Dagblad voor Schiedam en Omstreken. Oud en Nieuw. 32ste Jaargang. Vrijdag 31 December 1909. No. 9604. EERSTE BLAD. ABONNEMENTSPRIJS: Dit blad verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, en kost voor Schiedam per 3 maanden f 1.35, per maand 45 cent en per week 10 cent. Franco per post door geheel Nederland f 2.per kwartaal. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons BureauBoter- straat 50 en bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievengaarders. BureauBOTERSTRAAT 50. PRIJS DER ADVERTENTISN: Van 16 regels f 0.92 met inbegrip van bewijsnummer, Elke regel daarboven 15 cent. Driemaal plaatsen wordt tweemaal berekend. Ingezonden mededeelingen 25 cent per regel. '1 1 J Voor herhaaldelijk adverteeren worden uiterst bik 1 jj k e overeenkomsten aangegaan. Telefoonnummer 85. Postbus no. 39. Dit nummer bestaat uit twee bladen en een Geïllustreerd Zon dagsblad. 1909-1910. Het negende jaar der twintigste eeuw heeft zjjn loop voltrokken. Nog slechts weinige uren schei den ons van de jaargrens, het oogenblik waarop het jaar 1909 zal hebben afgedaan, met al zjjn liet en leed tot de wereldgeschiedenis zal behoo- ren en het nieuwe jaar, nog bedekt met den dik ken sluier der toekomst, zijn intrede zal doen. In deze merkwaardige uren, vol zoete herinneringen, Klaar ook vervuld van biltere, weemoedige gedach ten, behooren we een blik op het verleden te werpen, nog eens den verscneiden tjjdkring in zjjn veelomvattend verloop, ia vogelvlucht te overzien. Een merkwaardig jaar mag toch hei jaar 1909 heeten, een jaar dat eene belangrijke plaats zal innemen in de geschiedenis der rnenscbbeid, een jaar dat zeker alleszins veelbewogen mag heeten. Werpen wij allereerst een terugblik op de merk waardige feiten in ons eigen Vaderland, dan mogen We onder dankend opzien tot God, die Nederland ook in oai jaar zoo zichtbaar nabg was, getuigen, dat dit jaar ons gebracht heeft de gelukkige ver vulling der bljjae verwachting waarnaar wjj zoo lang met smacntend verlangen hebben uitgezien, dat het leven van Neêrlands dierbare vorstin bleef gespaard en een nieuw hoopvol leven gewekt Werd. Dan herdenken wjj met weemoed het heen gaan vau verdienstelijke ministers ais Bevers, Idenburg en Sabron,'tzjj die, geijjk de eerste, door den dood, van ons werden weggerukt, of om andere reden hunne plaats openlieten, maar verheugen ons toch dat zjj door andere minder of meer ver- dienstelgke mannen werden\ervangen. Met bijzon dere voldoening herinneren wjj ons, dat de alge- meene verkiezingen eene meerderheid in de Tweede Kamer brachten, die de beginselen die in de par tijen der Rechterzijde leven tot haar recht kan brengen. Het land dat met ons door hechte banden van taal- en stamverwantschap is verbonden. ïNeder- l#nd aan de overzg", beleefde mede een zeer merk waardig jaar. De erfgenaam vaD den troon, prins Albert, bezocht het onmetelijke Congo-gebied, het scheppingsrgk van zjjn scherpziumgen, onderne- menden oom en snoerde aldus een nieuwen band tusscben de nieuwe kolonie en het oude Moeder land. De persoonlijke dienstplicht, de schrik en de bee van vele Belgen, kreeg burgerrecht ook in de Zuidelgke Nederlanden. En nauwelijks was aldus de wensch vervuld van hem die deze steeds met zooveel hartstocht had nagejaagd, of de oude koning legde het moede hoofd ter ruste. Albert I verving Leopold II op den troon en deed onder de geestdriftige toejuichingen zjjner bewogen onder danen zijne abljjde incomste" in de oude hoofdstad. De jgroote natie", het veelbeproefde Frankrijk, mag 1909 zeker ook als een wei merkwaardig jaar opteekenen. Ook binnen hare grenzen had eene troonsverwisseling plaats. Zelfs daar waar les rois s'en vont, viel een koning. De oude, vos Clemenceau, de minister-president die er met meer macht heerschte dan menig constitutioneel vorst, viel eindelgk onder de slagen van het noodlot dat hem op den ministerieelen zetel door den geveins den Briand verviDg. De schoolstrijd, de strjjd om de ziel van het kind, ontbrandde m hellen gloed de stakingen zelfs onder de rijksambtenaren van post- en telegrafie, brachten wanorde en ontred dering. De goddelijke gerechtigheid, zoo lankmoe dig nog voor het ongelukkige land, deed een deel van den machtigeu Arm zakken: schrikkelijke aardbevingen teisterden het zuiden. Maar er schoot een lichtstraal in den duisteren nachtIn het aureool van den nieuwen glans waarmede Rome's opperpriester haar omgaf, zien wg de Maagd van Orleans, hooren wg den hoetslag van baar strjjdros. Zg nadert steeds meer om Frank rijk nog eens te redden, 't te brengen aan de voeten van zgn Heer en Koning Gesta Dei per Francosde daden Gods door de Fi-ankeD. Io bet veelbewogen land, waar de Fransche Bourbons eens een nieuwen troon vonden, werd mede een zeer merkwaardig jaar beleefd. Aard bevingen teisterden ook de nog bloeiende Spaan- sche provinciën. Maar niet alleen in den korst der aarde smeulde het vuur, ook op den aard bodem sloeg 't in laaie vlam uit. De nieuwe moeilijkheden in Marokko deden de oude beroe ringen in het moederland in nieuwen jjzingwek- kenden vorm uitbarsten. In het broeinest der revo lutionaire woelingen, de felbewogen Catalaansche hoofdstad, sloeg het verdwaasde gepeupel de han den aan kerken en kloosters, spaarde zelfs de dooden niet en deed de kerkelijke gebouwen in vlammen opgaan. sDe Martelaars van Barcelona" smeeken voor Gods troon om genade en erbarming voor het arme verdoolde Spanje. En te midden nog van die hevige beroeringen verdwenen twee figuren in Spanje maar al te zeer gekend. De pretendent don Carlos, die eens bjjua koning was, ging rekenschap van zjjn veelbewogen leven af leggen. De anarchist Ferrer, die het revolutionair monster ontkende, moest den tol betalen der menscheljjke gerechtigheid. Bljjve aan Spaüje een nieuwe ferrer bespaard 1 Evenzeer werd het veel beproefde Portugal, nog schrijnend aan de wonde, die de koningsmoord 't meest sloeg, in het verscheiden jaar door beroeringen zoowel in de aardkorst als op den aarbodem bewogen. Ook in »den tuin van Europa" woedde nog in het begin van dit merkwaardig jaar de schrik der aardbeving Het terra mota werd nog herhaalde lijk in Calabrië en Sicilië vernomen. Wat echter ook wankele of schudde, vast staat in Italië's drievoudig Rome de eeuwige Petrus-Rots. Met vaste hand stuurt de leider van Petrus' Scheepje de beminnelijke, eenvoudige Pius X, het Kerkhulkje door de branding en steekt meewarig de red dende hand uit naar hen die op de woedende baren der onmetelijke wereldzee dreigen te ver gaan, hg die aan het priesterlijk goud het bis schoppelijk zilver nog in di teigen zelfde jaar paarde. Vaster staat de eeuwenoude Pausentroon dan de nieuwbakken koningszetel, die men er voor een veertig jaren durfde naast plaatsen. Niets zal de laatste op den duur voor het geweld der revolutie vrijwaren, allerminst de algemeene verkiezingen die mèt de ministerswisseling diï jaar voor Italië kenmerkten. Beschouwen wg na de laatstbedoelde volken van de Latjjnsche stammen de natiën van Germaan- schen oorsprong, dan zien we Engeland in het verscheiden jaar bewogen door een staatkundigen crisis, die haar toppunt heeft bereikt in het merk waardig votum der Lordskamer, maar hare oplos sing vermoedelijk eerst na tal van wisselingen zal vinden. Engeland, dat zich aldus op nieuwe banen gaat bewegen, zag ook den eersten »vliegmensch" over bet Kanaal, wiens stoute vlucht ons mede eeD toekomstbeeld zoowel voor het groote eilan denrijk als voor het onmetelijke vasteland ontwerpt. De Scandinavische volkeren, Zweden, Noorwegen en Denemarken, gingen voort in hunne geleidelijke ontwikkeling, hoewel het eerste niet zonder be denkelijk sociale woelingen. Het laatste land, dat ook vertakkingen in de IJszee heeft, huldigde den gewaanden Poolontdekker, maar meent alras er varen), dat Cook te véél met koek" zinverwant was. Het oude Roomsche keizerrijk, de nieuwe Duit- sche Bondsstaat, heeft van het jaar 1909 mede enkele merkwaardige feiten op te teekenen. De kanselierswisseling belooft nog hare beteekenis in de toekomst te verklaren en te doen zien of Von BethmannHollweg meer dan Von Büiow de toekomst van het Duitsche rijk draagt. Maar meer nog dan dit veelbesproken feit zal in de gedachtenis aller vro men voortleven de glorievolle verschijning van den Eeuwige Koning, die zgn roemvollen triomf tocht deed langs den heirweg van Germania's ka tholieke hoofdstad, het heilige Keulen, de trouwe dochter der Roomsche kerk, dat mèt den Eeuwigen Vredevorst zjjn tjjdeljjken Stedehouder in„diens plaatsvervanger eerde. Terwijl de Zwitsersche Bondsstaat haar bijna onbemerkt bestaan vreedzaam voorzette, deed de Habsburgsche monarchie de bestendiging van den rassenstrijd zien dien haar sinds zoo lang ver scheurt, maar mocht zij toch ook eene voorloopige vreedzame oplossing noteeren van het dreigende Balkan-geschil, dat haar een ooge nblikin een gewel digen, veelomvattenden oorlog dreigde te wikkelen. Naderen wg aldus de volken van den slavischen stam, dan kunnen wg er aan herinneren, dat bet onmetelijke Tsarenrgk in den loop van dit jaar zich onverpoosd voortbewoog op de nieuwe be denkelijke banen, waarop zelfs geene regeerings gezinde Doema 't vermag tegen te houden. De herhaalde schrikwekkende feiten, nog uit den laat- sten'.tjjd, doen dit maar al te zeer zien. Tsaar en Keizer mochten op de reede van Helsingsfors de buitenlandsche verhoudingen bespreken, in den hinnenlandschen toestand vermocht hun samenzijn niets te wjjzigen. Op het Balkan-schiereiland ontwikkelden zich de toestanden, die het gevolg zgn van de veeljarige opvolgende feiten. »De groot-moordenaar op den troon", de oude Abdul Hamid II, werd na revo lutie en contra-revolutie vei dreven van den troon dien hij circa dertig jaren innam en vervangen door zgn weinig jongeren broeder, die onder den naam van Mahomed V als constitutioneel vorst het ottomanische rjjk bestuurt. De voortdurende ontwikkeling der Balkanstaten vormt een toe nemende bedreiging voor de heerschappij der kalifs en doet wellicht in de toekomst weer de halve maan voor het kruis aau den Bosporus wijken. De toekomst van het oude Hellas scbjjnt ook vrij onzeker bjj de voortdurende woelingen onder het Helleenscbe volk. Het militaire element had bijna den geïmporteerden Grieken-koning weder naar zijn Noordschen oorsprong doen verhuizen. Gelukkig wellicht voor zjjn volk wist koning George zich nog met zjjne oynastie te handhaven. Doen wjj, om dit kort bestek met ons vluchtig overzicht niet al te zeer uil te breiden, nog slechts een enkele greep in het wedervaren van de natiën buiten Europa, dan zien wg, dat de Noord-Ame- rikaansche Statenunie onder haren nieuwen pre sident Taft nog weinig nieuwe wegen bewandelt dat het duistere werelddeel nog in baringssmarten het nieuwe levenslicht verbeidt, dat Afrika's we dergeboorte moet brengen. Dan zien wg in Azië on der aanvoering der beide groote wereldrijken China en Japan den be-chavingsstrijd dien het oorspron kelijk werelddeel zgn oude plaats in de wereld geschiedenis zal hergeven. Dan ook zien wg steeds meer verrjjzen dat nieuwe onmetelijke werelddeel Australië, dat reeds maar al te veel van den socialen strgd der oude wereld doet zien. Slaan wg na dien breeden blik over de wgde wereld 'toog op het nietig stipje dat wij de stad onzer inwoning noemen, dan zien we dat ook voor haar het jaar 1909 niet zonder beteekenis was. De gestadige uitbreiding en verbetering onzer stad ging band aan hand de overname van het mee- rendeel der particuliere straten werd een feit. In het teeken des tijds was ook binnen hare enge grenzen plaatselijke sociale wetgeving aan de orde van den dag. Voor hare katholieke inwoners trad eene geestelijke vernieuwing in, die in het volgend jaar nog zal voortgezet en yerder voltooid worden. Jammer is 't maar dat de voltrokken accjjns- verhooging ook haar weer in het veel beproefd bestcan hare aloude industrie bemoeilgkt, haar die toch zoo hartgrondig in 's Lands wel en wee deelt en bjj de bigde verwachting en de gelukkige vol trekking met geheel hat Nederlandsche volk zoo ondubbelzinnig geestdriftig getuigde. Hopen wg, dat het nieuwe jaar voor stad, land en wereld, een jaar van vrede en voorspoed zal zjjn. Voor het vaderland hopen wg, dat 't een jaar zal zgn dat zich, in het ongestoord genot van den vrede, kenmerkt door geleidelijken vooruit gang op staatkundig en maatschappelijk gebied die tot voorspoed en welvaart leidt. Voor onze goede stad wenschen wg, dat het jaar 1910 zich kenmerke door een bestendiging van de plaatselijke verbetering, die zich ook tot hare aloud bedrijf en de bijkomende industriën uitbreidt, door een nieuwe openbaring van den geest van kracht en energie die tot kloeke, groote daden leidt. Moge 't aldus, de stad onzer inwoning bloeiende, ook al haren ingezetenen wel en voorspoedig gaanj! Geve het nieuwe jaar hun alle reden tot tevredenheid en dankbare stemming, dan zal hua alles geschon ken worden wat wjj omvatten in den ouden, christeljjken heilgroet Zalig Nieuwjaar Buitenlaiidsch Nieuws. stand trachten te brengen op de volgende grond slagen: Lo. een overeenkomst betreffende de sa menwerking in koloniale vraagstukken, in 't bij zonder in Afrika, waar de bezittingen der beide mogendheden aan elkaar grenzen; 2o. een ver drag over de belangen in het Zuid-Westelijk ge deelte van Azië, van af de Bosporus tot aan de G-olf van Perzië; 3o-. een afspraak over de uit breiding vau de vloot. DUITSCHLAND. Het Duitschland vijandig gezinde blad de „No- woje Wrem ja", spuwt vuur en vlam tegen de Duitsche regeering, wegens de inbeslagneming van het deposito- der Russische regeering bij de firma Mlendelsohn en Co-, Vermakelijk is de groote woede waartoe het zich oplwindt over deze zuiver gerechtelijke beslaglegging, waarmee de politiek' niets te maken heeft. „Hoe is het mogelijk", vraagt het blad zich' af, „dat een dergelijk ongehoord schandaal zich! heeft kunnen afspelen. Is' Rusland soms een, ontvlucht© misdadiger, dat het tot zoo'n verne dering als de inbeslagneming der Russische Staats gelden komen kon? Wij verlangen niet alleen opheldering van deze schandelijke gebeurtenis, maar ook, dat alle ambtenaren, die Rusland deze beleediging hebben aangedaan, ter verantwoording zullen worden geroepen. De houding der Duit sche ambtenaren in deze geschiedenis beantwoordt slecht aan de verzekeringen van vriendschap pelijke gevoelens, waarvan de Duitsche Rijkskan selier van af de tribune in den Rijksdag wist te vertellen. Nu waren de liefelijke tonen der her dersfluit. verstomd en men heeft geen woorden; vernomen maar een daad gezien. Ook een soort oprechtheid I'" D-e Russische regeering heeft zich bereid verklaard omtrent de eischcn van kapitein Hell- feld tegenover de Russische regeering, in zake de inbeslagneming van het Russische staatsdeposito bij Mendelssohn en Co., door een scheidsgerecht te laten, beslissen. ENGELAND. De correspondent van de „Standard" te Ber lijn, zegt uit goede bron te weten, dat de Keiizer en d-e Rijkskanselier het er over eens zgn een toenadering vap Duitschland tot Engeland tot FRANKRIJK. Heeds is gemeld, dat de Fransche Kamer het wetsontwerp heeft goedgekeurd, waarbij de stad Parijs wordt gemachtigd een leening van 900 milliioen frank aan te gaan ter uitvoering van groote werken. Het plan van de werken, die elk jaar ondernomen zullen worden, zal telkens na beraadslaging van den gemeenteraad vastgesteld worden. Met 358 tegen 33stemmen heeft dq Kamer het wetsontwerp aangenomen. •Deze leening van 900 millioen is de grootste gemeentelijke leening, die het parlement ooit goed gekeurd heeft. Het „Journal des Dé'hats" is- van oordeel dat de Kamer verkeerd gedaan heeft. De werken, die men ten ,uiitvoer wil brengen en die overi gens slechts heel ,vaag zjjn' aangeduid, zullenj over zestien jaar ^verdeeld worden; er- is dus geen bijzondere haast; het gaat niet om één groot werk, bijv. om een oplossing te vinden, van het vraagstuk ,van het verkeer. Indien het te doen was om de breedte van straten en pleinen op de acht of tien punten in de stad, waar het verkeer pp sommige uren van den dag door de overgroote drukte bijkans onmogelijk is, t© verdubbelen, dan zou men zich groote opof feringen willen getroosten. Maar men gaat een reeks kleine werken ondernemen, die over de geheel© stad- verstrooid zjjn, aan elke wijk, omi zoo te zeggen, een stuk van den koek gevend, en dringende be-h-oeften onvoorzien latende. De Débats vreest, dat, als deze behoeften niet langer onvoldaan gelaten kunnen worden, er nieuwe leeningen gesloten zullen moeten worden, nieuwe belastingen geheven. Ook tegen de wjjze van aflossing dezer leening heeft het blad bezwaren. Daar de stad Parijs eerst van het jaar 1950 af zal kunnen beschikken over bronnen, waaruit zij voor de aflossing van haar schuld zal kunnen putten, zal die aflossing dus eerst over 40 jaar een aanvang 'nemen. Wanneer een staat, een gemeente, een maatschappij, een particulier geld leent, zal 'hij trachten zeo gauw mogelijk met het afdoen van zijn schuld een begin te maken en zoo de schuld bij jaarlijksche aflossingen af betaald kan voorden, wacht men gqvvoonljjk niet bjjna, e©n h,alve eeuw om de eerste aflossings-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1909 | | pagina 1