DAGBLAD VOOR SCHIEDAM EN OMSTREKEN ilWÉER STADSNIEUWS EKEE 54ste JAARGANG DONDIkLI'M 21 MUI 1931 No. 16031 BUREAU: KOEMARKT 4, SCHIEDAM TELEFOON INTERCOMM. 68085 DE DUBBELE RAAD schiedam-west firma wed. j. kooyman ter-inzage-legging van lijsten van DE RAADSVERKIEZING UIT ROTTERDAM UIT SCHOONHOVEN ROTTERDAMSCHE RECHTBANK DIT NUMMER BESTAAT UIT DRIE BLADEN. NOTEERING MOUTWIJN EN SPIRITUS De ABONNEMENTSPRIJS Tan de NIEUWE SCHIEDAMSCHE COURANT bedraagt, franco bU vooruitbetaling Per drie maanden 3.25; per maand 1.10; per week 25 cents. EU bezorging franco per post bedraagt de abonnemen tsprijs per drie maanden ƒ3.75, bil vooruitbetaling. LOSSE EXEMPLAREN zijn steeds aan ons bureau Koemarkt 4 verkrijgbaar 5 cents per stuk. POSTCHEQUE- en GIRODIENST No. 81440. NIEUWE De ADVERTENTIEPRIJS bedraagt Voor 1-6 regels 1 55, elke regel meer 25 cU. Bü contract aanzienlijke reductie. Geen prijsverhooging voor den Zaterdagavond. Reclames tusschen den tekst dubbel adv.tarlef. Liefdadigheidsadv. half tarief. Voor Liefdadig- heidsadvert. worden geen contracten afgesloten. KAbouter-advertentiën6 regels ƒ0.50; 1» regels 1.—S 15 regels ƒ1.50, bi) vooruit, betaling. Porto voor opzending van brieve» gelieve men bü te voegen. Gratis-Ongevallenverzekering 500.bij overlijden door een ongeval; 500.bij verlies van beide handen, voeten of vinger; 50.bij verlies van twee voorste ledematen alle vingers van een hand; 25.bij verlies van eiken anderen vinger. oogen; ƒ250— bij verlies van één hand, één voet of één oog; ƒ150— J De verZekerjng loopt op de voorwaarden bij verlies van een duim; 75.- bij verlies van een wijs- als eenmaal per maand in dit blad worden afgedrukt Vergadering van de Commissie uit de ingezetenen Onderzoek der geloofsbrieven Gisteravond vergaderde in de raadszaal de commissie ur de ingezetenen, bedoeld bij art. 158 der Gemeentewet, ingesteld om haar oor deel te kennen te geven omtrent een grens wijziging met de gemeente Rotterdam aan de Merwehaven. De leden namen in alfabetische volgorde plaats. Nadat de burgemeester als voorzitter de leden had welkom geheelten, deelde hij mede, dat de wet ni t in de wijze van benoeming van een secretarivoorziet, waarom hij de goed keuring der vergadering verzocht op zijn voor stel den gemeentesecretaris tot secretaris der commissie aan te wijzen. Dit voorstel werd bij acclamatie aangenomen. Medegedeeld werd vervolgens, dat van alle leden bericht was ingekomen dat ze hun be noeming aanvaardden, behalve van den lieer van Iersel, de had bericht, dat hij meende te kort in de gemeente woonachtig te zijn. Bericht van verhindering was voorts inge. komen van den heer v. d. Schalk en van den heer van Ellecom, deze laatste wegens onge steldheid. Op voorstel van dien heer van Duin hoven werd besloten den heer van Eliecom een telegram te zenden met de beste wenschen voor spoedig herstel. Vervolgens werd overgegaan tot het onder zoek der geloofsbrieven. De leden werden daartoe in twee afdeel ingen gesplitst, waarvan telkens dg ee.ne de geloofs brieven der andere onderzocht. De heide oudste leden in jaren werden tot voorzitter van deze afdeelingen aangewezen. Nadat de geloofsbrie ven in orde waren bevonden, werd tot toe lating van alle leden besloten. Als datum waarop de commissie heit betrekke lijke voorstel in behandeling zal nemen werd vastgesteld Vrijdag 29 dezer, des avonds 8 uur; dan zal ook de beëediiging der leden plaats hebben- Even over half negen werd de vergadering geslote» Jaarvergadering In Musis Sacrum heeft gisteravond die Ver- eeniging „Schiedam West" onder voorzitter, schap van den beer L. Heukels haai- jaarver gadering gehouden. De voorzitter herinnerde er aan, dalt op eein vorige vergadering aan drang op het bestuur was uitgeoefend om deze eerste jaarvergadering een eenigszins feestelijk karakter te geven en daarom was die bekende declamator J. van Elsacker uit Rotterdam uit- genoodigd zijn medewerking te komen ver- leenen. In het jaarverslag van den secretaris wordt o.m. gereleveerd de oprichting der vereeniging op 28 April 1930. Als vruchten van het werk der vereeniging werdien genoemd het verkrij gen van een hulppostkantoor in het Westen en een vervroegde pasltbc{sV3lliing. Als het groote vraagstuk blijft een snellere verbinding met Rotterdam, v aarvoor het ernstige struikel blok te de te smalle Oranjebrug. De contributie bedroeg 220.85, van 200 leden Er is een batig saldo van 5.08. De heer en van 't Hoff en v. <j. Berg, onder scheidenlijk secretaris en Penningmeester, heb ben als bestuursleden bedankt- ln hun plaats werden gekozen de heeren Lie beek en van Hat'tem. De heer»n Heukels en Jonkera wer den in het bestuur herkozen.- Op de statuten sa' voorloopig niet de Koninklijke goedkeuring worden gevraagd. Bij de rondvraag werd er door een der loden op aangedrongen, diat de wegen- en wandal paden in het Sterrehosch op gezette tijden voor het rijverkeer zouden worden gesloten Daarna kwam de heer van Elsacker voor het voetlicht om op de van hem bekende wijze de aanwezigen te boeien m.et zijn schitterende voordracht. Door dein heer A. Stahlle is de oude mouterij „De Maas" aan de Nieuwe Haven tot een ge. heel nieuw pand omgebouwd en gisteren is de firma Wed. J. Kooyrrlan er in getrokken met haar verhuis- en expeditie-onderneming De ruime panden bieden natuurlijk op do eerste plaats gelegenheid voor garage van ver- hutsauto's en wagens, en dian zijn er bergzol ders, ter oppervlakte va® een 600 M2, bestemd voor het opslaan van inboedels. De firma Wed. Kooymas, die zooveel dui zenden naar een nieuwe huisvesting heeft ge voerd, heeft eindelijk ook eens aan zichzelf ge dacht en ze heeft het flink gedaan. Wat een moderne onderneming in haar branche ver langen kan, is er. Haar reeds zoolang gevestigde reputatie kan er nog slechts bij winnen. CARILLON Het speelwerk in Aen stadstoren heeft voor heel en half uur nieuwe melodieën gekregeu; op heel uur laat bet carillon nu hooren Vader- landsch lied van W. Smits en half uur Soldaten liedje van Henri "agwijn. VOLKENBOND EN VREDE In verband met den Volkenbondsdag, welke op 18 Mei j.l. te gevierd belegt de afd. Schie. dam van de Verg. voor Volkenbond en Vrede tegen a-s. Vrijdagavond 8 uur een openbare vergadering in het gebouw der Rijks H. B. S. alhier, waarin dr. M. D. Hage, uit 's Graven- hage zal spreken over: „De Volkenbond en de economische structuur van Europa". Toegangsbewijzen zijn gratis verkrijgbaar bij het Secretariaat der afdeeling Schiedam, Plein Eendragt 25A Voor automobilisten, motorrijders en fietsers zijn de banden van groote beteekenis. Slechte banden veroorzaken maar ergernis en kosten Een van de beste banden ter wereld is Conti nental, die bij alle kenners in gebruik is. Ik rijd sinds 25 jaren op Conti. F. O. W. (Adv.) Bü of krachtens wetten of verordeningen voorgeschreven en andere officiëele af- «q aankondigingen van het Gemeentebestuur DRANKWET Burgemeester en Wethouders van Schiedam brengen ter openbare kennis, dat bij hem is ingekomen een verzoek van L. O. Wij zenbro ek, alhier, om vergunning voor den verkoop van sterken drank in heit klein voor gebruik ter plaatse van verkoop in de benedenvoorlocaliteit van het perceel Dam 13, alhier; en herinneren er aan, dat binnen 2 weken na deze bekend making tegen het verleenen vam de vergun ning hij hum College schriftelijk bezwaren kun nen worden ingebracht. SCHIEDAM, 21 Mei 1931. Burgemeester en Wethouders van Schiedam brengen ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen een verzoek vam A. M. Vermeulen, alhier, om verlof voor den verkoop van alcoo holhoudenden dirank, andleren dam sterken drank, voor gebruik ter plaatse van verkoop in de beneden-voorlocaUteit vam het perceeltje gelegen aan den Vlaardingerdijk 247b, alhier- en herinneren er aam, dlat binnen 2 weken na deze bekendmaking tegen het verleenen van het verlof bij hun Collega schriftelijk bezwa ren kunnen worden ingebracht. SCHIEDAM, 21 Mei 1931. CANDIDATEN De voorzitter van het centraal stembureau voor dte verkiezing van de leden van den Raad der gemeente Schiedam maakt hekend, dat de lijstern vam candidalten voor eem Ieder op de secretarie der gemeente tér inzage zijn neder- gelegd, met vermelding vain de nummers der lijsten. SCHIEDAM, 21 Mei 1931. SPORTFONDSENBAD EN REDDEND ZWEMMEN Propaganda-avond Door leerlingen van de eerste klas van de H.B.S. alhier is een spaarfonds opgerir/.t, om een aandeel te nemen in de N.V. ..De Sport fondsen", welke ten doel heeft ook hier ter stede een overdekt zwembad te stichten. De heer Anholt. leeraar aan de H.B.S. organi seerde met medewerking van den directeur, den heer van Gelder, op verzoek der leerlingen zelf, he£ spaarfonds en voor verdere propaganda noodigde hij den leider van de afdeeling Schie dam, den heer J. B. Wijohers uit. om een causerie te houden over de sportfondsen voor de leerlingen en voorts verkreeg hij de mede werking van den heer J. van Riet. voorzitter vain den Centrale Reddingshond, die mint en kele zijner leden een demonstratie in reddend zwemmen zou geven. In eem gisteravond daar toe gehouden bijeenkomst van leerlingen, ouders vam leerlingen en verdere genoodlgden beeft niet de heer Wijohers, maar da heer mr. Bierenbroodspot, directeur van de N.V. Sport fondsen uit Amsterdam een causerie over het sportfondsenwerk gehouden. Hij verteld® aan de hand van een reeks mooie lantaarnplaatjes het een en ander over het tot stand komen van het overdekte zwembad te Amsterdam, de in richting van dat bad en de voordeelen, welke een overdekt zwembad biedt boven een open zwembad. Voorts gaf spr. nog een kort over zicht van de wijze, waarop de gelden hij el kaar wordieh gebracht. Vervolgens gaf de heer J. van Riet met zijn assistenten een demonstratie van de verschil lende reddiings- en vervoergrepen, alsmede van een methode tot het opwekken der levensgecs ten. NAAMLOOZE VENNOOTSCHAPPEN Met Stet. no. 94 zijn verzonden afdrukken van de akten betreffende de N.V. Anker, .en Ketting-fabriek „Schiedam", alhier. SCHIED. AMATEUR-COMPETITIE In de Z.A.C.-competitie spelen mede: Pro Patria; de Komeet; VVR; DES; GTB en de Baronie. Programma tot en met 30 Juni is als PES—GTB; 20 Mei Pro Patria —VVR; -1 Mei de Komeetde Baronie; 26 Mei de Baronie—DES; 27 Mei: Pro Fatriar- de Komeet; 28 Mei GTBVVR; 1 Jurnl Pro Patria DES, 2 Juni de Baroniedie Komeet; 4 Juni VVRGTB; 9 Juni DESPro Patria; 11 Juni VVR—GTB; 15 Juni pro pafrlade Baronie; 18 Juni GTB—DES; 23 Jun.1 de BaronieVVR; 25 Juni de KomeetPro Patria; 29 Juni Pro PatriaGTB; 30 Juni: DES—VVR. SCHEEPVAART SCHIEDAM, 20 Mei. Vertrokken: motor- schoener Apollinares IV, kapt. A. Veenema, met ijzer naar Jersey; s.s. Ineulinde, Rett. Lloyd, naar Rotterdam^ Dultsch m.s. Frida Horn, mat phosphaat naar Bremerhaven. SCHIEDAM, 20 Mei. Aangekomen: s.s. Aagte- kerk, van Rotterdam om te dokken in de Wiltonhaven; Duitsch s.s. Anholt, met stuk goederen van Antwerpen in de Wilhelmina- hiav-en; s.s. Lars Magnus Trozelli, van Bor deaux om te dokken in de Wilhelminahaven; s.s. Thuban, van Duinkerken om kolen te bun keren aan den steiger Ooeterhaven. RIJKSKANSELIER BRüNING houdt zijn toespraak hij het van stapel loopan van den pantserkruiser A Nummering der lijsten De Katholieke lijst no. 6 U-dienmiddag heeft ten Stadhuize bij loting de nummering der lijsten plaats gehad voor de raiadsverkieziiigen van 24 Juni. Deze lotn/g had het volgende resultaat: 1 Anti-Re-voilutiomniasirem. 2 Communisten. 3 S. D. A. P. 4 Christen Dem. Unie. 5 Algemeen Belang. 6 R. K. Staatspartij 7 Vrijz. Democraten. 8 Staatk. Geir. Partij. 9 Vrijheidsbond. 10 Chr. Historischen. De katholieke lijsten in de 3 kieskringen, alle drie beginnend met den naam - Mr. M. M. van Velzen, zijn verbonden. HET ZILVEREN PROFESSIE FEEST VAN ZUSTER PRUDENTIA Gisteravond werd het zilveren professiefeest van zuster Prudtotia, die niet minder dan 21 jaar reeds aan het Katholiek ondierwijs in onze stad verbonden geweest is, jn het kloos ter aan dia Korte Haven ingezet mett een plechtig Lof, waaronder Veni Creator en een toespraak van pater van Dijk, waarin deze vooral er op wees, hoe voorzichtig de klooster linge gaat, die regels en constitutie in acht neemt. Hij herinnerde er daarbij aan, hoe de H. Cecilia, de patromesse van zang en muziek Zuster Prudent!® is de organiste van de communauteit altijd de voorzichtigheid be trachtte en alles bij haar in harmonische over eenstemming was. Met een feestcantate ter eere van de jubila- resise werd daarop Wet communauteitsfeest begonnen. Hedenmorgen werd door pater van Dijk een plechtige H. Mis opgedragen, waaronder de Missa in honorem Sancti Noroinis van Mette- rich werd gezongen. Vervolgens werd de jubl- laresse wederom met een cantate begroet. Met verrassingen in verschillenden vorm werd Zuster Prudientia reeds hedenmorgen vereerd. Hartelijke deelneming in haar feest mocht zij ontvangen van dien kant van haar familie leden en van de ouders der schoolkinderen. De receptiekamer werd een ware bloementuin. De receptie zelf was buitengewoon druk bezocht. Een afvaardiging van het bestuur van Sint Willibrordus, vele geestelijken, ouder» der kinderen en anderen kwamen de feestelinge complimeniteeree. Ook van verschillende huizen der Congre gatie te Schiedam, Rotterdam, Den Haag enz. was er belangstelling. Morgen is het feest voor de kinderen ZILVEREN JUBILE Heden herdacht de heer J. v. Dusischoten, werkzaam in d'e afdeeling draaierij van de Werf Gusto, dien dag dat hij voor 25 jaar bij deze firma in dienst trad. Door de directie werd de jubilaris heden morgen op het kantoor gecomplimenteerd, waarbij hem een geschenk onder couvert; als. mede e,en gouden horlogeketting werd aange boden. Zijn collega's op de afdeeling draaierij boden hem bij monde van de heeren F. J. Bakker en W. H. Witbroek een lichtkroon aan. De jubilaris bracht verder den diag in de» huiselijken kring door. BURGERLIJKE STAND Aangifte van 1920 Meii GEBOREN: Daniel, zoon van W. Hamerslag en J. M. van Atten, Lekstraat 88 Martinus J., zoon van H- J. Veerkamp en J. C. Wijzen- broek, dr. Noletstraat 1 Jacoba, dochter van J. Wensvoort en A. Bergijk, Vlaard.dijk 129. GEHUWD; M. H. Stevense 23 jaar en A. Christen 17 jaar C. Pelgrim 61 jaar en C van dei' Leed'en 41 jaar STORING IN HET TRAMNET. Waarschijnlijk tengevolge van een overbe lasting van den voedingsdraad is gisteravond te 7 uur een automaat van het electrische ge- lijkrïohtlngs-station in de Vierhavenstraat doorgeslagen, tengevolge waarvan de electri sche bovenleiding van de tram in bet Weste lijk stadsdeel stroomloos geraakte. Dit heeft tot circa half tien geduurd. De lijnen 4, 8, 17, 20, 7, 1 en 15 hebben daardoor aanzienlijke vertraging ondervonden. Door een nieuw voedingspunt te zoeken in het station Schiehaven wist men de stagnatie zooveel mogelijk te verhelpen. CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN. Het gtemeenltehestuur heeft plannen vast gesteld tot opriildhitiwg, zoo mogelijk onder lei ding van een kinder-specialist, van :een con sultatiebureau voor zuigelingen. BURGERLIJKE STAND. GEBOREN: Johannes, z. van E. den Ouden en F. Edel'ing. Jacques, z. van A. J. de Haais en J. Evertse.1 GEHUWD: C. Hooijkaas, 42 j. en F. Ver kerk 51 j. G. A. Veldhuis 24 j. en C. Pil. Günther 27 j. OVERLEDEN: P. C. Bek, 51 j. E. de Graaf 74 j. wed. van A. v. d. Heuvel (Zitting van 19 Mei) BEGRAFENIS JOH. DE MEESTER SR- Onder buitengewoon talrijke blijken van deelneming, vooral ook uit kringen van letter kundigen en kunstenaars, is zooals in 't kort gemeld, gisterennamiddag op de begraafplaats Ouk Eik en Duinen te 's Gravenhage ter aarde besteld het stoffelijk overschot van den heer E. J. de Meester Sr., romanschrijver en oud kunstredacteur van „N. R. Crt." Onder hen, die op het kerkhof den rouw stoet opwachtten, werden o.m. opgemerkt de secretaris-generaal bij het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Jhr. mr. C. Feith en de chef der afdeeling Kunsten en Wetenschappen van dat departement, de heer P. Visser, dr. H. E. van Gelder, directeur van den dienst voor Kunsten en Wetenschap pen; van de N. R. Crt. waren o.a. aanwezig de directeur de heer H. Nijgh, de hoofdredacteur mr. G. G. v. d. Hoeven en onderscheidene mede werkers van dit blad. Voorts waren o.m. aanwezig de heer D. Hans, voorzitter van den Nederlandsclien Journalis tenkring met den vice-voorzitter, den heer Henri Dekking en den heer W. van den Hout, secretaris. De Haagsche Journalistenvereeniging werd bij verhindering van haren voorzitter mr. J. J. van Bolhuis, vertegenwoordigd door het eere lid mr. Plemp van Duiveland, terwijl ook aan wezig was het eere-lid dezer vereeniging, de heer P. Haaxman Jr. Namens de Gidsredactie waren tegenwoordig prof. D. van Blom en prof. J. Huizinga; van de Kon. Vereeniging Het Nederlandsche Tooneel waren aanwezig de ge delegeerde commissaris, de heer Werumeus Buning en de heer D. Verbeek, terwijl van hun deelneming deden blijken de actrice mevr. A. Tartaud-Klein en de schrijfster mevr. Top- Naeff, de heer J. C. Koningsberger, bestuurslid van de vereeniging voor de kunst, de schilder H. J. Weyns, de heer T. Voerman namens den schilder J. Voerman en Jos. Wap, de heer W. Hutschenruyter en F. H. de Meester, oud- hoofd-inspecteur der posterijen. Voorts werden opgemerkt Corn. Veth namens de Ver. v. Letterkundigen, v. Warmelo, mevr. Faassen, D. van Veen, de Meester te Bussum, A. E. van Dishoeck, uitgever, Herman Robben, mr. C. P. v. Rossem, mr. Goddard en Reballio, beiden namens den Rotterdamschen Kunst kring, Albert Vogel, voorz. van den Haagschen Kunstkring, Theo van Doesburgh, dr. C. Lunsingh Scheurleer, Jacob Mees te Rotterdam, dr. H. Boeken, M. Nicault, consul van Frank rijk, Jac. van Elsacker, declamator te Rotter dam, mr. P. J. van Wijngaarden te Rotterdam, Victor E. van Vrieslandt, Maurits Wagenvoort, de schilder M. Moulijn, jhr. Jan. Feith, Dop Bles, C. K. Elout, v. Dam, namens de Acad, van Beeldende Kunsten te Rotterdam, de schilders H. E. Mees, Jan Hentzen, Jan Schouten, de vice-president van de Rotterdamsche rechtbank mr. G. van Vierssen Trip, de oud-hoofdredac teur van het Alg. Handelsblad mr. J. Kalff Jr., J. de Wit, dr. K. H. de Raaf, Harry v. Tussen broek en vele anderen onder wie talrijke hier boven niet genoemde kunstenaars. Met den stoet kwamen o.a. mee de heeren M. J. Brusse, Dirk Coster en Frans Mijnssen. Er waren vele bloemstukken en kransen, waaronder van. de Kon. Ver. het Ned. Tooneel, de Vereeniging van Letterkundigen, den Rot terdamschen Kunstkring en hoofdredactie en redactie van de N. R. Crt. Aan de groeve werd het woord gevoerd door den hoofdredacteur van de N. R. Crt. mr. G. G. van der Hoeven namens directie hoofdredactie en redactie van dat blad, uit wier naam spr. een woord van innige erkentelijkheid uitte voor al hetgeen de Meester tot zijn laatsten levensdag voor het blad en voor allen, die daaraan ver bonden zijn, is geweest. Zijn naam zal nog vele jaren in diepe dankbaarheid worden genoemd. De heer D. Hans sprak als voorzitter van den Ned. Journalistenkring. De heer Dirk Coster sprak namens een groep letterkundigen, vrienden van den overledene. De heer Goddard sprak namens den Rotter damschen Kunstkring. Prof. mr. D. van Blom voerde het woord na mens de redactie van de Gids. De heer Cornells Veth herdenkt den over ledene namens de Vereeniging van Letterkun digen. Nadat de heer Albert Vogel als voorzitter van den Haagschen Kunstkring had gesproken, dankte een zoon van den overledene, de heer J. de Meester Jr., voor het gesprokene, dat den troost schenkt, dat zijn vader door velen in den lande heel erg wordt gemist. De K.R.O. „Propagandist" voor de rechtbank Het was geen alledaagsche kleedij, waarin 91 iavtee H. B. gedetineerd voor de recht bank 'verscheen om zich te verantwoorden ter zake van oplichting. Ook de combinatie van beremen. die hij als de zijne opgaf, »as niet alledaa^sch: Reiziger en danseur Wat hem ten laste was gelegd, bekende hij volledig .ln Januari had hij zich uitgegeven toor propa gandist van den katholieken Radio Omroep en als zoodanig had hij verscheidene leden ge werven, die in goed vertrouwen aan hemde 5 contributie afdroegen, die verdachte echter ten eigen bate aanwendde. Dr. W. Donkersloot, die een onderzoo ingesteld naar de psychische gestel ei v den jongeman, die van jongsaf eenigszins te-rig was en die er meer op gesteld is ei keurig gekleed uit te zien, dan dat lie. em schelen kon hoe hij aan het geld daarvoor komt. Dat hij nu In smokking verscheen was echter harde noodzaak, want andere kleeren bezat hij niet meer. Dr. Donkersloot had wel zeer bijzondere eigenaardigheden bij verdachte ontdekt, maar deze waren toch niet zoo, dat hij ontoerekenbaar verklaard moest worden, al nam de dokter wel een verminderde toe rekenbaarheid aan. Hij is een psychopaath en van een verblijf in de gevangenis is weinig heil te verwachten. Het beste voor verdachte zou zijn, dat hij voorwaardelijk ter beschik king van de regeering zou worden gesteld. Daarvoor doen zich echter groote moeilijk heden voor, want een gewone reclasseerings- vereeniging is er niet op berekend dergelijke klantjes te krijgen. Wel blijkt er een vereeni ging te zijn, die zich de belangen van de ziels; zieken aantrekt en er was zelfs een bereidver klaring van een dergelijke vereeniging, maar die bereidverklaring was weer meer in het algemeen, dan dat zo op dit geval sloeg. Ten einde in de gelegenheid te zijn een onderzoek te doen instellen naar de beste wijze, waarop verdachte zou kunnen worden geholpen, be sloot de rechtbank de zaak naar de instructie terug te wijzen. Auto-ongeluk te Schiedam De 33-jarige garagehouder A. B., te Schie dam, heeft terechtgestaan, terzake dat hij op 8 Januari in de Prins Mauritsstraat, te Schie dam als bestuurder van een auto hoogst on voorzichtig heeft gereden, waardoor de 19- jarige fietsknecht G. v. Pelt, werd aangereden, tengevolge waarvan deze zijn linker-scheenbeen had gebroken. Het O. M., waargenomen door mr. H. A. J. Reumer. achtte het ongeluk te wijten aan den schuld van verdachte en het eisebte 100 boete subs. 10 dagen hechtenis. Dood door schuld Vervolgens heeft terechtgestaan de 29-jarige vrachtrijder J. v. V., uit Nieuwerkerk aan den IJssel, die zich te verantwoorden heeft gehad, terzake van dood door schuld. Op 27 Januari had hij op den 's Gravenweg gereden, in de richting van Nieuwerkerk, toen een honden wagen, waarop L. Koolmees zat, uit tegenover gestelde richting naderde. Er was voor beide voertuigen ruimte genoeg om te passeeren Volgens de verklaringen van verdachte was 't voorwiel van zijn auto den hondenwagen al gepasseerd, toen hij een klap hoorde en voelde, dat hij tegen dien wagen was aangereden. Ver dachte had dadelijk gestopt en had toen L. Koolmees achter den hondenwagen liggend ge vonden. Hij had hem met G. Ooms, die toege schoten was, een woning binnengedragen, waar hij spoedig daarna aan bekomen verwondingen was overleden. Volgens verdachte was het uitgesloten, dat de jongeman door zijn auto was overreden. Hij meent, dat de eenige verklaring is, dat de honden plotseling een zwenking hebben ge maakt. Dr. E. C. van Rijssel, die het lijk van Kool mees heeft geschouwd, had een hoofdwond, bek kenbreuk en scheurwonden in de buikorganen geconstateerd. Deze verwondingen waren van zoodanig ernstigen aard, dat het getuige's in druk is. dat de knaap door den auto moet zijn overreden. Ook is het mogelijk, dat hij tusschen hondenkar en een boom is bekneld geraakt. Dr. S. J. Hage had eveneens den indruk ge had, dat de buikwonden door overrijding wa ren veroorzaakt. De inspecteur van politie, J. N. J. Moerman had verdachte's auto onderzocht en aan de vooras een versehe braam gevonden, waarin de ring van het wiel van de hondenkar precies paste. Getuige E. Auber-Dekker bad opgezien toen zij de klap na de aanrijding hoorde. De jongen lag midden op den weg. Get. G. Ooms had den jongen van den hon denwagen zien afspringen toen de auto nog ongeveer 10 Meter van hem verwijderd was. Getuige heeft na het ongeluk niet gedacht, dat hij door den auto is overreden. Getuige a décharge H. den Toorn had al eens meegemaakt dat Koolmees eerst op het allerlaatste oogenblik van den wagen afsprong, omdat de honden op den auto afliepen. Had getuige niet plotseling geremd, dan zou Kool mees beklemd geraakt zijn tusschen auto en hondenkar. Het O. M. meent, dat de mogelijkheid open blijft, dat Koolmees is overreden dan wei tus schen auto en hondenkar bekneld is geraakt. In elk geval staat volgens het O. M. vast, dat verdachte niet die voorzichtigheid heeft be tracht, die noodig is voor iemand die een auto bestuurt. Verdachte heeft al meer aanrijdingen gehad; hij is ook al eens veroordeeld wegens het veroorzaken van lichamelijk letsel door schuld. Het O. M. eischt 1 maand hechtenis en ontzegging van de bevoegdheid om moterrijtui gen te besturen voor den tijd van 6 maanden. De verdediger mr. H. W. A. van Toen meent dat van schuld van verdachte niets is geble ken. De schuld moet gezocht worden aan den kant van het slachtoffer. Pleiter concludeert tot vrijspraak. Uitspraak 2 Juni. Verwacht wordt: Zwakke tot matigen N.O. tot Oot|.elijken wind, meest zwaar bewolkt, weinig of geen regen, iets zachter. Fietsers en motorrijders lichten op van 's avonds 9.25 tot 's morgens 4.28. lederen Maandagavond repetitie Harmonie- gezelschap St. Ambrosius, R. K. Volksbond. 8 uur. Aanmelding nieuwe leden. Instrumenten beschikbaar. Dinsdag bestuursvergadering R- K- MetaaL bewerkershond „St Eloy", Gebouw R. K. Volk» hond. lederen Woensdag om half negen bestuur» vergadering van het afdelingsbestuur van den N. R- K. Volkshond. lederen Woensdagavond om half 9 repetitie „Schiedams- Mannenkoor" (Hlri^t Pau T, d. Putten). Groote zaal van den R. K. Volk» bond. lederen Woensdagavond van 8 tot 10 uur ln den R K. Volksbond gelegenheid tot het at halen van naaiwerk voor de Theresta-vereenl- ging. lederen Woensdagmiddag van 3-3% uur gelegenheid tot afhalen van Naaiwerk voor d. Mimsienaaivereeniging, Korte Kerkstraat 6. lederen Woensdagavond half 9 verplichte bijeenkomst St Jos^Conferentie SÏÏTSK* Kleiige Onderwerpen, door den praeses. lederen Donderdagavond Tan S 10 repetitie Polyhymnia. R K. Volksbon lederen Vrijdagavond van half 9 tot repetitie Koninkl. Zangvereemging Schiedam» Mannenkoor „Orpheus" onder leiding Flipse. Gebouw R. K. Volksbond. lederen Zaterdagavond: Ned. R- K. van Houtbewerkers, Meubelmakers, gers en aanverwante vakken ,,St Van half 8 tot half 9 zitting van het bestuur. Gelegenheid tot aanmelding van leden. Donderdag 21 Mei Uitvoering Opera-trio, R- K- Volksbond. Kwart over acht. Ned. R. K. Bouwvakarbeidersbond St Jozef. verzilvering zegels voor leden-schilders, Bondsgebouw. Half acht tot acht uur. Vrijdag 22 Mei Vereeniging voor Volkenhond e® Vrede. Ge. bouw Rijks H. B. S., acht uur. Ned. R. K. Bouwvakarbeidersbond St Jozef. Verzilvering bomnen voor leden-bouwvakar - ders van 78 uur; voor ongeorganiseerden va 89 uur. Bondsgebouw. Zaterdag 23 Mei Schied. Tooneelvereeniging Onderling Kunst genot. Opvoering „Het Vijfde Gebod Mus Sacrum. Acbt uur. 23 Mei: Groote Schouwburg, Miquette en baar moeder (Rott. Hofstadtooneel) 8.15 uur (voor volwassenen). 24 Mei: Groote Schouwburg, Miquette en haar moeder (Rott. Hofstadtooneel) 8.15 uur (voor volwassenen) Diergaarde, middagcon cert Haagsche Harmonie. 25 Mei: Groote Schouwburg, Miquette en haar moeder (Rott. Hofstadtooneel) 8.15 uur (voor volwassenen) Groote Kerk, 4e Bach- ófgelconcert J. H. Besselaar Jr., 8 uur Dier gaarde, middagconcert Rott. Philh. Genn. Bioscopen: goedgekeurde programma's tot en met Donderdag 21 dezer in: Luxor, Hare hoogheid beveelt; Royal, De vaandrig; City, de Framsche dievegge (voor volwassenen) Grand theatre, City Lights (voor volw.). SCHIEDAM, 21 Mei. Officieele noteeriag van de commissie uit de Kamer van Koophandel. Moutwijn Moutwijn per H.L. ad 46 pet. 9. HERMAN JANSEN Spoeling Spoeling 1.40. Uitspraken De rechtbank heeft veroordeeld: P. F. H. 23 jaar, kraanmachinist, recidivist en gedetineerd wegens diefstal vanw twee jas sen uit het kantoor van A. v. d. Ham, aan dé Koningin Wilhelminahaven te Schiedam, en van een fiets, ten nadeele van G. Grims, tot S maanden gevangenisstraf.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Nieuwe Schiedamsche Courant | 1931 | | pagina 1