Dagblad voor Schiedam en Omstreken. A lo in eert D op ie Na misdaad vergelding. Kiene ScMeAaisciie Courant iet gratis GelMrard toiauslilai pms IQ c. p. weet, 0.45 p. ui. f 1.35 p. 32ste Jaargang. Donderdag 30 December 1909. No. 9603. Oiïicieele berichten. Kennisgeying. jBuitenlandsch Nieuws. FEUILLETON. Verspreide berichten. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden f 1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland f 2.per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons BureauBoter- straat 50 en bjj alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauB0TERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTISN: Van 1—6 regels ƒ0.92 met inbegrip van bewijsnummer Elke regel daarboven 15 cent. Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. '~*J Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel'. Voor herhaaldelijk adverteeren worden uiterst bib lijfce overeenkomsten aangegaan. ÜJJ Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. EXAMEN ter verkrijging van een Getuigschrift voor Viermaander enz. De Burgemeester van Schiedam, brengt ter kennis van belangUebbenden, dat zg, die zich hebben aangemeld tot deelnemmg aan het in Januari a.s. te houden onderzoek naar de geoefendheid van hen die dingen naar het Bewijs hetzij voor militaire bekwaamheid, hetzg voor lichamelijke geoefendheid dan wel voor beide, voor dat onderzoek zuilen moeten aanwezig zgn °P Dinsdag den llden Januari 1910, des namid dags ten 1 ure, in de Kazerne aan de Paarden markt te Delft. Schiedam, den 30sten December 1910. De Burgemeester voornoemd. M. A. BRANTS. ENGELAND. Het eeuwfeest van Gladstone's geboorte is gister >b Engeland herdacht met tailooze meetings van liberalen en gemeenschappelijke maaltijden, waarvan een der belangwekkendste onder voorzitting van den Lord kanselier in het Westminster Paleishotel plaats vond. Een toost uitbrengende op Gladstone, huldigde de Lord-kansher den doorlucütigen overledene staatsman en als een man der rechten van het volk, wien het Engelsche volk oneindig veel dank verschuldigd is ook voor den vrghandel. De sPreker huldigde Gladstone ook als voorstander *an Home Rule en zeide te hopen, dat de groote parig der liberalen Gladstone's Home Rule-beleid *al weten te verwezenlijken. Verder bracbt de spreker hulde aan Gladstone als den onvervaarden trouwen vriend van alle in het buitenland ver drukt wordende nationaliteiten, waarvan ettelijke Vertegenwoordigets gister-middag mede aanzateD, °.a. zes Bulgaarsche afgevaardigden, die een prach- Dgen zilveren krans hadden medegebracht, dien op Gladstone's graf in de Westminster Abdg herk neerlegden. Thornycrolt's standbeeld van Gladstone op het Strand was vandaag schier geheel oveidekt met Prachtige kransen, bloemen en ruikers en andere Reekenen van hulde uit alle oorden. De koninklijke kanaal commissie, in 1906 be- henoemd, beeft een lgvig rapport uitgebracht met uiteenloopende meeningen van haar leden °ver het plan om de voornaamste Britsche kana len aan den staat te trekken. De meerderueid heveelt nochtans aan een rijksbestuur over de hanalen in te stellen, dat tot hoofdzaak zou heb ben de voornaamste kanalen te verbeteren en samen te voegen tot vier hoof water wegen die Engeland doorkruisen. Dat plan zou, naar schat tig, in eens 17 millioen pond en jaarlijks onge veer 1 millioen pond kosten. De commissie raadt - Maar, madame Fortier, hernam de stem *5 ook keer terug naar de fabriek. Wacht even, zullen samen gaan, en ik zal die zware hiuik dragen. George had zich omgekeerd, en daar hij den Preker herkende, bleef hij staan ondanks de P gingen zijner moeder om hem vooruit te doen gaan. Moeder, sprak het kind, het is mijn vriend ^eraud, die mij mijh paardje gegeven heeft. Gndertusschen was de persoon, dien George •vriend Garaud', noemde, genaderd, rm, hevig ontsteld, deed zich geweld aan m hare ontroering te verbergen. t aangekomene was bleek, zijne oogleden rilden, zijn hart klopte hevig. Hij boog zich oorover, nam George in zijn armen op en kus- hem op beide wangea zeggende Dag kleine 1 tot i 1 uam hy het knaapje bij de hand en zich ^t Jeanne richtend, zeide hg niet zonder eeni- bitterheid in de stem Madame Fortier, men zou zeggen dat ik niet aan, die kanalen in staatsbedrijf te nemen en er mede tegen de spoorwegen te concurreeren. Z|j is van oordeel, dat die groote waterwegen krachtig zouden bjjdragen tot de industrieele ontwikkeling van 't land door nieuwe bedrijven te scheppen en de vervoerkosten aanmerkelijk te verlagen. Deze opvatting kon echter de bezwa ren van de gehoorde spoorwegmannen niet op heffen. Minister Asquith getuigde voor de commissie, dat de aanleg van een kanaal voor dreadnoughts door bchotland, tusschen de Noordzee en Clyde, eenige strategische waarde zou hebben, maar niet genoeg om aanzienlijke uitgaven uit de schat kist te wettigen. Indien er echter voor handels belangen een dergeljjk kanaal werd aangelegd, kon de staat eenige toelage geven, mits het zjjn loop nam door de meren Lomond en Long. DUITSCHLAND. Een nader telegram meldt over de te Berljjn in beslag genomen gelden Bjj het in beslagnemen der Russische Staatsde- pots bij de ban kier-firma Mendelssohn betreft het geen diplomatisch incident, maar een zuiver juri dische kwestie tusschen een Duitsch particulier en de Russische regeering. Sedert acht dagen vertoeft de vertegenwoordiger der Russische regeering te Berlijn om met den betreffenden particulier te onderbandelen. Het tot stand komen van een vergelijk wordt waarschijnlijk geacht. Het officieele Russische inlichtingenbureau maakt over deze zaak een comminiqué openbaar over deze zaak, dat in hoofdzaak het volgende zegt Den 18en Maart 1906 heeft het Russische de parlement van oorlog bg het Duitsche gerechtshof te Kiauisjau een eisch ingediend tot teruggave van het door Hellfeld in beslag genomen stoom schip Anhalt en de de Kroon toebehoorende lading- Hellfeld diende een tegeneisch in van 3.000.000 mark. Het Russische departement van oorlog zet te de teruggave der lading door en bestreed bjj tegeneisch de competentie van de Duitsche rechts colleges. De rechtbank te Kiautsjau verwierp die tegenbeweging en besliste ten gunste van Hellfeld die daarop bg het bankiershuis Mendelsohn en Co' beslag liet leggen op de daar gedeponeerde Rus sische eflecten. De Russische regeering verzocht het departement van buitenlandsche zaken te Ber ljjn de onaantastbaarheid van de Russische effecten te verzekeren. De minister van buitenlandsche zaken antwoordde, dat de regeering besloten had de kwestie van de competentie der rechtbank aan de administratieve justitie te onderwerpen. Hier door wordt de ten uitvoerlegging van het rechter lijk vonnis betreffende de inbeslagneming der ef fecten geschorst. FRANKRIJK. In de Kamer heelt Klotz tot de regeering het verzoek gericht in alle handelsovereenkomsten de u schrik aanjaagWaarom Gij hebt me toch wel gehoord, toen ik u zoo even riep; en niet temin hebt gij den stap verhaast. Gij wilt mij dus niet aanhooren Gij vlucht mij. Wat heb ik u toch misdaan Garaud sprak met doffe en onzekere stem. Jeanne antwoordde met klaarblijkende aarze- ling Gij bedriegt u. Ik had u niet gehoord en ik spoedde mij om terug te zijn in de fabriek, daar ik eene werkster gelast heb tijdens mijne afwezigheid mijne plaats in te nemen en ik heb me wat al te lang opgehouden. Is het waar dat gij mij niet gehoord hadt. Jeanne? vroeg Garaud. Wel, als ik het u zeg... Gij vermijdt mij altijd. Gij weet nochtans wel, dat ik gelukkig, overgelukkig ben, wan neer ik eenige woorden met u kan spreken. Nietwaar, Jeanne, gij weet dat Mijnheer Joris, antwoordde de jonge vrouw, begin weer niet te spreken, zooals gij dit reeds meermalen deedt. Dat bedroeft mij zeer, het doet mij waarlijk pijn. En ik, Jeanne, denkt gij dat het mij geen pijn doet, dat ik niet bedroefd ben Het wan trouwen dat gij ten mijnen opzichte toont, doet mij lijden. Ik bemin u van ganscher harte, Jeanne. Gij ziet wel, onderbrak de jonge weduwe, gij ziet wel, dat ik gelijk had den stap te ver haasten om niet naar u te moeten luisteren. bepaling op te nemen, dat in geval van cocflict, toevlucht zal worden genomen tot scheidsrechter lijke beslissing en bg de eerstvolgende vredescon ferentie te 's Gravenhage voor te stellen, dat er een verplicht scheidsrechterlijk lichaam worde op gericht voor het geval van geschillen der douane rechten. Het geheele wetsontwerp betreffende de herzie ning der douanerechten is met 363 tegen 442 stem men aangenomen. PORTUGAL. De verstoorde verbindingen hebben nadere berich ten omtrent de catastrofe in Portugal opgehouden. Nu echter is het mogeljjk de ramp eenigermate te overzien. De sBerltner Lokal Anzeiger" ontvangt een particulier telegram uit Lissabon over de ramp te Oporto. Wg ontleenen bieraan het volgende: Terwijl de Taag met zgn vlakke oevers overstroom de, werd het water van Oporto's rivier de Douro, door de eDge bedding met een snelheid van 20 mglen naar zee gedreven. De geheele benedenstad van Oporto is overstroomd, het water staat er meters hoog. Tailooze huizen zgn weggeslagen en alle schepen vernield. Een aantal lichters werd deels verhield, deels dreef het de volle zee in. Groote wgnopstallen zgn verwoest. Daar de gasfabriek overstroomd is, heelt de stad reeds eenige dagen lang geen licht. Ook andere provincies zgn ver schrikkelijk verwoest. Sommige plaatsen zgn geheel door het water ingesloten. Men schat het aantal verdronkenen op 50. Op de Douro zjjn verongelukt 11 stoomschepen, het stoomschip »Estaphonia", 23 zeilschepen met de kleinere booten mee totaal pl.m. 300 vaartuigen. De schade in Oporto alleen wordt geschat op ongeveer 35 millioen francs. SERVIë. Men zal zich herinneren, dat Servië en Mon tenegro in den loop van de crisis in het Oosten' een militair verdrag hebben gesloten. Sinds het gemeenschappelijke gevaar, dat beide Staten van de zjjde van het opdringende Oostenrijk bedreigde, voorbij is, zjjn de betrekkingen tusschen beide landen wel wat koeler geworden. Nu pas weer heeft het vonnis van den Monlenegrgnschen krjjgs raad in Kolasjin het zjjne bijgedragen omde open bare meening in Servië tegen Montenegro ongun stig te stemmen. En over en weer zjjn in de bla den harde woorden gevallen. Naar echter aan de Politsche Correspondenz gemeld wordt, heeft een en ander geen wjjziging gebracht in de officieeie betrekkingen. De Servische regeering heeft zelfs te Cetiinje doen weten, dat zjj de opwinding in den lande betreurt en dat zjj steeds trouw wenscht te bljjven aan de gemaakte afspraken. Uit Mainz wordt aan het sBerliner Tage- blatt" meegedeeld, dat aldaar een Franschman Kan ik mijn hart doen stilzwijgen Kan ik zwijgen wanneer ik bij u ben, bij u, die mij ne eenige gedachte zijt? Jeanne, ik bemin u! Gij moet er u aan gewennen het mij te hooren zeggen, het mij onophoudelijk te hooren her halen. En ik ook, ik zal u zonder ophouden zeg gen, dat uwe liefde eene dwaasheid is, weder voer de jonge weduwe. Eene dwaasheidWaarom Omdat zij u tot niets kan cjienen. Tot niets Ik zal nooit hertrouwen. Gij gelooft dat? Ik ben er zeker van. En ik ben zeker van het tegenoverge stelde. Gij zijt jong. Zoudt gij uwe overige dagen in den weduwenstaat, in de eenzaamheid kunnen doorbrengen Welaan dan I... En toch zal zulks gebeuren Gij wilt mij den moed benemen. Maar niets ontmoedigt eenen man, die bemint zooals ik. Ik heb de toekomst voor mij. Mijnheer Garaud, zwijg, ik bid u erom. Waarom zwijgen Ik zeg de waarheid I Gelief u te herinneren, dat er nauwelijks vijf maanden verloopen zijn sedert de dood van mijn armen Pierre en dat hij uw vriend was, ofschoon hij onder u stond, daar gij de mees terknecht der fabriek zijt Zeker, ik vergeet dat niet I Maar is het zijne nagedachtenis schenden als ik u bemin, in hechtenis is genomen, beschuldigd van spiou- nage. De mqn is een gewezen onderofficier bg het Fransche leger, die eenige jaren geleden in Frank rijk tot twintig jaar dwangarbeid en degradatie is veroordeeld. Hg wist echter te ontsnappen en trad als lakei in dienst bg een hoog ambtenaar in Luxemburg. Dezen onstal hg zestigduizend francs. Daarna vluchtte hg naar Duitschland, waar bg zich te Bonn verstigde. Hg noemde zich Robert Guitry en kreeg al spoedig allerlei voorname ken nissen. Toen hg eenige dagen geleden in een hotel te Mainz afstapte, werd hg daar gearresteerd. Hg bleek in het bezit van een aantal plannen van vestingen en allerlei aanteekeningen. In den kelder van een huis in de Salvastraat te Barcelona, zgn tien ledige bommen en een granaat gevonden. In verband daarmede is een kachelsmid, die in dat huis gewoond heeft, in hechtenis genomen, en nu meenen sommigen, dat men op het spoor is van den aaniegger van de te Barcelona in Augustus van dit jaar gepleegde bom aanslagen. Waarschgnlgker is het, dat men een tot dusver onontdekt gebleven depót van bommen heeft gevonden. Sabath, een lid van het huis van. afgevaar digden te Washington, zal de volgende week een wetsontwerp indienen, strekkende om een belasting te beflen van den bruidsschat van rgke Amerikaan- sche meisjes, die huwen met buitenlanders. Ook wil hg zoo'n belasting heffen van bruidsschatten hg Amerikaansche huwelijken, wanneer, wat de bruid meebrengt, meer bedraagt dan 2£ ton Neder- landsch. Te Stockholm treedt er met 1 Januari een nieuwe verordening op den drankverkoop m wer king. Die bepaalt dat er op werkdagen na 's avonds 6 uur en op Zon- en feestdagen na 's middags 2 uur, geen sterkedrank mag verkocht worden bene den den prgs van 2 50 kronen (f165) de liter, behalve punch, die tot den ouden prgs mag ver kocht worden. Oppervlakkig lijkt deze bepaling meer te strekken tot bevordering van het drinken van punch, Zwe- den's nationalen drank, dan van de matigheid. In de afgeloopen maand zjjn 174 gevallen van pest voorgekomen, waarvan 168 doodeigk in het Russisch gebied van Oeral. Men meldt uit Pargs, dat Clemenceau, oud minister president, zgn ontslag heeft genomen als lid van de radicale en radicaal-socialistische partg. Men schrijft dit besluit toe aan de tusschenkomst van de radicale en radicaal-socialistische partg ter gelegenheid van de jongste raadsverkiezingen te Toulon. De dagbladen te Constantinopel bevestigen dat Hackey-bey, gezant te Rome, is aangewezen als grootvizier. nu zijn dood u de vrijheid terugschonk? Is het hem beleedigen, zoo ik u zeg: „Jeanne, de kin deren van Pierre, die mijn vriend was. zullen de mijne zijn. Kom aan, Jeanne Fortier, laat ons ernstig spreken. Na het ongeluk heeft M. Labroue u benoemd tot portierster der fabriek. Dat laat u toe stilletjes te leven, doch slechts met moei te kunt gij, met uwe twee kinderen, de twee eindjes aaneenknoopen. Ik verdien vijftien frank daags. Vier honderd vijftig frank per maand Vijf duizend vier honderd frank 's jaars. Voor u en voor de kleinen zou dat de welstand, bij na het fortuin zijn, want gij zijt spaarzaam en oppassend. Daarbij, ik heb gedachten... groot- sche gedachten. Wij zouden rijk kunnen wor den I Wie weet of ik den een of anderen keer op mijne beurt niet baas zal zijn Dan zou er een middel zijn om iets te doen voor de kin deren. Gij zoudt eene gelukkige vrouw zijn, Jeanne Fortier, en eene gelukkige moeder I.. 't hangt van u af... enkel van ui! Ik smeek er u om, weiger mij niet. De liefde deinst voor niets terug; zij overweegt niets. Dwing mij niet tot dwaasheden! het zou mij later spijten, doch 't zou te laat zijn Jeanne bleef plotseling staan en zag hem vlak in de oogen. (Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1