningen, den 2ö Augus ts 1897, 11 Januari 19^0 en 12 Juni 1902 ver eebd voor de drie glasbutten aan de Buitenhaven ^e9> behoorende aan de Ulasfubriek „de Seine", eenige nieuwe voorwaarden zgn rei bonden. Schiedam, den 29 December 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. A. BRANTS. De Secretaris V. LUIK, L. S. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeestee en Wethouders van Schiedam, ^elet op de bepalingen der Hinderwet, y Brengen ter algemeene kennis, dat bjj besluit 28 dezer aan de vergunning, verleend d.d. 18 ei 1905 aan Tbeod. C. Melcbers, firma J. J. Mel- j ers Wz., (tbans N. V. ^Distilleerderij van J. «elchers Wz voor de glaHaDriek aan den 0°rdvestsingelkadasièr Sectie H. no. 221, eenige eUWe voorwaarden zgn verbonden. B c h e d a m, den 29sten December 1909. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. A. BRANTS. De Secretaris, V. LUIK, L.S. nog altijd in het onzekere. Dat de koning het ontslag van de oiucle hofhouding heeft aangek nomen bewijst dat hij zich geheel van nieuwe letemetiien wil omringen. Niemand zal er om rouwen en men hoopt dat aan 'it jonge heat, ©ene jonge hofhouding zal -gegeven Worden, gemerkt na,ar den geest van het huis. j (Wat men weet ©ver de „déhuts" van den) koning, zoo onder oogpunt zijner hetretkkingen' toet de ministers als met de personen die de nalatenschap van koning Leopold in orde moeten brengen, bevestigt de hoop al de gevreesde moei lijkheden in der minne te zien regelen en schan- daalopklotsen te vermijden. Eer het een week verder is zal de koninklijke familie te Laeken geinstalleerd zijn en men re kent dat de werken in het paleis van Brussel in April zullen voltooid wezen. Gasfabriek en Waterleiding. Leveranciers der Gemeente Gasfabriek en -Wa r Helding worden dringend verzocht hunne vorde- "gen mi Get em Je van net afgeioopeu jaar in te \óór 9 Januari i9i0. Bchiedam, 29 Dec. 1909. De Directeur. BELGIë. ïfet „Hbld. v. Antw." meldt: koning heeft gister de leden van die bur- ujke en militaire huizen van den overleden, Ast ontvangen en afscheid van hen genomen. Koni tog Albert behoudt geen enkel der titula- Seil van de vroegere hofhouding. ^raaf John d'Oultremont, die 37 jaar dienst 1 bet hof had, wordt grootlint der Leopolds- °hle. anon Auguste Goffinet had 33 jaar dienst Baron Constant, zijn broer, 25. 1 f JOok Dr. Thiriar wórdt gemachtigd den cere- 1 van zijn ambt te dragen. at de nieuwe hofhouding aangaat is men Wat het militair huis des konings aangaat, men gelóóft dat generaal Jungbluth adjudant-ge neraal zal worden. - i Buiten kolonel baron de Moor ©n commandant du Roy, van de ruiterij, zullen er officieren van andere wapens benoemd worden. De aftredende eere-iadjudanten van clen' over leden koning zijn in hun ambt behouden door den nieuwen vorst; het zijn allen gepensionncerdej generaals en het ambt is louter een èerctiteJ. Gistermiddag heeft de 'Katoer behandeld de vaststelling van de civiele lijst voor koning Al- hert, ten bedrage van 3,300,000 francs en het te aynSr beschikking stellen van de koninklijke paleizen. De afgevaardigde Janson wemschte, dat een inventaris werd opgemaakt van de in die paled zen aanwezige meubels en schilderijen, die staats eigendom zijn. De minister van Financien antwoordde hierop, dat de koning de eerste zou zijn om zulk een inventarisatie te wenschen. In de commissie had de minister verklaard, dat alleen de meubels, die in den laatsten tijd door Leopold II gekocht waren, mt d© paleizen weggehaald waren. De meubels, die er zich (reeds bevonden tjjdens het leven van Leopold I, zijn op hun plaats gebleven. De minister heeft deze feiten kunnen vaststellen door de registers der rekenkamer te raadplegen. De socialisten vroegen vermindering van del civiele lijst, daarbij Nederland als voorbeeld aan halend. De Kamer nam ten slotte met 100 tegen 29 stemmen de civiele lijst aan. De socialisten stem den tegen. ken, Wij zullen aldus verklaarde de minister Chaolia en Oedja verlaten, zoiodra wij de, door ons geëischte genoegdoening van Moeley Hafid verkregen hebben. In zake de financiëele operatie om de schuldeischers vaji Marokko te voldoen, ver klaarde Pichon, dat men den sultan zijn hulp had aangeboden, opdat die operatie onder toot hem vo.ordeelige voorwaarden zou kunnen ge schieden, waarvoor Frankrijk de onmisbare onder panden had geëischt. 1 Wij vragen aldus Pichon die terugbeta ling der schuld tegen, den rentevoet van het Fransche staatscrediet. De zaakgelastigden van Moeley Hafid hebben ons satisfactie gegeven. De leening zal uitbetaald worden op> onderpand van de inkomsten van den sultan met controle op de douane-iadministratie. Wij zullen ons de vreed zame middelen verzekeren om- de gedane be loften te doen houden. De minister voegde er bij:, dat Duitschland; Frankrijk de vrije hand laat in Marokkoi, op voor waarde, dat Frankrijk het niet tegenwerkt in zijn economische beweging, De Fransch-Engelsch© overeenkomst was vruchtbaar aan goede resulta ten. De diplomatieke betrekkingen met alle lan den zijn uitstekend. Onze kracht is het gevolg van de bewijzen van diplomatieke loyaliteit, die wij gegeven hebben aldus eindigde Pichon. De senator Gaudin Villaime deed een verhaal van do omstandigheden, welke Frankrijk en Spanje er toe gebracht hebben, een geheim verdrag te sluiten, waarbij bet Marok'kaansche grondgebied verdeeld wordt in 'n Fransche en Sp,aansche intereisse-sfeer. Minister Pichon antwoordde daarop, dat er geen gteheim verdrag bestaat. De suppletoir© credieten voor Marokkoi wer den daarna met algemeene (271) stemmen aan genomen. bezorgd over de, actie door den sjeik El-Miz- zian tegen de Spanjaarden ontwikkeld. Gesteund door de plaatselijke maraboet's (priesters), zou Ei-Mizzian duizenden doero's verzameld hebben, om modern geschut aan te koopen. Karavanen uit het binnenland en kooplieden uit Tanger blij ven den strijdwilligen tegen matigen prijs ge- wieren-en ammunitie verstrekken. Het blijft te vreezen, dat de Berbers, zoodra zij het oogenblik gunstig oordeelen, nogmaals een algemeenen aan val zullen beproeven. TURKIJë. Hilmi Pasja, minister-president, is afgetreden en de grootvizier heeft ontslag gevraagd. CHINA. •Aan de „Küln. Ztg." wondt uit Shanghai ge seind Bij den moordaanslag op den prins-regent van China werd niet deze getroffen, maar de Mandsjoe-'kapitein Tschenlin, dien de dader voor den pirns-regent had aangezien. De dader heeft zich hij zijn verhoor tot dusver herhaaldelijk tegengesproken. Het staat vast, dat hij een Mands- joe-so-ldaat is. FRANKRIJK. De Senaat behandelde gis,ter de Marokko-cre- dieten. Minister Pichon verklaarde, dat PTankrijk nooit naar Marokko gegaan is om veroveringen te ma- ^eker, M. Labraue is goed, zeer goed geweest, ^eto 00rd^e c'e Jon8e weduwe droevig. Ik laat to alle recht wedervaren... Mea beweert, dat opj^'renK en barsch is. Zjjn gedrag ten mjjnen toCh e hewgst het tegenovergestelde, maar 't is a|tgd in zjjn huis dat mgn man gedood is 1 rv 8 mÖ uagól'1'' aangebracht, en ware hi' geweest voor mÜn® kinderen, zou ik nooit te i e(tiening aanvaard hebben, die mg verplicht ^tftii>V8n de P'aa's> waar het bloed van mgn Pierre gestroomd heeft.... m°et u 8een nutteloos verdriet aandoen, niet altjjd met een opgekropt Cn Betraande oogen loopen. Gg zgt jong, ten jD zeBs. Gg zult zien, dat den eenen of ande- *ord ag een 8°ede braven jongen op u zal verliefd *,v%en UWe hand Zal vragen' en zu,t hem niet "htto 01 wat dat betreft, nooit I nooit I riep Je- le Fortier uit op een loon van innige overtui gen mag nooit zeggen dat niet meer Wooitj herhaalde Jeanne. Kom, kom 1... Men gelooft dat, maar de tijd vervliegt, de gedachten veranderen. Op uwen leef tijd blijft men niet eeuwig weduwe. Dat gebeurt, ik weet het. Zij die hertrou wen, hebben misschien gelijk... Ik ben van een ander gedachte Hoe zoo Jeaune's gelaat betrok. Ach prevelde zij, had ik maar eenig geld, twee of drie bankbriefjes van duizend frank. Wat zoudt gjj doen j~ ™at zou c'oen Doch waarom daaraan gedacht Waartoe dient het, onmogelijke plannen te maken, kasteelen in de lucht te bouwen. Ik zal nooit geld in handen hebben. Vanwaar zou het komen Ik zal in de fabriek bljjven, zoolang ik kan, voor mgne kinderen. Ik zal hopen in de toekomst, zoo niet voor mg, dan ten minste voor hen. Zoo is het,., hoop geeft moed... Hier is uw petroleum. De winkelierster gaf Jeanne hare kruik over en ging voort. Als gij mg wilt gelooven, sluit uw petroleum op in een kast, waaneer gjj thuis komt. Pas op het kind; die kleinen zgn zoo onvoorzichtig. Dat volkje weet niet wat het doet. Hol wees gerust, ik ben te bang voor brand 1 Ik zal alle voorzorgen nemen. De jonge vrouw verliet den kruidenierswinkel riep haar zoontje en sloeg weer den wog naar Altortville in om zich naar de fabriek te begeven MAROKKO. De Spaansche regeering heeft, toen zij in het begin dezer maand de campagne in bet Rifgebied voor geëindigd verklaarde, blijkbaar voorbarig ge* sproken. Er zijn zelfs Madrileensche bladen, die durven zeggen, dat men op het ©•ogenblik nog even «ver van de pacificatie van Nooird-Marokko verwijdend is, als daags na de bezetting van het Goeroe goe-gebergte. Het 'scbijint, dat Zaterdag of Zondag 1.1. we derom een krachtige .aanval door de Riffloten op de Spaansche stellingen gewaagd is. Het amb telijk telegram van generaal Marina is nog steeds niet gepubliceerd, vandaar, dat men zich in gis singen verliest. Er wondt beweerd, dat de aan val niet plaats had tegen de stellingen in de omstreken van Melilta, maar tegen de vesting Penon de la Gomera. Maar ook in Melilla zelf moeten de toestan den niet wezen, zooals zij ons den laatsten tijd werden afgeschilderd. Vooral maakt men zich waar z|j portierster was. Op den dorpel harer waning mompelde de win- kelventer Een brave en eerlijke vrouw, zoo goed en toch zoo beproefd... Zjj moet haren man wel mis sen. Zjj heeft mij hare gedachten niet uitgelegd, doch zg heeft iets in den zin, dat is zeker... Zjj zou twee of drie baukbriefjes vau duizend frank noodig hebben, om het een of ander te beginnen... Dat vindt men zoo niet alle dagen op straat, de briefjes van duizend frank... ik weet er van te spreken, ik, die er nooit gevonden heb... en noch- ttaans, ik heb heel mjjn leven gewerkt en ge zwoegd... Jeanne Fortier ging langzaam voort met haar kind, dat weer zjjn paardje achterna sleepte. Ver slonden in de herinnering van het ongeluk dat den rouw over haar huis gebracht had, hoorde de jonge weduwe zelfs het gebabbel van haren George niet. II. De weinige woorden tusschen deze twee vrou wen gewisseld, schetsten duidelijk den toestand der arme weduwe. Zeer ervaren in alle naaldwerk, was zij op twee en twintigjarigen leeftijd getrouwd met Pierre Forti^r, een braven en oppassenden jongeling, werktuigkundige n de fabriek van den heer Jules Labroue. Tengevolge eener onvoorzichtigheid of liever eener duur betaalde verstrooidheid van een oogen- - Een herderlijk schrijven van den Katho lieken aartsbisschop van Westminster maant de Katholieken van Engeland aan, bij de aanstaande verkiezingen geen candidaat te steunen, die niet verklaard beeft, voor de handhaving en subsidi- eering der bijzondere, Katholieke scholen te zul len stemmen. De aanhoudende regenval der laatste we ken heèft in alle Belgische provincies aanzien lijke overstroomingen veroorzaakt. De Schelde is dermate gestegen, dat de sleepbooten den dienst moesten staken. Talrijke pannenbakkerijen staan onder water. In vele spinnerijen zijn de voor raden weggespoeld, zoodat het bedrijf stilligt. De laaggelegen voorsteden van Brussel loopen groot gevaar; vaak moesten daar de huizen door de 'bewoners ontruimd worden, en waar dit niet geschiedde, Werden levensmiddelen met boo-tjes aangevoerd. Over lange afstanden zijn de spoor dijken overstroomd, zoodat de treinen tot aan de wfelassen in het water rollen. Kolonel von Kotten, die tot opvolger be noemd weid van kolonel Karpoff, als hoofd der politieke politie van St. Petersburg, werd eenige maanden geleden bijna het slachtoffer van een dergelijken aanslag, als waardoor Karpoff om het leven kwam. In Mei van dit jaar bevond kolonel von Kot ten zich te Parijs, onder den naam van Kon- dioeïtoff. Toen hij een bezoek wilde brengen aan een landgenoot, die voorgaf Ripps. te heeten/ weid hij door dezen met een revolver aange vallen. Voor de Parijsche politie legde Ripps de volgende .verklaring af: blik had deze onlangs bjj eene ontploffing er het leven bjj ingeschoten. De heer Labroue had aan de weduwe uit mede lijden de plaats van portierster in de fabriek aan geboden en Jeanne had dit met dankbaarheid aan genomen, omdat zg daar het middel vond om hare kinderen groot te brengen. Docb alles herinnerde haar hier nog steeds aan het treurig einde van den beminden echtgenoot, en dit folterde haar voortdurend. Zoo z|j Aifort- ville verliet, zouden die gselgke herinneringen, die haren slaap stoorden en haar bg dag geen 'rust gunden, misschien vergaan; doch waarheen zich richten Zjj moest toch met hare kinderen leven en geen naaldwerk zou haar ooit opbrengen, wat hare plaats in de fabriek haar bezorgde. De winkelierster van Maison-Alfort bedroog zich toen zjj dacht dat Jeanne hoogmoedig en eerzuch tig was. De jonge weduwe verlangde die bank briefjes van duizend frank enkel om een kleinen handel te beginnen, en door werken en zwoegen het onderhoud harer kinderen te verzekeren, op welken voortaan al hare hoop gevestigd was. Eensklaps schrikte zjj op. Acbter haar hoorde zg haren naam uitspreken. Die stem braebt op haar een hevigen indruk teweeg, want zjj fronste het voorhoofd en haar gelaat kreeg een sombere uitdrukking; zjj keerde eebter het hoofd niet om maar verhaastte haren gang. Wordt vervolgd.) *isi Ortifir Ilit. fin #»pn 1.nnn van innirra

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1