nfeV W DAGBLAD VOOR SCHIEDAM EN OMSTREKEN. UITVERKOOP STADSNIEUWS WET EN VERORDENING mmmm 7. 53sïe JAARGANG MAANDAG 15 DECEMBER 1930 No. 15901 BUREAU: KOEMARKT 4, SCHIEDAM TELEFOON IN TERCOMM.68085 =11 HOOGSTRAAT 39 - TAPIJTZAAK GEBR. BEAUSAR, SCHIEDAM UITBREIDING POLITIEPERSONEEL DIT NUMMER BESTAAT UT DRIE BLADEN. Denkt U om den Will - II in vlfiN Met 26 agenten, waarondet 2 rechercheurs ft UIT KETHEL UIT REEUWIJK UIT OUDEWATER UIT HAASTRECHT UIT ZWIJNDRECHT. NOTEERING MOUTWIJN EN SPIRITUS UIT GORINCHEM De ABONNEMENTSPRIJS van de NIEUWE ECHIEDAMSCHE COURANT bedraagt, franco bü; vooruitbetaling "Per drie maanden 3.25; per maand 1.10; per week 25 cents. BIJ bezorging franco per post bedraagt de abonnementsprijs per drie maanden 3.75, bij vooruitbetaling. LOSSE EXEMPLAREN zijn steeds aan ons bureau Koemarkt 4 verkrijgbaar A 5 cents per stuk. POSTCHEQUE- en GIRODIENST No. 81440. NIEUWE SCHIEDAMSCHE COURANT De ADVERTENTIEPRIJS bedraagt Voor 16 regels 1.55, elke regel neer 25 cta Bij contract aanzienlijke reductU Geen prüsverhooging voor den Zaterdagavond. Reclames tusschen den tekst dubbel adv.tarief. Liefdadigheidsadv. half tarief. Voor Liefdadig- heidsadvert. worden geen contracten afgesloten. Kabouter-advertentiën5 regels 0.50; 10 regels 1.15 regels 1.50, bij vooruit betaling. Porto voor opzending van brieven gelieve men bij te voegen.' Gratis-Ongevallenverzekering 500.— bij overlijden door een ongeval; 500.bij verlies van beide handen, voeten of oogen; 250.bij verlies van één hand, één voet of één oog; 150.— bij verlies van een duim; .5. bij verlies van een wijs vinger; 50.bij verlies van twee voorste ledematen alle vingers van een hand; 25.bij verlies van eiken anderen vinger. De Verzekering loopt op de voorwaarden als eenmaal per maand in dit blad worden afgedrukt. In de bijeenkomst van de Hanze van vorige week Vrijdag maakte een onderwerp van dis cussie uit zulks naar aanleiding van het aanvaarden van de winkelsluitingswet ook door de Eerste Kamer de vraag in hoeverre de gemeenteraad ten aanzien van een aangelegen, heid, door een hoogere macht geregeld, nog aan vullende bevoegdheid heeft. Bij het inwerking treden der Winkelsluitings wet vervalt op hetzelfde oogenblik de plaatse lijke verordening op de winkelsluiting. Te dien aanzien bestaat niet de minste twijfel. Artikel 151 der Gemeentewet is voor geen tweeërlei uitleg vatbaar. Het luidt aldus; „De bepalingen van plaatselijke verordeningen in wier onder werp door eene wet, een algemeenen maatregel van bestuur of eene provinciale verordening wordt voorzien, houden van rechtswege op te gelden". Twijfel zou nog kunnen bestaan ten aanzien van het woord onderwerp", maar de juris prudentie van den Hoogen Raad is deze, dat „het laatste uur der lagere regeling (heeft) geslagen, niet eerst, als de later oveT dezelfde stof van kracht wordende hoogere regeling ia al haro onderdeelen voorziet ir hetzelfde on. derwerp, maar zoodra slechts over het onder werp als geheel, gelijkluidend of met afwijkin. gen, even volledig of minder volledig, een-j wttelijke regeling is getroffen". Aldus mr. J. Oppenheim in „Het Nederlaadsch Gemeente recht". Maar nu weten we nog niet of de Raad be voegd Is ten aanzien eener regeling door de Rijkswet getroffen aanvullend op te treden. Artikel 150 der gemeentewet zegt: „De plaatse lijke verordeningen, waaronder alle voorschrif ten en beschikkingen van den Raad en van Burgemeester en "Wethouders worden verstaan, treden niet in hetgeen van algemeen Rijks- of Provinciaal belang is." Opgemerkt dient al dadelijk te worden, dat vaak dn wetten uitdrukkelijk de bevoegdheid van dien gemeentelijken wetgever wordt vast gelegd om ten aanzien van een bepaald onder deel der in de wet geregelde materie nadere aanvullende verordeningen te maken. Overigens weer op het kompas van mr. Oppenheim zeilend kan van de aanvullende bevoegdheid van den gemeentelijken wetgever vooral dit gezegd worden: De aanvullende be voegdheid bestaat niet ten aanzien van een rijksbelang, dat door den staat slechts g e- d e e 11 e 1 ij k is geregeld. Artikel 150 der ge meentewet verzet zich daartegen uitdrukke lijk. Zoodra een aangelegenheid rijks- of pro Vinciaai belang is, valt ze buiten de bevoegd heid van den gemeenteraad. De aanvullings bevoegdheid beduidt regeling van een stof, die wel is waar door den rijks- of den provincialen wetgever geregeld is, maar die door dezen slechts ten deele als van rijks- van provinciaal belang Is aangemerkt, zoodat daarnaast een regeling van den Raad over dezelfde stof, die de hulshouding der gemeente aangaat zich laat denken. Hat hoeft geen betoog, dat conflicten ten aanzien van de vraag of een plaatselijke ver ordening een belang regelt, dat door den rijks wetgever als een rijksbelang is aangemerkt aan die orde van den dag zijn; de Kroon ziet zich herhaaldelijk geplaatst voor die vraag of een plaatselijke verordening de haar gestelde grenzen heeft geëerbiedigd. Van groote beteeken is ie intusschen 'n arrest van den Hoogen Raad van 17 April 1905, be helzend dat ook voorzoover eene gemeentelijke verordening mocht treden in een onderwerp waarin reeds door een wet is voorzien, zij verbindend is, indien zij door de bevoegde macht noch geschorst noch vernietigd is. Mocht dus straks de Raad, na de inwerking treding der winkelsluitingswet, een bepaald deel dier materie, welke door den Raad als gemeentebelang wordt aangemerkt, in een verordening vastleggen, dan heeft hij niet te vreezeu darmee verwarring te stichten, door. dat wellicht een deel der door de verordening getroffenen het op een beslissing van de be voegde macht wil laten aankomen. Op welke goede gronden wellicht ook men de verorde ning moge aanvechten, ze is verbindend, rechts- krachtig, zoolang ze door de bevoegde macht niet geschorst of vernietigd is. De Raad kan derhalve rustig die beslissing door de bevoegde macht afwachten. KANARIETENTOONSTELLING In de bovenzaal van de Amstelbron is Zater dag en Zondag een tentoonstelling gehouden van kanarievogels. Bij deze tentoonstelling waren als attractie ook enkele aquaria niet tropische- en siervisschen opgesteld. Er waren vooral bij de kanaries vele mooie exemplaren te bezichtigen en door de liefhebbers is hiervan ook druk gebruik gemaakt. Bij den zangwed- strijd was het voor de jury zeker niet ge makkelijk de vele fraaie prijzen toe te kennen. Po kanariekweekersvereeniging Ons Genoegen, welke deze tentoonstelling organiseerde, kan haar zeker als geslaagd beschouwen. LANTAARNPAAL OMGEREDEN Op de Damlaan is door een onbekend ge bleven auto een lantaarnpaal omgereden. TOEGANG VRIJ 'V V S;- Verwacht wordt: Zwakke tot matigen, Zuid oostelijke tot Zuid-Westelijken wind, nevelig tot zwaar bewolkt of betrokken, wellicht eenige sneeuw of negen, iets kouder. Rec].8359S 17 Fietsers en motorrijders lichten op van 's avonds 4.15 tot 's morgens 7.36 a Door den burgemeester is bij den Raad in gediend een voorstel om over te gaan tot uit breiding van het agentencorps met 26 agenten, waaronder 2 rechercheurs. Globaal berekend zullen meerdere kosltien voor de politie als gevolg van deze uitbreiding, waardoor de sterkte van liet agentencorps van 61 op 87 wordt gebracht, bedragen 48982. Ter motiveering van de voorgestelde uitbrei- ding voert de commissaris van politie aan: le de geweldige uitbreiding van 't bebouwda oppervlak der gemeente; 2e de stijging van het bevolkingscijfer tot ruim 52.000 zielen; 3e. de enorme toename van het verkeer, zoowel locaai als interlocaal, waarvan de stijging van het aantal verkeersongevallen van 292 in 1927 tot 375 in 1929 duidelijk spreekt; 4e. de vestiging in de gemeente van tal van vreemde elemen ten, ook uit het buitenland, en daardoor wijzi ging van de mentaliteit der bevolking; 5e. de uitbreiding van handel en scheepvaart en Wel is waar is 't personeel in den loop der jougd; 7e. toename van het aantal inrichtin gen van ontspanning en vermaak; 8e. den stij genden stroom van sociale wetten, wettelijke besluiten, voorschriften en regelingen van allerlei aard, waarvan de handhaving, naleving en controle aan de politie ik opgedragen. Do commissaris van politie verklaart in zijn schrijven van April nadrukkelijk: De Politio schie.t tekort, niet door gebrek aan ijver en plichtsbetrachting, doch omdat haar daarvoor het mootlige personeel ontbreekt. Wel is waar is et personeel in den loop der laatste 20 jaar verdubbeld, doch deze wijziging is en lilerop vestigt de commissaris van politie in het bijzonder de aandacht uitge zonderd een niet belangrijke uitbreiding van 4 agenten In 1914, niet ten goede gekomen aan de surveillance en de overige taak der politie, doch uitsluitend aan verbetering van de dienst, voorwaarden van het personeel (en wel door vermindering der diensturen in 1918 van 12 tot 10 uur, in 1928 van 10 uur lot Sy2 uur). In het achler ons liggende tijdperk van 20 jaar nam de bevolking toe van 32489 zielen op 31 December 1910 tot 40469 op 31 Dec. 1920 en tot 52400 op 30 Nov. 1930, d.i. met rond 2000 zielen. De commissaris heeft nog verklaard dat wan neer het door hem gedane voorstel niet in zijn geheel tot uitvoering mocht worden ge bracht, de burgemeester als hoofd der politie hem niet verantwoordelijk zal kunnen stellen voor een richtige vervulling van de politietaak bescherming van personen en goederen en handhaving der openbare orde omdat het hoogst noodige personeel daarvoor ontbreekt. Als een dienstdoende agent zich uit een post moet verwijderen tot liet verleenen van assistentie moot de post worden gesloten. De post Nassaulaan is door ziekte van eenige agenten dagenlang buiten dienst geweest. De burgemeester merkt nog op, dat hij niet voldoende steun voor zijn voorstel in het college mocht erlangen. Een vergelijkends staat met andere plaatsen moet aantoonen, dat ook na de uitbreiding het korps stellig niet grooter zal zijn dan in ver gelijkbare plaatsen. DE ENORME AANVOER VAN HAZEN EN KONIJNEN VOOR HET KERSTGEBRAAD IN -DE HOOFDSTAD I GEMEENTELIJKE OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK In verband met het a.s. Kerstfeest zal van 1518 DeCi e.k. dn de Studiezaal een tentoon stelling gehouden worden van literatuur be trekking hebbende op Kerstmis. De tentoon gestelde boeken zijn alle eigendom van de Gem. Openbare Leeszaal. De tentoonstelling is ge opend van 's middags 35 en 's avonds v?n 710 uur. KONIJNENDIEFSTAL In den nacht van Zaterdag op Zondag is uit een schuurtje op een terrein aan den Vlaar- dingerdijk een zevental konijnen ontvreemd. DE MIST Een ongekend zware mist hangt van van morgen af over onze stad. Het scheepvaart verkeer is geheel gestremd. Om half vier gingen de schepen in den Nieuwen Waterweg voor anker. „ZUM RATSKELLER" t Versckilelnde steden hier te lande zijn zoo genaamde Ratskellers rijk en ook te Schiedam zal zoo'n établissement verrijzen, wel niet on der het stadhuis, maar dan toch dicht erbij, in het voormalige café-restaurant „Suisse" op de Hoogstraat. Het interieur wordt er verbouwd en binnenkort zal daar ,,Zum Ratskeller" voor het. publiek worden opengesteld SCHIETEN Na de derde serie in den schietwedstrijd tus schen leden van de Schiiedamsche Burgerwacht en den Bij zonderen Vrijwilligen Landstorm is de stand; 1 H. Holtkamp; 2 J. C. Lindner; 3 R. Koog; 4 M. Krommenhoek; 5 J. de Bruin; 6 W. de Gooyer; 7 C. van Heemst; 8 J. Sonne- veid; 9 H. Boer en 10 J. Rijken. Vrijdag a.s. wordt de laatste serie geschoten. BURGERLIJKE STAND Aangifte van 1213 Dec. GEBOREN: Gerrit W„ zoon van A. W. Baris en S. S. van Mourik, Hellevoetschestraat 7 Elizabeth, dochter van P. J. SnijdeTS en E. Roozen, Doelehofje 26 Adriana C. A., dochter van J. M. van den Berg en J. L. Verdoes, Stationstraat 11. OVERLEDEN: G. Rodenrijs, 57 jaar, weduwe van A. van der Krogt, Broersveld 162. FEESTAVOND S- Z. C. De S.Z.C. en de Sportfondsen zijn er twee, die ten nauwste met elkaar in verband staan en het wekte dan ook geen verwondering, dat de lieer ,T. B. Wychers, de Voorzitter van de Zwem- club, dp den feestavond van Zaterdag, 'n enthou siaste speech afstak over het Sportfondsenwerk. De heer Wychers vond het jammer, op deze plaats nog eens te moeten spreken over de Sport fondsen. op den propaganda-avond waren echter iis echter geen geld om „groote" aandeelen te Het Sportfondsemverk Is er een, dat 'n soort coöperatief karakter draagt en waarin ieder aan deelhouder kan zijn. Men sticht daardoor een overdekte badinrichting. Men heeft in Schiedam behoefte aan een overdekte zweminrichting. Er is echter geen geld om „groote" aandeelen te plaatsen. Nu echter kan het doel bereikt, worden met 2.50 per maand en ieder kan meehelpen. Men dient erdoor de sport en een sociaal belang. Met 240 spaaraandeelen kan men den bouw be ginnen van een bad van ongeveer 2 ton. De zwemclub heeft een groot belang bij de stichting van een Sportfondsenbad om het leden tal te doen groeien. Nu de eigenlijke feestavond. Gezelligheid was er genoeg, daarvoor had reeds van het begin van den avond af Ber Janse met zijn onvolprezen „Merrymakers" gezorgd. De band, dietot de beste in Schiedam kan worden ge rekend, was op dezen avond bijzonder goed in vorm. En hieraan is 'n groote deel. van het succes te danken. Want aan het programma had meer zorg besteed kunnen zijn. Het begon met drie vioolsolo's, die door den heer J. van Woerkom ongetwijfeld goed werden vertolkt. Maar vioolsoli leenen zich nu eenmaal niet voor opluistering van een feestavond. Minder ernstig was het optreden van den heer B. Boon als conferencier. Jammer, dat de heer Boon wat slecht bij stem was, en van z'n liedjes alleen maar het liberate couplet zong. Succes had hij intusschen wol. Het tooneelstukje „De ruine van Lichten voorde" viel maar matig in den smaak. De ont knooping is te geforceerd en te gezocht; de spe lers hebben er echter van gemaakt wat er van te maken viel. Do heer Boon gaf nog een dramatische decla matie van de ramp van de R 101, welke aardig gesproken werd en met de pianobegeleiding een goed effect maakte. Tot slot kwamen op het tooneel de nummers „Broadway" en „Veronica", iets wat op een revue-détail leek. Let welk: leek, want af was het niet. Men weet verder, hoe wij over zoo'n bloote- beenen-parade op het tooneel denken. Ondanks het minder gelukkige programma was de stemming uitmuntend, wat misschien ook wel te danken is aan het feit, dat er twee dagen bokbler was! MISHANDELING Hedenmorgen is op de Groote Markt de 17-jarige v. G. mishandeld door den werklooze S. De man werd door een politieagent on- middellijk ingerekend en in bewaring gesteld KEGELCONCOURS R. K. S. V. EXCELSIOR Dezer dagen heeft de R. K. S. V. Excelsior op de banen van Musis Sacrum haar eersten kegelavond gehouden. Er was vrij veel lief hebberij voor dezen kamp. De uitslagen luiden als volgt: vrije baan dames: 1 Ali Ronde met 37. Kan.pioenKbaan 'deeren1 Th. Wielemajif. met 74. Vrije baan heeran: 1 P. Kleiss met 40 SCHEEPVAART SCHIEDAM, 13 Dec. Vertrokken: Eng. s.s. Dunluce Castle, met stukgoederen naar Kaap stad via Hamburg, SCHIEDAM, 13 Dec. Aangekomen: s.s. Etna, van Calais om kolen te bunkeren; Braziliaansch s.s. Bage, mat stukgoederen van Antwerpen; Japansch s.s. Alaska Maru, met stukgoederen van Hamburg in de Wilhelminabaven. OVERPLAATSING- Met ingang van 16 Decemlier is de rijksveld. wachter J. Pruisers, van hier overgeplaatst naar Leiden. BURGERLIJKE STAND Aangifte van 111 Dec. GEBOREN: Maria J. A„ dochter van Ch. Wijnen en C. J. Schrauwers, Westpolderstraat 14 b Adriana J. Th., dochter van J. C. F. Olsthoorn en H. J. L, Kester, Schiedamscheweg 6 Adriana S„ zoon van L. Mostert en H. van Tiel, Vlaardingsche weg 18 b Adiri, zoon van A. Ritman en M. van Katwijk, Westpolder straat 3. ONDERTROUWD: Antonius H. van de Wij- gaart 23 jaar en Petronella J. van der Linden 21 jaar. EEN MOOIE VERBETERING. Ter aanduiding van de wisselplaatsen zullen langs den Nieuwendorperweg geschilderde pa len worden geplaatst. Wanneer blijkt dat deze palen bij avond moeten verlicht, zal ook hier toe worden overgegaan. SCHEEPVAART GESTREMD. De doorvaart van de Schelebrug aan den Plas 's-Gravenbroek is tot en met 30 December a.s. gestremd, wegens plaatsing van een nieuwe ophaalbrug aldaar. AANRIJDING. De broodbakker Guldenmond alhier kwam op het kruispunt van de Brug niet het door hem bestuurd rijwiel in aanrijding met een luxe auto komende van de richting Bodegravén. Het rijwiel werd totaal vernield, terwijl de berijder geen lichamelijk letsel kreeg. De schade wordt door verzekering gedekt. ST. NICOLAASFEEST. Zondagnamiddag zal, naar verwacht wordt, St. Nicolaas met y.ijn knecht arriveeren in het gymnastieklokaal der R. K. sahool op het dorp. Alle R. IC schoolgaande kinderen worden te twee uur in het gymnastieklokaal verwacht. Personen van 1418 jaar zullen niet worden toegelaten. OM EEN KONIJN Zaterdagavond heeft in de Stadhouderslaan een vechtpartij plaats gehad tusschen O. en M„ jjeiden van hier, die oneenigheid hadden ge kregen om een konijn. Tegen M. werd wegens mishandeling procesverbaal opgemaakt^ ERNSTIGE ONGEVALLEN. De 15-jarige zoon van J. Spek, alhier had het ongeluk in de Linschoten door de gladheid van zijn fiets te vallen en daarbij een zijner beenen te breken; hij werd bij den landbouwer J. de Haan aldaar binnen gedragen alwaar dr. H. v. Praag de eerste geneeskundige hulp ver leende. Een zoontje van den heer Rietveld uit Rozendaal op weg naar school brak door de gladheid eveneens een been. Hij werd vervoerd naar de St. Jacobstichting alwaar hem genees kundige hulp werd verleend- HANDEL EN NIJVERHEID. Vrijdagavond vergaderde de vereeniging „Handel en Nijverheid", welke door verschil lende omstandigheden geruimen tijd niet actief is geweest. Blijkens liet verslag van den penningmeester bleek er een flink batig saldo in kas te zijn. Als bestuursleden werden herkozen de hee- ren C. Th. van Vliet en P. Luteijn. Door enkele leden werd gewezen op den h.i. gebrekkigen toestand van den autobusdienst, meer in het bijzonder op het*niet op tijd rijden, het overladen der bussen (waaraan inmiddels een eind is gekomen) en het niet meer vervoe ren van reizigers, welke daar gebrek aan plaats moeten achterblijven. Besloten werd ter bevoegder plaatse op deze leemten te wijzen. Nog werd besloten aan den gemeenteraad te verzoeken het toren-uurwerk den juisten Am- sterdamschen tijd te doen aanwijzen, en de klok niet meer 5 minuten te doen vóórgaan, voornamelijk met het oog op reizigers, die als regel hun horloges op spoortijd hebben loopen en zoodoende vaak voor de bus, welke op plaat selijken tijd vertrekt, te laat komen. PRIMA VOLTA. De muziekvereeniging „Prima Volta" alhier geeft een uitvoering in Concordia op Donder dag, 18 December a.s. VERKOOP BOUWTERREIN. Naar wij vernemen ligt het in de bedoeling van het bestuur der Stichting Bisdom van Vliet de terreinen tusschen Lizeweg en Marktveld als bouwterrein te verkoopen, waarvoor door hen een pilan voor verkaveling is - opgemaakt. ZWIJNDRECHTSCHE WINKELWEEK. De uitslag prijsraadsel winkelweek Zwijn- drecht is: „de Zwijndreohtsche winkeliers zijn absoluut voordeeliger". Er "waren 82 goe de oplossingen. De trekking had plaats door den Inspecteur van Politie. De le prijs be kwam Annie v. d. Wetering, de 2e prijs T. Hokken, 3c prijs P. v. Aalst. BURGERLIJKE STAND. Aangifte van 511 December. GEBOREN: Anna Maria d. v. J. Durieux en M. C. ZU'ilhof; Burg. de Bruïnelaan 130. Maaike d. v. A. van der Burg en G. Hartko- ren, Ringdijk 124. Gerrigje Cabharina d. v. T. Langerak en S. Versteegt, Meerdervoort- sttraat 1. Adriana d. v. M. Schrijver en M. Rotte, Noteboomstraat 37. Jacoba d. v. C. Stolk en J. van Koeten, Ringeldijk 126. Benjamon Cornells z. v. C. Bakker en M. v. Hoffe, RobterdLweg 14. Sijgjie d. v. L. Kooijman en J. Kreukniet, Ringdijk 447. Lenie d. v. J. de Bruin en M. van Rijswijk, Prins Mauriitstraat 62. ONDERTROUWD: D. van Breugel en S. Visser. P. Baryndregt en M. L. Schop. GEHUWD: A. de Wit en Q. W. P. van Dom- mele. N. Bakker en A. de Jong. W, van Namen en A. S. Bodekom. OVERLEDEN: Jan Bezemer, 50 j. echtg. v. L. v. d. Ven. Dirk van der Linden, 28 j. echtg. v. L. Visser. Dinsdag bestuursvergadering R. K. Metaal, bewerkersbond ,,St. Eloy", Gebouw R. K. Volk* bond. lederen Woensdag om half negen bestuur* vergadering van het afdeelingsbestuur van den N. R. IC. Volksbond. lederen Woensdagavond om half 9 repetitie „Schiedamsi Mannenkoor" (dirigent Paul v, d. Putten). Groote zaal van den R. K. Volks bond. lederen Woensdagavond van 8 tot 10 uur ln den R. K. Volksbond gelegenheid tot het af halen van naaiwerk voor de Theresia-vereenl- ging. lederen Woensdagmiddag van 33% uur gelegenheid tot afhalen van Naaiwerk voor de Missienaaivereeniging, Korte Kerkstraat 6. lederen Woensdagavond half 9 verplichte bijeenkomst St. Jos. Gezellen, Schiedam I, Ver- eenigingsgebouw Lange Haven 70. Conferentie over: Populair Godsdienstige Onderwerpen, door den praeses. lederen Vrijdagavond van half 9 tot halt 11 repetitie Koninkl. Zangvereeniging Schiedam's Mannenkoor „Orpheus" onder leiding van Ed. Flipse. Gebouw R. K. Volksbond. lederen Vrijdagavond Cursus R. K. E.H.B.Ü. Gymnastiekzaal van de R. K. school aan de Warande. Aanvang 8 uur. lederen Zaterdagavond: Ned. R. K. Bond van Houtbewerkers, Meubelmakers, Behan gers cn aanverwante vakken ,,St. Antonius". Van half 8 tot half 9 zitting van het bestuur. Gelegenheid tot aanmelding van leden. Maandag 15 December Vereemiging Hoogstraatbelangen. Bespreking Kerstweek. Verkooplokaal. Half negen. Woensdag 17 December Tooneeluitvoering Utile Dulci. Musis Sacrum, Ach-t uur. Donderdag 18 December Tooneeluitvoering Utile Dulci voor leden Burgerwacht. Musis Sacrum Acht uur. Vrijdag 19 December Ledenvergadering R. K. Bond van. houtbe werkers, meubelmakers, behangers en aanver wante vakgenooten „St. Antonius". Bondage- bouw. Acht uur. Zaterdag 20 December Schied. Tooneelver. „Onderling Kunstgenot", Gebouw Musis Sacrum. Acht uur. SCHIEDAM, 15 Dec. Officieele noteering van de commissie uit de Kamer van Koophandel. Moutwijn Moutwijn per H.L. ad 46 pCt. 11.50, HERMAN JANSEN Spoelin? Spoeling 1.40. ST. NICOLAAS IN HET ZIEKENHUIS. Ook de verpleegden in het Ziekenhuis alhier zijn door St. Nicolaas niet vergeten; het was weer een zeer aardig feeslt, hetwelk in de kinderzaal werd gehouden. In totaal waren er 45 a 50 kinderen tegenwoordig toen St. Nicolaas met zijn twee knechten verscheen. Onder de kinderen, die uit volle borst zon- 15 Dec.: Arena-variété uur (voor volw.) 16 Dec.: Groote Schouwburg, Kinderen van dezen tijd (Vrijz.-Christ. Studeutenbond) 8 uur (voor volwassenen) -— Groote Nutszaal, 3e uitv. Kamermuziekver. (Rott.-kwartet) 8 uur. 17 Dec.: Groote Schouwburg, Tosca (Ital. Opera) 8 uur (voor volwassenen). 18 Dec.: St. Josephsgez., 2e concert Eruditio musica, 8 uur. 21 Dec.: St Josephsgez., 4e middagconcert, Residentieorkest, half 3. Bioscopen: goedgekeurde programma's tot en met Donderdag 18 dezer in: Luxor, Die Lindenwirtin; Royal, Liefdesparad© (voor volwassenen)Olympia, De koning van den Congo (voor volwassenen); Roxy, Die Sehnsucht jeder Frau (voor volwassenen); Thalia, De geheimzinnige dr. Fu Manchu (voor volwassenen); Colosseum, Plicht (voor ioIw.)j gen en zeer in hun schik waren, bevonden zich. ook familieleden van de dokteren en regenten e.a Toen het feest ten einde was, bracht St. Ni colaas nog een bezoek aan ali© andere zateat en werden aan de pati-ente eveneens cadeau* uitgereikt, zoodat het ook nu weer een waajs dig St. Nioolaasfeeet jvas,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1930 | | pagina 1